Epouranios * – εχηγεομαι – taevane, taevalik, vaimuvaldkond

Jagage armastust

Pange tähele, et kõik Piibli tsitaadid selles ja kõigis teistes Greek Thoughts veebilehele postitatud õppetundides pärinevad BTE Ministries – The Bible Translation and Exegesis Institute of America – poolt välja antud The Literary Bible tõlkest.

Sel nädalal alustame neljaosalist seeriat omadussõnast ἐπουρὰνιος (epouranios), mis tähendab “taevaseid piirkondi” või “vaimuvaldkonda”.

Επουρὰνιος on liitsõna, mis koosneb eessõnast ἐπὶ (Epi), mis tähendab “peal, üle, juures”, ja nimisõnast ourano (ouranos), mis tähendab kreeka keeles “taevast”.

Seda omadussõna ἐπουρὰνιος kasutatakse Uues Testamendis kirjeldamaks vaimuvaldkonna, mis on Jumala trooni asukoht ja koht, kus eksisteerivad kõik vaimsed olendid ja jõud (olgu need siis head või halvad).

Uus Testament õpetab ka seda, et usklikud on asetatud Kristusesse ἐπουρὰνιος ehk vaimuvaldkonda.

See õpetus uskliku vaimsest positsioonist Kristuses on meie uurimise keskmes.

Efeslastele 1: 3–14 on kreeka keelses tekstis kõik üks lause. See fakt on oluline selleks, et mõista uskliku vaimse positsiooni kehtestamist kreeka keelses tekstis; sest vaadeldes seda teksti kui ühte pikka lauset saame selgema arusaamise sellest, mida Paulus mõtleb, kui ta kasutab salmides 1–14 sõnu „meie” ja „meid”.

Nende asesõnade määratlus antud Efeslastele 1:3 lauseosas viitab sellele, et “meie” ja “meid” all mõtles Paulus neid, kes on juba päästetud.

Efeslastele 1: 3

3) Õnnis on meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal ja Isa, kes on meid õnnistanud iga vaimse õnnistusega vaimuvaldkonnas (ἐπουρὰνιος) Kristuses.


Sel nädalal keskendume me Efeslastele 1: 3 salmile.

Paulus alustab seda osa juutide BeRakhaga, õnnistusega.

Ta alustab oma õnnistust vormiga, mida kasutatakse juudi HaMidahi palveks ja mida loeti kolm korda päevas sünagoogis – “Kiidetud olgu Adonai, meie Issanda Jeshua HaMaschiahi Isa!” Pärast sissejuhatust selle õnnistusega esitleb Paulus õnnistusi, mis on antud meile.

Jällegi on selle Pühakirja salmi mõistmiseks hädavajalik teada, et salmides 1–14 leitud asesõnad „meie” ja „meid” viitavad neile, kes on juba päästetud, nagu on näha Efeslastele 1:13: “Temas olete ka teie sellest ajast peale, mil te saite kuulda tõe sõna, oma pääste evangeeliumi; ja kelles teiegi, saanud usklikuks, olete kinnitatud tõotatud Püha Vaimu pitseriga.”

Paulus ütleb, et Jumal on see, kes on õnnistanud meid, kes me oleme uskunud.

Seejärel kasutab ta kolme eessõnafraasi, millest igaüks algab tähega ἐν (En ) ja mis tähendab “sisse”.

Kontekstis vaadelduna tähistab see viisi ja asukohta, millega Jumal on usklikke õnnistanud.

Esimeses eessõna fraasis “igas vaimulikus õnnistuses” kasutab Paulus kahte omadussõna, kirjeldamaks viisi, kuidas Jumal on usklikke õnnistanud.

Esimene omadussõna “vaimne” väljendab, et Jumala õnnistused meile on vaimsed õnnistused.

“Iga”, teine ​​Pauluse kasutatav omadussõna, rõhutab, et usklikke on õnnistatud “iga” vaimse õnnistusega, mitte ainult mõnega.

Sõna “vaimuvaldkonnas” kirjeldab aga nende õnnistuste asukohta.

