10 suurimat pettust Ješua, Tema juudi päritolu ja “juudi kristluse” kohta

Ameerikas elab rohkem juute kui üheski teises maailma riigis, välja arvatud Iisrael. Ometi pole katsed jõuda evangeeliumiga Ameerika Ühendriikide juutideni eriti edukad olnud. Messiaanliku judaismi või juudi kristluse idee, nagu mõned seda nimetavad, võib juute segadusse ajada. Paljud kristlased, kes on püüdnud jagada oma usku juudi sõprade, kolleegide või sugulastega, on sageli kohanud ära põlgamist. Juudi usklik rabi Jonathan Bernis märgib aga:

„Oluline on öelda, et ma usun, et juudi rahvas ei lükanud Jeesust tagasi. Nad lihtsalt ei olnud kuulnud evangeeliumi sõnumit viisil, mis oleks olnud nende jaoks arusaadav ega kuulnud piibellikult täpset esitlust oma Messiast. Enamikul on palju väärarusaamu, mis tõmbavad tähelepanu Jeesuse tõelisest identiteedist – paljud neist tulenevad 2000 aastat kestnud väärarusaamadest Jeesuse juutlikkusest.”

Vaatleme vaid kümmet kõige levinumat väärarusaama Jeesuse ja Tema juudi pärandi kohta, mis eraldavad Teda Tema juudi rahvast.

Vale nr 1: Jeesus esineb ainult Uues Testamendis

Levinud argument on see, et Jeesust ei esine kusagil Heebrea Pühakirjas, Tanakhis (Vanas Testamendis) ning et Ta on kristlik või paganlik looming, mida mainitakse ainult Uues Testamendis. Tõsi, Jeesuse nime Vanas Testamendis ei mainita, kuna see on mugandatud versioon kreekakeelsest nimest Ἰησοῦς (Iēsous). Jeesus sündis aga Iisraelis, heebrea keelt kõnelevate inimeste keskel. Tema nimi heebrea keeles on Yeshua. Matteuse 1:21 räägib millestki, mis oli juutidele väga selge: nimi Yeshua tähendab “päästmist” või “Jumal päästab”. Matteuse 1:21 ütleb: “Ta sünnitab poja ja sa annad talle nimeks Ješua, sest ta päästab oma rahva nende pattudest.” Tema heebrea nimi Ješua tähendab “Issand päästab” – ja seda kinnitavad paljud Piibli tõlked, millel on joonealused märkused: “Heebrea keeles: Ješua tähendab, et Issand päästab.”

Piibli nimed paljastavad sageli inimese iseloomu, tunnused ja eesmärgi. See kehtib kindlasti nime Yešua kohta. Põhjus, miks Ta tuli maa peale, oli päästmiseks, et päästa oma rahvas nende pattudest. Siin on vaid mõned näited.

Issand on mu tugevus ja mu  laul; Temast sai mu pääste. (2. Moosese 15:2, uus venekeelne tõlge – NIV)
Issand on ilmutanud oma pääste (Psalm 98:2, NIV)
Ma teen sinu valguseks paganatele, et minu pääste ulatuks maa äärteni (Jesaja 49:6, NIV)
Nendes salmides – ja rohkem kui 150 mujal Vanas Testamendis – on sõna „pääste” heebrea keeles sõna „yeshua”. Ješua (Jeesus) eksisteeris algusest peale ja Tema heebrea nime võib leida Heebrea Pühakirja hämmastavatest prohvetiennustustest.

Vale nr 2: Juudid lükkasid Jeesuse kui Messia tagasi

Ligi 2000 aastat levitasid nii judaism kui ka kristlus valet, et juudid lükkasid Jeesuse kui Messia tagasi. Messiaanlik rabi Jonathan Bernis räägib sageli oma kasvatusest juudi kodus.

