Häda tuleb 

Jagage armastust

Esimene laine. Prohvetite ettekuulutused Jeruusalemma hävitamiseks. Vaatame kolme lainet – sündmuste kava, mis toimusid vahetult enne viimase templi ja Jeruusalemma hävitamist.

Jeruusalemma hävitamist kuulutasid ette VT prohvetid Israeli religioossete ja ilmalike juhtide rahaarmastuse, korrumpeerumise, rahva rõhumise ja mõrvade pärast. (Rahaarmastus – kõige kurjuse juur). Loe tähelepanelikult Miika raamatu 3 ptk ja vaata oma käitumine ja motivatsioon üle! Issanda tulek on lähedal.

Ootas ka ju Israel parimat: Messia tulekut ja ülemaailmse kuningriigi kehtestamist. Aga isegi pärast Palestiina vallutamist, olles Rooma ülemvõimu all, elasid juudid suhteliselt turvalist elu. Õhus ei olnud mingeid märke sellest, et Püha Linn võiks saada hävitatud.

Teine laine. Kohtuotsuse kinnitamine. Jeesuse sündimine. Tema avalik teenistus ja Tema hülgamine religioosete juhtide poolt ja ristilöömine.
Jerusalemma külastus Jeesuse poolt umbes 30 aastal pKr.

Mt 23:37 Jeruusalemm, Jeruusalemm, kes tapad prohveteid ja viskad kividega surnuks need, kes sinu juurde on saadetud! Kui sageli ma tahtsin koguda su lapsed kokku, nagu kana kogub tibud oma tiibade alla! Aga teie ei tahtnud tulla.

Kolmas laine. Kohtuotsuse täideviimine.
See on Jumala stiil – olla väga pikalt armuline, aga lõpuks läheb ka Temal ˋkops üle maksa‘. Samasugune näeb välja ka saatana lugu ja tema ˋkinni minek‘ on kord lõplik.
Jeruusalemma vallutamine ja hävitamine ja juudi rahva hajutamine. Rohkem kui miljon juuti tapeti lahingute käigus. Sada tuhat viidi orjadeks Rooma, teised hajutati üle maailma.

Lk 21:24 See langeb mõõgatera läbi ning viiakse teiste rahvaste sekka vangi. Jeruusalemm jääb teiste rahvaste tallata, kuni rahvastele määratud ajad täis saavad.
Mt 23:38 Jumal hülgab teie templi ja sellisena see teile jääb.
Lk 21:20 Aga kui te näete, et sõjaväed on Jeruusalemma ümber piiranud, siis teadke, et selle laastamine on lähedal. 21 Siis need, kes on Juudamaal, põgenegu mägedele, ja need, kes on linnas, mingu välja, ning need, kes on maal, ärgu mingu linna.

Ajaloost on teada, et ühtäkki anti piiratud Jeruusalemmas olevatele kristlastele (teistele inimestele) võimalus lahkuda linnast, kui väepealik Cestius viis väed ootamatult ära.

Seitse aastat kõndis Jeruusalemma tänavail mees, kes kuulutas linna peale tulevaid hädasid. Päeval ja öösel esitas ta poollauldes oma metsikut kaebelaulu: „Hääl idast, hääl läänest, hääl neljast tuulest, hääl Jeruusalemma ja templi vastu, hääl peigmehe ja pruudi vastu, hääl kogu rahva vastu!“ See imelik mees vahistati, teda peksti, kuid tema huulilt ei tulnud ainustki kaebust. Solvamisele ja sõimule vastas ta ainult: „Häda, häda Jeruusalemmale! Häda, häda selle elanikele!“ Tema hoiatushüüd lakkas alles siis, kui ta tapeti linna vallutamisel, millest ta oli kõnelnud. (E.W.)

Perioodid Eestis: 1930-1936/ 1936-1940/ 1940/1953
Eelmise sajandi 30-del saatis Jumal prohvet Karl Reitsi kuulutama, et ˋhäda tuleb‘. Reitsi kuulutamise kohad olid põhiliselt Estonia turg ja Tallinna peatänavad. Küll käis ta ka üle Eesti kirikutes, kuni teda vastu võeti.

Tema avalik teenistus kestis natukene üle 10 aasta ja oli tegelikult ˋarmastuse teenistus‘.

Jumal keelitas ja hoiatas rahvast pöörduma ja põgenema selle eest, mis oli tulemas.

