Ülestõusmine Piiblis ja juudi mõtteviisis. Mis on ülestõusmine Piiblis?

Kui mõtleme Piiblis ülestõusmisele, räägime surmast ellu äratamisest. See on aga midagi enamat kui lihtsalt füüsiline seisundi muutus. See räägib sellest, kuidas Jumal näitab oma au läbi imede. See räägib sellest, kuidas Jumal peab oma lubadusi, nagu Messia prohvetikuulutus: „Sest sa ei jäta mu hinge Šeoli ega lase oma pühal näha kõdunemist.” (Psalm 16:10).

Mis teeb ülestõusmise nii ebatavaliseks?

Enamik inimesi sünnib, elab ja siis sureb. See on meie ebatäiusliku maailma loomulik kord. Seetõttu on iga kord, kui puutume kokku ülestõusmisega, ilmselgelt üleloomulik. Piibel kirjeldab surnute ülestõusmise juhtumeid esmalt Vanas Testamendis ja seejärel Uues Testamendis.

See sarnaneb Vana Testamendi vihjetega saladuse kohta, mis on täielikult ilmutatud Jeesuse elus, surmas ja ülestõusmises.

Esmasündinu surnuist

Aga miks peaksime keskenduma Jeesuse (Ješua) ülestõusmisele? Kuigi Ta ei olnud esimene inimene, kes Pühakirjas üles äratati, on Jeesuse ülestõusmisel ainulaadne staatus ja see täidab ainulaadset kutsumust.

„Ta tõusis surnuist üles, esmasündinu nende seast, kes surid” (1. Korintlastele 15:20).

Teisisõnu peetakse Jeesust esmasündinuks nende seast, kes lõpuks surnuist üles tõusevad.

Mitut ülestõusmist mainitakse Piiblis?

Kuigi, nagu me juba mainisime, ei olnud Ta esimene inimene, kes koges elu pärast surma, on Jeesuse ülestõusmine Piiblis ülestõusnud inimeste seas ainulaadne.

Mõned Vanas Testamendis kirjeldatud ülestõusmislood leidsid aset minevikus. Osa Uuest Testamendist on samuti juba minevikus juhtunud. Kuid mõned Uues Testamendis mainitud sündmused on alles ees.

Mitut ülestõusmist mainitakse Vanas Testamendis?

Prohvet Eelija äratab 1. Kuningate 17:17-22 lesknaise poja üles
Prohvet Eliisa äratab üles suunemlanna poja 2. Kuningate 4:18-37
Eliisa hauda visatud surnukeha äratatakse üles 2. Kuningate 13:20-21

Mitu ülestõusmist on Uues Testamendis juba toimunud?

Jeesus äratas üles Jairuse tütre Markuse 5:41
Jeesus äratas ellu noormehe Nainis (Luuka 7:14).
Jeesus äratas Laatsaruse üles Johannese 11:38-44
Nimetuid usklikke äratati surnuist üles Jeesuse surma ajal Matteuse 27:52–53
Jumal äratab Jeesuse surnuist üles Matteuse 28:1-6
Peetrus äratab Tabiita (st Avva) ellu Apostlite teod 9:36-42
Paulus äratab Eutühhose ellu. Apostlite teod 20:7-12

Millised Uue Testamendi ülestõusmised on veel ees?

Kiriku ülestõusmine 1. Tessalooniklastele 4:13-18 ja 1. Korintlastele 15:23
Kahe tunnistaja ülestõusmine Ilmutuse 11:7
Vana Testamendi pühade ülestõusmine Ilmutuse 20:4
Kurjade ülestõusmine Ilmutuse 20:5

Joona ja Iisraeli ärkamine

Kaks “boonuslikku” ülestõusmist Piiblis, mida tasub kaaluda, on Joona ja Iisraeli maa.

See, et Joona jäi kolmeks päevaks vaala kõhtu ja naasis siis elavate maale, võib olla piisav tõend ülestõusmisest (Joona 1-2, Matteuse 12:40-41). Ja Iisraeli kui kaasaegse rahva taassündi võib tõlgendada omamoodi ülestõusmisena pärast seda, kui maa oli põlvkondi olnud mahajäetud (Hesekiel 37:11-14).

Patt, surm ja ülestõusmine

Ülestõusmise vajadus tekib seetõttu, et iga inimene allub surmale.

„Nii nagu inimestele on määratud üks kord surra ja pärast seda tuleb kohus, nõnda ilmub ka Kristus, olles end kord ohverdanud paljude pattude äravõtmiseks, teist korda, mitte patu lepitamiseks, vaid päästa need, kes Teda ootavad” (Heebrealastele 9:27-28).

