Kas juudid tapsid Jeesuse? Mida Piibel selle kohta ütleb?

Kas juudid tõesti tapsid Jeesuse?
Juutide seas on levinud arvamus kristlaste kohta: “Kristlased usuvad, et meie, juudid, tapsime Jeesuse.” Kas see on tõsi? Kas kõik kristlased usuvad seda? Kahjuks on seda ideed väljendatud ja kasutatud juudi rahva väärkohtlemiseks juba kaks aastatuhandet.

My Jewish Learning veebisait selgitab:

„Kõigi Issanda kannatuste aja kõige vastuolulisemas salmis ütlevad juudi kogukonna kogunenud liikmed Pilaatusele: „Tema [Jeesuse] veri olgu meie ja meie laste peal” (Matteuse 27:25). Siit tuleneb kristlik usk, et juutide järgnevad põlvkonnad on samuti süüdi tapmises, Jumala tapmise kuriteos.

2016. aasta mais võttis Rahvusvaheline Holokausti Mälestusliit (IHRA), mille liige on USA, vastu antisemitismi töödefinitsiooni, mis hõlmab järgmist: „Klassikalise antisemitismiga seotud sümbolite ja kujutiste kasutamine (näiteks väited, et juudid tapsid Jeesuse või verelaim), et kirjeldada Iisraeli või iisraellasi.”

Seega peetakse tänapäeval selle veendumuse levikut antisemitismiks – juudi rahva vihkamiseks.

Aga mida me usklikena teame selle kohta, kes Jeesuse tegelikult tappis?

Miks Jeesus pidi surema? Kes tappis Jeesuse?

Peame meeles pidama põhjuseid, miks Jeesus pidi surema. Päästeobjektiiv ja Piibli prohvetiennustuste täitumine on üldpildi mõistmiseks hädavajalikud. Ärgem unustagem seda oma usu alust, kui kerkib küsimus: “Kas juudid tõesti tapsid Jeesuse?”

Lunastamine
Meie kristlastena usume, et Jeesus suri inimkonna pattude lunastamiseks. Kristliku õpetuse järgi sünnivad kõik inimesed patustena Aadama ja Eeva pärispatu tõttu. Patt lahutab inimkonna Jumalast.

Jeesuse ristisurm on ohver, mis lunastab inimkonna patust ning taastab suhte Jumala ja inimese vahel. Me näeme selle kohta tõendeid erinevates Pühakirja salmides, nagu Johannese 3:16 ja Roomlastele 5:8.

Prohveteeringute täitumine
Jeesuse surma oli, on ja tuleb vaadelda kui Vana Testamendi ennustuste täitumist. Näiteks kirjeldab prohvet Jesaja raamatu 53. peatükk „kannatavat sulast”, kes võtab enda peale teiste patud ja kannab nende asemel karistust.

See Jesaja raamatu peatükk on Vana Testamendi üks silmapaistvamaid messiaanlikke ennustusi. Selle lõigu kaudu teame, et Jeesuse surm oli kahtlemata vajalik osa Jumala plaanist.

Võit surma ja kurjuse üle
Jeesus võitis surma ja kurjuse oma surma ja sellele järgnenud ülestõusmisega. See võit annab usklikele igavese elu ja ülestõusmise lootuse, nagu on kirjeldatud 1. Korintlastele 15:55-57.

Jeesuse ülestõusmine tõestab Tema jumalikkust ja kinnitab elu tõotust pärast füüsilist surma.

Jumala armastuse ja õigluse ilmutus
Jeesuse ristilöömist võib pidada ka Jumala armastuse ja õigluse demonstreerimiseks. Jumala armastust näitab tõsiasi, et Ta oli valmis inimkonna nimel ohverdama oma ainsa Poja. Samal ajal näitab see Jumala õiglust patu õigel kohtlemisel.

Jumala otsus

Ärgem unustagem mõningaid Jeesuse kõige olulisemaid sõnu Tema ülima ohvri ja võidu kohta. Jumal otsustas Ta maa peale saata ja Jeesus mõistis oma missiooni. Ta ütles eelkõige:

„Seepärast Isa armastab Mind, sest Ma annan oma elu, et seda uuesti võtta. Keegi ei võta seda Minult ära, vaid Ma annan selle ise. Mul on võim see maha panna ja Mul on võim see uuesti vastu võtta. Selle käsu olen saanud oma Isalt” (Jh 10:17-18, rõhutus lisatud).

