24 piiblitsitaati, mis annavad hoobi laiskusele

Võtke need salmid enesele teadmiseks ja kasutage neid mõõgana laiskuse ja tegevusetuse vastu võitlemisel!

Piiblisalmid laiskusest, mis aitavad teil sellest üle saada

Enamik meist võib leida endas vähemalt väikese laiskuse. Pole midagi halba, kui teete pausi ja puhkate pärast pikka tööpäeva, lamades ja mõtiskledes möödunud päeva üle. Aga kui me teame, et oleksime pidanud mujal olema, võib -olla õhutab Vaim meid midagi tegema ja oleme jätkuvalt passiivsed, ignoreerides ükskõikselt neid õhutusi, siis vajame manitsust: „Mine sipelga juurde, sa laisk, vaata tema tegusid ja saa targaks… “

Muidugi võib olla erinevaid põhjuseid, miks me ei saa olla aktiivsed, võib-olla on teatud asju, mis piiravad meie teovõimet. Jumal teab, kui palju me suudame taluda. Ta ei usalda meile ülesannet, mida me ei suuda teha, kuid siiski on oluline erinevus oma piirangute mõistmise ja Jumala võimete alahindamise vahel – mida Jumal saab meie kaudu teha, kui me ise seda tahame!

Las need salmid Pühakirjast jäävad teie mällu, et järgmisel korral, kui teil tekib kiusatus diivanil lamamist jätkata, teades, et oleksite võinud selle aja paremini sisustada, kui oleksite valinud „Mugavus lihale” asemel „Välju mugavusest” tsooni – saate neid salme kasutada relvana laiskuse ja patu vastu, mis on aegade jooksul varastanud inimestelt piisavalt väärtuslikku aega!

Motivatsioon tegutsemiseks

Room. 6: 11-14
Nõnda arvestage ka teie endid olevat surnud patule, aga elavat Jumalale Kristuses Jeesuses. Ärgu siis valitsegu patt kuningana teie surelikus ihus, nii et te tema himudele oleksite kuulekad. Ärge ka loovutage oma ihuliikmeid ülekohtu relviks patule, vaid loovutage end Jumalale nagu need, kes on saanud surnuist 
elavaks, ja oma ihuliikmed õiguse relviks Jumalale. 
Sest patt ei valitse enam teie üle, kuna te ei ole 
Seaduse, vaid armu all.

Uskuda end olevat surnud patule on otsus, mille me teeme, et meie keha ei teeniks enam pattu! Ja kui me satume kiusatustesse, siis tuletame endale meelde meie tehtud otsust. Sellel otsusel pole mingit pistmist meie tunnetega !

Gal. 2:20
„Nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan usus Jumala Pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese loovutanud minu eest.”

Heeb. 3:15
“Täna, kui teie Tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks nagu nurina ajal.”

1 Kor. 9: 24-27
Eks te tea, et kes võidu jooksevad, need jooksevad küll kõik, kuigi auhinna saab ainult üks? Jookske nõnda, et teie selle saate! Ent iga võistleja on kasin kõiges; nemad küll selleks, et saada närtsivat pärga, aga meie, et saada närtsimatut. Sellepärast ma jooksen, aga mitte nagu pimesi; ma võitlen, aga mitte nagu tuult pekstes, vaid ma löön oma ihu ja teen ta oma orjaks, et muile jutlustades ma ise ei muutuks väärituks.. “

Motivatsioon pingutada kõiges, olenemata sellest, mida teete.

Kol. 3: 23-24
Mida te iial teete, seda tehke kogu hingest, nõnda nagu Issandale ja mitte nagu inimestele, teades, et te saate Issandalt palgaks pärisosa. Teenige Issandat Kristust!

Koguja 9:10
„Tee oma jõudu mööda kõike, mida su käsi suudab korda saata, sest surmavallas, kuhu sa lähed, ei ole tööd ega toimetust, tunnetust ega tarkust!”

Luuka 16:10
“Kes on ustav pisimas, see on ustav ka paljus, ja kes on ülekohtune pisimas, see on ülekohtune ka paljus..”

Heeb. 6: 11-12
Me ihkame aga, et igaüks teist osutaks sedasama agarust lootuse kinnitamiseks kuni lõpuni, et te ei jääks loiuks, vaid võtaksite eeskujuks neid, kes pärivad tõotused usu ja pika meele tõttu.”