“Lapsepõlves kasvasin ma juudi kodus mõistmisega, et olen juudina sündinud, juudina suren ja kõik, kes ei olnud juudid, olid kas kristlased või paganad. Sain ka aru, et juudi identiteet tähendab üht: juudid ei usu Jeesusesse.”

Rabi Bernis jätkab:

„Kuid see on vale – juudid ei lükanud Jeesust tagasi. Kõik Uue Testamendi sündmused leiavad aset Iisraeli maal – juutide maal. Jeesus oli juut. Ta kuulutas end Iisraeli Messiaks. Kõik Tema järgijad olid juudid. Kõik apostlid olid juudid, nagu ka 120 jüngrit ülemises toas. Kolm tuhat usklikku, kes pöördusid juudi pühal Šavuotil (nelipühal), oli Apostlite tegude 4:4 järgi umbes viis tuhat. Seega on ülestähendusi tuhandetest juutidest, kes uskusid Iisraeli tõotatud Messiasse ja nad viisid evangeeliumi kogu maailma.”

Piibel annab tunnistust sellest, mida mõned kutsuvad juudi kristluseks, kus juudid usuvad Ješuasse (Jeesusse), nagu Messias on Heebrea Pühakirjas lubanud.

Vale nr 3: juudid tapsid Jeesuse

On kohutavaid valesid, milles süüdistatakse juute Jeesuse tapmises ja väidetakse, et Jumal hülgas nad selle pärast lõplikult. See on pettuse nurgakivi, mis on viinud 2000-aastase vihkamise, antisemitismi ja juutide tagakiusamise pärandini Kristuse ja kristluse nimel. See vale on aluseks asendusteoloogiale, ekslikule doktriinile, mis väidab, et juudid on igavese karistuse all ja nad on asendatud kiriku poolt.

Jonathan Bernis ütleb otse:

„Kõik juudid ei tapnud Jeesust. Seda tegi väike rühm juudi juhte, lisaks rahvahulk, kes karjus “Löö risti! Löö Ta risti!” Samal ajal olid aga tuhanded juudid Messia järgijad! Evangeeliumi kulminatsioon on see, et Ješua, Jeesus, andis oma elu sinu ja minu eest.

Piibel ütleb meile:

Sest ka Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest!”. (Markuse 10:45)
Ma annan oma elu, et seda uuesti võtta. Keegi ei võta seda Minult ära, aga mina ise annan selle. (Johannese 10:17,18)

Rabi Bernis selgitab seda olulist punkti:

„Süüdistus, et juudid tapsid Jeesuse, on vale ja Pühakirja jäme moonutamine. Seda ei teinud juudid ega roomlased, seda tegid minu ja sinu patt. Jeesus tuli eesmärgiga surra kui Jumala tall, kes võtab ära maailma patud. Ta lasi end juhatada nagu talle tapmisele ja andis oma elu meie pattude eest. Kiitus ja au Temale!”

Vale nr 4: Jeesus Kristus on kristluse Jumal

Juudi kristluse kontseptsioon on juutidele võõras, sest enamik neist on üles kasvatatud mõttega, et Uue Testamendi Ješua on mõeldud ainult paganate jaoks.

Jonathan Bernis märgib:

„Vale, et Jeesus Kristus on kristluse Jumal, oli just see idee, millega mind üles kasvatati. Minu jaoks oli maailmas kaks inimgruppi – juudid ja paganad (või kristlased. Üldiselt tajusime neid sõnu sünonüümidena). Meil oli oma Jumal – Iisraeli Jumal – ja kristlastel oli oma Jumal Jeesus Kristus, härra ja proua Kristuse poeg. Ja millegipärast oli see Jeesus Jumala laps, kellest sai Jumal.

Samuti õpetati mulle, et kristlased usuvad kolme jumalasse: Isa, Poega ja Püha Vaimu. See on ka pettus ja komistuskivi juutidele, kes isegi ilma usuta teavad üht kindlalt: Jumal on üks!”

