Kes olid samaarlased Piiblis ja kes nad on praegu?

Kes on samaarlased?
Samaarlased mängivad Piibli ajaloos olulist, kuid vastuolulist rolli, mida nähakse peamiselt kahes erinevas kontekstis. Lisaks ainulaadsele kultuurilisele ja usulisele identiteedile on hästi teada nende vastuolulised suhted naaberrahvastega. Meenutagem, kes olid Piibli samaarlased, ja vaadakem tänapäevast samaarlaste kogukonda Iisraelis.

Samaarlased, assüürlased ja juudid

Samaarlaste lugu Piiblis on põimunud iisraellaste kõikehõlmava narratiiviga. Esimest korda kohtume samaarlastega  siis, kui assüürlased Iisraeli kuningriigi vallutasid 722 eKr. ehk ajal mida muidu nimetatakse Assüüria paguluseks.

See pöördepunkt põhjakuningriigi ajaloos viis Iisraeli eliidi väljasaatmiseni ja nende asendamiseni välismaalastega (2. Kuningate 17:24). Samaaria piirkonda elama asunud uustulnukad assimileerusid iisraellaste jäägiga, mille tulemusena tekkis samaarlaste kogukond.

Seetõttu väitsid samaarlased, et nad vähemalt osaliselt põlvnevad Iisraeli Efraimi ja Manasse hõimudest. Kuid nad erinesid juutidest nii usuliselt kui ka etniliselt. See ilmnes kõige selgemini erinevatest arvamustest õige kultusepaiga kohta.

Samaarlased ehitasid oma templi Gerizimi mäele, väites, et Mooses valis selle koha. Samal ajal väitsid juudid, et ainus seaduslik jumalateenistuskoht oli Jeruusalemma tempel.

Need usulised erinevused kajastuvad mitmes piiblisalmis ja eriti Uues Testamendis. Aga sellest hiljem pikemalt.

Samaaria Piiblis

Piiblist teame Samaaria ainulaadset ja tähelepanuväärset olukorda. See piirneb lõunas Juudamaa ja põhjas Galileaga. Tänapäeval on see Läänekalda keskosa piirkond.

Kuid Samaaria tähtsus ei seisne ainult selle asukohas. Piibli perioodil iseloomustas seda ümbritsevate juudi aladega seotud keeruline sotsiaalne ja religioosne dünaamika.

Samaarlaste suhe juudi rahvaga, nagu näeme Piiblis, oli keeruline nende usuliste, etniliste ja kultuuriliste erinevuste tõttu. Piibli jutustuste põhjal näeme, kuidas need suhted ajaloolises ja sotsiaalses kontekstis arenesid.

Samaarlaste mainimised Vanas Testamendis

Samaarlasi mainitakse Piiblis erinevates kontekstides. Usulised ja etnilised erinevused samaarlaste ja juutide vahel ning nende eelarvamuslikud arusaamad üksteisest põhjustasid nende vastastikust vaenulikkust, muutes igasuguse suhtluse nende vahel pingeliseks ja harvaks.

Kuigi me Vanast Testamendist sõna “samaarlane” kui sellist ei leia, paljastab just nende ajalugu meile põhjused, sündmused ja vastuolud, mis iseloomustavad samaarlasi.

Saalomoni valitsusaja lõppedes jagunes Iisraeli kuningriik põhjapoolseks Iisraeli kuningriigiks ja lõunapoolseks Juuda kuningriigiks. Hiljem sai Samaariast põhjakuningriigi pealinn (1. Kuningate 12. raamat). See sai aluseks samaaria kogukonna erilise identiteedi edasisele arengule.

Assüürlased, vallutanud põhjapoolse kuningriigi, tõstsid iisraellased välja (2Kn 17) ja asustasid nende maale teisi rahvaid, aidates sellega kaasa samaarlaste identiteedi kujunemisele, sealhulgas assimileerumise kaudu iisraellaste jäägiga.

Pagulusest naasnud juudid alustasid Jeruusalemma templi taastamist, kogedes Samaaria elanike pidevat vastupanu. See vastasseis oli nendevahelise sügavalt juurdunud vaenu ilming.

Jeesus ja samaarlased

Uues Testamendis näeme mitu korda Jeesust selliste suhete konventsioone eiramas. See oli eriti ilmne Tema suhtluses samaaria naisega kaevu ääres (Johannese 4:1–42) ja Tema tähendamissõnas halastajast samaarlasest (Luuka 10:25–37).

Jeesus rääkis Samaaria linnas Sühharis Jaakobi kaevu juures samaaria naisega. See vestlus murdis tolle aja kõige olulisemad sotsiaalsed barjäärid, nii soolised kui ka etnilised.

