Sha’uli “pöördumine”

Aga Sha’ul, kes ikka veel paiskas tapmisähvardusi Issanda talmiidide (jüngrite) vastu, läks Cohen HaGadoli juurde ning palus temalt kirja Damaskuse sünagoogidele, et kui ta iial peaks leidma mõne usuteel käijaist, olgu mehi või naisi, võiks neid aheldatult tuua Jeruusalemma.

Ülaltoodud salmid tutvustavad meile Apostlite tegude 9. peatükki. Sha’ul oli ilmselt Suurkohtu liige ja nõustus Stefanose hukkamisega (Ap 8:1). Ta ei olnud rahul sellega, et ta lihtsalt kiusab Jeruusalemmas messiaanlikke juute taga; ta tahtis minna Damaskusesse messiaanlikke juute arreteerima.

Enamikule kristlastele õpetatakse, et Sha’ul (hiljem kutsuti teda Pauluseks) taotles ülempreestrilt luba minna Damaskusesse kristlasi arreteerima. Kuid Rooma õiguse kohaselt kehtis Suurkohtu jurisdiktsioon ainult juutide siseasjade üle. Juudid ei saanud minna arreteerima paganaid, kristlasi ega ühegi teise usulise rühmituse liikmeid. Messiaanlikke juute (nimetatakse ülaltoodud salmides “usuteel käijateks” või heebrea keeles HaDerekh) peeti judaismi sektiks, ehkki ketserlikuks sektiks. Seetõttu kuulus Rooma õiguse kohaselt suurkohtu jurisdiktsiooni alla see, mis oli täielikult juutide siseküsimus.

Huvitav on märkida, et 2. salmis leiti neid messiaanlikke juute sünagoogidest. See on üks kohti, mille messiaanlikud juudid valisid kummardamiseks. Mäletan, kui mu naine ja mina olime värsked messiaanlikud juudid. 1975. aastal ei olnud Rochesteris ühtegi messiaanlikku kogudust. Meil oli soov hakata käima mittemessiaanlikus sünagoogis. Meie kristlastest sõbrad ei saanud sellest üldse aru! Mõni vaatas mulle küsivalt otsa ja küsis: “Kas olete ikka päästetud?” Nad ei saanud aru, miks peaks keegi, kes usub Jeesusesse, tahtma sünagoogi minna! Kuid oma soovis sünagoogi minna, järgisime nende esimese sajandi esimeste usklike eeskuju.

Rav Sha’ul oli väga innukas oma soovis tõrjuda igasugune ketserlus juudi kogukonnast välja. Ta ei rahuldunud sellega, et kiusas messiaanlikke juute taga Jeruusalemmas. Ta tahtis minna teise riiki (Süüriasse), et arreteerida messiaanlikke juute ja tuua nii mehed kui naised tagasi Jeruusalemma, võib-olla sealse Suurkohtu ees kohtu ette astumiseks. Iisrael ja Süüria olid mõlemad osa tohutust Rooma impeeriumist, seega kuulusid mõlemad Rooma õiguse alla.

„Kui ta oli sinna minemas ja lähenes Damaskusele, välgatas äkitselt taevast tema ümber valgus, ja ta kukkus maa peale maha ja kuulis üht häält, mis talle ütles: “Sha’ul, Sha’ul, miks sa Mind taga kiusad?” Aga tema ütles: „Kes sa oled, Issand?” Ja hääl  vastas: „Mina olen Ješua, keda sa taga kiusad.” Ta ütles värisedes: „Issand, mis sa tahad, et ma teeksin?” Ja Issand vastas talle: „Tõuse üles ja mine linna ja sulle öeldakse, mida peate tegema.”