„Tõde on see,“ jätkab Jonathan, „et Jeesus Kristus ei ole kristluse Jumal. Ta on Yeshua haMashiach – Jeesus Messias. Kristus ei ole Tema perekonnanimi, see tuleb kreekakeelsest sõnast Χριστός (khrē-sto’s), mis tähendab “võitu”. Sõnal Kristus on sama tähendus kui heebrea sõnal Mashiach või Messias – ja see on Tema tiitel.”

Sadu aastaid enne Ješua sündi kuulutas Vana Testament Tema tulekut, mida tänapäeval mõnikord nimetatakse juudi kristluseks (täpsemalt messiaanlikuks judaismiks), kus juudid võtsid Kristuse vastu Messiana. Prohvet Jeremija salmides 31:1-14 räägib uuest lepingust, mis sõlmitakse Iisraeli ja Juuda kojaga. See leping erineb Moosesega sõlmitud lepingust. Jumal annab meie patud andeks ega mäleta neid enam.

Kuidas on see võimalik? Pattude andeksandmine tuleb ainult verevalamise kaudu. Iga-aastane ohver ei saa anda sellist igavest andestust. Seda saab teha ainult „üks kord ja igaveseks” toodud ohvri veri. Nii et me ei räägi ainult kristluse Jumalast. See on uus leping, mis lubati Iisraeli rahvale ja mis pidi seejärel laienema kõigile maailma rahvastele. See on Ješua, Iisraeli Messias, kellest prohveteerisid juudi prohvetid. Kui juudid võtavad vastu Ješua, ei pöördu nad ristiusku; nad leiavad oma Messia, kes oli neile tõotatud nende Pühakirjas! Nad jäävad juutideks, kuid leiavad oma Messia! Kuigi mõned inimesed kutsuvad neid “tõelisteks juutideks” või kasutavad selle juudi usu kirjeldamiseks Ješuas selliseid termineid nagu “juudi kristlus”, on fraas “messiaanlikud juudid” või “messiaanlik judaism” tavalisem ja rõhutavad tõsiasja, et juudid ei pea ristiusku pöörduma; nad jäävad juutideks, kes tunnistavad Jeesust Messiaks, keda nad olid kaua oodanud.

Vale nr 5: Jeesus lõi uue religiooni nimega kristlus

Teine vale on populaarne väide, et Jeesus tuli maa peale ja asutas judaismist eraldiseisva uue religiooni. Kuid Ješua teenistus maa peal oli täielikult pühendatud Tema rahvale, Iisraeli Majale.

Sellele võime kinnitust leida näiteks Matteuse 15. peatükist:

„Ja Jeesus lahkus sealt ning läks varjule Tüürose ja Siidoni aladele. Ja vaata, üks neist paigust pärit Kaanani naine tuli ja hüüdis: „Issand, Taaveti Poeg, halasta minu peale! Kuri vaim vaevab mu tütart hirmsasti.” Ent Jeesus ei vastanud talle sõnagi. Ja ta jüngrid astusid ta juurde ja palusid teda: „Saada ta minema, sest ta kisendab meie taga!” Tema vastas: „Mind ei ole läkitatud muude kui Iisraeli soo kadunud lammaste juurde.” (Matteuse 15:21-24)

Mitte ainult Ješua teenistus ei olnud täielikult pühendatud Iisraeli Majale, vaid ka Matteuse 10:5-6 sõnul, kui Ta saatis oma jüngrid, saatis Ta nad ainult Iisraeli soo kadunud lammaste juurde.

Kas Ješua tõi uue õpetuse? Matteuse evangeeliumi 22. peatükis leiame loo, kuidas variserid ja saduserid panid Ješuat proovile, et näha, kas Tema õpetused on kooskõlas Seaduse ehk Tooraga.

