Toora, süda ja pettus

Kui arutada teemal, kuidas eristada tõde ja valet vaimsetes asjades, siis paljud inimesed vastavad järgnevalt: “Ma lihtsalt järgnen oma südamele; ma usun oma südames, et see on õige; ma teen seda, mida mu süda mulle ütleb; ma usaldan oma südant.” Sellised avaldused kõlavad hästi enamustele inimestest, kuid Piibel ütleb väga selgelt: “Kes loodab oma südame peale, on alp.”

Miks on rumal usaldada oma südant? Kas meie süda ei ütle meile siis, mis on õige? Otse vastupidi Jeremija (17:9) ütleb meile: “Süda on petlikum kui kõik muu ja äärmiselt rikutud – kes suudab seda mõista?”

Kui Piibel oleks ainult öelnud, et meie süda on petlik, siis oleks see juba piisavalt halb. Aga ta ütleb midagi enamat: süda on petlikum “kui kõik muu”. Kui “kõik muu” tõepoolest hõlmab kõiki asju, siis meie süda on petlikum kui kurat ise, mis on päris hirmutav mõte.

Samuti, kui Piibel oleks ainult öelnud, et süda on rikutud, siis oleks see juba iseenesest piisavalt halb. Aga ta ütleb enamat: süda on “äärmiselt rikutud.” Meie rikutud süda on nii äärmiselt rikutud, et soovib jätkuvalt valitseda meie mõtete ja elu üle. Ta teeb kõik võimaliku selleks, et ei paljastataks, et “inimlaste süda on täis kurjust ja neil on nende eluajal südames meeletus” (Koguja 9:3). Oma meeleheitlikus katses ellujääda on meie süda suuteline end maskeerima milleks iganes, isegi Talle vere poolt puhtaks pestud usklikuks, kelle süda armastab Päästjat. Niisiis Jeremija lõpetab selle salmi küsimusega – “kes suudab seda mõista?”

Südame diagnoos peaks panema jumalakartuse igaühe südamesse, kes suhtub tõsiselt Piiblisse. Teine kainestav kirjakoht on leitav 2 Tessalooniklastele 2:7-12, kus me näeme, mis juhtub nendega, kes keelduvad tõest: “Jumal saadab neile eksitava jõu, et nad hakkaksid uskuma valet.” Kui me oleme eksitatud kuradi või omaenda südame poolt, siis me võiksime loota, et Jumal halastab meie peale. Aga kui Jumal on see, kes saadab eksitava jõu, kui kohtuotsuse seetõttu, et me ei ole armastanud tõde, mis lootus siis saab meil olla sellele, et meid vabastatakse eksitusest? Kes saab meid vabastada võimsast eksitusest, mille Jumal on saatnud?

Eksitusega on see probleem,  et inimene, kes on petetud, ei ole sellest absoluutselt teadlik, et ta on eksituses.  Kui ta teab, et ta on petetud, siis ta ei ole enam eksituses! Pettust on väga raske ise avastada. Kuni petetud inimene hakkab nägema, et ta on petetud ei kahtlusta ta seda, et ta on tugeva eksituse mõju all.

Matteuse 7:21-23 kirjeldab Ješua suurt hulka inimesi, kes ei märka oma eksitust enne, kui nende jaoks on liiga hilja: “Mitte igaüks, kes mulle ütleb: „Issand, Issand!”, ei saa taevariiki; saab vaid see, kes teeb mu Isa tahtmist, kes on taevas. Paljud ütlevad mulle tol päeval: „Issand, Issand, kas me ei ole Sinu nimel ennustanud ja Sinu nimel kurje vaime välja ajanud ja Sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid?” Ja siis Ma tunnistan neile: Ma ei ole teid kunagi tundnud, minge ära Minu juurest, te ülekohtutegijad!”

Kaks asja selles kirjakohas peaksid motiveerima Piiblit uskuvat kristlast oma usku uurima. Esimene asi on fakt, et inimesed, keda siin kirjeldatakse ei ole ateistid või hindud või moslemid. Need on koguduse inimesed, kes teevad tööd koguduses ja teevad seda, mis tunduvad olevat kui head teod Jeesuse nimel. Nad isegi kutsuvad Teda “Issandaks” ja täiesti siiralt usuvad, et nad pärivad igavese elu nende suhte tulemusena Issandaga. Sel põhjusel on nad jahmunud, kui avastavad, et neid on Kuningriigist välja aetud. Teine kainestav asi selles sõnumis on sõna “paljud”. See ei ole mitte väike grupp sekti juhte ja valeprohveteid; see on väga suur hulk inimesi, keda Issand kirjeldab sõnaga “paljud.”