Fil. 2: 12-13
Nõnda siis, mu armsad, otsekui te olete ikka olnud kuulekad, ärge olge seda ainult siis, kui ma olen kohal, vaid veel kindlamalt nüüd minu äraolekul; valmistage endile päästet kartuse ja värinaga! Sest Jumal on see, kes teis tegutseb, et te tahate ja toimite Tema hea nõu kohaselt.. ”

Meeldetuletus, miks Jumal andis meile keha

1 Kor. 6: 19-20
Või kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva Püha Vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt, ning et teie ei ole iseenese päralt? Sest te olete kallilt ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus!

Room. 12: 1-2
Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks; see olgu teie mõistlik jumalateenistus. Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik.

Heeb. 10: 5-7
Tapaohvrit ja roaohvrit Sa ei tahtnud, aga ihu Sa oled mulle valmistanud. Põletusohvrid ja patuohvrid ei olnud Sulle meelepärased. Siis ma ütlesin: Vaata, ma tulen – rullraamatusse on minust kirjutatud –  tegema Sinu tahtmist, oh Jumal!”

Mida ütleb Piibel laiskuse kohta?

Õpetussõnad 6: 6-11
Mine sipelga juurde, sina laisk, vaatle tema viise ja saa targaks! Kuigi tal ei ole pealikut, ülevaatajat ega valitsejat, valmistab ta siiski suvel oma leiva ja kogub lõikusajal oma toiduse. Kui kaua sa, laisk, magad, millal sa ärkad unest? Veel pisut und, pisut tukkumist, pisut pikutamist ristis kätega, siis tuleb vaesus sulle kallale otsekui röövel ja puudus nagu relvastatud mees.

Jer. 48:10
Neetud olgu, kes Issanda tööd teeb loiult, ja neetud olgu, kes hoiab oma mõõga verest eemal!

Kui sõdalane, olles lahinguväljal, ei saa mingil põhjusel kasutada oma mõõka võitluses vaenlasega, saab varem või hiljem vaenlane temast jagu. Jumala sõduritena oleme kutsutud oma lihas patu vastu võitlema. Kui me ei taha kannatada ega lükata tagasi oma himude nõudmisi, siis me alistume kiusatustele ja anname järele liha soovidele.

Õpetussõnad 10: 4-5
Laisk käsi toob vaesuse, aga virgad käed teevad rikkaks. Taibukas poeg kogub suvel, aga poeg, kes lõikusajal magab, teeb häbi.. “

Õpetussõnad 14:23
Igast vaevanägemisest on kasu, aga tühjast kõnest ainult kahju.

Õpetussõnad 19:15
Laiskus langetab sügavasse unne ja hooletu hing näeb nälga.

Õpetussõnad 18:9
Isegi see, kes oma töös on loid, on hävitaja vend.

1 Tim. 5: 8
“Kui aga keegi omaste ja kõige lähedasemate eest ei hoolitse, siis see on salanud ära usu ja on halvem kui uskmatu.”

Jaakobuse 4:14
„…Teie, kes ei tea, missugune on homme teie elu! Te olete ju aur, mida on hetke näha, ja siis see haihtub.”

Johannese 9: 4
„Me peame tegema selle tegusid, kes Minu on saatnud, niikaua kui on päev. Tuleb öö, mil ükski ei saa midagi teha.”

2 Kor. 6: 2
“Ennäe, nüüd on ülisoodus aeg! Ennäe, nüüd on päästepäev!”

Efesos. 5: 15-16
Vaadake siis hoolega, kuidas te elate: mitte nagu arutud, vaid nagu targad, kasutades aega õigesti, sest päevad on kurjad.

Room. 13: 11-14
Ja tehke seda, teades aega: käes on tund unest virguda, sest nüüd on meie pääste lähemal kui siis, kui me usklikuks saime. Öö on lõpule jõudmas ja päev on lähedal. Pangem siis maha pimeduse teod, rõivastugem valguse relvadega! Elagem kombekalt nagu päeva ajal, mitte prassimises ega 
purjutamises, mitte kiimaluses ega kõlvatuses, mitte riius ega kadeduses,
 vaid rõivastuge Issanda Jeesuse Kristusega ja ärge tehke ihu eest hoolitsemisest himude rahuldamist!

Allikas: https://aktivnoyekhristianstvo.ru/24-tsitaty-iz-biblii-nanosyashhih-udar-po-le