Kohtumine Jeesusega juudi aasta kõige pühamal päeval

Traditsiooniliselt peetakse piiblikalendri kõige pühamaks päevaks, Jom Kippur tähendab sõna-sõnalt “katmispäeva”, kuid tavaliselt tõlgitakse seda kui lepituspäeva. Ingliskeelne sõna “atonement” (lepitus) loodi spetsiaalselt selleks, et väljendada mõistet “at-one-ment” – ühinemine või leppimine Jumalaga, mis saavutatakse sellel päeval üksikasjalike ohverdamis- ja preestripuhastusprotseduuride läbiviimisega (Lev. 16; 23:26–32; 4. Moosese 29:7–11).

Meie pääste või õige seisund Jumala ees ei sõltu sellest, et me tähistame erilisi päevi. Kui teil on aga usku neid määratud päevi Püha Vaimu abiga tõeliselt kogeda, võite leida, et need on suureks õnnistuseks. Sel põhjusel tähistavad paljud kristlased ja messiaanlikud juudid paasapüha, esmaviljapüha (Kristuse ülestõusmine), uusaastat/Yom Truah’d ja lehtmajade püha. Kui aga rääkida Jom Kippurist, võib see olla ebatavaline väljakutse. Tundub, et see päev nõuab pattude andeksandmise süsteemi vastuvõtmist, mis on Uues Testamendis osutunud eriti ebaefektiivseks (kui mitte täiesti kristlusevastaseks). Veelgi enam, Jom Kippur on ainuke päev, mis traditsioone jälgides võib tunduda väga sünge. Seetõttu pööravad paljud kristlased, kes tähistavad teisi pühi, sellele eriti olulisele lepituspäevale väga vähe tähelepanu. Kuid ma usun, et Ješua järgijad ei saa mitte ainult seda päeva austada, vaid et Jumal kutsub meid püha preesterkonnana vastavalt 1Pt. 2:5, osalema koos Temaga Jom Kippuril vähemalt viiel viisil. (Ainult üks armastav meeldetuletus: paganatest usklikud saavad tõeliselt ja siiralt pidada seda ja teisi pühi, olles need, kelleks Jumal nad lõi – paganad, mitte juudid.)

1.Jom Kippur on esimene ja kõige olulisem päev, mil mäletatakse Ješua uskumatut ohverdust. Oleme igavesti tänulikud, et Ješua on meie ainus lõplik lunastus:

“Aga Kristus, ülempreester… mitte kitsede ja härgade verega, vaid omaenda verega, astus kord pühamusse ja sai igavese lunastuse.” (Hb 9:11-12)

Seetõttu austame ja ülistame Ješuat kogu Jom Kippuri päeva jooksul. Ta käsitles pattu hämmastaval viisil ega varjanud ainult meie pattu (“kippur” – heebrea keelest “katmine”). Jom Kippur on sobiv aeg, et otsida uuendatud ja laiendatud arusaama Tema valatud vere autoriteedist ja jõust. See on päev, mil tuleb “tunda Teda ja Tema ülestõusmise väge ja osadust Tema kannatustes” (Fl 3:10).

2.Messia poolt lõplikult saavutatud lunastuse tähistamise ülemtooniga on Jom Kippur hingamispäev, päev mitte tööks, vaid kogunemiseks Jumala palge ette.

See on päev, mil me „alandame oma hinge” (3. Moosese 23:27; 23:32; 4. Moosese 29:7). Sõna, mis on tõlgitud heebrea keeles “alandlik”, tähendab “kummardama”, “alla painduma”, “olema alandlik”, “olema rõhutud”. Antud kontekstis tähendab see sõna enda erilist alandamist, enda kainet hindamist ja enese hukkamõistu. Sel põhjusel paastub juudi rahvas Jom Kippuril. Paastumine on traditsiooni küsimus, kuid see traditsioon sobib hästi selle päeva olemusega. Soovitan paastuda neile, kes soovivad Jom Kippuril erilisel viisil Jumalaga kohtuda.

Pidage meeles, et Ješua kutsus ka oma jüngreid enesesalgamisele:

“Siis Jeesus ütles oma jüngritele: “Kui keegi tahab mind järgida, siis salaku iseennast, võtku oma rist ja järgnegu mulle.” (Mt 16:24)

Roomlaste raamat kinnitab seda:

“Seepärast ma palun teid, vennad, Jumala halastuse läbi tuua oma ihud elava, püha ja Jumalale meelepärase ohvrina, mis on teie mõistlik teenistus.” (Roomlastele 12:1)

Jumal ei taha, et meie elu oleks aastaringselt täis enesevaatlust ja kurbust. Kuid Ta kutsub meid patu asjus iseennast uurima. Enda üle õigesti kohut mõistes ja patust pöördudes saame vältida Tema kohtuotsuse või karistuse alla sattumist (1Kr 11:31). Pidage meeles, et enne Jumala rahva teenimist pidi Iisraeli ülempreester oma patud lunastama. Võib-olla kutsub Jumal Teid pühendama selle Jom Kippuri enese alandamisele, paastumisele ja palvetamisele, et Ta katsuks läbi Teie südame? Kas soovite uuendada Tema hinnalisi kingitusi – veendumust, meeleparandust ja süvenevat püha armastuse suhet Temaga?