Sõna “vaimuvaldkond” on meie uurimissõna, ἐπουρὰνιος.

Paulus annab mõista, et kõik meie vaimsed õnnistused asuvad vaimuvaldkonnas, kus asub Jumala aujärg ja kus eksisteerivad kõik vaimsed jõud – nii head kui ka kurjad.

Paulus kasutab kolmandat eessõnafraasi, et muuta asukoht veelgi täpsemaks öeldes: “Kristuses”.

Kõik, kes on uskunud ja Püha Vaimu poolt pitseeritud, on vaimuvaldkonnas “Kristuses”.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Jumal on õnnistanud kõiki, kes on uskunud ja Püha Vaimu poolt pitseeritud, vaimulike õnnistustega nii loomulikus kui ka vaimuvaldkonnas; lisaks on usklikke õnnistatud mitte ainult mõne, vaid iga vaimse õnnistusega.

Need vaimsed õnnistused asuvad vaimusfääris, kus Jumal ja kõik muud vaimsed jõud toimivad.

Lõpuks kirjutab Paulus, et usklikud asuvad kogu vaimses valdkonnas ainult ühes kohas ja see on “Kristuses”.

“Kristuses” on efeslaste kirja keskne teema, millest Paulus on kirjutanud, et õpetada kõigile usklikele, et nende alaline positsioon vaimusfääris on Kristuses.

Järgmisel esmaspäeval uurime Efeslastele 1:20 alusel Kristuse positsiooni ja asukohta vaimusfääris.

  • EPOURANIOS on kreeka keelse sõna ἐπουρὰνιος ingliskeelne kirjasõna.

Autoriõiguse avaldus
Kreeka mõtted Autoriõigus 2020 © Bill Klein. Kreeka mõtteid käsitlevaid artikleid võib tervikuna reprodutseerida järgmiste sätete kohaselt: 1) Iga artikli lõpus tuleb autorile anda asjakohane au koos lingiga aadressile studies / kreeka-mõtted.html 2) Kreeka mõtete sisu ei tohi korraldada ega peegeldada konkurentsivõimelise veebiteenusena.

Allikas: https://www.studylight.org/language-studies/greek-thoughts.html?article=131

EPOURANIOS * – 2. osa – εχηγεομαι – taevane, taevalik, vaimuvaldkond

Pange tähele, et kõik Piibli tsitaadid selles ja kõigis teistes Greek Thoughts veebilehele postitatud õppetundides pärinevad BTE Ministries – The Bible Translation and Exegesis Institute of America – poolt välja antud The Literary Bible tõlkest.

Sel nädalal jätkame omadussõna ἐπουρὰνιος (epouranios ) uurimist, mis tähendab taevaseid piirkondi või vaimuvaldkonda. ̓Επουρὰνιος on liitsõna, mis koosneb eessõnast ἐπὶ (Epi – peal, juures) ja nimisõnast οὐρανὸς (Ouranos – taevas). See on omadussõna (ἐπουρὰνιος), mida Uues Testamendis kasutatakse vaimuvaldkonna esindamiseks, mis on Jumala trooni asukoht ja koht, kus eksisteerivad kõik vaimsed olendid ja jõud (nii head kui ka kurjad). Uus Testament õpetab, et ka usklikud asetsevad Kristuses ἐπουρὰνιος ehk vaimuvallas. See õpetus uskliku vaimsest positsioonist Kristuses on meie uurimise keskmes.

Eelmisel nädalal saime arusaamise (Efeslastele 1: 3), et Jumal on õnnistanud kõiki, kes usuvad ja on Püha Vaimu poolt pitseeritud, vaimulike õnnistustega nii loomulikus kui ka üleloomulikus valdkonnas; lisaks on usklikke õnnistatud mitte ainult mõne, vaid iga vaimse õnnistusega. Need vaimsed õnnistused asuvad vaimusfääris, kus Jumal ja kõik muud vaimsed jõud toimivad. Lõpuks saime teada, et Paulus väidab, et usklikud asuvad kogu vaimuvaldkonnas vaid ühes kohas ja see on „Kristuses“. See on efeslaste kirja keskne teema, mille Paulus kirjutas õpetamaks kõigile usklikele, et nende alaline positsioon vaimusfääris on Kristuses. Sel nädalal selgitame Kristuse asukohta ja positsiooni vaimusfääris, kui uurime Efeslastele 1: 15–22, meie keskpunktiks on salm 20.

