Eulogeo * – εχηγεομαι – head rääkima, kiitma, õnnistama

Jagage armastust

Pange tähele, et kõik piiblitsitaadid selles ja kõigis teistes Kreeka Mõtteid postitatud õppetundides pärinevad Piibli sõnasõnalisest ingliskeelsest tõlkest, mille on koostanud BTE Ministries – Ameerika piiblitõlke- ja eksegeesiinstituut.

Sel nädalal uurime sõna εὐλογὲω (mida hääldatakse ū lō gē’ ō), mis on üks kreekakeelsetest sõnadest, mida Uues Testamendis kasutatakse väljendamaks sõnu “õnnistama” ja “õnnistus”. See on liitsõna, mis on tuletatud eesliitest εὐ ( hääldatakse ū), mis tähendab “heal järjel olema” või “olema edukas” ja sõnast λὸγος (hääldatakse lō’ gōs), mis tähendab “sõna” või “kõne”. Kui need kaks ühendatakse, siis moodustub sõna εὐλογὲω, mis tähendab põhimõtteliselt hea suhtumise väljendamist või millestki või kellestki hästi rääkimist; ja see põhitähendus kehtib siis, kui seda kasutab inimene teise inimese või Jumala kohta. Kui aga seda sama ühendit kasutatakse Jumala poolt inimese suunas, siis tähendab see “soodsat väljenduslaadi inimese suhtes”.

Εὐλογὲω ja kaks selle samatüvelist sõna on kirjas Efeslastele 1:3. Esimene sugulassõna on omadussõna vorm εὐλογητὸς (hääldatakse ū lō gā tōs), mis tähendab “õnnistatud”. Seda kasutatakse, et kirjeldada inimese väljendust Jumala kohta, see tähendab, et Jumalast räägitakse hästi. Kui seda kasutatakse inimese kohta, kes saab Jumalalt, siis tähistab see inimest, kes on saanud Jumalalt soodsa väljenduse. Teine sugulassõna on nimisõna vorm εὐλογὶα ( hääldatakse ū lō gē’ ä), mis tähendab “õnnistus” või “kiitus”.

Efeslastele 1:3

Õnnistatud (εὐλογητὸς) on meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal ja Isa, kes on meid õnnistanud (εὐλογὲω) iga vaimse õnnistusega (εὐλογὶα) vaimumaailmas, Kristuses.

Esimene asi, mida Paulus selles salmis teeb, on see, et ta väljendab oma suhtumist Jumalasse, öeldes, et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumalast ja Isast tuleb head rääkida või Teda tuleb kiita. Seejärel ütleb ta, miks see nii peaks olema: Jumal on õnnistanud – avaldanud soodsat väljendust – oma rahva vastu. Järgmisena ütleb Paulus, et Jumala õnnistus või soodne väljendus ilmneb “igas vaimses õnnistuses…” Selles fraasis on kaks omadussõna, mis annavad olulise üksikasja Jumala õnnistuse kirjeldamiseks: esiteks kasutatakse sõna “vaimne” kirjeldamaks Jumala õnnistuse olemust; ja siis kasutatakse koos Jumala õnnistusega sõna “igaüks”, et anda mõista, et kristlastel ei puudu Jumalalt saadav õnnistus.

Paulus kasutab ka eessõnalist fraasi, et rõhutada “igat vaimset õnnistust”, mis näitab, et Jumala õnnistused on “vaimumaailmas”. Selle omadussõna ἐπουρὰνιος ( hääldatakse ĕ pö rä’ nē ōs) mitmuse traditsiooniline tõlge on “taevalikud;” kuid sõna otseses mõttes on see viide vaimumaailmale. Paulus ütleb, et usklikule on antud iga vaimne õnnistus vaimusfääris.

Paulus kasutab teist eessõnalist fraasi näitamaks, et iga vaimne õnnistus vaimusfääris on leitav “Kristuses”. Selle mõistmiseks on oluline teada, et Pühakiri õpetab vaimusfääris korrapärast käsuliini. Kõrgeim positsioon on Jumala troon. Jeesus Kristus istub sellest aujärjest paremal, mis asetab Ta vaimusfääris kõigist valitsejatest ja võimudest – nii hea kui kurja vaimsetest jõududest – kõrgemale (Efeslastele 1:21). Iga usklik istub “koos taevastes paikades (vaimumaailmas) Kristuses Jeesuses” (Efeslastele 2:6). Järelikult on usklikud ka kurjuse jõududest palju kõrgemal, kindlalt vaimusfääris; sest me istume Kristuses.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Paulus õpetab, et tõelise kristlase õnnistusi ei saa hinnata asjade füüsilise sfääri, kindlasti mitte meie materiaalse vara või sotsiaalse positsiooni järgi. Ta ütleb, et Jumal on meid juba õnnistanud “igas vaimses õnnistuses”, mis on “vaimuvaldkonnas”, täpsemalt “Kristuses”. Selle reaalsuse tajumine võimaldas Paulusel igas olukorras Jumalast head rääkida.

Tänapäeva usklikud on samas positsioonis. Meie õnnistus on vaimne ja asetab meid vaimses sfääris kõigist valitsustest ja võimudest kõrgemale, sest meie õnnistused on täielikult leitavad Kristuses. Ja meil ei puudu ükski vaimne õnnistus, mis on Jumala käest saadav; sest Jeesuse kaudu kogeme kõike, mis Jumal on. Temas oleme õnnistatud kogu soosinguga, mille Isa on oma Pojale andnud. Seetõttu peame sel tänupüha ajal oma õnnistuste üle mõtiskledes kasutama õiget mõõdikut. Selle asemel, et kiidelda oma materiaalse omandi või sotsiaalse positsiooni üle (või norutada selle puudumise pärast), kiidelge selle üle, et kuulute Kristusele; sest Ta on tõeline, kõikehõlmav õnnistus, mida Jumal on meile väljendanud.

* EULOGEO on kreeka keelse sõna εὐλογὲω ingliskeelne kirjapilt.

Autoriõiguste avaldus
Kreeka mõtted Autoriõigus 2021 © Bill Klein. Kreeka mõtteid käsitlevaid artikleid võib tervikuna reprodutseerida järgmiste sätete kohaselt: 1) Iga artikli lõpus tuleb autorile anda asjakohane au koos lingiga aadressile https://www.studylight.org/language- studies / kreeka-mõtted.html 2) Kreeka mõtete sisu ei tohi võistlusena korraldada ega peegeldada konkureeriva veebiteenusena.

Allikas: EULOGEO * – Greek Thoughts- Language Studies – StudyLight.org