„Õpetaja, milline käsk Seaduses on suurim?”Jeesus vastas talle: „Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega! See ongi suurim ja esimene käsk.Teine on selle sarnane: Armasta oma ligimest nagu
iseennast! Neis kahes käsus on koos kogu Seadus ja Prohvetid.” (Matteuse 22:36-40)

Selles lõigus tsiteeris Ješua (palvet) “Shema”: “Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad”, mis tähendab: “Kuule, Iisrael! Issand, meie Jumal Issand, on ainus!” (5. Moosese 6:4). See on juudi usu nurgakivi! Ješua tsiteeris Toorat ja kinnitas sellega käske. Ješua tõi lubatud uue lepingu Iisraeli kojale. Ta ei toonud uut religiooni, mida tuntakse kristlusena. Tegelikult ei eksisteerinud kristluseks nimetatavat religiooni pikka aega pärast Tema elupäevi maa peal, kuni Antiookias hakati Tema jüngreid kristlasteks nimetama. Kristuse järgijad olid Messia järgijad, olenemata sellest, kas nad olid juudid või paganad. Nii hakati kasutama mõistet juudi kristlus, et kirjeldada juudi usklikke Ješuas ja Tema kaasatud Uues Testamendis.

Vale nr 6: Ješua pole kunagi väitnud, et on Messias

Paljud juudid usuvad, et Jeesus oli rabi, õpetaja või isegi prohvet, kuid Ta ei väitnud kunagi, et on Messias. Nad usuvad, et just Tema järgijad hakkasid Teda jumaldama ja kuulutasid Messiaks. See on täiesti vale!

Vaatame otse Pühakirja, et näha, mida Ješua ise kuulutas.

Johannese 8:25 ei rääkinud Ješua tegelikult mitte ainult oma olemasolust enne maailma loomist, vaid nimetas end ka Issanda nimega, mis ilmutati Moosesele põlevas põõsas: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, enne kui  Aabraham sündis, olen mina.” (Johannese 8:58)

Veelgi enam, salmis Matteuse 26:63-64 küsis ülempreester otse Ješualt: „Ma vannutan sind elava Jumala ees, ütle meile, kas sa oled Mashiach ben Elohim? (Messias, Jumala Poeg). Ješua vastas Talle: “Need on sinu sõnad.” (ingliskeelses tõlkes “nagu sa ütlesid”), kinnitades sellega, et Ta on Messias, elava Jumala Poeg.

Matteuse 16:15-17 õnnistas Ješua ka Siimon Peetrust, kui too mõistis, et Tema on Messias, ja märkis, et ainult Issand andis selle ilmutuse Peetrusele.

Kas siis Ješua väitis, et Tema on Messias? Jah, ja pealegi väitis Ta, et Ta on Messias, Kuningas, Võitu ja elava Issanda ainusündinud Jumala Poeg, kes eksisteeris algusest peale ja on üks Isaga!

Vale nr 7: Jeesus õpetas Moosese seaduse vastu

On kahetsusväärne, et täna, peaaegu 2000 aastat pärast Tema tulekut, on meil Jeesus, kes on peaaegu täielikult vaba oma juutlikkusest ja kirik, mis on peaaegu täielikult ära lõigatud oma juudi juurtest. Kuigi see ei olnud kunagi Jumala kavatsus ega plaan, sai see alguse Kiriku ajaloo alguses. See sai alguse siis, kui kirik lõpetas hingamispäeva ja teiste piibellike pühade pidamise ning hakkas neid traditsioone ketserlikeks nimetama. Ja ka tänapäeval usume Jeesusesse, kes on oma juudi rahvale praktiliselt tundmatu Iisraeli Messiana.

Rabi Bernis ütleb:

„See oli valearusaama tulemus, mida Ješua väidetavalt Moosese seaduse vastu õpetas. See vale tuleneb liigsest keskendumisest tõsiasjale, et elame armuajastul, kiriku ajastul. Kuid Jeesus ei õpetanud kunagi Seaduse (Toora) vastu. Ta pidas Seadust ja õpetas seda… Samal ajal kui Ješua defineeris Seaduse ümber ja õpetas seda õigesti mõistma, elas ja suri Ta ortodokse juudina Iisraelis.