3.Jom Kippur sisaldab ohverdamist. Milliseid ohvreid me toome Uue Testamendi järgi Jumalale? He 13:15 ütleb: „Viigem siis tema kaudu alati Jumalale kiitusohvrit, see tähendab tema nime tunnistajate huulte vilja.”

Jom Kippur on väga sobiv päev, et veeta see ohverdades ja ülistades. Kuid pidage meeles, et kiituse ohverdamiseks peab see maksma midagi, näiteks aega, ressursse, vaeva… või uhkust. Ješua järgijad ei arutle ohverdamise kontseptsiooni üle sageli. Nii et Jom Kippur võib olla aeg ümber mõelda, mida Pühakiri, sealhulgas Uus Testament, räägib ohverdamise õnnistustest. Siin on vaid mõned selleteemalised salmid, mida saame eelseisvatel päevadel õige ohverduse kaudu Vaimus tugevdada:

Koguge mulle kokku mu vagad, kes minuga on teinud lepingu ohvri juures!” (Ps 50:5)

Ohvrilepingu sõlminud pühade hulka kuulusid ka need, kes võtsid osa Uuest lepingust, milles nende elu asendati Messia eluga ja nad andsid oma elu Temale. Selle ohvrivahetuse taaskinnitamine Jom Kippuril võib lepingut Jumalaga uuendada.

“Too Jumalale ohvriks tänu…” (Ps 50:14)

Kiitusohvrid olid vabatahtlikud ohvrid ja neid ei nõutud pattude andeksandmiseks. Vastupidi, neid pakuti Jumalale suurest armastusest ja tänulikkusest. Ta hindas neid vabatahtlikke ohvreid väga kõrgelt. Tänapäeval, kuna meie patud on andeks antud, hõlmavad kiitusohvrid vabatahtlikku kummardamist ja kiitust, aga ka muid viise, kuidas me anname oma elu Tema ja Tema rahva eest.

“Kes toob ohvriks tänu, see annab mulle au, ja kes paneb tähele teed, sellele ma annan näha Jumala päästet!” (Ps 50:23)

Kiitusohvrid võivad olla võimsad eestpalveteod.

Ješua järgijad on „püha preesterkond, kes toovad Jeesuse Kristuse kaudu Jumalale meelepäraseid vaimseid ohvreid” (1. Peetruse 2:5). Vabalt ja vabatahtlikult toodud vaimsed ohvrid võivad olla Jumala püha preesterluse elutähtis funktsioon.

„Jumalale meelepärane ohver on murtud vaim, murtud ja purukslöödud südant ei põlga Jumal.” (Ps 51:19)

Iga ohvri väärtus sõltub sellest, millise südamega see ohverdatakse.

4.„ Ärge unustage teha head ja pidada osadust, sest sellistest ohvritest on Jumalal hea meel!” (Hb 13:16).

Messiaanlik ja kristlik Jom Kippuri järgimine võib hõlmata teistele andmist. Üks paljudest viisidest, kuidas tuua “headuse ja osaduse” ohvreid, on palvetada inimeste eest. Jom Kippur võib ja ma usun, et see peaks olema päev, mil Ješua järgijad palvetavad erilise innuga Iisraeli päästmise eest.

Iisraelis ja mujal maailmas kogunevad juudid sel päeval sünagoogidesse, et paastuda, lugeda Pühakirja ja paluda andeks oma patte. Nad lõpetavad selle päeva lootuse või usuga, et nende patud on andeks antud. Sel viisil kinnitavad nad juutide traditsioonilist uskumust, et Isa juurde on olemas tee, mis ei hõlma Tema poega Ješuat. Vahepeal väljendub Jumala südant nende vastu kirjas roomlastele: „Sest Pühakiri ütleb: „Ükski, kes usub temasse, ei jää häbisse.” (Rm 10:1) Ta igatseb, et Tema muistne lepingurahvas oleks Messia kaudu Temaga täielikult lepitatud. Sina, osana pühast preesterlusest, saad ohverdada Yom Kippuri eest, et see juhtuks.

