Eestpalved

Mt 20:20,21 Aga palvetage, et teie põgenemine ei juhtuks talvel ega hingamispäeval. Sest siis on nii suur ahistus, millist pole olnud maailma algusest kuni praeguse ajani ega tule enam iial.

1. Palume, et Kristus saaks kuju meie sees. Gl 4:19 Mu lapsed, kelle pärast ma olen jälle lapsevaevas, kuni Kristus teie sees saab kuju!

2. Palume, et me ei lõpetaks heategemist. Gl 6:9 Ärgem tüdigem head tehes, küll me omal ajal ka lõikame, kui me enne ära ei nõrke!

3. Palume, et Jumal annaks Vaimu. Ef 1:15 Seepärast ka mina, kui ma sain kuulda teie usust Issandasse Jeesusesse ja armastusest kõigi pühade vastu, ei lakka tänamast teie eest, teid oma palvetes meenutades, et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse Isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse Vaimu tema äratundmisel, valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõu mõjul.

4. Palume, et me ei kaotaks osadust Evangeeliumiga. Fl 1:5 Ma tänan Jumalat teie osaduse pärast evangeeliumiga esimesest päevast tänaseni.

5. Palume, et meie armastus kasvaks ja oleksime puhtad ning laitmatud. Fl 1:9 Ja ma palvetan, et teie armastus üha enam ja enam kasvaks tunnetuses ja kõiksuguses kogemises. Olulise kindlaksmääramiseks, et te oleksite puhtad ja laitmatud Kristuse päevani, täidetud õiguse viljaga, mis tuleb Jeesuse Kristuse läbi, Jumala kirkuseks ja kiituseks.

6. Palume, et mõtleksime JS alusel üksmeelselt. Fl 2:1 Et te mõtlete ühtmoodi, et teil on sama armastus, et olete üksmeelsed ja ühtviisi mõtlejad.

7. Palume, et teeksime kõik ilma nurisemata. Fl 2:14 Tehke kõik nurisemata ja vaidlemata.

8. Palume, et rõõmustaksime Issandas. Fl 3:1 Viimaks veel, mu vennad, rõõmustage Issandas!

9. Palume, et teeniksime Jumalat Vaimus. Fl 3:3 Sest ümberlõigatud oleme meie, kes Jumalat teenime vaimus.

10. Palume, et arvestaksime JS-ga. Fl 4:8 Viimaks veel, vennad, mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav, ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage! 


11. Palume, et elaksime nii, et meeldiksime Issandale. Kl 1:8 Et te käiksite Issanda vääriliselt talle kõigiti meeldida püüdes, kandes vilja igasuguses heas töös ja kasvades Jumala tundmises. 


12. Palume, et meie vaimulikud rüüd oleksid puhtad. Kl 3:12 Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega. 


13. Palume, et naised alistuksid meestele ja et mehed armastaksid naisi ja, et lapsed oleksid sōnakuulelikud. Kl 3:18 Naised, alistuge meestele, nagu on sünnis Issandas! Mehed, armastage naisi ja ärge olge karmid nende vastu! Lapsed, olge oma vanemaile kuulekad kõigis asjus, sest see on Issandale meelepärane!

14. Palume, et Pühad palvetaksid pidevalt. Kl 4:2 Palvetage püsivalt, valvake tänupalves.

15. Palume, et oskaksime vastata. Kl 4:6 Teie kõne olgu alati armu sees, soolaga maitsestatud, et tel teaksite, kuidas teil tuleb igaühele kosta. 


16. Palume, et teeniksime Vaimu Lepingut. 2Kr 3:6 Kes on teinud meid kõlblikuks teenima uut lepingut, mitte kirjatähe, vaid Vaimu lepingut, sest kirjatäht suretab, aga Vaim teeb elavaks. 


17. Palume, et aitaksid meid kiusatustes. Hb 2:18 Sest seetõttu, et ta ise on kannatanud kiusatuna, võib ta aidata neid, keda kiusatakse. 


18. Palume, et Issand avaks meie südame. Apt 16:14 Ka üks jumalakartlik naine, Lüüdia nimi, purpurimüüja Tüatiira linnast, kuulas, ning Issand avas tema südame, nii et ta pani tähele, mida Paulus ütles.

19. Palume, tooksime Jumalale vaimulikke ohvreid. 1Pt 2:5 Laske ka endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks. Saage pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulikke ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu. 


20. Anna armu. 2Ms 3:21 Ja ma annan sellele rahvale armu egiptlaste silmis, nõnda et te ära minnes ei lähe mitte tühje käsi. 