Kuid võib-olla kõige kuulsam viide samaarlastele oli Jeesuse tähendamissõna kaastundlikust mehest, kes halastas röövlite ohvrile. Samal ajal kui preester ja leviit möödusid, sai halastaja samaarlane eeskujuks oma ligimese kohtlemisel, näidates erapooletu ja sotsiaalsetest tõketest vaba armastuse tähtsust.

Samaarlast eeskujuks võttes tõstatas Jeesus kaastunde, sotsiaalsete piiride ületamise küsimused ning näitas oma teenistuse kaasavat olemust.

Muud Uue Testamendi mainimised

Kümnest pidalitõbisest, kelle Jeesus tervendas (Luuka 17:11–19), tuli vaid üks, samaarlane, tagasi Teda tänama. Jällegi esitatakse samaarlast vooruste, nagu tänu ja usk, eeskujuna.

Teel Jeruusalemma läbis Jeesus samaaria küla, kuhu sellised rändurid ei olnud teretulnud (Luuka 9:51–56). See oli juutide ja samaarlaste vahelise ajaloolise vaenu ilming õige palvekoha valimise tõttu.

Apostlite tegude raamat mainib Samaariat kui üht esimest evangelisatsiooni ja kristliku tegevuse keskust. Esimesest peatükist saame teada, et Jeesus ütles oma järgijatele: „Aga te saate väe, kui Püha Vaim tuleb teie peale; ja te saate minu tunnistajateks Jeruusalemmas ja kogu Juudamaal ja Samaarias ning kuni ilmamaa äärteni” (Ap 1:8, kursiiv lisatud).

Pärast Stefanose märtrisurma läheb Filippus otse Samaaria linna, kus ta jutlustab ja teeb imesid, mis viib paljude samaarlaste pöördumiseni (Ap 8:5-25). Kristluse levik Samaarias tähistab märkimisväärset sammu usklike arvu kasvus väljaspool puhtalt juudi kogukondi.

Kes on samaarlased tänapäeval?

Tänapäeval on samaarlaste kogukond Iisraelis umbes 800 inimest.

Nad elavad nagu nende esivanemad Nabluses Gerizimi mäe lähedal ja ka uues kogukonnas Holonis. Nende hajutatud asustus peegeldab kahesuguseid püüdlusi, tasakaalu otsimist iidse pärandi ja piirkonna poliitiliselt keerulise elu vahel.

Vaatamata väikesele arvule säilitasid samaarlased oma selge kultuurilise ja usulise identiteedi. Nende praktika põhineb Toora rangel tõlgendusel, mida nad peavad kõrgeimaks autoriteediks.

Huvitaval kombel on nende religioon väga sarnane iidse Iisraeli usuga, sealhulgas usupühade pidamisega. Samaarlaste eriline püha on ülestõusmispühad, mil Gerizimi mäel viiakse läbi iidseid rituaale ja ohverdusi.

Tänased samaarlased ja paasapühad

Tänapäeval on samaarlaste kogukond, ehkki väike, endiselt silmatorkav tunnistus iidsete traditsioonide püsimisest. Kõige selgemalt väljendub see paasapühade tähistamises.

Püha tutvustab nende ainulaadset identiteeti Lähis-Ida kultuuride laias mosaiigis. Paasapühadeohverdamine on samaaria kogukonna jaoks võib-olla kõige olulisem religioosne sündmus, mis kehastab nende sügavat pühendumust oma iidsete rituaalide säilitamisele.

Erinevalt juutide paasapühadest hõlmab samaarlaste pühitsemine lammaste või kitsede avalikku ohverdamist nende kõige pühamas kohas Gerizimi mäel. Samaaria traditsiooni kohaselt on seda rituaali järgitud üle 3600 aasta.

Rituaal Gerizimi mäel

Paasaohver tuuakse paasapüha-eelsel õhtul, mil samaarlased kannavad puhtuse sümbolina valget rüüd. Tseremoonia algab palvete ja ettelugemisega samaariakeelsest Toora versioonist. Seejärel juhib ülempreester kogukonna ohverdamisrituaali.

Rituaal hõlmab lammaste või kitsede tapmist iidsete riituste kohaselt. Seejärel röstitakse liha spetsiaalselt ettevalmistatud süvendites, täpselt nii nagu iisraellased Egiptusest lahkumise ajal.

Pärast ohverdamist koguneb kogukond ühisele einele, süüakse röstitud liha koos hapnemata leiva ja kibedate ürtidega (2. Moosese 12:8). See kokkutulek ei ole pelgalt religioosne sündmus, vaid tugevdab ka kogukonna sidemeid ning kinnitab taas nende ühist identiteeti ja pärandit.

