Joseph Shulam: Kes oli Korah? [2016]

Sel nädalal loevad diasporaa juudi kogukonnad parashat (tooraportsjoni) nimega Korach. See lugemine algab 4. Moosese 19:1–22:1 ja see räägib Korahist ja tema perekonnast. Esiteks peaksime nägema, kes oli Korah ja tema perekond! Peame seda teadma, et eristada tänast päeva ja ära tunda, kes on Korahi jüngrid, kes elavad meie kogukondades tänapäeval.

Korah oli Leevi poja Kehati poja Jishari poeg. 2. Moosese 6:18 ühendab Korahi Hebroni, Ussieli ja Amramiga, kes olid tema isapoolsed onud. 2. Moosese 16:1 pärineb Korahi põlvnemine Leevist, Jaakobi pojast, Aabrahami poja Iisaki pojast.

4Ms 16:1,21 jälgib seda põlvnemist veelgi kuni Leevini, patriarh Iisraeli pojani. Tegelikult oli Korah Leevi suguvõsast ja oli sugulane Moosese venna Aaroniga. See on oluline mõistmaks, et Korah ei kuulunud iisraellaste laagri ebamääraste inimeste hulka. Seetõttu ütleme heebrea keeles: “Rikas nagu Korah”. See on võrdväärne ingliskeelse idioomiga “rikas nagu Midas”.

Aga Korah, Jishari poeg, kes oli Leevi poja Kehati poeg, ja Daatan ja Abiram, Eliabi pojad, ja Oon, Peleti poeg Ruubeni poegadest, võtsid kätte ja tõusid üles Moosese palge ees, nõndasamuti kakssada viiskümmend meest Iisraeli lastest, koguduse vürstid,kogudusest 
kutsutud nimekad mehed,
 ja nad kogunesid Moosese ja Aaroni vastu ning ütlesid neile: „Nüüd on küllalt! Sest terve kogudus – nad kõik on pühad ja Issand on nende keskel! Mispärast tõstate siis teie endid Issanda koguduse üle?” – 4. Moosese 16:1-3 [NKJV]

Mis probleem oli Korahi ja tema klanniga, kes mässas Moosese ja Aaroni vastu? Miks oli Korahi ja kõigi temaga liitunute karistus nii karm? Kus kohas maa avanes ja neelas auku kogu klanni ja need, kes elusana liitusid Korahiga?

1.Korah ei tulnud üksi kaebama Moosesele ja Aaronile nende juhtimisstiili ja nende ametikohtade eksklusiivsuse üle, mille oli määranud Jumal ise. Nad tulid terve rahvahulgaga, kelle nad olid kokku kogunud, organiseerinud ja valmistanud pöörduma Moosese ja Aaroni juhtkonna vastu.

2.Korah ja tema klann ei rääkinud üksikisikutena oma õiguste ja privileegide eest, vaid nad rääkisid 250 juhi, tuntud mehe, rahvaesindaja nimel.

3.Nad ei olnud väärtustanud aastaid, mille Mooses ja Aaron olid veetnud Iisraeli rahvast läbi Siinai kõrbe juhtides, rahvast toites, inimeste vahel vahekohtunikku mängides, rahva eest Jumala ees palvetades ning lihtsalt seda suurt pööblit juhtides ja nende üle õigustmõistes nii palju aastaid kõrbes. Tänulikkuse puudumine Moosese ja Aaroni vastu oli tegelikult tänu puudumine Jumala enda vastu, kes valis ja määras Moosese ja Aaroni nende konkreetsete ülesannete täitmiseks Iisraeli rahva juhtidena.

4.Jumala määratud juhtide mitteaktsepteerimine on võrdne Jumala enda mitte aktsepteerimisega. See põhimõte on ka põhimõte, mida Ješua õpetas Johannese evangeeliumis, kui Ta ütles, et kui sa võtad vastu Moosese, siis võtad vastu ka Ješua, ja kui sa ei võta vastu Ješuat, siis sa ei aktsepteeri tegelikult ka Moosest. See põhimõte on meie usus Ješuasse, Moosesse ja prohvetitesse võtmekomponent.

5.Väited “demokraatia” kohta, mida Korah väidab, kõlavad järgmiselt: “Sest terve kogudus – nad kõik on pühad ja Issand on 
nende keskel! Mispärast tõstate siis teie endid Issanda koguduse üle?” Vaatame seda väidet pärast seda, kui tõlgin selle teile kaasaegsesse inglise keelde:

Oleme kõik võrdsed ja meil kõigil on samad õigused!
Religioonis on kõik võrdsed ja Jumal on kõigis religioonides võrdselt kehtiv.
Keegi pole teisest kõrgemal ja teil, Mooses ja Aaron, ei ole õigust meie üle kongressil ja senatis ja isegi Valges Majas valitseda, meil peaks olema keegi oma klassist.