Jom Kippuri lõpus puhuvad juudid traditsiooniliselt shofari. Rabiiniõpetuse järgi tähendab trompeti helin seda, et meie hing on patust vabastatud ja seetõttu võib meil olla hea aasta. See tähistab ka pidustust, mida kuulutatakse Jom Kippuril iga 50 aasta tagant šofari puhumisega(3.Moosese 25:8-9). Lõpuks öeldakse, et šofar kuulutab Jom Kippuri ülempreestri kaudu Jumala eriti lähedase ligiolu lõppu oma rahvaga.

5.Usklike jaoks on Jom Kippuri šofari helil sügav tähendus.

Ta kuulutab päeva jooksul Vaimus toimunud pitseerimist. Lisaks näeb see ette tulevast Issanda päeva või kohtupäeva. See on Messia tagasituleku hiilgav ja samal ajal kohutav päev. Paljud messiaanlikud juhid usuvad, et Jom Kippur ennustab prohvetlikult Iisraeli rahvale teist tulemist ja päästepäeva ning seetõttu naaseb Ješua peagi Jom Kippuril Kohtuniku ja Kuningana. Seda väljendab Pauluse õpetus:

„Ja nõnda pääseb lõpuks kogu Iisrael, nagu on kirjutatud: „Siionist tuleb vabastaja, tema kõrvaldab Jaakobist jumalakartmatuse. Ja see on minu leping nendele, kui ma kustutan ära nende patud.”(Roomlastele 11:26-27)

Neile, kes kavatsevad seda päeva tähistada, võib Jom Kippur olla eriliste õnnistuste päev, vähemalt järgmistes asjades:

(1) Jom Kippur võib olla šabat, mil me mäletame Ješua taevast ja maad raputavat lepitust.

(2) See on päev, mil tuleb paastuda ja mõtestatult paluda Pühalt Vaimult veendumust ja parandamist ning seejärel uuendada meie pühitsust elavate ohvritena.

(3) See on päev, mil tuuakse Jumalale tõeline kiitusohver.

(4) Sel päeval on eriti asjakohane eestpalve Iisraeli (ja teiste rahvaste) päästmiseks.

(5) Millal, kui mitte sel päeval, tasub meeles pidada tõotust Jeshua tagasitulekust ja loota Tema tulekule. Piibli viimased sõnad on endiselt alles: “Tule, Issand Jeesus!” (Ilm. 22:20)

Autor Sandra Teplinsky / charismanews.com

Allikas: https://ieshua.org/vstrechaya-iisusa-v-samyj-svyatoj-den-evrejskogo-goda.htm

Mis on Jom Kippur?

Jom Kippur ehk lepituspäev on juudi kalendri kõige pidulikum päev. Piibel kirjeldab Jom Kippuri kui enese alandamise päeva .....

Jom Kippur: Rahva küsimus

Jom Kippuril püüdlevad kõik lunastuse poole ja meil kästakse seda koos teha. Meie läänemaailm on keskendunud individualismile. Me .....

Lepituspäev: kuidas Jom Kippur osutab päästmisele Kristuses

3.Moosese 1–15 kirjeldab sündmuste jada, mis meenutab maailma algset loomist ja pattulangemist. Koguduse telk ja selles toimuv kummardamine .....

Tõelise lunastuse leidmine Jom Kippuril

Juudi kalendri kõige pühamal päeval Jom Kippuril ehk lepituspäeval on teed kogu Iisraelis vaiksed ja tühjad. Enamik inimesi .....

Verejõud: üleskutse ülemaailmsele palvele Iisraeli eest Jom Kippuril

Lepituspäeval (Jom Kippur) tõi ülempreester ohvrivere kõige pühamasse. See päev tuletab meile meelde meie eest ohverdatud Messia vere .....

Paasapüha ja Jom Kippur: prohvetlikud paralleelid

Kui 24. septembril 2023 päike loojub, siis hakkavad kogu maailma juudid tähistama moed (määratud aega) Yom Kippurit ehk .....

Jom Kippur Tanakhis (Vanas Testamendis) ja Uues Testamendis

Jom Kippurit, juudi kalendri suuremate sügispühade reas teist, peetakse aasta kõige pühamaks päevaks. Paljud juudid, kes ei käi .....

Lühike teejuht Jom Kippuriks

Jom Kippur ehk Lunastuspäev on 10. Tišreil, mis tänavu satub 24. septembrile. See päev lõpetab 40päevase puhastumisprotsessi. Need .....

6 tähelepanuväärset Jumala kaitse juhtumit kuuepäevase sõja ajal

56 aastat tagasi oli maailm 1967. aasta Kuuepäevase sõja ajal tunnistajaks mitmetele erakordsetele sündmustele, mis muutsid ajaloo kulgu .....