Ta pole surnud: ülestõusmis pühapäeva seitse võitu

“Mis te otsite elavat surnute juurest? Teda ei ole siin, Ta on üles äratatud. “(Luuka 24: 5,6)

Usklikud, kes nägid ülestõusnud Kristust oma silmaga ja puudutasid Teda oma kätega, rääkisid ülestõusmisest oma elupäevade lõpuni. Kindlasti kuulutasid nad ristilöömist ja lepitust – evangeeliumisõnumi tuuma -, kuid ristisõnum polnud neil päevil kõige vastuolulisem.

Apostlite avaldus Jeesuse surma kohta oli äärmiselt vastuoluline, kuid neid ei kiusatud taga ega piinatud mitte Tema surmauudise pärast, vaid selle pärast, mis nende sõnul pärast toimus. Jutlused, mida me Apostlite tegude raamatust lugesime, on täis ülestõusmise teemat ja selle tähendust Kristuse järgijate jaoks. Vähesed vaidlustasid Jeesuse surma, kuid juudid keeldusid raevukalt uskumast, et Ta kolm päeva hiljem üles tõusis.

Juudid solvusid rohkem tühja haua kui kahe ristatud ristipuu pärast. Tegelikult oli suurim komistuskivi rahn, mis veeres tühjast hauast eemale ja avas uudise Kristuse ülestõusmisest.

Jeesus pole surnud. Ja kui Ta hauast üles tõusis, hoolimata saatana kõigist valedest ja kavalustest, garanteeris Ta teile maailma suurimad reaalsused. Kaks tuhat aastat hiljem kuulutab ülestõusmise sõnum ikka veel Jumala halastamatut pühendumust saavutada võit teie jaoks, ka need seitse, mida mälestame ülestõusmispühade pühapäeval.

1. Jumal vallutas sinu eest surma

Saatan tegi koos Juudase, Pilaatuse ja juudi juhtidega vandenõu, et tappa elu Vürst, kuid Jumal äratas Ta surnuist üles (Ap 3:15), “purustades surma sidemed, sest ta ei suutnud Teda kinni hoida” (Ap 2: 24). Ja kui sa Temasse usud, ei saa surmka sind tagasi hoida: „Jeesus ütles talle: Mina olen ülestõusmine ja elu; kes Minusse usub, isegi kui ta sureb, elab! ”(Johannese 11:25).

Jeesuse ülestõusmine tõestab, et Ta on surma vallutanud. Kuni Tema ülestõusmiseni näis surm põlvest põlve neelavat endasse elu ja lootust põlvkonnast põlvkonda. “Sest patu palk on surm” (Roomlastele 6:23) ja “pole ühtegi õiget, mitte ühtegi …” (Roomlastele 3:10). Kuidas võiksid patused loota surma vältida?

Jumal oli lubanud igavest elu sajandeid varem, kuid just ülestõusmine tõi selle kindluse Tema valitud, lunastatud, lapsendatud poegadele ja tütardele. Kuigi paljud elasid, uskusid ja surid enne Teda, oli Jeesus surnute esmasündinu (Koloslastele 1:18). Ja kui Ta on esimene, siis Jumal tahab sellega näidata, et paljud järgivad Teda.

2. Jumal vallutas kõik sulle antud lubadused

Jeesuse ülestõusmine tõestab, et Vana Testamendi lubadused ja hoiatused pärinesid tõepoolest Jumalalt. Isanda lubadused on alati olnud ainus lootus neile, kes elavad suurimas surmaohus. Kuid ülestõusmine andis neile lubadustele täieliku tähenduse.

“… Ja meie oleme kõige selle tunnistajad, mis Ta on teinud juutide maal ja Jeruusalemmas. Nemad aga hukkasid Tema, riputades Ta ristipuu külge. Sellesama on Jumal kolmandal päeval üles äratanud ja lasknud Tal saada avalikuks; mitte kogu rahvale, vaid Jumala poolt ette märgitud tunnistajaile, meile, kes me oleme Temaga koos söönud ja joonud pärast seda, kui Ta oli üles tõusnud surnuist…Temast tunnistavad kõik prohvetid, et igaüks, kes Temasse usub, saab Tema nime läbi pattude andeksandmise.”(Ap 10: 39–43)

Lubadused tundusid liiga head, et olla tõesed, kuni Jumal äratas Jeesuse surnuist üles. Järsku sai võimalikuks ja tagatuks see, mis inimese jaoks tundus võimatu.

