Joseph Shulam: Suhete Jumal [2022]

Sel šabatil loeme Toora osa nimega “Beha’alotecha” 4. Moosese 8:1-12:16. Selle šabati osa heebrea tähendus on “Kui sa lambid üles sead”. Prohvetite raamatutest loeme Sakarja 2:14-4:7 ja Uuest Testamendist 1. Korintlastele 10:6-13 ja Ilmutuse 11:1-19.

Võite küsida, kuidas valitakse lugemiseks just need tooraportsjonid ja kes teeb otsused selle kohta, mida igal šabatil loetakse? Vastus koosneb kahest osast!

Toora lugemine on sama iidne kui Esra ja Nehemja. Esimene avalik Toora lugemine on kirjeldatud Nehemja 8. peatükis.

Uues Testamendis oli Toora ja prohvetite lugemise tava juba hästi välja kujunenud. Leiame, et Ješua kutsutakse Naatsareti sünagoogi lugema prohvet Jesaja 61. peatükki.

Leiame, et Paulust kutsutakse lugema Väike-Aasias ja Kreekas sünagoogides. Ja Bereas (Thessaloniki linnast põhja pool) viibis Paulus kolm kuud ning luges ja jutlustas Ješuast nende Toora portsjonite alusel, mida nad lugesid.

Uue Testamendi perioodil toimus Toora lugemine kolmeaastase tsüklina. Meie päevil toimub kogu Toora lugemine üheaastases tsüklis. See tähendab, et meie lugemistekstid on pikemad kui meie ühise ajastu esimesel sajandil.

Haftara (prohvetite tekstid), mida kõigis sünagoogides Toora järel loetakse, otsustab traditsioon vastavalt Toora teemale. Tavaliselt on see Toorale lisanduv tekst, mis käsitleb vähemalt mõnda põhiteemat, mida Toora mainib.

Meie Uue Testamendi lugemise üle otsustavad erinevad juhid ja see võib koguduseti erineda, kuna meie traditsioon on suhteliselt uus. Kuid aeglaselt kujuneb välja traditsioon, mis põhineb teemal, mis on seotud Toora ja prohvetite lugemisega.

Minu isiklik arvamus on, et kõigil Ješua jüngritel on tark, hea ja vaimselt tervislik lugeda samu pühakirjaosi nii nn. messiaanlikes sünagoogides kui ka kõigis uuestisündinud kirikutes.

Siin on minu soovituste põhjused:

Esiteks tõuseb kogukonna oskuste tase Jumala Sõna iga nädalase avaliku lugemisega ja igal aastal uuesti alustades. Isegi aeglased õppijad tajuvad Jumala Sõna avaliku ettelugemise ajal midagi.

Teiseks, Toora ja prohvetite ning seejärel Uue Testamendi lugemised seovad need kolm olulist Jumala Sõna osa kokku. On lihtne näha, kuidas Jumala Püha Vaim on seotud kõigi kolme Pühakirja osaga.

See on äärmiselt oluline, sest kristlikud kirikud on teinud kõvasti tööd Toora ja prohvetite tähtsuse vähendamise nimel. Nad on andnud endast parima, et eraldada niinimetatud “Vana Testament” Uuest Testamendist. Unustades Jeruusalemma apostlite ja kogudusevanemate käsu paganatest vendadele minna igal šabatil sünagoogi, et kuulda Jumala Sõna avalikult ette loetuna.

Seda näete väga selgelt nii apostlite endi praktikas kui ka Apostlite teod 15:19-21, kus on Ješua paganatest jüngritele antud tugev soovitus minna šabati ajal sünagoogi, et kuulda Jumala Sõna avalikku ettelugemist.

Peame meeles pidama, et Toora kirjarulli omamine meie ühise ajastu esimeste sajandite iidses maailmas oli väga eriline asi. Enamikul Rooma impeeriumi juudi kogukondadel oli rullraamatus viis Moosese raamatut, kuid väga vähestel oli prohvetite täisrull.

Ajalooallikatest kuuleme, et mõnel oli üks ja teistel paar rulli, kuid alles teise sajandi lõpul meie ajastul (umbes 280 e.m.a) kuuleme juudi kogukondadest, kellel oli terve Toorarull 1. Moosese raamatust kuni 2. Ajaraamatu lõpuni (vastavalt piibliraamatute järjestusele heebrea traditsiooni alusel). Lõplikud otsused tehti Yavnehis aastatel 70–280 e.m.a.

Kolmandaks peaksid mittejuutide kogukonnad minu arvates uuesti juurutama selle piibelliku praktika, mida apostlid käskisid, kuna sellise oskuse omandamine on kogudustele oluline.

