Kas olete teadlik võimalustest, mida elav lootus meile annab?

Ülestõusmispühade ajal meenutame uskumatuid võimalusi, mille saime tänu Jeesuse ülestõusmisele! Kas olete teadlik võimalustest, mida elav lootus meile annab?

„Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist…” 1. Peetruse 1:3.

Jeesuse surnuist ülestõusmise kaudu oleme saanud elava lootuse. Jeesuse poolt Tema liha päevil tehtud töö tulemusena oleme saanud uskumatud võimalused. Võimalused, mida Vanas Testamendis polnud.

Elav lootus = uued võimalused!

Vanas Testamendis antud seadus oli vaid nende võimaluste vari. Mis on see lootus, mida Vanas Testamendis polnud? See lootus on Kristuse lootus teis ja auhiilguse lootus! (Koloslastele 1:27) Jeesus avas meile uue ja elava tee liha kaudu, et Jeesus saaks elada meie südames usu kaudu ja meie koos kõigi pühadega saaksime täituda kogu Jumala täiusega. (Hb 10:20; Ef. 3:16-21) Püha Vaimu väe läbi saame muutuda Jeesuse kuju sarnaseks (Rm 8:29). Milline tulevik ja milline lootus meil on! (Jr 29:11)

Vanas Testamendis võis Iisraeli rahvas saada pattude andeksandmise seadusega nõutud ohvrite kaudu. Seadus oli nõrk: see võis patu hukka mõista alles pärast seda, kui see oli toime pandud. Seadus oli vaid “piirav tara” patu vastu. Selle “vägimehega”, mis on meie isekas tahe – meie himud ja soovid, ei osanud ta aga midagi peale hakata. Jeesus sisenes vägimehe majja (kehasse), vallutas ja tappis ta. (Markuse 3:27; Luuka 11:21–22)

Sest seda, milleks Seadus oli võimetu, kuna see oli jõuetu inimloomuse tõttu, on teinud Jumal, kes mõistis patu inimeses surma, läkitades oma Poja patuse loomuse sarnasuses ja patu pärast, et Seaduse nõuded oleksid täidetud meis, kes me ei käi oma loomuse, vaid Vaimu järgi.” Rooma. 8:3-4.

Jeesust kiusati ja katsuti läbi igal viisil, kuid ta ei teinud kunagi pattu! (Hb 2:17-18; Hb 4:15) Nii et haud ei saanud Teda kinni hoida, kui Ta suri. Ta sai täiuslikuks ja tõusis surnuist üles, saades igavese pääste autoriks kõigile, kes Talle kuuletuvad. (Hb 5:9) Ja nüüd võib Tema elu ilmuda meis, kui käime Tema jälgedes. (2. Kor. 4:10-11, 1. Peetruse 2:21-22) Meil ​​on armutroon, mille ette saame tulla, et saaksime võita ja võidelda head usuvõitlust, mis viib meid igavesse ellu. Vaimus pühitsetuks saamine, patu võitmine ja meis elava patu surmamine on elukestev protsess.

Mõelge nendele võimalustele:

See, keda on vallanud pahatahtlikkus, võib muutuda kannatlikuks ja rahulikuks.
See, kes oli varem täis ebapuhtaid himusid, võib jõuda puhtuseni.
See, kes otsib inimestelt au, võib hakata pidama teisi endast kõrgemaks ja mitte enam otsima enda oma, vaid seda, mis on teistele parim.
Kes oli tugev, võib saada tasaseks ja alandlikuks.
Need, kes on mures, võivad leida hingamise Jumalas.
See, kes on loomult kangekaelne, võib muutuda leplikumaks.
See, kes on uhke ja kõrk, võib saada tasaseks ja südamelt alandlikuks.
Kes tahab olla suur, võib saada enda silmis väikeseks ja kõigi teenijaks.
Ahne ja rahahimuline, võib hakata andma.
Need, kes on rahulolematud ja kritiseerivad teisi, võivad saada täidetud tänutundega.
Tema jumalik vägi on meile kinkinud kõik, mis on vajalik eluks ja vagaduseks, tema tundmise kaudu, kes meid on kutsunud omaenese kirkuse ja väärikusega. Sel viisil on meile kingitud kõige kallimad ja suuremad tõotused, et te nende kaudu võiksite põgeneda kaduvusest, mis valitseb maailmas himude tõttu, ja saada jumaliku loomuse osaliseks.…” 2. Peetruse 1:3-4.

Nüüd võib Jumala Sõna Püha Vaimu väes usu ja kuulekuse kaudu meis ellu ärgata ja lihaks saada. Ja kõik see on võimalik tänu Jeesuse võidukale elule ja Tema ülestõusmisele! See on meie elav lootus! Selle nimel tasub võidelda ja see annab tähenduse tervitustele, mida soovime üksteisele “Häid ülestõusmispühi!”

Autor:

Allikas: Знаешь ли ты о возможностях, которые даёт нам живая надежда? (aktivnoyekhristianstvo.ru)