Charis – χαρις – hea

Meie sõna sel nädalal on kreekakeelne termin charis. Joseph H. Thayer tegi mõned olulised tähelepanekud charise tähenduse kohta: “see, mis pakub rõõmu, naudingut, lihalikku naudingut, sulnidust, sarmi, armastust … head tahet, armastavat lahkust, soosingut … charis’t kasutatakse peamiselt sellise lahkuse kirjeldamiseks, mille kaudu Jumal annab soosingut isegi neile, kes on teeninud ära halva ja annab patustele andeks nende süüteod ja käsib neil vastu võtta igavene pääste Kristuse kaudu.” F1 Kuigi meie sõna charis kasutatakse UT-s 155 korda, siis ei ole seda alati tõlgitud tuttava sõnaga “arm”. See artikkel ei püüa uurida kõiki kreekakeelse termini “charis” juhtumeid. Siiski käsitleb see charist seoses meie hinge päästega, nagu seda Pühakirjas on kirjeldatud.

Esiteks saab meie päästmine patust alguse Jumala (he charis tou theou) armust. Apostel Paulus kinnitab: “Sest te olete päästetud armust [charisest] usu läbi, ja see pole teie enda poolt, vaid see on Jumala and” (Efeslastele 2:8). Oma raske olukorra tõttu vajas inimene jumalikku tõstmist (vt Roomlastele 3:9–26). Arm on see jumalik tõste: “Sest Jumala arm on ilmunud, tuues pääste kõigile inimestele” [pasin anthropois] (Titusele 2:11). Armu üle mõtiskledes märkis C.S.Lewis: “Püha Augustinus ütleb: “Jumal annab sinna, kus Ta leiab tühjad käed.” Mees, kelle käed on pakke täis, ei saa kingitust vastu võtta.” F2 Ja apostli sõnad, kui ta kommenteerib armu, tunnevad ka minu huultel end koduselt: “Tänu [charis] Jumalale Tema kirjeldamatu kingituse eest. !” (2. Korintlastele 9:15).

Teiseks jätkub meie päästmine Jumala armuga (he charis tou theou). Sellest järeldub, et kuna me ei suutnud end päästa, kuigi olime päästetud seisundis, siis vajame sedasama, mida me päästmiseks vajasime selleks, et jääda püsima. Me vajame Jumala armu. Ja nagu Tony Evans kommenteerib: “Arm mitte ainult ei päästa teid taeva jaoks, vaid arm annab teile vaimse kasvu ja küpsuse eluks siin maa peal.” F3 Kui Paulus ja Barnabas olid Pauluse esimesel misjonireisil Pisiidia Antiookias, õhutasid nad oma kirjade saajaid “püsima Jumala armus” (Ap 13:43). Peale selle kinnitab Paulus pärast evangeeliumi sõnumi põhisammaste süstemaatilist esitlemist: “Aga Jumala [chariti de theou] armust olen ma see, mis ma olen, ja Tema arm [he charis autou] minu vastu ei osutunud asjatuks; aga ma nägin veel rohkem vaeva kui nad kõik, ometi mitte mina, vaid Jumala arm [he charis tou theou]” (1. Korintlastele 15:10) minuga. Apostlina viidi Pauluse suurepärane teenistus läbi „Jumala armu” kaudu. Vajasime armu, et meid üles tõsta ja me vajame armu selleks, et meid üleval hoida.

Kolmandaks saab meie pääste täielikuks Jumala armust (he charis tou theou). Jah, me ei saanud oma päästmist alustada, seda jätkata ja kindlasti ei saa me seda lõpule viia. Kirjutades rühmale kristlastele, kes olid tagakiusamise tõttu laiali hajutatud kogu Väike-Aasias, julgustab Peetrus oma lugejaid: “Seepärast valmistage oma meeled ette tegutsemiseks, hoidke end vaimus kainetena, lootke täielikult armule [charin], mis teile antakse Jeesuse Kristuse ilmutuses” (1. Peetruse 1:13). Kui Issand lõhestab pilved oma auhiilguses, siis saavad päästetud oma hiilguse krooni ainult Jumala armu tõttu. Nagu Mark Twain märkis: “Taevassse minnakse armu alusel. Kui Te saaksite sinna teenete põhjal, jääksite Teie välja ja Teie koer läheks sisse.”F4

Lõpuks usun, et iga kristlane peaks alustama intensiivset Jumala armu uurimist ja laskma imelistel avastustel oma elu muuta. “Oo arm võrratu, sind kiidan ma, mind õnnetut päästsid Sa. Kord olin kadunud, nüüd leitud jällegi ja valgust uut ma näen.” Need sõnad leiavad teretulnud ja sooja vastukaja mu südames ja huultel. Aitäh, Issand, Sinu “kirjeldamatu kingituse” eest.

ALLMÄRKUSED:
F1: Joseph H. Thayer, Uue Testamendi kreeka-inglise leksikon (Peabody, MA: Hendrickson, 1996), lk 665–66.
F2: Wayne Martindale ja Jerry Root, toim., The Quotable Lewis (Wheaton, Ill: Tyndale House Publishers, 1989), lk. 272.
F3: Tony Evans, Vaba lõpuks (Chicago: Moody Press, 2001), lk. 92.
F4: Mark Twain, nagu tsiteerib Mark Water, The New Encyclopedia of Christian Quotations (Grand Rapids: Baker Books, 2000), lk. 446.


Rick Calvert on Pühakirja õpilane, Issanda Jeesuse, Jumala Poja sulane ja konservatiivne kristlane, kes õpetab piibliõpet kõigile, kes soovivad õppida Jumala Sõna rikkustest. Ta on spetsialiseerunud piibli ajaloole, kreeka uurimisele, hermeneutikale ja eshatoloogiale.

Ta teenis auväärselt Ameerika Ühendriikide merejalaväes; sai bakalaureusekraadi piibliuuringutes Memphise jutluskooli lõpetajana akadeemilise kiitusega; on evangeeliumi kuulutaja ja töötab täiskohaga andmeside vaneminsenerina. Ta elab Waterloos, Illinois koos oma eluingli, oma armsa naise Gladys Jean Calvertiga.

Autoriõiguste avaldus
Kreeka mõtted Autoriõigus 2020 © Bill Klein. Kreeka mõtteid käsitlevaid artikleid võib tervikuna reprodutseerida järgmiste sätete kohaselt: 1) Iga artikli lõpus tuleb autorile anda asjakohane au koos lingiga aadressile studies / kreeka-mõtted.html 2) Kreeka mõtete sisu ei tohi korraldada ega peegeldada konkurentsivõimelise veebiteenusena.

Allikas: https://www.studylight.org/language-studies/greek-thoughts.html?article=134