Juri Sipko “See on programm uskliku eluks.”

Esimene õppetund pühalt apostlilt: “Me palume teid! Anume teid!”
See on armastuse keel.
Keele intonatsioon on lugupidav ja paluv!
Selline pöördumine tunnustab ja rõhutab nende väärikust, kelle poole õpetaja pöördub.
Õpetaja väljendab usku, et tema õpilased on võimelised õppima tõelise jumalakartlikkuse õppetunde.
Seda tuleks osata. Kristlase keel on armastuse keel!

„Ent me palume teid, vennad, tunnustada neid, kes teie seas tööd teevad ja teid Issandas juhatavad ning noomivad, ja pidada neist armastuses üliväga lugu nende töö pärast. Hoidke omavahel rahu! Meie aga manitseme teid, vennad: noomige korratuid, julgustage pelglikke, aidake nõrku, olge pika meelega kõikide vastu! Vaadake, et keegi teisele kurja ei tasuks kurjaga, vaid taotlege alati head üksteisele ja kõikidele! Rõõmustage alati, palvetage lakkamatult, tänage kõige eest – sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses! Ärge kustutage Vaimu, ärge põlastage prohvetiandi, katsuge läbi kõik, pidage kinni heast, hoiduge igasuguse kurja eest! Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks!” 1. Tessalooniklastele 5:12-23;

Tõstke esile püha apostli antud vagaduse põhimõtted. Hea on need oma päeviku spetsiaalsele lehele kirja panna.
Öelge oma palved. Hinnake oma arusaamist nendest põhimõtetest lähtuvalt.
Kui on põhimõtteid, mida Te ei ole veel ära õppinud, siis märkige need oma päeviku spetsiaalsesse ossa.
Igal päeval palvetades seadke endale ülesandeks veeta päev väärikalt ja pühalt!
Päeva lõpus vaadake üle oma hommikune plaan ja hinnake kogetut.

Tänage Issandat.
Lugege prohvetlikku Päästmissõna Pühast Pühakirjast!
Olles täidetud rõõmu Vaimust, laske rahulikul unel enda peale tulla!

Autor Juri Sipko / https://www.facebook.com/ysipko