Jeesus ütles: “Ärge arvake, et ma olen tulnud Seadust või Prohveteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma.” (Matteuse 5:17). Mõned usuvad, et “täitma” tähendab “viima lõpule” või “lõpetama”, kuid see on vale. Selles kontekstis on lihtsaim viis selle sõna mõistmiseks selle silpide ümberkorraldamine (inglise keelest “fullfill” – “fill” – täitma, “full” – täielik) – mis tähendab “täiust tooma”, “täiuslikkust tegema”.

Kui see pole piisavalt selge, jätkab Ješua: “Tõesti, ma ütlen teile, ükski täpp ja ükski kriips ei kao Seadusest (Toorast) seni, kuni taevas ja maa püsivad, kuni kõik, mis sündima peab, on sündinud.” (Matteuse 5:18)

See on väga selge – Ješua ei õigusta vähimatki muudatust (kõrvalekaldumist) Seadusest. Lugedes Matteuse evangeeliumi 5. peatükki, salme 27 kuni peatüki lõpuni, näete, et Ta isegi laiendab Toora käske. Ješua täidab seadust täpselt nii, nagu ennustas prohvet Jeremija, kui ta lubas Iisraelile uut lepingut: „Aga see on leping, mille ma sõlmin Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb Issand: Ma panen oma seaduse. (Toora) nende sisse ja ma kirjutan selle nende südamesse ja olen nende Jumal ja nemad on minu rahvas.” (Jeremija 31:33)

Ješua ütleb, et me ei allu välisele seadusele, sest seadus on kirjutatud meisse, meie meeltesse ja südamesse Püha Vaimu poolt. Kuid Ta kutsub meid ka üles astuma kirjapandud seadusest kaugemale (st mitte sooritama abielurikkumist ega mõrva isegi oma südames). Kas see õpetus näib olevat Moosese ja prohvetite seadusega vastuolus? Pole võimalik!”

Vale nr 8: Jeesus ei täitnud Vanas Testamendis antud ennustusi Messia kohta

Ekslik arvamus, et Jeesus ei täitnud Vana Testamendi messiaennustusi, on juutide seas levinud. Väide põhineb peamiselt mitmel pühakirjakohal: Jesaja 11:1-9, Jesaja 2:3-4 ja Miika 4:2-3

Jesaja 11:1-9 näeme prohvetiennustusi tulevase Messia kohta, millest osa on Ješuas täitunud ja osa veel mitte… Me pole veel näinud hunte talledega pikali heitmas, beebisid mängimas kobra pesas või maad, mis on täidetud Issanda tundmisega. Miika salmid on samuti selged ettekuulutused tulevasest Messiast ja räägivad üleilmsest rahust, mida pole veel saabunud. Ja siis küsitakse: kui Jeesus oli Messias, siis miks pole veel maailmarahu olnud? Paljud juudid, kes ikka veel pikisilmi Messiat ootavad, ootavad Messiat, kes toob universaalse rahu.

Samas on palju Messia ettekuulutusi, mis maalivad Messiast hoopis teistsuguse pildi. Jesaja 53. peatükis räägitakse Messiast, kes tuleb kannatava sulasena, kes viiakse nagu talle tapmisele ja kes võtab enda peale meie mured, nõrkused ja meie karistuse. Öeldakse, et see kannatav Messias läbistatakse meie pattude pärast. Ja see on Ješua hukkamise selge kirjeldus.

Üks oluline messiaanlik ennustus, mida sageli ignoreerivad need, kes ikka veel Messiat ootavad, on Taanieli 9:24-27. See Tanakhi (Vana Testamendi) ennustus ütleb, et Messias, Võitu, “viiakse ära” või tapetakse enne Jeruusalemma templi hävitamist, mis toimus aastal 70 pKr. On selge, et Ješua surm on selle ennustusega täielikult kooskõlas ja ükski teine ​​Messias ei saa enam tulla.

