Yehuda Bachana: Usk ja usu puudumine – Shelach [2023]

Selle nädala Tooraportsjon on Shelah Lechah – 4. Moosese 13:1 – 15:41. Prohvetite lugemine on Joosua 2:1–24. Uuest Testamendist loeme Heebrealastele 3:7-4:1. (Toim.)

Lugege allolevat transkriptsiooni või vaadake videot Yehuda Bachana õpetusest.

See Toora osa käsitleb mitmeid teemasid ja tõstatab erinevaid mõtteid. Selle nädala keskne ja kõige olulisem lugu on kahtlemata maakuulajate patt. Nende kohutav karistus pani Iisraeli rahva 40 aastat kõrbes ekslema, kuni kogu põlvkond suri. Teine asi, mis meie tähelepanu köidab, on jumalik ütlus – “Salachti kid’varecha” ehk: “Sinu sõna järgi olen andestanud.” Kordame seda salmi sageli Yom Kippuri palvete ajal. Jumal andestab, kuid Iisrael saab ikkagi karistada.

Mida me saame sellest loost õppida Jumala andestuse ja Messia Ješua andestuse kohta? Oma Toora osa lõpu poole puutume kokku veel ühe raske looga mehest, kes kogus šabatil puid.

Tema karm karistus toob kaasa kividega surnuks loopimise. Toora osa lõpeb “tzitziti” käsuga (mis on sõlmitud rituaalsed narmad või tutid), mis tuletab meelde Jumala käske.

Tuleme tagasi Shelach Lecha alguse juurde. Maaakuulajad saavad käsu uurida Tõotatud maad ja valmistada ette tee Iisraeli sinna sisenemiseks. Spioonid olid tähtsad juhid, hõimupealikud ja komandörid. Idee oli saata välja pioneerirühm, juhtiv jõud, komandoüksus, eesmärgiga koostada iga hõimu jaoks üksikasjalik navigatsioonikaart. See lahinguplaan kaardistaks hõimupealike jaoks hõimude tugevused ja nõrkused.

Esimene küsimus, mida peame küsima, on see, kelle idee oli saata maakuulajad Kaananimaad uurima. Kui see oleks Jumala algatus, siis miks Ta seda teeks? Jumal teadis, et maakuulajad ebaõnnestuvad. Selle tulemusel põhjustaksid nad isegi rahva kokkuvarisemise. Mis mõte on sellel jumalikul käsul saata spioonid missioonile, mis kindlasti ebaõnnestub?

Tahan meelde tuletada, et spioonide patt pani Iisraeli rahva esialgse 2,5-aastase teekonna asemel 40 aastat kõrbes ekslema, kuni kogu põlvkond suri. Kui nüüd luurajate saatmise idee ei tulnud Jumalalt, siis kelle idee see siis oli? Kas see oli inimeste taotlus kontrollida, kuhu nad teel on, sest teadmine võrdub võimu ja turvalisusega?

Võib-olla võtsid initsiatiivi hõimujuhid ise, kes võtsid vastutuse ja oma juhi- ja vastutaja rolli. Maale sisenemise ja selle vallutamise strateegia koostamiseks vajasid nad rohkem teadmisi.

IDF-i sõdurid ja reservväelased teavad, et iga õppus algab vaatepunktist. Ülemad ja tähtsate ülesannetega isikud ronivad kõrgele, et mõista maastikku ja ees ootavat lahinguvälja. Sellest kohast edastame teabe teistele sõduritele, teades, et need teadmised teevad meist palju tõhusamad sõdurid.

Kui see nii oleks, siis võib-olla oli Moosese idee saata välja juhid tõotatud maa headust maitsma, et nad naaseksid lugudega maast, kus voolab piima ja mett? Lootes, et need maakuulajad suudavad tõsta rahva moraali, külvates lootuse ja kodumaa ootuse ja pärandi seemneid, mida nad olid tõeliselt igatsenud. Piirkonda oma silmaga nähes on ülejäänut palju lihtsam ette kujutada.