3. Jumal mõistab kohut iga teie poolt või teie vastu tehtud patu üle

Apostel Paulus kuulutas Ateenas:

„Jumal on küll selliseid teadmatuse aegu sallinud, kuid nüüd käsib Ta kõigil inimestel kõigis paigus meelt parandada. Sest Ta on seadnud ühe päeva, mil Ta mõistab õiglaselt kohut kogu ilmamaa üle mehe läbi, kelle Ta on määranud, ja Ta on pakkunud kõigile tõestuse sellega, et on Tema üles äratanud surnuist.” (Apostlite teod 17: 30, 31).

Jeesuse ülestõusmine tõestab, et saabub päev, mil Ta mõistab kohut kõigi pattude üle. Iga patt, mille me toime paneme või mida tehakse meie vastu, esitab Jumalale küsimuse. Kas õiglus võidab? Kas meid pühitakse maamunalt ja visatakse põrgusse? Äratades Jeesus surnuist üles, näitas Jumal, et iga pattu karistatakse: ristil nende eest, kes usuvad, ja kohtupäeval nende eest, kes keelduvad.

Kui Sa oled elus Kristuses, siis pole Sind hukka mõistetud (Roomlastele 8: 1) ja Jumal ei jäta kasutamata ühtegi pattu, mis Sinu vastu on tehtud.

4. Jumal taastab kõik, mis on vale või katki enne sind

Apostel Paulus soovitas oma juudi vendadel pöörduda Jeesuse poole, öeldes:

“Parandage siis meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks, nii et Issandalt tuleksid kosumisajad ja Ta läkitaks teie jaoks määratud Messia Jeesuse. Tema peab jääma taevasse kuni selle ajani, kui uuendatakse kõik, millest Jumal on rääkinud oma pühade prohvetite suu kaudu maailma algusest peale.”(Ap 3: 19–21).

Jeesuse ülestõusmine tõestab, et Ta naaseb uuesti ja paneb kõik oma kohale. Igal aastal on meil kaksteist kuud tõendeid selle kohta, et see maailm on rikutud ja jätkuvalt halveneb. Kuid ülestõusmispühad on veel üks kinnitus, et meie lootus elab, sest Kristus on elus. Saabub päev, mil maailm saab lunastatud patust koos kõigi selle tagajärgedega. Jumala targas ja armastavas plaanis pole see täna. Kuid täna on suurepärane päev peatuda tühja haua lähedal ja meenutada, et Ta tuleb tagasi.

5. Jumal võib sind patu tugevast orjusest tõeliselt vabastada

Peetrus ravis sünnist saati lonkavat mehe. Pärast nii palju aastaid kestnud haigust käskis Peetrus tal Jeesuse nimel kõndida. Pärast seda tulid preestrid Peetrust ja Johannest arreteerima, „pahandades, et nad õpetasid rahvast ja kuulutasid Jeesuse surnuist ülestõusmist” (Ap 4: 2). Vangistatud Peetrus ütleb kohtuistungil julgelt:

“siis olgu teile kõigile ja kogu Iisraeli rahvale teada, et see sündis Jeesuse Kristuse, Naatsaretlase nime abil, kelle teie 
lõite risti, aga kelle Jumal on üles äratanud surnuist. Sellesama tõttu seisab see inimene siin teie ees tervena. Jeesus on „kivi, mille teie, ehitajad, olete tunnistanud kõlbmatuks,mis on saanud nurgakiviks”. Ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks.” (Ap 4: 10–12).

Jeesuse ülestõusmine tõestab, et teid saab tõesti pattudest päästa. Te ei vääri päästet ega saa seda kunagi omaenda jõupingutustega saavutada. Kui Kristust poleks üles äratatud, oleks lootus koos Temaga hauas püsinud. Kuid Ta pole surnud, mis tähendab, et meil on lootust.