Kui võrdleme prohvet Karl Reitsi teenistust (armastuse teenistus) ja jagame selle samuti kolme erinevasse ajalahtrisse ja vaatleme sündmuste kulgemist Eestis, natsi Saksamaal ja Euroopas siis leiame sündmuste kattumist  ja seost Jeesuse ettekuulutustega Jeruusalemmale. Ja veel enam, samasugused kolm lainet leiavad aset ka antikristuse – metsalise avaliku tegevuse ja lõpu ajal. (Ilmutuse raamat) Kolmest lainest 2 on määrava tähtsusega neile, kes usuvad Jeesust.

Esimene laine Eestis ja Euroopas.

Karl Reitsi aktiivsem kuulutamise periood algas möödunud sajandi 30-date alguses. Tema kuulutuse keskmeks oli: parandage meelt, sest ˋhäda tuleb’. Sama kuulutasid Euroopas kaudselt ˋhäda‘ tulemist ette ka Sionistid – kutsudes juute tagasi pöörduma Palestiinasse.
Vaatame sündmusi Euroopas: Hitler ei olnud veel võimule tulnud (1933.a.). Millisest ˋhädast’ siis nii VT prohvetid kui Karl Reits rääkisid.

Samuti nii nagu ka Euroopas ja Eestis elasid inimesed head elu ja lootes veel paremat tulevikku. Majandus arenes tormiliselt, rahva elujärg aina kasvas ja ˋbaaside lepingust‘ ega Molotov – Ribentroppi paktist polnud veel isegi aimdust.

Aga prohvet juba kuulutas: ˋhäda tuleb‘. Samuti ka VT prohvetid kuulutasid juba varemalt, et Püha Linn hävitatakse korruptsiooni ja mõrvade pärast.
Hiljem, kui oli juba hilja, oodati ˋvalget laeva‘, mis aga soovitud ajal ei saabunud.

Teine Laine.

Hitleri võimuletulek Euroopas.
Konstantin Pätsi uskmatus ja halastamatu võitlus opositsiooniga. Kohtumisel prohvet Karl Reitsiga pidas ta teda hulluks ja hülgas sõnumi, lubades talle rahunemise korral head vanadusepõlve ja pensioni.

Härra Zabotinsky ja paljud teised kutsusid üles juute lahkuma Saksamaalt. 1933.a.  tuli Hitler võimule ja asutati esimesed koonduslaagrid. Kui jalgealune hakkas juba kuumemaks muutuma, 1936. -1939. lahkusid paljud Eestist. Ja paljud lahkusid ka Saksamaalt ja mujalt Euroopast ja nemad kannatasid kindlasti vähem.

Hitlerliku Saksamaa laagrite süsteem jagatakse tinglikult kolme perioodi:

I periood – 1933 kuni 1936; (pehme periood)
II periood – 1936 kuni 1942; (keskmine)
III periood – 1942 kuni 1944 ja 1945 (julm, kohutav ˋhard core‘) Operatsioon ˋReinhard‘.

Kolmas laine.

Euroopa vallutamine ja Ida kampaania algus. Hitlerlikes surmalaagrites tapeti vähemalt 6 miljonit juuti ja miljoneid teistest rahvustest inimesi. Venemaa gulagides näljutati surnuks ja mõrvati u. 7 miljonit inimest. Ja palju veel sõda võttis, teab täpselt ainult Jumal.

1940 Eesti ülevõtmine kommunistliku Venemaa poolt. Sakslaste tulek ja eestlaste ning venelaste ja juutide tapmine. Venelaste verine tagasitulek ja küüditamised. Sh. usklike saatmine gulagi surmalaagritesse ja kohutavad kannatused, nälg, alastiolek ja kaos! Ja paadipõgenikud, kes palusid Jumalalt pääsemist. Hukkus palju usklikke ja teisi, kes ei uskunud prohveti ettekuulutust – pääsesid vähesed juudid ja usklikud. Siiski ˋjääk’ pääses suurte kannatuste läbi, makstes ettekujutamatut hinda – nähes natside ja punavenelaste kohutavaid kuritöid!
Aga see kohutav periood ei ole ligilähedaseltki võrreldav ˋsuure viletsusega‘, mis on tulemas kogu maailma rahvaste peale!

Parandage meelt, sest suur ˋkohtupäev‘ on saabumas.
Ka nüüd toimib sama skeem. Meie elame praegu esimese laine lõpus.

Teine laine algab pärast Koguduse ja valitud pühade ülesvõtmist.

Jeruusalemma tempel taastatakse.