Sha’ulil oli üleloomulik kohtumine Ješuaga. Judaismis tunti, et prohvetliku kuulutamise vaim oli Iisraelist lahkunud pärast Malakia, viimase kirjutava prohveti aega. Pärast seda ei rääkinud Jumal enam oma rahvaga otse. Ta rääkis oma rahvaga kaudselt, otsekui kaja, nn. bat kol ehk “taevahääle” kaudu. (sõna-sõnalt tähendab bat kol “hääle tütart.”) Bat kol oli ka see, kuidas Jumal suhtles aeg-ajalt isegi prohvetitega, nagu Jesaja 6:8-13 ja Taanieli 10:7. Me näeme seda ka Ilmutuse 1:10-11, kus Yochanan kuulis häält taevast ja seejärel “pöördus ümber vaatama seda häält”.[1]

Alguses ütles hääl: “Sha’ul, Sha’ul, miks sa mind taga kiusad?” Koguduse tagakiusamist peetakse samaväärseks Messia enda tagakiusamisega, sest kogudus on Tema ihu, nagu me õpime Efeslastele 1:22-23. On selge, et Sha’ul ei teadnud hääle allikat, kuna ta pidi küsima: “Kes sa oled, Issand?” Kreeka keelne sõna kurios võib tähendada “isand” või lihtsalt “härra”. Ma kahtlustan, et “härra” on parem tõlge, kuna Rav Sha’ul oli tõelises hämmingus selle üle, kes tema poole pöördus.

Ješua ütles talle, et ta lööb “astla” vastu takka üles. Teine hea tõlge oleks “kannused”, st. terad , mida mõnikord kasutatakse veiste edasiliikumiseks. Kui sa lööksid jalaga vastu kannust, siis selle asemel, et liikuda edasi samas suunas, oleks see eriti valus. Kuid just seda Sha’ul tegigi.

„Ja mehed, kes temaga koos reisisid, seisid sõnatult, kuuldes häält, kuid ei näinud kedagi.”[2] Rav Sha’ul jutustab seda lugu uuesti ja see näib olevat vastuolus Apostlite teod 22:9 King Jamesi versioonis. Ma ei ole kreeka keele õpetlane. Kuid New American Standard näib olevat parem tõlge Apostlite teod 22:9: „Minu kaaslased nägid küll valgust, aga nad ei kuulnud Tema häält, kes minuga rääkis.”

“Aga Sha’ul  tõusis maast üles, ja oma silmi avades ei näinud midagi. Ning ta viidi kättpidi talutades Damaskusesse. Ja kolm päeva oli ta pime, ei söönud ega joonud.”

See pidi olema tõesti hirmutav kogemus! Sha’ul avastas, et ta oli taga kiusanud Ješuat, kelle kohta ta nüüd teadis, et see on tõesti Messias. Ja nüüd oli ta pime! Ta arvas vist, et teda karistatakse vaimse pimeduse eest! Võib-olla võttis see tal isu ära või võttis ta tahtlikult kolmepäevase paastu, et oma olukorda paremini mõista.

Ent Damaskuses oli üks jünger, Ananias nimi, ja Issand ütles temale nägemuses: „Ananias!” Tema vastas: „Issand, vaata, siin ma olen!” Issand ütles talle: „Tõuse ja mine tänavale, mida kutsutakse Sirgeks, ja otsi Juuda kojas üles Tarsosest pärit Sha’ul-nimeline mees, sest vaata, tema palvetab ja on nägemuses näinud üht meest, Ananias nimi, sisse astuvat ja käed tema peale panevat, et ta nägemise tagasi saaks.”