Küsimus, kes algatas maakuulajate väljasaatmise, on oluline, sest see võimaldab meil arutleda piiblitõlgenduse üle. Vastuseks küsimusele arvan, et rahvas tahtis oma juhtide õhutusel välja saata maakuulajad, et koostada tõotatud maale sisenemise detailplaneering. Nad tahtsid teada olemasolevate teede ja linnade kohta, kuhu nad elama hakkavad.

Tundub usutav nõustuda sellega, et Mooses sai korduvalt rahvalt selle palve ja otsustas seejärel selle Jumala ette tuua. Seejärel vastas Jumal Moosesele:

„Läkita mehi uurima Kaananimaad, mille ma annan Iisraeli lastele; igast nende vanemate suguharust läkitage üks mees, igaüks neist olgu vürst!” (4. Mo 13:2)

Siin puudutame piiblitõlgenduse teemat. Mõnevõrra õigustatult juhivad piiblitudengid minu tähelepanu salmidele, mis ütlevad selgelt, et maakuulajate saatmise algatas Jumal. Näiteks 4. Moosese 13. peatükis öeldakse, et:

“Läkita mehi uurima  (…) Siis läkitas Mooses Issanda käsul nad Paarani kõrbes.” (salmid 1 ja 3)

See on suurepärane näide probleemist, mis puudutab meid kõiki. Enamik meist loeb salmi, lõiku, peatükki või isegi raamatut eraldi, mitte osana kogu Jumala Sõnast. Tsiteerime sageli salmi või üksikut lõiku ja rajame sellele terve õpetuse.

Täieliku pildi mõistmiseks peame läbi lugema kogu Piibli 1. Moosese raamatust Ilmutusraamatuni. Uut Testamenti on tõesti väga oluline lugeda, kuna see valgustab ja annab meile Pühakirja mõistmisele palju juurde.

Näiteks 3. peatükk Heebrealastele tsiteerib Psalmi 96 ja annab meile praeguse tõlgenduse maakuulajate loost. Siin palub Uus Testament meil mitte teha oma südant kõvaks, vaid pigem julgustada üksteist iga päev, et me ei komistaks ega teeks pattu usu puudumise tõttu, nagu juhtus maakuulajate puhul kõrbes.

Viigem siis tema kaudu alati Jumalale kiitusohvrit, see tähendab tema nime tunnistajate huulte vilja. Ärge unustage teha head ja pidada osadust, sest sellistest ohvritest on Jumalal hea meel! Olge kuulekad oma juhatajaile ja alistuge neile! Nemad ju 
valvavad teie hingede üle nagu need, kellel tuleb aru anda, et nad teeksid seda tööd rõõmuga, mitte ägades, sest sellest poleks teile kasu!
Palvetage meie eest! Me oleme veendunud, et meie südametunnistus on puhas, ja me tahame kõiges käituda hästi. Aga veel enam ma palun seda teha selleks, et mind antaks teile rutem tagasi.” (Heebrealastele 13:15-19)

Uus Testament selgitab, et see kõrbe põlvkond ei sisenenud Tõotatud Maale, sest nad kaotasid usu ega uskunud, et nad on selleks võimelised.

Peame olema ettevaatlikud, et me ei rajaks oma usu aluseid poolvärssidele ja poollõikudele, jättes samas täielikult tähelepanuta Jumala Sõna teise poole.

Näitena tahaksin vaadelda üht kristliku usu alust, väites, et Jumala silmis saadakse õigeks ainult usu kaudu. Selle revolutsioonilise idee tõi maailmale aastal 1520 Martin Luther. See teoloogia põhineb prohvet Habakuki salmil, mis ütleb, et:

“Aga õige elab oma usust.” (2:4)

Seda salmi kasutab ka Paulus oma kirja alguses roomlastele. Luther väidab, et pääste on võimalik saavutada ainult usu kaudu, sõltumata meie tegudest. Sellest ajast kuni tänapäevani oleme tunnistajaks “teoloogilisele lahingule” usu ja tegude teemal. See arutelu ulatub messiaanliku juutide maailmani, kusjuures arvamused on selgelt jagatud.