Uue Testamendi järgi on “patu palk surm” ja Tooras näeme, et patu palk oli looma surm. Siis heebrealastele teame, et meil on igavene preester ja Täiusliku Talle vereohver Ješua näol (Heebrealastele 5:1-10).

Piibli ülestõusmise kontekstis teame Pauluse kirjutiste kaudu, et „kes on surnud, on patust vabastatud” (Rm 6:7) ja „viimase hävitamise vaenlane on surm” (1. Korintlastele 15. :26).

Need on mõned võimsad lubadused, mis on seotud ülestõusmise ja vabadusega. Aga kuidas on ülestõusmisega kogu Piiblis ja Vanas Testamendis? Kuidas suhtuvad ülestõusmisse juudi kogukond ja judaism?

Judaism ja ülestõusmine

Mida ütleb juudi usk ülestõusmise kohta? Üldiselt on see osa usust, kuid tavaline juut ei mõtle sellele regulaarselt. Mitte kõik juudid ei usu taevasse, põrgusse ega surnute ülestõusmisse.

Nii oli see apostlite ajal. Huvitav on see, et esimesel sajandil uskusid variserid ülestõusmisse, kuid saduserid mitte.

Kuid mõnikord võib liturgiline palve korvata selle, mis rabiiniõpetuses puudub. Need palved võivad hõlmata kogu juudi mõtte ja praktika spektrit.

Ülestõusmine juudi liturgias

Juudi usu üks keskseid palveid on amidah. See palve pärineb Teise templi ajast. Amidah tähendab “seismist”. Tähelepanelikud juudid ütlevad seda palvet mitu korda päevas ja see on nende usupraktika oluline osa. Kordamine aitab tugevdada nende positsiooni, et ülestõusmine on tõde, et Jumal kontrollib seda ja see on Tema ainulaadne jõud.

Palve sisaldab 19 põhimõtet ja see kinnitab tugevalt kontseptsiooni Jumala väest elu ja surma üle, öeldes isegi: “Sina oled oma päästva jõu kaudu surematu elu kinkija” ja “Keda saab võrrelda sinuga, oo elu ja surma Issand, Lunastuse allikas?”

Maimonides ja 13 usupõhimõtet

Üks suuri judaismi mõtlejaid ja rabisid, tuntud kui Maimonides või Rambam, sõnastas Toora põhjal 13 juudi usu põhimõtet. Ta elas valgustusajastul ja hindas kriitilist mõtlemist koos usuga.

Tema süsteemi kaks viimast põhimõtet on kokkuvõtlikult järgmised: „Mul on täielik usk Messia tulekusse ja kuigi Ta võib viivitada, ootan ma Tema tulekut iga päev” ja „Ma usun täielikult, et surnute ülestõusmine toimub siis, kui see on Loojale meelepärane, kiidetud olgu Tema nimi ja ülendatud igavesti.”

Need kaks väidet annavad paljuski tooni religioossele juudi mõtteviisile surmast ja ülestõusmisest. Nende uskumuste tõttu lohutavad meditsiinitöötajad tänapäeval Iisraelis sageli neid, kelle lähedased on surnud, sõnadega: „Teie isa on läinud, aga te näete teda uuesti ülestõusmisel.” Nad leiavad lohutust ülestõusmisest, täpselt nagu Kristusesse uskujad.

Messia ajastu ja Õlimägi

Enamik usklikke juute usub, et messiaajastul toimub massiline surnute ülestõusmine. See usk on kooskõlas kristliku usuga, et Jeesuse teine ​​tulemine toob kaasa massilise ülestõusmise, kui Ješua seisab Õlimäel.

„Sel päeval seisavad ta jalad Õlimäel, mis on Jeruusalemma ees ida  pool; ja Õlimägi lõhkeb keskelt pooleks, idast läände väga suureks 
oruks, sest pool mäge vajub põhja poole ja teine pool lõuna poole.” (Sakarja 14:4)

Messiaanlik judaism ja ülestõusmine Piiblis

Paljudel juutidel on raske uskuda, et Ješua on Jumal ja Messias, rääkimata sellest, et Ta tõusis surnuist üles. Sel põhjusel kalduvad messiaanlikud juudid suhtuma ülestõusmisse pigem magustoidu kui nii-öelda pearoana. Ješuast kui messialiku ennustuse lõplikust täitumisest saab nende vabanduste tõendusbaas. Aga tegelikult on koht mõlemale!

Kui aga ülestõusmisele rõhku ei pane, pole meil tegelikku põhjust ühtegi ettekuulutust uskuda. Ješua ülestõusmine peab olema põhiline.

Mis muudaks kristliku usu mõttetuks?

Pühakirjas on selge, et ülestõusmine peaks olema meie usu kese ja reaalsus. Mõelge nendele kahele kirjakohale 1. Korintlastele 15.