Antikristuse ning valeprohveti võimuletulek ja uue maailmakorra kehtestamine. (Apokalūpsis)
Kolm ja pool aastat ˋkommunismi‘ ja täielikku rahu maapeal.

Kolmanda laine lõpp saab alguse kolme ja poole aastasel perioodil toimuvate kohutavate looduskatastroofidega, sõdade ja usulise tagakiusu ning teisitimõtlejate massimõrvadega. See lõpeb Kristuse ja pühade tagasituleku ja ˋsuure kohtupäeva‘ algusega. Seda aega nimetab Piibel ˋsuureks viletsuseks‘.

Suure ˋviletsuse‘ suur ˋhäda‘ seisneb selles, et sellest ei pääse lõpuks enam keegi muu, kui ainult usklik Jeesusesse!

See Piibli tekst on kirjutatud kõigile inimestele.
Ilm 14:9 Ja veel kolmas Ingel järgnes neile ning ütles suure häälega: “Kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ja võtab tema märgi oma otsaesisele või oma käe peale, 10 siis see saab ka juua Jumala kange viha viinast, mis segamata on valatud Tema viha karikasse; ja Teda peab vaevatama tules ja väävlis pühade Inglite ees ja Talle ees.

Lk 17:26 Inimesepoja päevil on samamoodi, nagu oli Noa päevil: 27 inimesed sõid ja jõid, võtsid naisi ja läksid mehele kuni selle päevani, mil Noa läks laeva ning tuli veeuputus ja hävitas nad kõik. 28 Samamoodi oli ka Loti päevil: inimesed sõid, jõid, ostsid, müüsid, istutasid ja ehitasid. 29 Aga päeval, mil Lott väljus Soodomast, sadas taevast tuld ja väävlit ning hävitas nad kõik. 30 Nii on ka Inimesepoja ilmumise päeval!!!

Rm 10:10 Sest südames uskumine toob õigeksmõistmise ja suuga oma usu tunnistamine toob pääste. 11 Ütleb ju pühakiri: „Mitte ükski, kes temasse usub, ei pea pettuma.” 12 Pole mingit vahet, kas tegu on juudi või kreeklasega. Kõigil on sama isand, kes on helde kõigi vastu, kes teda appi hüüavad. 13 Sest „igaüks, kes hüüab appi Jehoova nime, päästetakse”.

Esimene ülesvõtmineülestõusmine. 1Tess 4:16 Sest et Issand Ise tuleb taevast alla sõjahüüuga, peaingli hääle ning Jumala pasunaga, ja Kristuses surnud tõusevad üles esmalt; 17 Selle järele kistakse meid, kes elame ja üle jääme, ühtlasi nendega pilvede peal Issandale vastu üles õhku, ja nõnda saame olla ikka ühes Issandaga. 18 Kinnitage nüüd üksteist nende sõnadega!

Talle pulm. Mt 25:10 Sel ajal kui nad läksid ostma, tuli peigmees. Neitsid, kes olid valmis, läksid koos temaga pulmapeole ja uks suleti.

Teine ülestõusmine. Teised usklikud peavad läbima suure viletsuse ja märtrisurma. (Kõigile inimestele)
Ilm 20:4 Ja ma nägin aujärgi ja neid, kes nendel istusid; ja kohus anti nende kätte; ja ma nägin nende hingi, kelle pead olid ära raiutud Jeesuse tunnistuse ja Jumala sõna pärast ja kes ei olnud kummardanud metsalist ega tema kuju ega olnud võtnud tema märki oma otsaesisele ja oma käe peale. Ja nad virgusid ellu usus ja valitsesid kuninglikult ühes Kristusega tuhat aastat.

Kolmas ülestõusmine. Ilm 20:11 Ma nägin suurt valget trooni ja Jumalat, kes sellel istub. Tema eest põgenesid maa ja taevas ning neid ei olnud enam. 12 Ma nägin ka surnuid, suuri ja väikseid, seismas trooni ees, ning rullraamatud avati. Ja avati veel üks rullraamat, see on eluraamat. Surnute üle mõisteti kohut nende tegude järgi, selle alusel, mis rullraamatutesse oli kirjutatud.

Paranda meelt nii ruttu kui võimalik, et mürgine seeme ei saaks idaneda – kasvada ja kanda kibedaid vilju.

Ära lase patu seemnel kasvada!

Hüüa Tema nime appi juba täna!

Agape

Pastor Paul Armand

Kirjuta meile ja me anname Piibellikku konsultatsiooni ja palvetame sinu eest!