Efeslastele 1: 15–22

15) Selle tõttu olen ka kuulnud teie usust Issandasse Jeesusesse ja armastusest kõigi pühade vastu,
16) Ma ei lakka tänamast teie eest, mainides teid oma palvetes,
17) selleks, et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, au Isa, annaks teile tarkuse ja ilmutuse vaimu Tema täielikul tundmisel,
18) olles teie meele silmad valgustanud, et saaksite teada, mis on Tema kutsumise lootus ja mis on Tema pühade pärandi hiilguse rikkus,
19) ja mis on Tema jõu ülim ülevus meie suhtes, kes me usume, vastavalt Tema jõu haarde energiale.


Paulus alustab seda osa fraasiga „Selle tõttu”, mis viitab salmidele 3–14, mis näitavad, et selle kirja saavad saajad, kes on nii tõesõna kuulnud kui ka tõotatud Püha Vaimuga pitseeritud; ja kes on sellisena pühade jaoks ette määratud pärandi saajad.

Selle põhjal ütleb Paulus, kuulnud nende usust Issandasse Jeesusesse ja armastusest kõigi pühade vastu, et ta lakkamatult palvetab nende eest, et Jumal Isa võiks anda neile tarkuse ja täieliku teadmise Temast. Valgustades nende teadvuse silmi nii, et nad teaksid kolme asja: esiteks, mis on Tema kutsumise lootus; teiseks, mis on Jumala pärandvara rikkus, mis investeeritakse pühadesse; ja kolmandaks, milline on Tema jõu ülim ülevus usklikute suhtes – milline jõud on vastav Tema jõu haarde energiale. Seejärel selgitab Paulus Jumala energia jõudu salmides 20–23.

20) mille läbi Ta andis energiat Kristusele, olles äratanud Ta üles surnuist ja asetanud istuma taevasse endast paremale poole (ἐπουρὰνιος),
21)
Üle iga valitsuse ja autoriteedi ning võimu ja isandlikkuse ning iga nime, mida nimetatakse mitte ainult selles, vaid ka järgmises ajastus.
22) Ja Ta andis kõik oma jalge alla ja andis Talle pea positsiooni kõigis kirikut puudutavates teemades,


Salmis 20 kirjutab Paulus, et Kristus (Messias) on üles äratatud surnuist ja istunud vaimuvaldkonnas Jumalast paremale. Ta kirjutab ka, et usklikele annab jõudu sama energia, mis äratas Kristuse surnuist üles ja mis pani ta istuma Taevasse (siin kasutatakse meie uurimissõna, mis tähendab “vaimuvaldkonda”, nagu on kinnitatud selle uurimuse esimeses osas) Jumala paremale käele. Sellise Jumala paremal seismise positsioon leidub kreeka keelses sõnas sδεξιὸς (dexios) mis tõlkes tähendab aukohta ja autoriteeti.

Salmides 20–22 selgitab Paulus veelgi Kristuse autoriteetset ja aulist positsiooni üle iga valitsuse ja autoriteedi, võimu ja isandlikkuse ning iga nime, mida nimetatakse – valitsuse ja autoriteedi, võimu ja isandlikkuse tähistena, nagu me järgmises osas täielikumalt kehtestame meie uuringust.

Praegu piisab teadmisest, et Kristus on autoriteedi ja võimu positsioonil, ennekõike vaimumaailmas.

23) mis on Tema keha, see, kes täidab kõiki asju igas olukorras.


Paulus kirjutab salmides 22, 23, et Jumala paremal olev Kristus on ka Koguduse Tema ihu pea. Seejärel esitatakse Kristuse Ihu kui selle täitumist, kes täidab kõik asjad igas olukorras.

