Jumala vägi, mis tegutseb meis

Ef. 6:10 Viimaks veel: saage vägevaks Issandas ja tema tugevuse jõus! Kratos kr k – vägevaks, valitsema, võimus, võimupiirkond, ülemvõim, omandiõigus, omand ja selle valdamine.

1. Väeline Jeesus. Mk 5:30 Ja Jeesus, tundes endamisi, et vägi oli temast välja läinud, pööras kohe rahvahulga seas ümber ja küsis: „Kes puudutas mu rõivaid?” Lk 6:19 Ja igaüks rahvast püüdis teda puudutada, sest temast läks vägi välja ja parandas kõik. Lk 5:17 Ja ühel päeval, kui Jeesus oli õpetamas, istus seal ka varisere ja seadusetundjaid, kes olid tulnud kõigist Galilea ja Juudamaa küladest ja Jeruusalemmast. Ja Issanda vägi oli Jeesuse peal haigete tervendamiseks.

2. Jumala vägi. Rm 1:16 Sest ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele. 1. Kr 1:18 Jah, sõna ristist on narrus neile, kes hukkuvad, aga meile, kes päästetakse, on see Jumala vägi, (kr k dunamis)

3. Jeesuse pärand. Lk 9:1-2; Kutsunud kokku need kaksteist, andis Jeesus neile väe ja meelevalla kõigi kurjade vaimude üle ja meelevalla haigusi ravida 2 ning läkitas nad kuulutama Jumala riiki ja parandama haigeid. Lk 10:19 Vaata, ma olen andnud teile meelevalla kõndida madude ja 
skorpionide peal ja vaenlase kogu väe peal ja miski ei tee teile iial 
kahju.

4. Jumala vägi meis. 2 Kr 12:9 Nii ma siis kiitlen meelsamini oma nõtrusest, et Kristuse vägi laskuks elama minu peale. 2 Kr 4:7 See aare on meil aga saviastjates, et võrratult suur vägi oleks Jumala oma ja ei midagi meist.

5. Jumala väega vastu patule. Rm 6:10-13 sest mis ta suri, seda ta suri patule üks kord ja  alatiseks, aga mis ta elab, seda ta elab Jumalale.
11 Nõnda arvestage ka teie endid olevat surnud patule, aga elavat  Jumalale Kristuses Jeesuses. 12 Ärgu siis valitsegu patt kuningana teie surelikus ihus, nii et te tema himudele oleksite kuulekad. 13 Ärge ka loovutage oma ihuliikmeid ülekohtu relviks patule, vaid  loovutage end Jumalale nagu need, kes on saanud surnuist elavaks, ja oma ihuliikmed õiguse relviks Jumalale. Hb 12:4  Teie ei ole veel vereni vastu pannud patu vastu võideldes!

6. Ületatud raskused. 2 Kr 1:10 Tema päästis meid sellest määratu suurest surmast ja  päästab veelgi – tema, kelle peale me loodame. Jah, ta päästab  edaspidigi,

7. Jõudemonstratsioon. 2 Kr 12:9 Kuid tema ütles mulle: „Sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks.” 1 Kr 2:3-5 Ja ma olin teie juures nõtruses ja kartuses ja suures värinas 4 ning mu kõne ja mu kuulutus ei püüdnud veenda tarkusega, vaid  Vaimu ja väe osutamisega, 5 et teie usk ei oleks inimlikus tarkuses, vaid Jumala väes.

8. Jumala väe läbi usklikuks, alandlikuks, kannatlikuks, vägevaks, terveks ja võitjaks. Apt 9:3 Kui ta oli sinna minemas ja lähenes Damaskusele, välgatas äkitselt taevast tema ümber valgus Rm 12:19 Ärge makske ise kätte, armsad, vaid andke maad Jumala vihale, sest on kirjutatud: „Minu päralt on kättemaks, mina tasun kätte” – nii  ütleb Issand. Kl 1:11 ning saaksite vägevaks kogu väega tema kirkuse tugevust mööda kõigeks püsivuseks ja pikaks meeleks, rõõmuga Js 2:4 Ja tema mõistab kohut paganate vahel ning juhatab paljusid rahvaid. Siis nad taovad oma mõõgad sahkadeks ja piigid sirpideks; rahvas ei tõsta mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam sõdimist.

Pastorid Paul & Ella Armand