Me leiame, et Jumal sekkub Apostlite tegude raamatus erinevatel aegadel üleloomulikult. Sel juhul tahtis Jumal, et Ananias (heebrea keeles “Chananyah“) palvetaks Sha’uli eest. Ta teadis aga, et Ananiasele oleks väga vastumeelne läheneda mehele, kes oli saadetud Damaskusesse messiaanlikke juute arreteerima ja kes tegelikult oli messiaanlikke juute Jeruusalemmas edukalt taga kiusanud. Sel juhul valmistas JHWH ette nii Sha’uli kui ka Ananiast eelseisvaks kohtumiseks, mille Ta oli neile ette valmistanud. Ta andis neile mõlemale nägemuse, milles Ta nendega rääkis. Ühes nägemuses kästakse Ananiasel Sha’uli juurde minna. Ananiasele räägitakse ka, et Sha’ul sai samuti nägemuse, milles Sha’ulile öeldi, et Ananias paneb oma käe tema peale, et ta saaks nägemist. Kuigi Jumal võib ja räägib üleloomulikult oma rahvaga, on kõige levinum viis, kuidas Ta meiega kõneleb, oma Sõna kaudu.

Siinkohal võib julgelt eeldada, et Sha’ul oli usus ühinenud nendega, keda ta varem oli taga kiusanud. Selle artikli pealkirjas kirjutasin “pöördumine” jutumärkidega. Jutumärkide põhjuseks on see, et Sha’ul oli vastu võtnud Ješua oma Messiana. Kui me usume, et Ješua on juudi Messias (ja Ta on seda!), siis ei ole kindlasti vaja, et juut pöörduks teise religiooni (nagu kristlus), et võtta vastu Ješua oma juudi Messia ja Päästjana.

Vaatamata üleloomulikule nägemusele ei olnud Ananias siiski veendunud. Ilmselt tundis ta, et Issand ei olnud täielikult teadlik sellest, kes see tegelane Sha’ul tegelikult oli!

“Ananias aga vastas: „Issand, ma olen paljudelt kuulnud sellest mehest, kui palju kurja ta on teinud sinu kadoshimitele (“pühadele”, eraldatud rahvale) Jeruusalemmas. Ja siin on tal ülempreestrite volitus siduda kõiki, kes sinu nime appi hüüavad.” Aga Issand ütles talle: „Mine, sest tema on mul valitud tööriist minu nime kandma rahvaste ja kuningate ja Iisraeli laste ette, sest mina tahan talle näidata, mida kõike ta peab kannatama minu nime pärast.”

Issand tegi selgeks, et Ta pole teinud ühtegi viga. Veelgi enam, Ta oli valinud Sha’uli – messiaanlike juutide suure tagakiusaja – oma valitud anumaks, et kanda Jumala nime nii juutide kui paganateni. Lisaks ütles Issand Ananiasele, et Sha’ul kannatab evangeeliumi kuulutamise tõttu palju.

“Siis Ananias läks ja astus sisse sinna kotta ja, pannud oma käed Sha’uli peale, ütles: „Sha’ul, vend, Issand on mu läkitanud – Ješua, kes end sulle näitas teel, mida mööda sa tulid, et sa jälle näeksid ja saaksid täis Püha Vaimu.” Ja kohe langes Sha’uli silmadelt otsekui soomuseid ja ta nägi jälle. Ta tõusis püsti ja laskis enese ristida. Ja kui ta oli toitu võtnud, sai ta tagasi oma jõu. Sha’ul oli siis mõned päevad Damaskuses jüngrite juures.”

Sha’ul jäi Ješua üleloomuliku külaskäigu tõttu pimedaks. Pärast seda, kui Ananias talle käed pani, kadus pimedus üleloomulikult. Lõpuks pärast 3-päevast mittesöömist ega joomist sõi Sha’ul lõpuks ja veetis mitu päeva värske messiaanliku juudina koos talmiididega (jüngritega) Damaskuses.

…Sha’ul hakkas üsna varsti kuulutama sünagoogides Ješuast, et taon Jumala Poeg. Aga kõik kuulajad jahmusid ning ütlesid: „Eks tema ole seesama, kes Jeruusalemmas hävitas selle nime appihüüdjaid ja kes on siia tulnud selleks, et neid viia aheldatult ülempreestrite juurde?” Sha’ul läks aga järjest vägevamaks ja ajas segadusse Damaskuses elavad juudid ning selgitas, et Ješua ongi Messias.