„Kui Kristusest kuulutatakse, et Ta tõusis surnuist üles, kuidas saavad mõned teist öelda, et surnute ülestõusmist ei ole? Kui surnud ei tõuse üles, siis pole Kristus üles tõusnud. Aga kui Kristust ei ole üles äratatud, siis on teie usk asjatu: te olete ikka veel oma pattudes” (s 12-14, rõhutus minu oma).

Ja siis salmides 3-5 on ilmselt varajane messialik usutunnistus. Ülestõusmine oli algkoguduse jaoks viimane tõend.

Ma olen teile ju kõigepealt edasi andnud seda, mida ma ka ise olen vastu võtnud: et Kristus suri meie pattude eest, nagu on  kirjutatud pühades kirjades, ja et ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi ja et ta näitas ennast Keefasele, seejärel neile kaheteistkümnele, seejärel näitas ta ennast ühtaegu enam kui viiesajale vennale, kellest enamik on veel praegugi elus, mõned aga on läinud magama; siis näitas ta ennast Jaakobusele, seejärel kõigile apostlitele.” (s 3-7).

Järeldused

Meie kui usklike jaoks peaks Piiblis kirjeldatud Jeesuse ülestõusmine olema nurgakiviks. See sündmus annab meie elule ja usule toe ja aluse. Jumal pööras surma tagasi, et kõik, kes usuvad Tema Pojasse, saaksid Temas patud andeks ja igavese elu.

Kuna ülestõusmine on toimunud, peame elama ülestõusmise väes. Kui seda ei juhtu, peaksime otsima muid rõõmu, rahu ja terviklikkuse allikaid. See tähendaks, et Piibel pole tõde ega usaldusväärne.

Tooras algab lõpliku ülestõusmise ootus. Piibli ja rabiini juutide vaatenurgast on selge, et ülestõusmine ja surematus on usu kesksed osad.

See peaks olema veelgi julgustavam meile, kes teame kogu lugu. Me usaldame ülestõusmist. Me teame, et Ješua on surnuist esmasündinu ja et me oleme osa sellest saagist. Samal ajal võib ülestõusmise vägi meis toimida, kui jagame seda lootust, mis meil on.

Autor – firmisrael.org

Allikas: https://ieshua.org/voskresenie-v-biblii-i-v-evrejskoj-mysli.htm

Kes eraldas paasapüha ülestõusmispühadest?

2018. aastal tähistasid paljud kristlased Suurt Reedet samal päeval, kui juudid tähistavad paasapüha. Kuid enamasti on teistel aastatel .....

Miks tähistatakse paasapüha ja ülestõusmispühi erinevatel aegadel?

Mõnikord langevad paasapühade ja ülestõusmispühade tähistamine kokku ning mõnikord on nende vahel mitu nädalat vahet. Miks nii? Kui .....

Kas oleme uudisvoogusid kerivas maailmas muutunud ülestõusmise šoki vastu tuimaks?

Kas mäletate mõnda maailma tippuudiste pealkirja 9. aprillist 2023? Kuidas on lood 17. aprilli 2022 või 4. aprilli .....

Ma usun Julius Caesari surma ja Jeesuse Kristuse ülestõusmisse

Mark Twain kirjeldas kuulsalt usku kui "uskumist sellesse, mille kohta te teate, et see pole nii". Tõenäoliselt märkas .....

Peapiiskopi läkitus ülestõusmispühadeks

Peapiiskop Urmas Viilma läkitus Kristuse ülestõusmise pühaks paastukuu 31. päeval Issanda aastal 2024. Aga ingel pöördus naiste poole .....

Ajaloolised tõendid ülestõusmise kohta

Ajaloolised tõendid Kristuse ülestõusmise kohta on väga head. Teadlased, nagu William Lane Craig, J. P. Moreland, Gary Habermas .....

Ülestõusmipühad on aeg, mil Jumal tahab, et me hakkaksime elama päriselt

Kristus on üles tõusnud! Ta elab. Ma ei leia paremaid sõnu, et väljendada suurima kristliku püha olemust. Ta .....

Maailmalõpu hirm, ülestõusmispühad ja surma suremine

Kas Te olete kunagi sattunud nii süngesse olukorda, et arvasite, et see ei muutu kunagi? Võib-olla oli kõik .....

Vaikne laupäev: päev enne Jeesuse ülestõusmist

Järgmisel päeval, šabatil, läksid juhtivad preestrid ja variserid Pilaatuse juurde. Nad ütlesid talle: „Isand, meile tuleb meelde, et see .....

Kõlab ülestõusmispühade lootus: ülistus kajab ka kõige pimedamates kohtades

Open Doorsi kohalikud partnerid on hiljuti videosse jäädvustanud usklikke, kes oma kannatustest hoolimata kauni häälega Jumalat kiidavad. Ülestõusmispühade .....