Tuleb mainida, et prohvet Habakuki algne tsitaat ei vaidlustanud kunagi Lutheri väidet. Pigem on see Jumala vastus Habakukile, et Iisraeli rahvas on õigem kui Babüloni rahvas ja seetõttu jääb Iisrael ellu.

Juudi tekst, mis on Lutheri tõlgendusele kõige lähedasem, on kirjutatud 1300 aastat enne Lutherit ja ütleb seda: (Traktaat Makkot 23-24)

Üks selle Talmudi teksti kommentaaridest selgitab, et:

“isegi kui usk on ainus käsk, mida ta peab, on ta ikkagi osa Iisraelist ja selle usu kaudu elab ta ja hakkab pidama ülejäänud 613 käsku.”

Niisiis, selle asemel, et õigustada Lutheri argumenti, ütleb see tekst vastupidist. See rõhutab, et usk on esimene samm käskude ja heade tegudega täidetud elu poole.

Meie Toora osal ja Haftaral on ühine kangelane: Joosua, Nuuni poeg. Toora osas on ta üks spioonidest ja Haftaras on ta juht, kes saadab maakuulajad välja.

Joosua teises peatükis jõuavad luurajad Raahabi majja, mis asus linnamüüride vahel. See oli ideaalne koht valvurite harjumuste ja vahetuste ning Jeeriko linna sisse- ja väljapääsude jälgimiseks. Lõpuks paljastatakse spioonid ja Raahab päästab nad. Uus Testament kasutab seda lugu näitamaks, et usust üksi ei piisa ja et ka järgnevad teod on olulised ja olulised:

 Näete siis, et inimene mõistetakse õigeks tegude järgi ja mitte ainult usust. Ja eks nõndasamuti mõistetud ka hoor Raahab õigeks 
tegude järgi, kui ta andis maakuulajaile peavarju ja saatis nad siis ära teist teed mööda?
 Sest nii nagu ihu ilma vaimuta on surnud, nõnda on surnud ka usk ilma tegudeta..” (Jaakobuse 2:24-26)

Tuttide kohta käiv käsk järgneb meie Toora osa lõpu poole:

“Need tutid olgu teile selleks, et te neid vaadates meenutaksite kõiki Issanda käske ja täidaksite neid.” (4. Mo 15:39)

“Pea meeles ja kuuletu”. Toora ja Uus Testament käsivad meil meeles pidada. Peaksime meeles pidama Jumala headust, tõotusi ja lunastust. Peame meeles pidama ka Messiat Ješuat ja Tema tegusid. Pidades kogu aeg meeles, et mäletamise eesmärk on tegutseda. Me järgime Jumala käske neid täites.

Siin tuleb väga rõhutada, et sisemine arutelu usu ja tegude üle on enamasti teoreetiline. Praktikas on meie tegelikus elus messiaanlike usklikena meie usk Uude Testamenti ja Ješuasse ilmne ja nähtav selles, kuidas me oma usku elame, olenemata meie positsioonist selles arutelus. Olenemata sellest, kas nõustume ideega “ainuüksi usk” või “usk koos tegudega”, on meie usk Ješuasse mõlemal juhul nähtav selle järgi, kuidas me oma elu elame, ja Ješua valgus paistab meist läbi.

Ješual ja Uuel Testamendil on see suur vägi. Jõud, mis sunnib mind eemalduma minu isekast keskmest ja asetama selle asemele oma Messia Ješua. Nüüd, kui minu enda mina ei täida tähelepanu keskpunkti, jätab see ruumi ümbritsevatele.