Uurides kreeka keelset sõna ἐπουρὰνιος oleme efeslaste kirja põhjal siiani tõestanud, et usklikke on õnnistatud iga vaimse õnnistusega. Need õnnistused asuvad vaimusfääris, kus toimivad Jumal ja kõik muud vaimsed jõud. Nende õnnistuste spetsiifiline asukoht on Kristuses, kes asub vaimuvaldkonnas kõigi teiste vaimsete jõudude üle, autoriteetsel ja aulisel kohal.

Järgmisel nädalal identifitseerime Efeslastele 3:10; 6:12, alusel vaimsete jõudude seose Kristusega.

Selle uurimuse neljandas osas selgitame välja usklike positsiooni Kristuses viibimise vaimuvaldkonnas, ennekõike mis puudutab teisi vaimseid jõudusid.

  • EPOURANIOS on kreeka keelse sõna ἐπουρὰνιος inglise keelne kirjasõna.

Allikas: https://www.studylight.org/language-studies/greek-thoughts.html?article=132

Autoriõiguse avaldus
Kreeka mõtted Autoriõigus 2020 © Bill Klein. Kreeka mõtteid käsitlevaid artikleid võib tervikuna reprodutseerida järgmiste sätete kohaselt: 1) Iga artikli lõpus tuleb autorile anda asjakohane au koos lingiga aadressile studies / kreeka-mõtted.html 2) Kreeka mõtete sisu ei tohi korraldada ega peegeldada konkurentsivõimelise veebiteenusena.

EPOURANIOS * – 3. osa – εχηγεομαι – taevane, taevalik, vaimuvaldkond

Pange tähele, et kõik Piibli tsitaadid selles ja kõigis teistes Greek Thoughts veebilehele postitatud õppetundides pärinevad BTE Ministries – The Bible Translation and Exegesis Institute of America – poolt välja antud The Literary Bible tõlkest.

Sel nädalal on meil käsil omadussõna ofπουρὰνιος (epouranios) uurimise kolmas osa, mis tähendab taevaseid piirkondi või vaimuvaldkonda. ̓Επουρὰνιος on liitsõna, mis koosneb eessõnast ἐπὶ (Epi – peal, juures) ja nimisõnast οὐρανὸς (Ouranos – kreeka keeles sõna taevas). See on omadussõna (ἐπουρὰνιος), mida Uues Testamendis kasutatakse vaimuvaldkonna esindamiseks, mis on Jumala trooni asukoht ja koht, kus eksisteerivad kõik vaimsed olendid ja jõud (nii head kui ka kurjad).

Selle uurimuse kahes esimeses osas tegime efeslaste kirja põhjal järelduse, et usklikke on õnnistatud iga vaimse õnnistusega. Need õnnistused asuvad vaimusfääris, kus toimivad Jumal ja kõik muud vaimsed jõud. Nende õnnistuste spetsiifiline asukoht on Kristuses, kes asub vaimuvaldkonnas autoriteedi ja au positsioonil, Jumala trooni paremal käel, üle kõigi teiste vaimsete jõudude. Uuringu selles osas identifitseerime teisi vaimseid jõude vaimulikus sfääris, nagu see meile on ilmutatud Efeslastele 1:21; 3:10; 6:12.

Efeslastele 1: 20–21

20) mille ta hoogustas Kristuses, äratades Ta üles surnuist ja pannes Ta istuma taevasse enda paremale käele(ἐπουρὰνιος),

21) üle kõige valitsuse ja autoriteedi ning võimu ja isandlikkuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte ainult selles, vaid ka järgmises ajastus.

Uuringu eelmistes osades kinnitasime Kristuse positsiooni vaimusektoris, kus Ta istub Isa paremal käel üle kogu valitsuse ja autoriteedi ning võimu ja isandate. Vaimuliku valitsemise jõud ja autoriteet kuulub vaimumaailmas erineva auastmega inglitele nagu Efeslastele 3:10; 6:12 meile kirjeldab. Praegu piisab teadmisest, et Kristus on vaimusektoris kõigist neist jõududest kõrgemal.