See oli muidugi täpselt vastupidine sellele, mida Damaskuse mittemessiaanlik juudi kogukond ootas. Sõna levib üsna kiiresti! See ei sõltu meediast ega Internetist! Piibli aegadel oli uudiste esmane vahend suust suhu. Nad “teadsid”, et Sha’ul oli tulnud messiaanlikke juute arreteerima. Selle asemel oli temast saanud üks neist! Mitte ainult seda, vaid ta kuulutas sünagoogides Ješuat. Sha’uli elu järjekindlaks mustriks jäi sünagoogides Ješuast jutlustamine, nagu näeme Apostlite teod 13:5; 14:1; 17:1-2; 18:4,19; ja 19:4. Seda tehes suutis ta jutlustada juutidele ja ka paganatest jumalakartlikele, sest sünagoog oli koht, kus pagan võis õppida tundma Iisraeli Jumalat, kes oli ka Loomise Jumal – Universumi Jumal.

Kui juba üsna hulk päevi oli möödunud, võtsid juudid nõuks ta hukata. Aga Sha’ulile sai nende salasepitsus teatavaks. Nemad luurasid aga päevad ja ööd väravais, et teda hukata. Kuid ühel ööl ta õpilased võtsid ja lasksid ta korvi sees müüriava kaudu alla.

Ilmselt ei olnud Damaskuse mitteusklikud juudid väga rahul sellega, et Sha’ul jagas meiega uudiseid Ješuast. Juudi rahvas on olnud valemessiates korduvalt pettunud, nii enne Ješua aega (nagu mainitud Apostlite teod 5:33-37), kui ka teistel sajanditel kuni tänapäevani. Okupeerivad Rooma armeed ei suhtunud lahkelt ka nendesse, kellel oli messiaanlik kirg Rooma võimu kukutada.

Salmidest Galaatlastele 1:17–18 saame teada, et Rav Sha’ul veetis enne Jeruusalemma minekut kolm aastat Araabias. Apostlite tegude 9. peatükk on sündmuste väga lühendatud versioon. Palju jääb rääkimata. Siiski tuleb märkida, et Apostlite teod 9:25 ja 9:26 vahel on kolm aastat.

Jõudnud Jeruusalemma, püüdis Sha’ul jüngritega liituda, ent kõik kartsid teda ega uskunud, et ta on jünger. Aga Barnabas võttis Sauluse oma hoolde ja viis ta apostlite juurde ning jutustas neile, kuidas Saulus teel oli näinud Issandat ning temaga kõnelnud ja kuidas ta oli Damaskuses avalikult Ješua nimel kuulutanud. Ja Sha’ul käis nende juures Jeruusalemmas sisse ja välja ning kuulutas avalikult rõõmusõnumit Issanda nimel. Ta rääkis ja vaidles ka hellenistlike juutidega [4], aga need võtsid nõuks ta hukata.  Ent kui vennad seda teada said, viisid nad ta alla Kaisareasse ja läkitasid Tarsosesse.

Kummalisel kombel ei püüdnud Sha’uli tappa heebrea juudid. Selle asemel rääkisid hellenistlikud juudid, st. juudid, kes üldiselt rääkisid kreeka keelt ja võtsid sageli omaks kreeka kultuuri hõngu. Võib-olla püüdsid hellenistlikud juudid “tõestada” oma juutlust heebrea juutidele, rünnates Sha’uli, keda peeti peamiseks ohuks juudi kogukonnale.

Ent kui vennad seda teada said, viisid nad ta alla Kaisareasse ja läkitasid Tarsosesse. Nüüd oli kogudusel tervel Juuda-, Galilea- ja Samaariamaal rahu end üles ehitada ja käia Issanda kartuses, ja see üha kasvas Püha Vaimu julgustusel.