Agape,

Pastor Paul Armand

 2. osa

1. Palve, et me ei kardaks ja oleksime julged. 2Tm 1:7 Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu.

 2. Palve, et me austaksime Jumalamehi. 1Ts 5:13 Ja pidada neist armastuses üliväga lugu nende töö pärast.

3. Palve, et me jagaksime kõike head, meie vaimulike juhtidega. Gl 6:6 Aga see, keda õpetatakse sõnaga, jagagu kõike head õpetajale.

4. Palve, et meist saaks andjad. Apt 20:35 Õndsam on anda kui võtta!

5. Palve, et meie Koguduse toimiksid Vaimuannid.

6. Palve, et läheksime kuulutama. Mrk 16:15  Ja Jeesus ütles neile: ‘Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule!

7. Palve, et me raskustes alla ei annaks. 1Ts 3:3 Et ükski ei lööks kõikuma nendes viletsustes.

8. Palve, et meie jutlus oleks Jumala Väes. 1Kr 2:4 Ning mu kõne ja mu kuulutus ei püüdnud veenda tarkusega, vaid Vaimu ja väe osutamisega.

9. Palve, et käituksime laitmatult pühadega. 1Ts 2:10 Teie ja Jumal olete tunnistajaks, kui vagalt ja õiglaselt ja laitmatult me oleme käitunud teiega.

10. Palve, et võtaksime vastu JS. 2Ts.2:13 Mida see tõepoolest on – Jumala sõnana, mis on tegev ka teis, kes te usute.

11. Palve, et kasvaksime armastuses. 1Ts 3:12 Ning Issand kasvatagu teie armastust ja tehku see rohkeks üksteise ja kõikide vastu.

12. Palve, et hoiaksid meid. 2Ts 2:3 Ärgu ükski teid mingil kombel petku.

13. Palve, et võitleksime. 1Tm 1:18 Võitleksid head võitlust.

14. Palve, et palvetaksime kõikide eest. 1Tm 2:1 Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest.

15. Palve, et ilmuksid välja meie Onisiforosed. 2Tm 1:18 Ja kui palju ta on abistanud mind Efesoses, tead sina kõige paremini.

16. Palve, et armuanded töötaksid jumalalaste eludes. Rm 12:6 Aga meil on armu mööda, mis meile antud, mõnesuguseid armuandeid: olgu prohvetliku kuulutamise anne, mis toimugu usu mõõtu mööda.

17. Palume, et loo meile puhas süda. Ps 51:12 Loo mulle, Jumal, puhas süda, ja uuenda mu sees kindel vaim!

18. Palve, et mõtleksime alati sellele, mis on Jumala meelt mööda. Mt 16:23 Aga Ta pöördus ja ütles Peetrusele: „Tagane Minust, saatan! Sa oled Mulle pahanduseks; sest sa ei mõtle sellele, mis on Jumala, vaid mis on inimeste meelt mööda!”

19. Patukahetseja palve. 1Kn 8:36 Siis kuule sina taevast ja anna andeks oma sulaste ja oma Iisraeli rahva patt, sest sina õpetad neile head teed, mida nad peavad käima, ja anna vihma oma maale, mille sa oled andnud pärisosaks oma rahvale! 

AGAPE,

pastor Paul Armand

Tänupalve lume eest

Kiitke Issandat maa pealt, mereloomad ja kõik mere sügavused, tuli ja rahe, lumi ja udu, marutuul, kes teeb Tema .....

Palve keset sõda: “Ärge unustage oma õdesid ja vendi Sudaanis”

Kohalike kristlaste ohud suurenevad Sudaani konflikti jätkudes, kuid endiselt on märke Jeesuse lootustandvast ligiolust selles piirkonnas. Sõjaseisukord on .....

Seitse palvesoovi Iisraelist

Uudistes ei ole arutatud, kuidas kristlik kogukond suhtub olukorda Iisraelis ja Palestiina aladel. Meie kohalike partnerite sõnul on .....

Kõik palvetama!

Iisraeli rahva ja ZAHALi sõdurite eest! Tehilim (Psalm) 21 Tänu vaenlase käest päästmise eest 1 Laulujuhatajale: Taaveti laul.  2 Issand, .....

Eestpalve jõud: 10 aastat palvetamist muutis lesknaise Lalise elu Etioopias

Kui etiooplanna Lalise kaotas 2012. aastal pussitamise tagajärjel oma pastorist abikaasa, alustas Open Doors tema toetamiseks rahvusvahelist palve- .....

Verejõud: üleskutse ülemaailmsele palvele Iisraeli eest Jom Kippuril

Lepituspäeval (Jom Kippur) tõi ülempreester ohvrivere kõige pühamasse. See päev tuletab meile meelde meie eest ohverdatud Messia vere .....