Tagasi küsimuse juurde, kelle idee oli maakuulaajate maad uurima saatmine. Arutelu alguses arutasime, et see oli rahvaalgatus. Nad olid pöördunud Moosese poole palvega saata maakuulajad, et koostada organiseeritud edasiliikumise kaart. Me õpime seda 5. Moosese raamatu algusest, mis kirjeldab sündmusi kõrbes ja võimaldab saada laiemat pilti:

Vaata, Issand, su Jumal, annab maa sulle ette: mine võta see enesele, nagu Issand, su vanemate Jumal, sulle on öelnud. Ära karda ega kohku! Siis te tulite kõik mu juurde ja ütlesite: „Läkitagem oma ees mehi, et nad meile maad kuulaksid ja tooksid sõna tee kohta, mida mööda peaksime minema, ja linnade kohta, kuhu peaksime jõudma!” See kõne oli mu silmis hea ja ma võtsin teie hulgast kaksteist meest, igast suguharust ühe,” (5. Moosese 1:21-23)

Moosese raamat annab lisateavet, mis paljastab suure võimaluse, et maakuulajate väljasaatmise algatuse taga oli rahvas. Mooses küsis Jumalalt ja Ta vastab, et kui nad tahavad, siis palun “saada maakuulajad”. 5. Moosese raamat paljastab, et Iisrael oli Tõotatud Maale, Iisraeli maale, väga lähedal. See näitab, et Mooses tahtis tõsta rahva moraali, julgustades neid, öeldes: „Minge võtke see enesele. Ärge kartke ega kohkuge!!”

Heebrea 3. peatükis öeldakse, et inimestel puudus usk. See on põhjus, miks inimesed ja juhid tulid Moosese juurde palvega saata välja maakuulajaf. Nad tahtsid teada, kuidas edasi liikuda, kuna neil puudus usk ja usaldus Moosese ja Jumala vastu. Nad tahtsid seda ise näha.

Tagantjärele me teame tulemusi: maakuulajad räägivad Maast negatiivselt. Selle asemel, et esitada julgustava ja lootustandva raporti, tekitavad nad inimestes hirmu ja isegi paanikat. Juhtkonna hulgas olnud spioonid põhjustavad nüüd mässu.

Rahvas järgib oma juhte ja osaleb aktiivselt maakuulajate mässus. Nad tahavad Kaalebi ja Joosua kividega surnuks visata. Nad tõusevad ka Moosese ja Aaroni vastu. Siis ühtäkki kogu rahva ees… Jumala auhiilgus ilmub kogudusetelgi sissepääsu juurde ja päästab päeva viimasel hetkel.

Jumala reaktsioon oli karm. Piibel ütleb meile, et Jumal vihkab mässu juhtkonna vastu. Nägime seda, kui Mirjam ja Aaron rääkisid Moosese vastu, ja näeme seda järgmisel nädalal uuesti koos Korahi mässuga. Nii Toora kui ka Uus Testament nõuavad juhtimisstruktuurist kinnipidamist.

Näide Tiitusele 3. peatükist on järgmine: „Tuleta neile meelde, et nad alistuksid valitsejaile ja võimukandjaile, oleksid kuulekad, valmis igale heale teole.” (salm 1). Nagu paljud teised tekstid, tuletab Paulus meelde ja nõuab, et me järgiksime
juhtstruktuuri ning oleksime anarhia ja sellega kaasnevate ohtude suhtes ettevaatlikud.

Vastureaktsioonina maakuulajate mässule kõrbes käsib Jumal Moosesel eraldada end Iisraeli rahvast, kuna Jumal muudab Moosese oma valitud rahvaks. Mooses, kellele oli antud veenmisjõud, alustab oma kuulsat dialoogi, millest sai hiljem meie Jom Kippuri palvete lahutamatu osa:

“…Anna siis andeks selle rahva patt… Issand vastas: “Ma olen neile andeks andnud vastavalt sinu sõnale.” (4. Mo 14:19-20)

Pärast seda kõnet näeme Jumala ülimat andestust. Sellest hoolimata järgneb pettumus kohe pärast seda:

Aga nii tõesti kui ma elan ja kogu maailm on täis Issanda auhiilgust: ükski neist meestest, kes on näinud mu auhiilgust ja tunnustähti, mis ma tegin Egiptuses ja kõrbes, aga kes sellest hoolimata on mind kiusanud kümme korda ega ole võtnud kuulda mu häält, ei saa näha maad, mille ma vandega olen tõotanud anda nende vanemaile; ükski, kes mind on põlanud, ei saa seda näha!” (4. Mo 14:21-23)

Jumal andestab, kuid Tema halastusele järgneb vahetult tõeline kurbus. Jumal teatab, et kogu see põlvkond ei sisene tõotatud maale, vaid pigem sureb kõrbes. Mis andestamine see selline on?