Efeslastele 3: 8–10

8) See arm anti mulle pühadest kõige vähimale, et ma saaksin paganate seas kuulutada Kristuse uurimatut rikkust,


9)ja et ma valgustaksin kõigile F2 , milline on saladuse osadus, mis on aegades varjatud Jumalas, selles, kes on kõik loonud Jeesuse Kristuse kaudu


10) selleks, et nüüd saaksid taevase (ἐπουρὰνιος) sfääri valitsejad ja võimud kiriku kaudu teada Jumala mitmekülgsest tarkusest,

Selles tekstis selgitab Paulus, et Jumal andis talle armu, et ta saaks paganatele kuulutada Kristuse uurimatut rikkust ja valgustada kõigile, mis on saladuse osadus, mida Jumal on möödunud ajastute jooksul varjanud. Salm 10 on otstarbelause, mida kasutatakse selleks, et selgitada Jumala armu, mis töötas Pauluse teenistuse kaudu – selleks, et Jumala mitmekülgset tarkust saaks kiriku kaudu taevaste (meie uurimissõna) valitsejatele ja võimudele teada anda. Siin paigutatakse vaimsete jõudude auastmed vaimuvaldkonda, kus istub Kristus. Pauluse tekstis Efeslastele 6:12 kirjeldab ta neid vaimseid jõude täpsemalt.


Efeslastele 6: 11–12

11) Pange selga Jumala täielik sõjarüü, et saaksite seista kuradi meetodite vastu.


12) Sest meie jaoks ei ole maadlus vere ja liha vastu, vaid valitsejate, võimude, selle ajastu pimeduse maailma valitsejatega, kurjuse vaimsete jõudude vastu taevastes (ἐπουρὰνιος).

Selles Efeslastele saadetud kirja kokkuvõttes teatab Paulus, et usklikel on hädavajalik kanda kogu Jumala sõjarüüd selleks, et seista kuradi süstemaatiliste rünnakute vastu.

Paulus selgitab, et kristlased ei maadle mitte inimvaldkonna (vere ja liha) vastu, vaid “valitsejate, võimude, selle ajastu pimeduse maailma korraldajate, taevaste (meie uurimussõna) kurjuse vaimujõudude vastu”.

Ta õpetab, et meie sõjapidamine on vaimne, mitte füüsiline. Ta kirjeldab seda sõda kui vaimusfääri kuuluva kurjuse vaimsete jõudude vastast tegevust.

Samuti kirjeldab ta neid vägesid auastmetena; valitsejad, autoriteedid ja kurjad vaimsed jõud, mis valitsevad seda maailma kui selle ajastu pimeduse maailmavalitsejatena. Ta võtab kõik need jõud kokku, kui vaimuliku kurjuse vaimsed jõud vaimumaailmas (taevastes).


Siiani oleme ἐπουρὰνιος-i uurimisel tõestanud efeslaste kirja alusel, et usklikke on õnnistatud iga vaimse õnnistusega. Need õnnistused asuvad vaimusfääris, kus toimivad Jumal ja kõik muud vaimsed jõud. Nende õnnistuste spetsiifiline asukoht on Kristuses, kes asub vaimses valdkonnas kõigi teiste vaimsete jõudude üle, autoriteedi ja au positsioonil Jumala troonist paremal. Nüüd, kui me oleme vaimuvallas kinnitanud Kristuse positsiooni üle kõigi vaimsete jõudude, siis on oluline, et me kehtestaksime vaimuvaldkonnas ühe viimase positsiooni – Kristusesse uskliku positsiooni, mis on Pauluse efesose kirja teema.

Järgmisel esmaspäeval kehtestame Efeslastele 2: 6 lähtuvalt uskliku positsiooni Kristuses vaimusfääris, üle kõigi vaimsete jõudude.

  • EPOURANIOS on kreeka keelse sõna ἐπουρὰνιος inglise keelne kirjatüüp.

F1: εὐαγγελὶσασθαι “jutlustama” on tõlgitud νᾶεὐαγγελὶσω, “mida ma pean jutlustama.”

F2: φωτὶσαι, “valgustada”, on tõlgitud νᾶφωτὶσω, “mida ma pean valgustama”.

