Pentheo – πτωξος – sügav lein või intensiivne kurbus, mis väljendub avalikult kuuldava nutmisena

Parakalew – ‘Üks hüüdis teisele kutsudes teda enda poole; metafooriliselt lohutama” παρακαλεω (Matteuse 5:4).

Kuningriigi tõde Mäejutluses peitub mõistete “lein” ja “lohutus” tähenduses.  Kreekakeelne sõna πενθουντες (Luuka 6:25; Markuse 16:10; Jaakobuse 4:9; Ilmutuse 18:11,15,19); seega “leinama, kurvastama”,  “leinama, nutulaul” F2

Septuaginta kasutab seda terminit viidates leinale surnute pärast ning teiste kurbuste ja pattude pärast. F3

Alates Krisostomosest (300. aasta lõpust pKr) on seda õndsakskiitmist tavaliselt mõistetud ühtmoodi, nimelt nende kohta, kes kurvastasid enda ja teiste pattude pärast. F4

Meie teine sõnauuring pärineb sõnast παρακληθησονται, mis on liitsõna, mis on selles lõigus tõlgitud “lohutuseks.”

See on tuletatud sõnadest παρα, “küljelt” ja καλεω, “kutsuma” või “kokku kutsuma”; seega sõna otseses mõttes üks kutsus teise enda juurde.

Young väidab, et termin tähendab sõna-sõnalt “lähedale kutsutud” ja viitab neile, keda Jumal on enda juurde kutsunud. F5

Seetõttu tähendab see termin inimest, kes on kutsutud teise juurde, et saada temalt abi ja lohutust, või kes tuleb neile advokaadina kohtuasjas appi. F6

Esimene asi, mis ilmneb, on see, et see õndsakskiitmine ei ole lohutav tekst.

Eeldada, et Issand viitab eluraskustes kantud materiaalsetele kaotustele, on selle konteksti jaoks liiga materialistlik; samamoodi nagu viide leinale ja kurbusele lähedaste kaotuse pärast, oleks liiga tühine.

Selles lõigus kirjeldatud “lein” ja “lohutus” on kahtlemata seotud Ristija Johannese kuulutusega Kristuse missiooni kohta seoses patuga; sest kui Johannes nägi “Jeesust enda juurde tulevat ja ütles: „Vaata, see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu. (Johannese 1:29). Selle asemel, et viidata isiklikele kurbustele, pettumustele ja kaotustele, mida me elus kogeme, kirjeldab Jeesus inimese vaimu leinamist maailma patuse olukorra pärast sellel hetkel, kui Issand ilmus, ja tunneb kaasa Tema missioonile patt ära võtta, nagu on kuulutanud Temast ette kuulutaja Ristija Johannes. Seega näeme selles kuningriigi põhimõttes sügavat leina ja intensiivset kurbust, mis on sügaval inimese vaimus tunnetatud tema enda hinge seisundi pärast, mida hoitakse patu ja surma vangistuses ning mis on kadunud patuse maailma seisundi pärast.

Seda saab tänapäeval samamoodi kasutada,  kui siis usklike juutide puhul, kes elasid esimese sajandi Roomas olles paganlikust ühiskonnast ümbritsetud.

Olenemata ajastust, peab kogu inimkond tunnistama tõde, et nende endi ja maailma patud on põhjustanud nende ja kogu inimkonna lahutamise Jumalast (Jesaja 59:1,2).

Nendele inimestele, kes tunnistavad seda tõde ja tunnevad sügavat kurbust oma südames enda ja teiste pattude pärast, ütles Jeesus, et sellised inimesed on ülimalt õnnelikud, sest Jumala kuningriigis saavad nad tröösti.

Sõna-sõnalt tõlgituna kõlab salm: “Ülimalt õnnelikud on need, kes kurvastavad, sest nad ise kutsutakse (Jumala) lähedale.”

Hea ja rõõmus sõnum Kristuse evangeeliumi kohta on see, et Jumala riik on meie sees (Luuka 17:21).

Maa peale toodud taevariigis kutsutakse nii juute kui ka paganaid nüüd evangeeliumi kaudu (2Ts 2:14) Jumala poole, kus saame taevase ja jumalakartliku tröösti (Ilmutuse 21:1-4). Issanda ihus ja koguduses (Kol 1:18) siseneme nüüd “pühamast pühasse paika ” ja astume vaimus ja palves Jumala ligiollu(Heebrealastele 9:3,11,12,24-26), kus pole pisaraid, kurbust, valu ega kannatusi, sest Jeesuse veri on igavesti Jumala telgi uksepiidal, olles pesnud päästetute patud ja Issanda ülestõusmise kaudu ei tunne me enam surma astlat (1. Korintlastele 15:55,56), sest surm ei hoia meid enam vangis (Heebrealastele 2:14,15). Seepärast lohutab taevariigi evangeelium meid, kinnitades Jumala valitutele, kristlastele, kes on maailmast välja kutsutud Issanda Hea ssnumiga (1. Peetruse 2:9), et “meie kodakondsus on taevas” (Filiplastele 3:20).

