Noema – ὑπὸστασις – mõistus, mõtted, arusaamad, kaval võte, eesmärk

See nädal on käes meie sõna νὸημα uurimise kuues ja viimane osa. Νimisõna nὸημα  kasutatakse inimese…

Eulogeo * – εχηγεομαι – head rääkima, kiitma, õnnistama

Pange tähele, et kõik piiblitsitaadid selles ja kõigis teistes Kreeka Mõtteid postitatud õppetundides pärinevad Piibli sõnasõnalisest…

Abba – αββα – issi

Meie selle nädala sõna on arameakeelne abba αββα. Thayer kinnitab, et selle vaste kreeka keeles on…

Mis on eri ja mis erinev?

Sel nädalal vaatleme kahte erinevat kreekakeelset terminit, nagu kasutas Paulus salmis Galaatlastele 1:6, esiteks heteros, mis…

Vaadates “sun-i”

Sel nädalal urime kolme liitverbi, mida Paulus kasutas Efeslastele 2: 5 ja 6: sunzoopoieo, sunegeiro ja…

Makarioi – μακαριος – õnnistatud, õnnelik

Meie sõnaõpetus pärineb Matteuse evangeeliumi viienda peatüki kaheteistkümnest esimesest salmist. See peatükk algab sellega, et Jeesus…

Entolen kainen didomi humin – uus käsk, mille Ma teile annan (Johannese 13:34)

Mõelgem sel nädalal sõnadele “entolen kainen didomi humin”, “Ma annan teile uue käsu” (Johannese 13:34), mida…

Kataskopeo – κατασκοπεω

Meie sõna sel nädalal on kataskopeo, mis tähendab “vaadata, vaadata lähedalt selleks, et luurata ja vandenõu…

En – sees

Pange tähele, et kõik piiblitsitaadid selles ja kõigis teistes Kreeka Mõtteid postitatud õppetundides pärinevad Piibli sõnasõnalisest…

Histemi – seista, seada või asetada

Pange tähele, et kõik Piiblitsitaadid selles ja kõigis teistes Kreeka Mõtteid postitatud õppetundides pärinevad Piibli sõnasõnalisest…

Anthistemi – vastu seista, vastu panna

Pange tähele, et kõik piiblitsitaadid selles ja kõigis teistes Kreeka Mõtete kodulehele postitatud õppetundides pärinevad Piibli…

Dioko – διωκω

Sel nädalal uurime meie kreeka keele sõnauurimuses mäejutluse kaheksandat ja viimast õndsakskuulutust: “Õndsad on need, keda…