Jeesuse suhe juudi kogukonnaga: kas juudid tapsid Jeesuse?

Kaaludes, kas juudid tapsid Jeesuse või mitte, peame arvestama Jeesuse elu laiemas kontekstis. Jeesus hoolis juudi rahvast sügavalt ja tahtis jääda nendega seotuks. Teda ennast iseloomustati kui juuti.

Kõik Jeesuse esimesed järgijad olid juudid. Jeesus järgis juudi seadusi, nagu on kirjeldatud Tooras. Kolme teenistusaasta jooksul kuni surmani oli Tema peamine roll õpetaja ja tervendajana. Nii suhtles Jeesus juudi ühiskonna erinevate sotsiaalsete gruppidega maksukogujatest Toora õpetlasteni.

Jeesuse juudi identiteet

Messia genealoogia on üsna lihtne. Jeesus sündis juudi perekonda, järgis juudi seadusi ja tavasid ning osales juudi pühadel.

Tema õpetused olid sügavalt juurdunud heebrea Pühakirjades ja Ta tsiteeris neid sageli. Paljud tunnustasid Teda rabina ning Ta oli aktiivne oma kogukonna usu- ja kultuurielus.

Ühiskondlik teenistus
Suur osa Jeesuse teenistusest oli suunatud juudi rahvale. Ta rändas läbi Galilea ja Juudamaa, õpetades sünagoogides, avalikes kohtades rahvahulkade ees ja jagades eineid erinevatelt elualadelt pärit inimestega.

Ta kasutas oma õpetustes sageli tähendamissõnu, mis on juutide levinud õpetamismeetod. Ta käsitles ka tolleaegse juudi kontekstiga seotud teemasid, nagu Jumalariik, seadus ja prohvetid.

Suhtlemine põlatud elanikkonnaga

Jeesus suhtles sageli nendega, kes olid juudi ühiskonna äärealadel. Nende hulka kuulusid maksukogujad, prostituudid ja vaesed.

Tema valmisolek nende alandatud inimestega suhelda ja neid isegi propageerida on mõnikord pälvinud juudi ühiskonna konservatiivsemate elementide kriitikat. Kuid see meelitas ka järgijaid nende seas, kelles tekitas peavoolu usujuhtimine võõristust.

Kas lahkarvamused ja konfliktid viisid selleni, et juudid tapsid Jeesuse?

Kuigi paljusid juute tõmbas Jeesuse sõnum ja nad järgisid Teda, tekitasid Tema õpetused ja teod samuti poleemikat. Eriti selliste usurühmade seas nagu variserid ja saduserid. Jeesuse vastuväited traditsioonilistele seadusetõlgendustele ning Tema identiteedile ja missioonile esitatavad väited tekitasid märkimisväärseid pingeid.

Jüngrid ja järgijad

Jeesus kogus enda ümber rühma jüngreid, kellest enamik olid juudid. Nendest jüngritest said Tema elu, surma ja ülestõusmise peamised tunnistajad.

Pärast Tema surma jätkasid nad Tema õpetuste levitamist. Kõigepealt reisisid nad juudi kogukondadesse, mis moodustasid seejärel varakristliku liikumise.

Juutide reaktsioon Jeesuse ristilöömisele

Juudi rahva reaktsioon Jeesuse ristilöömisele oli erinev. Evangeeliumid viitavad sellele, et teatud juudi juhid mängisid oma rolli Tema surma korraldamisel. Kuid juudi elanikkonna hulgas oli ka palju neid, kes Tema surma leinasid.

Väärib märkimist, et mõned juudid tervitasid Jeesust Tema eluajal Messiana, eriti selliste sündmuste ajal nagu Tema võidukas sisenemine Jeruusalemma.

Kas juudid tapsid Jeesuse? Kes see oli, kes Ta lõpuks tappis?
Mis puutub sellesse, kes Jeesuse surma eest lõpuks vastutab, siis sellele küsimusele võib läheneda kahest vaatenurgast.