Ilmselt, kui Sha’ul jõudis usku Ješuasse usku, kõrvaldati peamine messiaanlike juutide tagakiusamise allikas. Seejärel valitses Iisraeli kogudustes rahu ning nende arvuline ja vaimne kasv jätkus. Sha’ul elu polnud aga Jeruusalemmas enam turvaline. Seetõttu saatsid messiaanlikud juudid ta esmalt Kaisareasse[5], et teda ennast kaitsta ja seejärel lõpuks Tarsosesse, kus Sha’ul oli sündinud.

[1] See on huvitav terminoloogia – “pöördus ümber vaatama seda häält”. See meenutab mulle 2. Moosese 20:18, kui inimesed „nägid müristamist”. Vaimu vallas te näete mõnikord helisid!

[2] Apostlite teod 9:7.

[3] Heebrea keeles oleks ta öelnud: “Hineini”.

[4] King Jamesi versioon tõlgib selle kui “kreeklased”, mis on selles konkreetses salmis kohutav tõlge. Nagu salmis Apostlite teod 6:1, tähendab kreeka sõna hellenistes “hellenisti”, mis antud juhul on juut, kes on mugandunud Kreeka kultuuriga.

[5] Kaisarea varemed olid palju sajandeid maetud, olles hästi kaitstud stiihiate eest. Enamik neist on tänapäeval välja kaevatud ja näevad välja umbes samasugused, kui Herodese poolt esimesel sajandil ehitatud varemed. Kaisareal on 10. peatükis suur roll.

Allikas: The “Conversion” of Sha’ul (petahtikvah.com)

Täna On Paavlipäev – Pauluse Pöördumise Päev

Apostel püha Paulus on 1. sajandil elanud Jeesuse järgijatest üks tuntumaid. Ta sündis Tarsoses arvatavasti 3. aastal ja .....

Kuidas apostel Pauluse teenistus tühistab asendusteoloogia õpetuse

Apostlite tegude 18. peatükk räägib loo apostel Pauluse teenistusest ja väljakutsetest, millega ta silmitsi seisis, kui ta kandis .....

Kas Paulus muutis šabati?

Kes muutis seitsmenda päeva šabati pühapäevaks? Kas see oli apostel Paulus? Mida ütleb Piibel Pauluse isiklikust eeskujust šabati .....

Probleem apostel Paulusega

Ma ei oska loetleda vestluste arvu, milles olen pidanud osalema ega ka jutlusi, mida olen kuulanud, kus keegi .....

Meie oleme Kristusega

Richard Wurmbrand Rumeenia 1945 Üksteie järel tõusid preestrid ja pastorid püsti ja ülistasid kommunismi ja vandusid truudust uuele .....

Messiaanliku liikumise ajalugu. Chaim (Rudolf) Gurland

«Pidin elama kahes täiesti erinevas maailmas. Esiteks juudina ja seejärel kristlasena. Alguses - piiratud kahtluste ja ebausu maailmas, .....

Naiste ehted: millal on neid liiga palju?

Tere tulemast podcasti "Ask Pastor John." Kui palju naiste ehteid võib juba liialduseks pidada? See küsimus teeb teile .....

Edendada abielu ja väärtustada vallalisust, seades esikohale Jumala missiooni

Isabella tuli Kristuse juurde pärast seda, kui sõbrad kutsusid ta kiriku noorterühma. Pärast keskkooli tahtis ta teha misjonitööd, .....

Himurus. See ei puuduta ainult seksi.

"Himurus" ei ole sõna, mida enamik inimesi iga päev kasutab. Isegi koolitatud pastorid ja teoloogid, kes seda terminit .....

Ja ka pastoritel on kahtlusi. Näpunäiteid teenimistöös usukriisidest ülesaamiseks

Mida saate öelda koguduse juhile, kes kogeb tõsist usukriisi? "Joel selgitas mulle: "Enamasti ei ole sellel midagi pistmist .....