Pühakirja teadmatuse tase maailma kirikutes on väga kõrge, sest  mitmeid aastaid on protestantlikes kirikutes ainsad Pühakirja salmid, mida inimesed kuulevad, tõestustekstid selle kohta, mida nende pastorid kasutavad oma jutlustes oma seisukohtade väljendamiseks. Jutlused ei ole mõeldud Jumala Sõna õpetamiseks massidele, nagu M. Luther arvas, et see toimub pärast seda, kui inimestel on Piibel nende oma keeles. Seda ei juhtunud siis ega juhtu ka praegu.

Oluline ja täiendav põhjus, miks kirikutes lugeda Toorat, prohveteid ja Uut Lepingut, on samastumine ja ühine liit Iisraeliga kui riigi ja kogukonnaga kogu maailmas. Mõned hilisemad katoliku kirikuisad koos protestantidega tegid pärast protestantlikku reformatsiooni Euroopas kõvasti tööd selle nimel, et täielikult eraldada ja mõista hukka kõik lugupidavad suhted juutidega ja nende kogukondadega.

Nii et suhete taastamine juudi kogukondadega on minu arvates ülimalt oluline ja vajalik kiriku taastamiseks Jumala Sõnasse – 1. Moosese raamatust Ilmutusraamatuni – ning terve ja õnnistatud koguduse ja kiriku suhte ülesehitamiseks Iisraeliga.

Meie Toora esimesed salmid, lugedes 4. ja 5. salmi, on Ilmutusraamatu kolme esimese peatüki mõistmiseks väga olulised. Ješua armastatud apostel Johannes uuris tänapäeva Türgi rannikult Egeuse meres asuva Patmose saare tipus asuvas koopas Väike-Aasia kirikute olusid ja oli tõenäoliselt nende seisundist sügavalt häiritud  nende kohutavate ja ketserlike tegude tõttu.

Niisiis korraldab ta kirikud Kogudusetelgi menora kuju järgi, mille Aaron ja Mooses Siinai kõrbe ehitasid. Johannes on kujutanud seitset kirikut seitsme lambijalana, mille Jumal on Iisraeli jaoks käskinud.

Lambijalal (menoral) oli seitse lambiharu. See oli valmistatud ühest kullatükist, mis oli vasardatud menora kujuliseks. Kõik lambid olid ühendatud keskvõlliga ning need ei olnud kõik valmistatud sama kõrguse ja pikkusega. Menorad ei voolitud, kuid see vasardati kuni see saavutas vastava keerulise kuju.

Menora kujund kandis endas  ideed nii ühtsusest kui ka mitmekesisusest. Usun, et see pilt oli osa Johannese sõnumist Väike-Aasia kirikutele meie ühise ajastu esimese sajandi lõpul.

Peamiselt apostel Pauluse poolt asutatud kogudustee oli tekkinud tõsine vaimne haigus ja kohutav ketserlus. Menora pilt sümboliseerib ühtsust ja mitmekesisust ning kannatuste tähtsust, seismist ja nende ühiste ja individuaalsete probleemidega tegelemist ning vaimseid ja moraalseid kõrvalekaldeid Jumala päästeplaanist.

Selle šabati Toora lugemisel on meil ka üks väga oluline põhimõte Jumalast ja Tema suhetest inimestega ja eriti Iisraeliga ning Toora ümberkorraldamine inimestega sobivaks, mitte inimeste painutamine, et need sobituksid Tooraga.

Seda põhimõtet avaldatakse neljanda Moosese raamatus vähemalt kaks korda. Esimest korda on meie Toora osas Jumal, kes kohandab paasapüha „erivajadustega“ inimeste jaoks, kuna nad puudusid või ei sobinud Nissani 14. päeval paasapüha tähistama.

Jumal ei olnud siis ega ole kunagi olnud taevas jäik ja riiakas vanamees. Ta mõistis probleemi Tooras ning kohandas ja tõi uusi ja erilisi näiteid juhtimisest.

„Aga seal oli mehi, kes olid roojased inimese laiba pärast, ja need ei tohtinud pidada paasapüha sel päeval. Ometi astusid nad sel
päeval Moosese ja Aaroni ette, ja need mehed ütlesid temale: „Me oleme roojased ühe inimese laiba pärast. Miks keelatakse meid toomast ohvriandi Issandale tema seatud ajal Iisraeli laste hulgas?” Ja Mooses vastas neile: „Seiske siin, kuni ma kuulen, mida
Issand teie kohta käsib!” Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:  „Räägi Iisraeli lastega ja ütle: Kui keegi teist või teie tulevastest põlvedest on roojane laiba pärast või viibib pikal teekonnal, võib ta ometi pidada paasapüha Issanda auks. Seda peetagu teise kuu neljateistkümnenda päeva õhtul; paasatalle söödagu koos hapnemata leiva ja kibedate rohttaimedega! Midagi ärgu jäetagu sellest üle hommikuks ja selle luid ärgu murtagu; seda peetagu kõigi paasapüha seaduste järgi!” — 4. Moosese 9:6-12 

Kuidas ma soovin, et nii juudi kogukondadel kui ka kristlikel kirikutel oleks selline vaimulik juhtkond, mis mõistaks, et inimesed on tähtsamad kui religioossed traditsioonid ja teoloogiline kangekaelne legalism. Jumal ütles Moosesele ja neile inimestele, kes ei saanud õigel ajal paasapüha pidada: “Head mehed, teil on teine ​​võimalus kuu aega hiljem paasapüha pidada ja seda ei peeta teie jaoks patuks ega kummaliseks tavaks, sest paasapühad ja šabat ning muud pühad ei kuulu juutidele ega kristlastele – need on “Minu ajad ja tunnid”.