Autoriõiguste avaldus
Kreeka mõtted Autoriõigus 2020 © Bill Klein. Kreeka mõtteid käsitlevaid artikleid võib tervikuna reprodutseerida järgmiste sätete kohaselt: 1) Iga artikli lõpus tuleb autorile anda nõuetekohane au koos lingiga aadressile studies / kreeka-mõtted.html 2) Kreeka mõtete sisu ei tohi korraldada ega peegeldada konkurentsivõimelise veebiteenusena.

EPOURANIOS * – 4. osa – εχηγεομαι – taevane, taevalik, vaimuvaldkond


Pange tähele, et kõik Piibli tsitaadid selles ja kõigis teistes Greek Thoughts veebilehele postitatud õppetundides pärinevad BTE Ministries – The Bible Translation and Exegesis Institute of America – poolt välja antud The Literary Bible tõlkest.

Sel nädalal lõpetame kreeka keelse omadussõna ἐπουρὰνιος (epouranios) uurimise, mis tähendab taevaseid piirkondi või vaimuvaldkonda. ̓Επουρὰνιος on liitsõna, mis koosneb eessõnast ἐπὶ (Epi – peal, juures) ja nimisõnast οὐρανὸς (Ouranos – taevas). See on omadussõna (e) poura / niov), mida Uues Testamendis kasutatakse vaimuvaldkonna esindamiseks, mis on Jumala trooni asukoht ja koht, kus eksisteerivad kõik vaimsed olendid ja jõud (nii head kui ka kurjad).

Uurides sõna Επουρὰνιος oleme efeslaste kirja põhjal tõestanud, et usklikke on õnnistatud iga vaimse õnnistusega. Need õnnistused asuvad vaimusfääris, kus toimivad Jumal ja kõik muud vaimsed jõud. Nende õnnistuste spetsiifiline asukoht on Kristuses, kes asub vaimumaailmas kõigi teiste vaimsete jõudude üle, Jumala aujärjest paremal, autoriteetsel ja aulisel kohal. Selle arusaamise kinnitamiseks on nüüd oluline paika panna üks lõplik positsioon – Kristusesse uskliku positsioon, mis on ühtlasi Pauluse efeslaste kirja teema. Meie uurimus on võetud Efeslastele 2: 4–6.

Efeslastele 2: 4–6


4) Halastusterikas Jumal on aga oma suure armastuse tõttu, millega Ta meid armastas,

5) isegi kui me olime üleastumistes surnud, teinud meid Kristuses koos elavaks; armu läbi oleme päästetud,
6) ja Ta tõstis meid koos üles ja asetas taevalaotustesse (ἐπουρὰνιος) Kristuses Jeesuses,


Selles Pühakirja osas kirjeldab Paulus ülestõusmise keelt kolme etapi kohta, mis toimuvad päästmise ajal. Kõigepealt kasutab ta kreeka keelset verbi συζωοποιὲω (Sunzoopoieo), mis on tõlgitud “Ta tegi meid koos elavaks”. Järgmisena kasutab ta verbi συνεγεὶρω (Sunegeiro), mis on tõlgitud “Ta tõstis meid koos üles”. Ja siis kasutab ta tegusõna sugkaqi / zw (Sunkathizo), mis on tõlgitud “asetanud koos istuma”. Kõik need tegusõnad on aoristi vormis, mis tähendab, et kumbki väljendab minevikus toimunud ühekordset tegu. Seetõttu on kõik need faasid juhtunud ühe korra, minevikus, uskliku elus – päästes. Sel nädalal pakub meile erilist huvi Pauluse avaldus pääste ajal toimuvast kolmandast ja viimasest etapist – et Jumal on meid pannud Kristuses Jeesuses vaimusfääris koos istuma.

Efeslastele kirjutades on Pauluse eesmärk kinnitada neile tõsiasja, et usklikud asuvad lunastuse ajal vaimusfääris, Kristuses, Jumala troonist paremal. See on usklikele kõige olulisem kontseptsioon, mida mõista, eriti kui me võitleme liha ja maailma asjadega.