Siin on mõned silmade avajad, mida peaksime kõik arvesse võtma:

1.Mooses ei tahtnud olla Iisraeli rahva juht. Jumal sundis teda peaaegu juhtima ja minema Egiptusesse, et käskida vaaraol Iisraeli orjadel minna. Ta oli Jumala poolt valitud, Jumala poolt ette valmistatud ja Jumala poolt määratud. Sama kehtib ka tema venna Aaroni kohta.

2.Pole tõsi, et kõik on võrdsed. On tõsi, et Jumal on loonud kõik võrdseks ja seni, kuni inimesed elavad Jumala reeglite järgi, valitseb tõeline võrdsus ning kõigil on õigused ja privileegid, mis tagavad neile õiguse olla õnnelik. Õnn ja rõõm ei ole midagi, mida keegi saaks oma ligimeselt ära võtta, samuti pole need omadused, mida keegi saab oma ligimesele anda. Me saame teha teineteise jaoks õnnelikuks ja rõõmsaks olemise lihtsamaks või raskemaks, kuid mitte palju rohkem.

3.Demokraatia on suurepärane valitsemissüsteem, kuid see ei ole jumalik, Jumala poolt antud süsteem.
– Esimene demokraatia oli Kreekas Ateenas ja see ei kestnud kuigi kaua. Suures osas maailmast pole kunagi olnud tõelist demokraatiat, kus iga kodanik on kõigi õiguste ja privileegide poolest võrdne oma naabriga.
– Enamikus riikides, kus nõutakse demokraatiat ja kodanike võrdsust, on see võrdsus osaline ega ole kunagi täielik, sest inimesed sünnivad erinevate võimete ja annetega.
– Haridus, jõukus, nahavärv, pikkus, kaal, juuste värv, töökoht ja ilu mängivad rolli tegelikes privileegides ja tõelistes õigustes, mida inimesed selles maailmas kogevad.

– Jumal näitas selgelt, et Mooses ja Aaron jäävad juhtideks, kelle Ta määras ja võidis selle ülesande täitmiseks. Korah ja kogu tema “jõuk” neelati elusalt maa sisse, mis avas oma suu.

– Jumala poolt võib tunduda karm reageerida Korahi ja tema Siinai kõrbes asuva Iisraeli ühiskonna 250-liikmelise eliitrühma väitele nii jõuliselt. Kuid see peaks olema selge ja otsene oht kõigile, kes täieliku võrdsuse nimel neelavad alla just selle oksa, millel nad istuvad. See peaks olema õppetund kõigile, kes tõstavad mis tahes poliitilise süsteemi võrdväärseks Jumala päästeplaaniga kogu inimkonna jaoks, mis on tegelikult ainus täielik võrdsus kogu inimkonna jaoks. Tasandusfaktor, mis on ainulaadne ja toimiv, on Talle veri, mis valati meie üleastumiste eest ja mis päästis meid pimedusest jumalikku valgusesse, mis tuli Siinailt Kolgatale.

Autor: Joseph Shulam / Parashat Korach: Various Teachings From Netivyah Staff | Netivyah

Joseph Shulam: Me ei pea võitma, me peame olema ustavad [2022]

Selle nädala Tooraportsjon kannab nime Korah. Kes see mees Korah oli? Minu jaoks isiklikult on see Toora osa .....

Joseph Shulam: Mässu hind [2023]

Tundub, et ma saan sageli õpetada Toora osa, mis räägib Korah'st ja tema mässust ning sellest, kuidas see .....

Yehuda Bachana: Usk ja usu puudumine – Shelach [2023]

Selle nädala Tooraportsjon on Shelah Lechah – 4. Moosese 13:1 – 15:41. Prohvetite lugemine on Joosua 2:1–24. Uuest .....

Väärkohtlemise lubamine kutsub Jumala kohtumõistmise

Ameerika evangeelsed kristlased on sageli otsinud inspiratsiooni Ühendkuningriigi juhtidelt, nagu John Stott. Kuid kuigi Briti evangeelses kirikus on .....

Jumala rahvas ei ole muljetavaldav. Vaadake lihtsalt Moosese sugupuud

Piibel on tõesti kõige ausam raamat. Tema järeleandmatu ja piiramatu avameelsus Jumala valitud rahva muljetavaldava olemuse kohta annab .....

Nisanist adarini

Pühitsemine on seisund, kus väärtused muutuvad. Pühitsemine on protsess, mis algab Jumalast endast, Ješua ohvri kaudu, kes meid .....

Jumala armastav sallimatus

Tolerantsus. Kaasaegne kultuurieliit kiidab seda voorust igas koolikeskkonnas, meediaväljaandes ja töökoolitustöökojas. Tundub, et pole tõesemat viisi teise inimese .....

Tuleuputus

Uus Testament ütleb, et kui Jeshua naaseb ja tuleb maa peale, siis tekib hiiglaslik tuli, mis sõna otseses .....