See andestuse teemaline arutelu annab väga olulise õppetunni. Tundub, et pole olemas sellist asja nagu andestus, millele järgneks puhas leht. Põhjus on selles, et andestamine on protsess. On ülioluline vajadus teenida ära andestus ja seejärel taastada murtud usaldus.

Minu kui messiaanliku juudi arvates ei tohiks me Ješuat alavääristada, öeldes: “Muide, Ješua andestas mu patud.” Jah, Ješua andestab meie patud; ometi nõuab Ta vastutasuks, et me oma elu tõeliselt muudaksime, selle asemel, et ikka ja jälle samade vanade pattude juurde tagasi pöörduda. Kuulutades, et Ješua andestas meie patud, ei saa mainida kasutades sõna “muide”.

Tõesti, see on messiaanliku usu olemus. Ješua annab meile uue alguse ja uue võimaluse. Ta annab meile võimatu, andes meile puhta lehe! Siiski on meie ülesanne mitte korrata kõrbepõlvkonna pattu usu puudumise tõttu. Ja seega on võtmepunkt usk, sest:

“Ilma usuta on võimatu olla Jumalale meelepärane.” (Heebrealastele 11:6)

Autor: Yehuda Bachanan / Parashat Shelach Lecha: Various Teachings From Netivyah Staff | Netivyah

Yehuda Bachana: Nostalgia ja inimeste kalduvus alahinnata, kuni on liiga hilja [Beha’alotcha 2024]

Selle nädala Toora osa algab Menoraga. Tänapäeval on menoraal täiendav tähendus, sest sellest sai Iisraeli riigi rahvuslik sümbol. .....

Yehuda Bachana: sissepoole vaatamine, enne väljapoole vaatamist – Behaalotecha [2023]

Lugege allolevat transkriptsiooni või vaadake videot Yehuda Bachana õpetusest. Behaalotecha tähendab "Kui sa üles sead": „Räägi Aaroniga ja .....

Yehuda Bachana: “Jumalakeskne koostöö tasakaalustatud elu nimel” – Naso [2023]

Parashat (Toora portsjon) Naso on pikim Toora osa. Selle pikkus tuleneb hõimujuhtide pakutud kingituste ja ohvrite nimekirjast, mida .....

Kas Te järgite tõelist Jeesust?

On olemas palju Jeesuseid. Rav Sha'ul (apostel Paulus) tunnistas seda, kui ta kirjutas: "Sest kui keegi tuleb ja .....

Arguse nakkus

Sajandeid tagasi, kui Iisraeli sõdur vaatas lahinguväljale, nägi ta sõjavankrite, hobuste ja sõdurite merd, mis ületasid tunduvalt tema .....

Käituge nagu mehed

Kristlasest mees, kes paneb naise, lapsed ja koguduse end turvaliselt tundma, on mees, kes teeb deemonid ja kurjuse .....

Goy Kaaleb

Selles artiklis vaatleme võtmerolli, mida üks väga eriline goy (pagan) mängis Egiptusest lahkumisel ja tõotatud maale asumisel. See .....

Raahabi köie saladused

Jeeriko, mis asub maa madalaimas piirkonnas Surnumere kõrval, on kuulus oma langenud müüride ja Raahabi nimelise hoora poolest. .....

Vaprate pühade pojad: kaotatud vereliini taastamine

Meie põlvkond ei ole mitte ainult praegu üksteisest eraldatud, vaid ka isoleeritud minevikust. Kui paljud inimesed teavad oma .....

Petetud?

Ma tahan, et see sõnum paljastaks ühe pettuse. Pettuse, mille religioossed traditsioonid on toonud meie maailma, moonutades Jumala .....