Selle põhjuseks on asjaolu, et tänapäeval lokkab valeõpetus selle kohta, kuidas usklik peab hakkama saama lihaliku valdkonnaga, rõhutades isegi seda, et usklik peab võitlema, et jõuda tagasi õigesse suhtesse ja positsiooni Kristuses.

Kuid Jumala Sõna õpetab, et kõik, kes on vastu võtnud Kristuse Vaimu, on tehtud vaimselt elavaks, on vaimselt surnute seast üles äratatud ja nad on istunud Kristuses Jeesuses vaimumaailma. Eessõna ἐν (En – ) “sisse” väljendab positsiooni. See näitab, et usklik on püsivalt “Kristuses” Jumala troonist paremal.

Selle tõe tähtsus on selge: võitlused, mida usklikud füüsilises vallas võitlevad, tekitavad “tunde” justkui meie vaimset positsiooni Kristuses ei eksisteeriks, et me ei asu kõrgel üle kõigist teistest vaimsetest jõududest. Meie lihalikud võitlused panevad meid “tundma”, nagu oleksime lüüa saanud, ja et peame võitlema, et saada uuesti vaimsemasse konditsiooni. See, mis “näib” juhtuvat, ja see, mis “tundub” justkui kaotaksime lahingu, on vaimumaailmas eksisteeriva tõe vastand.

Vaimumaailmas on tõde, et iga usklik istub “Kristuses” Jumala aujärje paremal pool, kaugelt üle kõigi vaimulike jõudude, sealhulgas ka Efeslastele 6:12 nimetatud kurjade vaimsete jõudude.

Selleks, et kurjad vaimsed jõud eemaldaksid uskliku oma vaimselt positsioonilt Kristuses, tuleks Kristus lüüa tagasi ja see on võimatu.

See on punkt, mille Paulus välja toob: saatan saab ainult meelitada usklikke mõtlema ja uskuma, et nende vaimse sõja tõde on mõõdetav füüsilises maailmas. Tegelikult peavad kristlased siiski usu kaudu uskuma, et nende positsioon on Kristuses vaimusfääris, ja nad peavad vastu seisma kiusatusele võidelda saatanaga, lähtudes sellest, kuidas asjad näivad olevat füüsilises vallas. See on usupositsioon.

Jaakobuse 4: 7 ütleb:

“Seepärast alistuge Jumala ees. Ja seiske vastu kuradile, siis ta põgeneb teie eest.”

Usklike kuradivastane tegevus tuleb allutada Jumalale, tajudes oma positsiooni Kristuses, ja kurat põgeneb nende eest. Sellepärast lõpetab Paulus Efeslaste kirja (6:11), julgustades usklikke seisma kuradi süstemaatiliste rünnakute vastu, olles selga pannud Jumala, kes on Kristus Jeesus, relvad. Uskliku inimese reaktsioon saatanale on talle vastupanu osutamine ja usus püsimine vaimses valdkonnas Kristuse praeguses ja alalises positsioonis.

  • EPOURANIOS on kreekakeelse sõna ἐπουρὰνιος ingliskeelne kirjatüüp.

Bill Klein on olnud viimased 41 aastat pastor, nõustaja ja koolitaja. Tal on ulatuslikult piiblikeeltes koolitatud ja haritud ning ta on kirjutanud Piibli kreeka keele kursuse. Praegu teenib ta Piibli kreeka keele professorina Master’s Graduate School of Divinity, ja on BTE Ministries – The Bible Translation and Exegesis Institute of America – Californias asuva mittetulundusorganisatsiooni president, kes pakub piibliuurimislinte ja kreeka õppematerjale. Veebisait BTEMinistries.org.

Autoriõiguste avaldus
Kreeka mõtted Autoriõigus 2020 © Bill Klein. Kreeka mõtteid käsitlevaid artikleid võib tervikuna reprodutseerida järgmiste sätete kohaselt: 1) Iga artikli lõpus tuleb autorile anda asjakohane au koos lingiga aadressile studies / kreeka-mõtted.html 2) Kreeka mõtete sisu ei tohi korraldada ega peegeldada konkurentsivõimelise veebiteenusena.

Allikas: https://www.studylight.org/language-studies/greek-thoughts.html?article=134