Piibli ennustused räägivad nii kannatavast Messiast kui ka võidukast Messiast. Kannatavat sulast kirjeldatakse kui talle, keda piinatakse ja tapetakse, kuid mitte tema pattude pärast. Võidukas Messias tuleb kehtestama oma rahu ja õiguse valitsust maa peal.

Neid kahte näiliselt vastandlikku prohvetlikku kirjeldust on juutidel väga raske mõista. Kahe väga erineva Messia portree ühitamiseks tekkis rabide seas usk, et nad ootavad kahte Messiat. Ühte kutsutakse Messias Ben David – temast saab kuningas Taaveti poeg, kes hakkab valitsema. Teist nimetatakse Messiaks Ben Josephiks, Joosepi pojaks. See Messias Ben Joseph kannatab ja lükatakse tagasi, nagu tema vennad hülgasid Joosepi. Ješua tuleku ajal ihkas Iisrael vallutavat Messiat. Rooma surve ja juutide ootuse tõttu, et Jumal saadab Päästja, ootasid nad Messiat Ben Davidit. Tõde on see, et ei ole kahte erinevat Messiat – on üks Messias, kes tuleb kaks korda – esmalt kui Jumala Tall, Jesaja 53. peatüki kannatav sulane ja seejärel ülestõusnud kuningas Mashiach, kui Ješua naaseb. Ješua esimesel tulekul täitusid ennustused kannatava teenija kohta. Teise tulemisega näeme ennustuste täitumist Võitja, valitseva Mashiachi kohta Jesaja 11:1-9!

Vale nr 9: juudid ei vaja Jeesust päästmiseks

Kahe testamendi teoloogia õpetab, et juutidel on Moosese ja Aabrahami lepingute kaudu eraldi tee Issanda juurde. See on samuti vale. See õpetus tekkis pärast holokausti, kui kristlased hakkasid arvama, et juudid on piisavalt kannatanud ning neid tuleks aktsepteerida ja õigustada. Kuigi heade kavatsustega, on see väga ohtlik vale.

Kuulake Jonathan Bernise võimsaid sõnu nende valede kohta:

“Kui keegi üritas minuga evangeeliumi jagada, siis oli minu esimene vastus alati: “Ma olen juut.” Ja pärast neid sõnu vabandas vestluskaaslane minu ees peaaegu alati. Need heatahtlikud, uuesti sündinud evangeelsed kristlased vabandades mulle hea sõnumi kuulutamise pärast, ainult tugevdasid ja kinnitasid valet, et Jeesus ei olnud juutide jaoks.”

Roomlastele 1:16 teeb selgeks, et evangeelium ei kehti mitte ainult juutide, vaid eelkõige juutidele. Paulus kirjakohas Roomlastele 9:1-4 ainult karjub, et ta on valmis andma oma pääste oma kaasjuutide päästmiseks.

Jeesus ise ütles: „Mina olen tee, tõde ja elu. Keegi ei tule Isa juurde muidu kui Minu kaudu.” (Johannese 14:6)

Apostlite tegude 4:12 avaldus: “Ainult Temas on pääste, sest inimestele ei ole antud taeva all muud nime, mille läbi meid päästetakse,” selgitab veelgi, et päästmine on kõigile võimalik ainult Ješua kaudu – nii juutidele kui ka paganatele.”

Messiaanlik judaism (või juudi kristlus, kui soovite) ei ole vale. Vale on see, et juutide jaoks on peale usu Ješuasse veel üks tee päästmiseks. Juudid, kes usuvad Ješuasse, jäävad alati juutideks, kuid Piibel ütleb, et Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumalani jõudmiseks pole muud võimalust kui Tema Võitud Mashiachi Jeshua kaudu.