Inimesed on vahendajad

Ajalooliselt lõid roomlased Jeesuse risti Rooma maavalitseja Pontius Pilatuse käsul.

Tema vahistamises ja kohtuprotsessis mängisid otsustavat rolli tolleaegsed juudi juhid, eriti suurkohus (juutide vanemate ja usujuhtide nõukogu). Need juudid süüdistasid Jeesust jumalateotuses ja elanikkonna õhutamises, mis viis hiljem Tema surmaotsuseni.

Jumala tahe

Teoloogilisest vaatenurgast, kuigi selle toimingu tegid inimesed, oli see lõpuks osa Jumala plaanist. See seisukoht on oluline, sest tunnistab, et Jeesuse surm oli ette määratud.

Jumal ise töötas välja plaani, et pakkuda inimkonnale päästet. See plaan ületab iga inimese või inimrühma tegevuse. Nagu varem öeldud, ütles Jeesus, et keegi ei võta Temalt elu – Ta annab selle ise. Jeesus teadis, et inimesed hakkavad vaidlema selle üle, kes on Tema surmas süüdi, ja Ta andis väga selgelt mõista, et see oli Tema ja Isa otsus.

Seega ei saa kristliku teoloogia vaatenurgast Jeesuse surma seostada ühegi põhjuse või inimrühmaga. Kõik meie patud põhjustasid Ješua surma. Kõik inimesed kannavad kollektiivset vastutust.

Õnneks teame, et Ješua ülim ohver, kui Ta tapmisele viidi, on osa Jumala lunastusplaanist kogu maailma – nii juudi rahva kui ka teiste rahvaste jaoks.

Allikas – firmisrael.org

Allikas: https://ieshua.org/iisusa-ubili-evrei-chto-ob-etom-govorit-bibliya.htm

Juudid ja jõulud: kultuuridevaheline perspektiiv

Arvasin alati, et fraas "juudid ei tähista jõule" on aksioom. Minu isa juudi perekonnas Detroidis ei tulnud jõulude .....

Galileast pärit araablane dr. Ayman tahtis, et kõik juudid sureksid, kuid Jumal muutis ta südame!

Minust sai noor mees, kelle südame täitis viha ja vihkamine sionismi vastu. Ma vihkasin Iisraeli ja vihkasin väga .....

Miks juudid kasvatavad habemeid?

Paljudel messiaanlikel juutidel on ka habe - kas see on komme, käsk või mis? (Šaša) Vastab messiaanlik õpetaja .....

Juudid Saksamaal: koos 1700 aastat

Juutide ajalugu Saksamaal hõlmab 17 sajandit – ajalugu, milles on palju aulisi ja palju traagilisi lehekülgi. Esimeseks kirjalikuks .....

Kristlased, messiaanlikud juudid, misjonärid seisavad silmitsi juudi radikaalide vaenulikkusega Iisraelis

Kristlased, messiaanlikud juudid ja misjonärid seisavad silmitsi juudi radikaalide kasvava vaenulikkusega Iisraelis. Hiljuti üritasid Lehava organisatsiooni ja organisatsiooni .....

Kufiia (ka šemag, gutra, mašada või Palestiina pearätik) päritolu

Mõned nimetavad tänapäeval kufiiat "hipster-haakristiks", mis võib tunduda pisut üle võlli, kuid tähelepanu väärivad nii protestid kui ka .....

Mida tähendab “Messias” juudi ja kristlikus traditsioonis?

Mida tähendab sõna "messias"? Mis puutub vaadetesse Messiasse, siis on kristlastel ja juutidel erinevad arusaamad Tema rollist päästmisel .....

Jeesus vs Ješua?

"Ja sa paned talle nimeks..." kuulutas ingel Gabriel, "Jeesus." Ei, Ta ei öelnud seda. Ta ütles "Ješua." Aga .....

Ilma nelipühata oleksite vaimne orb

Isegi 24 tundi uudistetsüklit on raske vastu võtta ilma sügavat kaotust tundmata. Me näeme inimohvrite, õigluse, väärikuse ja .....

Kas tänapäevane Iisraeli riik on ennustuste täitumine?

Isegi kui tunnistame hetkeks, et juudi rahva jätkuv kohalolek maailmas on Piibli usaldusväärsuse tõend, on meil täielik õigus .....