Jeshua – paasatall

Paasapüha on Iisraeli lunastamine orjusest ja Jumala puhul algab kõik lunastusest. Mis eristab vaimse vabaduse elu vaimsest orjaelust? Meie samastumine Tallega. Kes see Tall on? Paasatall on Jeshua, sest Ta täidab Jumala poolt määratud Messia “kuju”. Praktiliselt kogu Uus Testament põhineb sellel lepitusel(Johannese 1:29; 1. Kor. 5: 7). Seetõttu tekib küsimus: “Kas Jeshua on teie paasatall?”

Prioriteetne samastumine Tallega

2. Mo 12: 1-2 öeldakse: “Ja Issand rääkis Moosese ja Aaroniga Egiptusemaal, öeldes: „See kuu olgu teil esimeseks kuuks; see olgu teil aasta esimeseks kuuks.” Kuigi juudi tsiviilkalender algab septembris, algas piibliaasta Nisani (ehk märts-aprill) kuus.

Miks tahtis Jumal, et aasta algaks just sel ajal? See pidi rõhutama Jumala prioriteete ja Jumal alustab oma tööd lunastusest.

Nii nagu paasapüha tähistab nende lunastuse algust, nii tähistab usk Messiasse usu inimeste lunastamise algust, sest „kes on Kristuses, see on uus loodu; vana on surnud, nüüd on kõik uus ”(2. Kor. 5:17).

Ja nii nagu juudi rahva iga-aastane usu elu pidi sellel pühal põhinema ja selle ümber käima, nii on ka meie lunastus “Messias, meie paasapüha” kindel alus, millele kõik muu korra kohaselt rajaneb.

Isiklik samastumine Messiaga

2. Mo. 12: 3 ütleb, et ohverdamiseks mõeldud lambaliha pidi valima „selle kuu kümnendal päeval” ja teda pidi säilitama „selle kuu neljateistkümnenda päevani” (2Mo 12: 6). Miks? Selle aja jooksul tuli tall läbi vaadata, et veenduda, et see oleks „veatu” (2. Mo. 12: 5).

Lunastuseks pidi tall olema täiuslik. Kuigi iisraellased soovisid orjusest põgeneda, oli parem võtta aega selleks, et saada täiusliku lepituse, mitte lihtsalt oma olukordade eest põgeneda.

Jeshua sisenes Jeruusalemma samal ajal, kuu kümnendal päeval, kui paasatalle valiti. Selle nädala jooksul testiti ka Jeshuat. Talle esitati küsimusi, Teda piinati, Ta kannatas kuni 14. Nisani kuul kuulutas valitsusjuht: “Ma ei ole temast leidnud ühtegi surmasüüd.” (Luuka 23:22).

Nii tunnistati Jeshua kõlblikuks olema meie paasatall, surema selleks, et lunastada meid vaimse orjuse ahelatest.

2. Moosese raamatu 12. peatükis toimub tallega seoses teatav areng: juudid pidid karjast valima mingi (heebrea keeles koos umbmäärase artikliga – otsene tõlge)talle (2Ms 12: 3); kui ta oli valitud, siis edaspidi räägitakse temast kui sellest (heebrea keeles määrava artikliga – otsene tõlge) tallest (2Ms 12: 4); teda uuriti mitu päeva ja pärast seda hüüti teda teie talleks (2Ms 12: 5); alles siis tapeti ta (2Ms 12: 6).

Kui te esimest korda mõistate oma päästmise vajadust, võite vaadelda Jeshuat kui mingit tallekest; iga Päästja sobib, nagu iga varjualune siis, kui oled tormi kätte sattunud. Kuid Teda valides saab inimene aru, et Ta on tõesti See Tall, Päästja, tõeline Issand!

Lõpuks ainus viis, kuidas pääseda on isiklikult Temast sõltudes – tehes Ta oma Talleks, tunnistades, et Tema suri teie pattude eest.

Avalik samastumine Tallega

2. Mo. 12: 7 näeme, et tallekese surm ei olnud nende lunastuse viimane osa. Need, kes uskusid tallesse, pidid oma uste väliseid uksepiitu verega määrima. Oh! Milleks veri ustel?

2. Mo. 12: 12–13 näeme põhjust:

“Siis käin mina selsamal ööl Egiptusemaa läbi ja löön maha kõik esmasündinud Egiptusemaal, niihästi inimesed kui loomad, ja ma mõistan kohut kõigi Egiptuse jumalate üle, mina, Issand. Aga veri olgu teil tundemärgiks kodadel, kus te asute; kui ma näen verd, siis ma lähen teist mööda ja nuhtlus ei saa teile hukatuseks, kui ma löön Egiptusemaad. “

Just vere piserdamine tähistas maja kohtuotsusest vabanemist.

Kuid miks pidid juudid seda tegema? Jumal ei kavatse lunastada mitte ainult lihalikke inimesi, vaid ka usuinimesi. Mõelge sellele: milline oli oluline erinevus juutide ja egiptlaste vahel?

Teisisõnu, mis vahe on sellel, kes usub Jeshuasse ja sellel, kes ei usu? Erinevus on Talle veres! Vangistusest lunastati ainult need, kes reageerisid usus ja talle verd “rakendasid”.

Need, kes usuvad Tema lunastusse, peavad tunnistama ka Tema lunastust. Sest Jeshua ütles Matt. 10: 32–33:

„Igaüht nüüd, kes mind tunnistab inimeste ees, teda tunnistan ka mina oma Isa ees, kes on taevas. Aga igaühe, kes iganes minu ära salgab inimeste ees, tema salgan ära ka mina oma Isa ees, kes on taevas.”

Kas olete tunnistanud Jeshuast ja olete kogenud seda vabadust, mille Tema annab, vabadust, kus pole hirmu? Kelle Poeg on vabastanud, see on vaba!

Kohene samastumine Tallega

2. Mo 12: 10–11 kutsub inimesi üles viivitamatult lunastuse võimalusele reageerima. Kolm korda kutsub Pühakiri meid üles mitte jätma midagi järgmise päeva hommikuks: mannat (taevast leiba) kõrbes 2 Mo. 16:19, kiitus-tänuohvrit 3. Mo. 7:15 ja Talle, antud juhul. Enda samastamine Tallega tähendab viivitamatut reageerimist.

Lepitus on mõeldud tänasele päevale, nii kaua kui on võimalik öelda täna. Me peame „Otsige Issandat, kui Ta on leitav,“, ja kui te pole seda veel teinud, siis „hüüdke teda, kui ta on ligidal!“ (Jesaja 55: 6).

Autor Sam Nadler / wordofmessiah.org

Allikas: https://ieshua.org/ieshua-pashalnyj-agnets.htm