Vale nr 10: Jeesuse juudi identiteet ei oma tähtsust, sest Ta on Vaim

Mõned usuvad, et Ješua on läinud kaugemale või hüljanud oma maise olemuse. Nad peavad Teda ainult Vaimuks ja usuvad, et Tema juutlikkus pole siis oluline. Kuid Piibel ütleb meile, et Tema töö pole veel lõppenud. Matteuse 23:39 järgi peab Ješua tagasi pöörduma ja seda ei juhtu enne, kui juudid tunnistavad Teda oma kuningaks, Iisraeli Messiaks, öeldes: “Õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel!”

Ilmutuse 5. peatükis näeme hämmastavat pilti Ješuast juba enne Tema naasmist. Selles säilitab Ta oma juudi identiteedi, valitsedes samas majesteetlikult taevas. Teda kutsutakse „lõviks Juuda suguharust”, „Taaveti juureks” ja „Talleks” (Ilmutuse 5:5–6). Selles peatükis näeb Johannes seda taevast nägemust ja nutab, sest mitte keegi ei ole väärt raamatut avama (rulli). Ja vanem ütleb, et Ješua – lõvi Juuda suguharust – on ainus, kes on seda väärt. Ješua, juut! Johannes vaatab ja näeb Teda kui Jumala Talle!

Ilmutusraamatus ei näe me mitte ainult selget seost Ješua juudi pärandiga, vaid näeme ka ilusat pilti Tema esimesest tulemisest kui Jumala Tallest, kes võtab ära meie patu. Ješua esimene tulemine kutsub meid vastu võtma Temalt igavese elu kingitust usu kaudu Temasse, et oleksime valmis Tema peatseks tagasitulekuks lõvina Juuda suguharust.

Need pettused ja väärarusaamad Ješua ja Tema juutlikkuse kohta takistasid paljudel juutidel uskumast oma tõotatud Messiasse. Nende jaoks ei tundu “juudi kristlus” võimalik. Need väärarusaamad Jeesuse kohta varjavad tõsiasja, et Ta on Heebrea Pühakirja prohvetikuulutustes lubatud juudi Messias.

Juudi rahva tagakiusajad kuulutasid ekslikult, et nad tegid oma kurje tegusid Jeesuse Kristuse nimel ja see jättis juutide südamesse sajandeid armid.

Palvetage koos meiega, et juudi inimeste silmad, kõrvad ja südamed üle maailma avaneksid tõele Ješua kohta. Ta on nende Messias ja neil pole muud võimalust oma Issanda juurde tulla. Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumal kuulutas, et Ta teeb oma rahvaga uue lepingu. Ja Mashiach – Ješua – tegi seda. Palun ühinege meiega palvetades, et need valed hajutataks ja et Tema rahvas tunneks ära ja tervitaks Teda hüüdega: “Õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel!”

Autor – jewishvoice.org

Allikas: https://ieshua.org/10-velichajshih-obmanov-pro-ieshua-ego-evrejstvo-i-evrejskoe-hristianstvo.htm

Miks kristlased kardavad juutide teemat?

Seni ei taju enamik häid kristlasi juutide teemat või eirab isegi seda, mis on kirjutatud Uues Testamendis. Miks .....

Kiriku õppetunnid Caesari võimu all

Siin Ameerikas on meid õnnistatud vabadustega, millest paljud olid inimkonna ajaloos tundmatud. Ja me peame neid vabadusi hoolega .....

Keda kirikus häirib Iisrael ja millega?

Paljude inimeste reaktsioon sotsiaalvõrgustikes Hamasi kuritegelikule tegevusele Iisraelis tekitas minus mõtteid, mida tahan jagada. Mul on kristlastest sõbrad, .....

Iisrael on kiriku pimetähn

Kõigi nende aastate jooksul, mil ma olen Facebooki kasutanud, pole ma kunagi  ühtegi sõpra oma sõbralistist eemaldanud... kuni .....

Keiser Nero ja suur tulekahju Roomas. Kuidas see on kristlastega seotud?

Ööl vastu 19. juulit 64 pKr. toimus üks hullemaid tulekahjusid Rooma ajaloos. Tuli hakkas levima Circus Maximuse kaguküljel .....