Rituaal peegeldab ka koguduse vastupidavust ja soovi säilitada traditsioone tänapäeva maailmas. Ajal, mil paljud iidsed kombed on kadunud või tundmatuseni muutunud, on samaarlaste paasaohver nende püsiva usu ja kultuuri tunnistus.

Samaaria lugu elab edasi

Kaasaegsed samaarlased liiguvad ainulaadsel teel läbi Lähis-Ida keerulise sotsiaalpoliitilise maastiku. Nad jätkavad oma erineva identiteedi säilitamist, integreerudes samal ajal laiemasse Iisraeli ja Palestiina ühiskonda.

Enamik samaarlasi valdab heebrea ja araabia keelt. Nad teenivad Iisraeli armees, mis rõhutab nende integreerumist Iisraeli ühiskonda. Nende väike arv toob aga kaasa probleeme geneetilise mitmekesisuse ja kultuuripärandi säilitamisega.

Samaarlased, palestiinlased ja Iisrael

Jeesuse ainulaadne suhe samaarlastega võib aidata lahendada Iisraeli-Palestiina konflikti. Lõppude lõpuks ei aktsepteerinud enamik kaasmaalasi Jeesuse kaastunnet samaarlaste vastu.

Samaarlastel oli au olla peale juutide ainsad inimesed, kes kogesid Messia isiklikku pöördumist. Pärast ülestõusmist juhtis Jeesus oma jüngritele esimeste samaarlastest mittejuutide hulka, kes evangeeliumi vastu võtsid.

Niisamuti kutsutakse tänapäeval kirik Palestiina rahvale kaastunnet näitama. Erilise pühendumuse võlgneme nende seas olevatele usklikele.

Kuid Jeesus ilmutab meile ka midagi põhjapanevat. Vaatamata sadu aastaid Iisraeli maal elanud samaarlastele, pidas Jeesus neid endiselt võõrasteks. Tõenäoliselt tundsid nad, et see oli solvav.

Jeesus ei eitanud nende õigust elada siin maa peal. Siiski kinnitas Ta Iisraelile ainulaadseid lubadusi, sealhulgas maa lubadust.

Autor: – firmisrael.org

Allikas: Кем были самаритяне в Библии и кто они сейчас? (ieshua.org)

Seloodid esimesel sajandil ja parempoolsed rahvuslased Iisraelis tänapäeval. Millise seisukoha peaksid Ješua jüngrid võtma?

Esimesel sajandil eksisteeris messiaanlik liikumine, mis uskus, et ainus viis Iisraeli lunastuse nägemiseks on mässata Rooma vastu ja .....

Kes neist kolmest kristlasest toob kõige rohkem vaimset kahju?

Lubage mul tutvustada Teile kolme kaasaegset, end kristlaseks nimetavat usklikku, kellest igaüks on pigem kollektiivne kuvand kui konkreetne .....

Veres on elu

Teoreetiliselt võib Jumal muuta vere roheliseks, eks? Või mis tahes muud värvi. Ta on Looja, see kõik oli .....

Kas keegi oli rohkem üksi? Kuidas Jeesus lohutab üksildasi

Olin kaevu juures oleva naise jutustust varem lugenud lugematuid kordi, kuid kunagi ei olnud see nii võimsalt kõnetanud .....

Töökaaslaste poolt pekstud usu tõttu

Moslemiäärmuslastest töökaaslased ründasid kristlasest autojuhti pärast seda, kui ta sai Pakistanis ametikõrgendust. Noel on nelja lapse isa ja .....

Külv ja lõikus

Jutlus nr. 3109 AVALDATUD NELJAPÄEVAL, 10. SEPTEMBRIL 1908. a ESITAJA C. H. SPURGEON NEWINGTONI METROPOLITAN TABERNACLE´IS ISSANDAPÄEVA ÕHTUL, .....

Tõelise tänulikkuse tunnused

Ja kui Ta jõudis ühte alevisse, tulid talle vastu kümme pidalitõbist meest, kes jäid eemale seisma. Ja nad .....

Kes on Jeesus? Vaatamata levinud väärarusaamale oli Jeesus tõeline juut

Jeesus oli juut Kuigi Jeesust on ajaloo jooksul kujutatud erinevatel viisidel, sündis, kasvas ja suri Jeesus juudina. Isegi .....

Kui pärast lahutust jääb häbi. Mida Johannese 4. peatükk meile lahutusest paranemise kohta õpetab?

Ma ei kujutanud kunagi ette, et see minuga võiks juhtuda. Abielulahutus oli mõeldud teistele inimestele, uskmatutele, inimestele, kes .....

Sha’uli “pöördumine”

Aga Sha'ul, kes ikka veel paiskas tapmisähvardusi Issanda talmiidide (jüngrite) vastu, läks Cohen HaGadoli2 juurde ning palus temalt .....