Ma armastan Jumala ustavust ja Tema arusaamist meie inimlikust olukorrast ja Tema paindlikku suhtumist aegadesse ja ajastutesse ning ka Jumala suhtumist meie nõrkustesse. Jumala seadused ja nõudmised kogu Piiblis ei ole teotsentrilised (kus Jumal on meie vaimsete kogemuste keskmes), need on antropotsentrilised (inimene on meie suhete ja vaimsete kogemuste keskmes).

Tee Jumala juurde jõudmiseks ja Temaga suhte loomiseks on meie suhe meie maiste peredega ja kaasinimestega. Selle põhimõtte kohta on nii palju näiteid, et artikli pikkus ei võimalda tuua Teile rohkem kui ühe näite Uuest Testamendist:

Kui sa nüüd oma ohvriandi altarile tood ja sulle tuleb meelde, et su ve:nal on midagi sinu vastu, siis jäta oma and altari ette ja mine lepi esmalt ära oma vennaga ja alles siis tule ja too oma and! (Matteuse 5:24) 

Iganädalane Toora ja prohvetite lugemine ning lisalugemine Uuest Testamendist tuletavad mulle meelde ja rikastavad mu hinge – värskendades mu usku nagu jõed kõrbes. Loodan, et teie, mu kallid vennad ja õed, loete oma Piiblit ja olete samuti kastetud värske, hea ja jaheda veega, mida on meie koguduste praeguse vaimse seisundi puhul nii väga vaja.

Autor: Joseph Shulam / Parashat Behaalotecha: Various Teachings From Netivyah Staff | Netivyah

Yehuda Bachana: “Jumalakeskne koostöö tasakaalustatud elu nimel” – Naso [2023]

Parashat (Toora portsjon) Naso on pikim Toora osa. Selle pikkus tuleneb hõimujuhtide pakutud kingituste ja ohvrite nimekirjast, mida .....

Parashat Va’etchanan / Šabat Nachamu

Maharal õpetab: „Tisha B’Avi järgne šabat on Šabat Nachamu – lohutuse/tröösti šabat. Kogu rahvas peaks rõõmustama ja usaldama .....

Kopti kirik on peatanud igasuguse teoloogilise dialoogi Vatikaniga seoses oma seisukohaga samasooliste abielude suhtes.

Kopti õigeusu kirik teatas hiljutiste sündmuste valguses kõigi katoliku kirikuga teoloogiliste dialoogide peatamisest, öeldes, et Vatikani otsus õnnistada .....

Kas soovite sügavamaid sõprussuhteid? Mõned asjad peavad muutuma

Mind on õnnistatud mõne imelise sõbraga. Kui mu isa jaanuaris suri, üllatasid kaks mu sõpra mind ootamatult matustel .....

Kas teadsite, et kuulujutud rikuvad Teie suhteid?

“Kes käib keelekandjana, reedab saladusi, aga kes on ustava vaimuga, varjab neid.” (Õpetussõnad 11:13). Me kipume käsitlema kuulujutte .....

Kas me peaksime abielluma? Kuidas leida suhtes selgust

Kui ma saaksin tagasi minna ja sundida end 17-, 18- või isegi 21-aastasena ühte artiklit lugema, siis oleks .....

Enne suhte alustamist vastassooga veenduge, et Teil on suhe Jumalaga

Te ei saa kedagi armastada, kui Teis ei ole Kristuse armastust. Pange Jumal oma suhetes esikohale ja Te .....

Suhted: valige iseloomu ja mitte “keemia” järgi

Suhete osas on meie kultuuris tavaline seada füüsiline külgetõmme esmatähtsaks. Kuigi "keemia" on oluline, selle on loonud Jumal, .....

Boris Grisenko: Olge tähelepanelik selle suhtes, mida Issand ütleb

Nendel rasketel päevadel, selle sõna täies tähenduses kitsikuses olles, julgesin paluda, et Issand näitaks mulle üht kirjakohta. Ta .....

Usualane harimatus – usuvabadus Eesti moodi

Nädala eest toimus Tartu Maarja koguduse 800. aastapäeva tähistamise sündmuste raames Tartu luterliku Peetri kooli aulas konverents „Usk .....