Teise õndsuskuulutuse “lohutuseks” on Jesaja prohvetikuulutuse lohutus seoses Kristuse tulekuga maailma: “Issanda Jehoova Vaim on minu peal, sest Jehoova on võidnud mind kuulutama head sõnumit alandlikele. Ta on läkitanud mind kinni siduma murtud südameid, kuulutama vangidele vabastamist ja kinnipeetavatele vangla avanemist, kuulutama Jehoova soosinguaastat ja meie Jumala kättemaksupäeva, trööstima kõiki kes leinavad” (Jesaja 61:1,2).

Viide Hea Sõnumi kuulutamisele alandlikele tähendas esimese õndsakskuulutuse “vaimuvaeseid”, nagu Jeesus sünagoogile kinnitas (Luuka 4:16-21), ja on ilmne, et “lohutada kõiki, kes leinavad” on sama mis teine õndsakskiitmine ja viitab heale sõnumile, mida kuulutatakse Kristuse evangeeliumis.

Jesajat õnnistati võimalusega astuda läbi ajaportaali Ristija Johannesena ja ta nägi Kristuse tulekut, et võtta ära maailma patt, kui ta kuulutas prohvetlikult: “Trööstige, trööstige minu rahvast, ütleb teie Jumal. Rääkige Jeruusalemma meele järgi ja kuulutage temale, et ta vaev on lõppenud, et ta süü on lepitatud, et ta on saanud Issanda käest kahekordselt kõigi oma pattude eest. Hüüdja hääl:
„Valmistage kõrbes Issanda teed, tehke lagendikul maantee tasaseks meie Jumalale! Kõik orud ülendatagu ja kõik mäed ning künkad alandatagu: mis mätlik, saagu tasaseks, ja mis konarlik, siledaks maaks! Siis ilmub Issanda au ja kõik liha näeb seda üheskoos.
Jah, Issanda suu on rääkinud.”” (Jesaja 40:1-5; Matteuse 3:3).

Paralleelselt teise õndsakskiitmisega kõlab Issanda kutse: “Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!” (Matteuse 11:28). Pole vahet õndsa “leina” ja “raske koorma” kutse vahel ning “tröösti” ja “hingamise” vahel.

Mõlemad lõigud viitavad pattude ja surma köidikute eemaldamisele Kristuse evangeeliumi kaudu. Ja see on teise õndsakskiitmise tähendus, mis eeldas evangeeliumi Head Sõnumit kui lohutusvahendit patu poolt koormatud maailmale, mis kõrvaldab leina põhjuse, “maailma patu”. Miski muu ei suuda sedasorti leina leevendada ega patukurbuse tugevust nõrgendada kui evangeeliumi trööstimine, millele kogu inimkonna lootus tugineb; sest ainult selles on meid kutsunud enda juurde ja tehtud puhtaks Jumala Talle verega Kõigevägevama troonisaali taevasel uksepiidal.


ALLMÄRKUSED:
F1: John Parkhurst, M.A., Kreeka ja inglise keele leksikon Uue Testamendi juurde (London: T. Davison, Whitefriars, 1812), lk, 520.
F2: Joseph Henry Thayer, D.D., Uue Testamendi kreeka-inglise leksikon (Edinburgh: T&T Clark, 1901), lk, 500.
F3: Archibald Thomas Robertson, A.M., D.D., LL.D., Litt.D., Word Pictures in the New Testament, Vol. 1 (Grand Rapids: Baker Book House), lk. 40, 41.
F4: Heinrich August Wilhelm Meyer, TH.D., Matteuse evangeeliumi kriitiline ja eksegeetiline käsiraamat, kd. 1 (Peabody, Massachusetts, 1983. aasta 1884. aasta 6. väljaande kordustrükk), lk, 113.
F5: Robert Young, LL.D., F.E.S.L., Lühikesed kriitilised kommentaarid Püha Piibli kohta (London: Pickering & Inglis), Uus Testament, lk, 5.
F6: M.R. Vincent, Sõnauuringud Uues Testamendis, kd. 1 (Florida: MacDonald Publishing Company, 2. väljaande kordustrükk 1888), lk, 486.

Autoriõiguste avaldus

Greek Thoughts Autoriõigus 2020 © Bill Klein. Greek Thoughts artikleid võib tervikuna reprodutseerida järgmiste sätete kohaselt: 1) Iga artikli lõpus tuleb autorile anda asjakohane au koos lingiga aadressile Greek Thoughts Archives- Language Studies – StudyLight.org 2) Greek Thoughts sisu ei tohi korraldada ega peegeldada konkurentsivõimelise veebiteenusena.

Allikas: EMPORION* – Greek Thoughts- Language Studies – StudyLight.org