Patt mõistab meid igavesse hukkamõistu ja lõpututesse piinadesse (Matteuse 13: 41–41; Ilmutuse 14:11). Patt orjastab meid halastamatult surma (Roomlastele 6: 16–20; Efeslastele 2: 1). Kuid Kristus tõusis üles selleks, et tühistada meie kohustus, naelutades selle ristile (Koloslastele 2:14) ja vabastades meid Jumala eest patust. Paulus jutlustab ülestõusmisest:

„Sest Taavet… uinus magama ja maeti oma esivanemate juurde ning nägi kõdunemist, see aga, kelle Jumal on üles äratanud, ei näinud kõdunemist. Olgu siis teile teada, mehed-vennad, et tema kaudu kuulutatakse teile pattude andeksandmist, ja see õigeksmõist, mida te ei suutnud leida Moosese Seaduses, on temas, kelles see on täielikult võimalik igale inimesele, kes usub.”(Ap 13: 36–39).

Kristus suri, tõusis uuesti üles ja vabastas meid andestuse ja vabaduse saamiseks (Galaatlastele 5: 1).

6. Jumal ei päästa mitte ainult teid, vaid inimesi kogu maailmas

Jeesus oli Iisraelile lubatud Messias, kuid Ta ei surnud ja tõusnud taas üles ainult etniliste iisraellaste eest. Paulus jutlustab taas:

„Et ma olen aga Jumalalt abi saanud tänase päevani, siis ma seisan, tunnistades nii pisikestele kui suurtele, ega 
ütle midagi muud kui seda, mida Prohvetid ja Mooses on rääkinud tulevikus sündivaist asjust: et Messias pidi kannatama, et Ta pidi esimesena surnuist üles tõusma ning kuulutama valgust nii juutidele kui paganaile.”(Ap 26: 22,23).

Jeesuse ülestõusmine tõestab, et Jumal valis inimesi kogu maailmast – mitte ainult Iisraelist, vaid ka Aasiast, Aafrikast ja Ameerikast. Tema verest piisab inimeste lunastamiseks kõigist hõimudest ja keeltest ning rahvustest ja rahvastest (Ilmutuse 5: 9). Tema surm lepitab meid mitte ainult Jumalaga, vaid ka üksteisega üle kõigi mõeldavate piiride ja tõkete. Ja Tema ülestõusmisel on võime anda inimestele kõikjal maailmas lootust.

7. Ükski kurjus ei saa segada Jumala häid plaane, mis Tal teie jaoks on

Jeesuse surm näis olevat Jumala rahva jaoks kõige suurem lüüasaamine. Selle asemel, et troonil istuda ja kõik vaenlased alistada, alandati ja löödi tõotatud Kuningat. Kuid sel hetkel, kui tundus, et kurjus on võidukas, hoidis Jumal oma suurima võidu saavutamiseks kõike oma kätes. Nii jutlustab Peetrus juudi juhtidele:

„Jeesuse Naatsaretlase … olete teie ülekohtuste inimeste kätega risti naelutades hukanud. Aga Jumal on Tema üles äratanud, päästes Ta surmavaludest, seepärast, et surmal ei olnud väge Teda pidada oma võimuses.”(Ap 2: 22–24).

Jeesuse ülestõusmine tõestab, et Jumal valitseb suveräänselt ka kõige hullema kurjuse üle siin maailmas(Apostlite teod 2:23). Selles ülimas mässus ja ülekohtus pööras Jumal ajaloo kulgu armastavalt oma rahva päästeks ja naudinguks. Olles oma Poja surnuist üles äratanud, lubas Jumal hoolitseda kõige eest meie elus, ka kõige valusamate asjade eest, kõigi oma poegade ja tütarde heaks.

Marshall Segal / © 2019 Desiring God Foundation. Veebisait: desiringGod.org

Allikas: https://ieshua.org/on-ne-mertv-sem-pobed-pashalnogo-voskresenya.htm