Tähendamissõna andestusest 10 000 talenti ja 100 denaari

See tähendamissõna on kirja pandud Matteuse 18: 23–35.

Loeme:

„Seepärast on taevariik kuninga sarnane, kes tahtis oma sulastega arvet teha. Kui ta siis hakkas arvet tegema, toodi ta ette üks, kes võlgnes talle kümme tuhat talenti. Et tal aga maksta ei olnud, käskis isand müüa tema ja ta naise ja lapsed ja kõik, mis tal oli, ning maksta. Siis see sulane kummardas teda maha heites ja ütles: „Ole minuga pikameelne ja ma maksan sulle kõik!” Ja isandal hakkas sulasest hale, ta laskis tal minna ning kustutas laenu. Aga kui see sulane oli välja läinud, leidis ta ühe kaassulase, kes võlgnes talle sada teenarit. Ja temast kinni haarates kägistas ta teda ja ütles: „Maksa, mis sa võlgned!” Siis see kaassulane palus teda maha heites: „Ole minuga pikameelne ja ma maksan sulle!” Aga tema ei tahtnud, vaid läks ning laskis ta heita vangi, kuni ta oma võla ära maksab. Kui nüüd teised sulased nägid, mis sündis, olid nad väga nördinud ja tulid ning kaebasid oma isandale kõik, mis oli juhtunud. Siis kutsus isand tema enese juurde ja ütles talle: „Sa tige sulane! Ma kustutasin kogu sinu võla, sest sa palusid mind. Eks siis sinagi oleksid pidanud halastama oma kaassulase peale, nõnda nagu mina sinu peale halastasin!” Ja ta isand vihastas ning andis ta piinajate kätte, kuni ta maksab ära kõik, mis ta temale võlgnes. Nõnda teeb ka minu taevane Isa teile, kui teie igaüks kogu oma südamest ei anna andeks oma vennale ”.

Kümme tuhat talenti on VÄGA SUUR raha. Keegi ei suutnud seda summat teenida. Kuid ori võlgnes selle summa oma kuningale. Mis sai edasi? Tema kuningas andis talle selle võla andeks. Milline ARM! Arm on teenimata soosing. Kuningas, kes on Jumala prototüüp, tegi just seda: olles kuulanud oma sulase palveid, andestas ta tohutu võla. Nüüd oli ori vaba! Talle anti andeks! Pange tähele, et ori ei teinud andestuse saamiseks midagi muud, kui palus oma peremeest. Olen kindel, et kõik teist nõustuvad, et see on ideaalne näide Jumala andestusest, mis on antud mulle ja teile. Jumal osutas meile sama armu ja kaastunnet nagu kuningas oma orja vastu.

Efeslastele 2: 1–9 ütleb meie kohta:

“Jumal on teinud elavaks ka teid, kes te olite surnud oma üleastumistes ja pattudes, milles te varem käisite selle maailma ajastu viisil, vürsti viisil, kellel on meelevald õhus, vaimu viisil, kes nüüdki on tegev sõnakuulmatute laste seas; kelle seas ka meie kõik varem käisime oma lihalikes himudes, tehes liha ja mõtete tahtmist mööda, ning me olime loomu poolest viha lapsed nagu teisedki. Aga Jumal, kes on rikas halastuselt, on meid koos Kristusega teinud elavaks oma suure armastuse pärast, millega Ta meid on armastanud, kuigi me olime surnud üleastumistes – armu läbi te olete päästetud! -, ning on meid koos Temaga üles äratanud ja asetanud taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses, et näidata tulevastel aegadel oma armu võrratut rikkust helduses meie vastu Kristuses Jeesuses. Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu – ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt -, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda.

Meie võlg oli suur. Olime surnud “oma üleastumiste ja pattude pärast”. Me olime Jumala vaenlased ja viha lapsed. Mis siis juhtus? Me kahetsesime ja uskusime. Meie, kummardades Jumala ees, palusime orjana kuninga ees Temalt andestust. Ja Ta andis andeks! See on arm. Meid päästetakse armu läbi. Sama juhtus orja elus – armu tõttu päästeti ta tohutust võlast. Ei mina, sina ega see ori ei suutnud võlga tagasi maksta. Ainult arm suutis seda teha. Pääste annab ainult usk ja arm. Heade tegudega ei saa päästet, sest meie teod ei kata kunagi meie võlga. Nüüd on kõik korras. Kuid isand ei peatu siin!

Ta vaatleb orja tegevust kes, olles saanud oma võlgade andeks, ei tahtnud andestada kaaslase tähtsusetut võlga. Orjale anti andeks, kuid ta ei käitunud nagu inimene, kellele oli andestatud. Kas kuningas oleks käitunud õiglaselt, kui ta poleks reageerinud oma orja teole? Ei, ta oleks olnud täiesti ebaõiglane. Kuid paljud inimesed ootavad, et Jumal nendega samamoodi käituks. Andestuse saanutena, ei käitu nad nagu inimesed, kes on andeks saanud, ja arvavad, et Jumal ei mõista neid selle eest hukka. Kas isand oli halastamatu, kui ta orja hukka mõistis ja nõudis andeks antud võla tagastamist? Ei tema arm ilmnes siis, kui ta alguses andestas sulase suure võla. Nähes, et ori ei käitunud nagu andestatu, vaid kasutas oma vabadust kaaslase rõhumiseks ja ebaolulise kohustuse täitmise nõudmiseks õigluse nimel, otsustas valitseja rakendada seda õigust oma orja suhtes. Saage armust ja õiglusest õigesti aru. Jumal on võrdselt hea ja õiglane. Kui me tuleme Tema juurde siiras meeleparanduses, siis saame armu. Kui me ei andesta teistele, nõudes kohtumõistmist neile, kes on meie vastu valesti käitunud, siis kohtumõistmine on olemas, kuid see algab meist endist! Meie Issand ütleb väga selgelt:

“Kuri ori! Ma andestasin sulle kogu selle võla, sest sa palusid mind; Kas poleks pidanud ka sina kaaslasele halastama, nagu mina sinu peale halastasin? ” Ja olles vihane, andis kuningas tema piinajate kätte kuni ta tagastab kogu võla. “Samamoodi teeb ka Minu Taevane Isa teile, kui te ei anna oma vennale kogu südamest andeks tema patte.”

Issanda palves jälgitakse sama mõtet:

Matteuse 6:12:
“Ja andesta meile meie võlad, nii nagu me andestame oma võlglastele.”

Issand teeb selle selgeks järgmistes salmides 14–15:

“Sest kui te annate inimestele andeks nende eksimused, siis annab ka teie Taevane Isa teile andeks, kui te aga ei anna inimestele andeks, siis ei anna ka teie Isa teie eksimusi andeks.”

Hea ja lahke Jumal on ka õiglane ja range Jumal. Paulus ühendas need omadused kaunilt, öeldes:

Roomlastele 11:22:


„Vaata siis Jumala heldust ja karmust: karmust küll nende vastu, kes on langenud, heldust aga sinu vastu, kui sa jääd 
heldusesse, muidu raiutakse sindki maha.. “

Jätkates kitsast usuteed ja jäädes Jeesuse Kristuse juurde, kes maksis meie võlad, kogeme oma elus Jumala lahkust ja halastust. Kui me ei taha seda teha, vaid eelistame elada nagu see ori, inimesena, kes pole oma patte ja kuritegusid andeks saanud, siis peaksime ootama Jumala karmust, mitte lahkust. Jumal on hea ja õiglane. Meie valime selle, mida saame.

Allikas: http://www.bibletruths.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-10000-%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-100-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2.htm