See peaks tõstatama uskliku jaoks hirmutavaid küsimusi: Kuidas mina tean, et mina ei ole nende paljude seas, kes on eksitatud? Kas ma olen tõesti Talle verega ostetud ja ülalt sündinud või on see ainult minu petlik süda, kes meeleheitlikult teeskleb, et ta on armunud Issandasse? Kuidas ma tean, et minu päästekogemus ei olnud mingi sügav eksitus, mille Jumal mulle saatis, kuna ma keeldusin tõde armastamast?

Me teame Pühakirja alusel, et meie südant ei saa usaldada selles, et ta ütleks meile kas me oleme või ei ole eksituses. Kui me oleme eksituses ja me vaatame, mida meie süda meile selle kohta ütleb, siis meie süda lihtsalt jätkab valetamist ja annab meile vale kindluse meie päästes, doktriinis ja täidab meid soojade, emotsionaalsete, religioossete tunnetega, mis vaigistavad kõik kahtlused, mis meis võisid tekkida. Ja mida kauem me oleme juurdunud oma pettuses, seda tugevamaks need tunded kasvavad.

Kui me ei saa usaldada oma südant, et ta ütleks meile, kas me oleme petetud, siis keda me saame usaldada? Kas pastorit või prohvetit? Pastor või prohvet võib anda meile kinnitavaid sõnu ja julgustust, aga kuidas teada, et meie pastor ja prohvet ei ole petetud? Piibel on täis hoiatusi valepastorite ja -prohvetite kohta. Jumal ütles Hesekielile (14:9) “Ja kui prohvet laseb ennast eksitada ning ütleb sõna, siis olen mina, Issand, selle prohveti eksitaja.” Nii et isegi prohvet võib olla nende seas, kelle üle Jumal saadab eksitava jõu!

Õnneks me ei pea langema meeleheitesse. Sama Piibel, mis hoiatab meid eksituse ja valeõpetuse eest, õpetab meid ka valet õigest eristama. Jesaja päevil oli eksitus Iisraelis laialt levinud ja Issand andis lihtsa valemi, kuidas valet õigest eristada: “Õpetuse ja tunnistuse juurde! Kui nõnda ei kõnelda, siis ei ole koitu.” (Jesaja 8:20) Kõik õiged uskumused ja õpetused on vastavuses Tooraga (Seadusega, mille Jumal andis Moosesele) ja iga õpetus, mis on vastupidine nendele käskudele ei ole valgus, vaid on pimedus.

Kui me vaatame eespool kirjeldatud kirjakohti, siis me näeme, et meie eksitus on seotud meie suhtumisega Jumala Seadusesse. Kui Messias ütleb paljudele kiriku inimesetele, et nad lahkuksid, siis Ta pöördub nende poole, kui “ülekohtu tegijate” poole. Samamoodi on Pauluse hoiatus Jumala poolt saadetava eksitava jõu kohta 2 Tessalooniklaste kirjas võrreldud meie suhtega Jumala Seadusesse. See peatükk räägib “vägivalla saladusest (eraldumisest Toorast, juutide Uuest Testamendist), mis oli juba toimimas” Pauluse ajal. Kaks korda selles kirjakohas mainib Paulus “seadusevastast (meest, kes väldib Toorat ja juutide Uut Testamenti).” Isegi Jeremija avaldustele südame kohta järgneb pikk anumine, et austataks Jumalat, pidades šabatit.

Muidugi arvavad paljud kristlased, et šabatit ja paljusid teisi käske ei pea enam pidama, kuna nad elavad nüüd Uue Testamendi ajal. Irooniline, aga Piibel ütleb meile, et üks kõige tähtsamaid märke sellest, et inimene on Uue Lepingu usklik, on see, et nad peavad kinni Jumala Toorast! Jeremija tuntud Uue Lepingu prohveteeringus (31:31-34) kirjeldab Issand, et Tema kavatsus kõigi nende inimeste eludes, kes võtavad vastu Uue Lepingu tingimused on: “Ma panen nende sisse oma  Seaduse ja kirjutan selle neile südamesse.”

Sellest uuest südamest, kuhu on kirjutatud Toora, prohveteeriti ka Hesekieli 11:20. Siin Issand kirjeldab uue südame saamise tulemusi: “et nad käiksid Mu määruste järgi ning peaksid Mu seadusi.” Hesekiel hiljem kirjutab Püha Vaimu tõotusest: “Ma panen teie sisse oma Vaimu ja teen, et te käite Mu määruste järgi ja peate Mu seadusi ning täidate neid.” Toora järgimine ei teki üleöö, aga kui usklikku ei tõmba Toorale sõnakuulelikus suunas, siis ta peaks uurima, miks see nii on. Vastavalt Hesekielile, kui me soovime täita Jumala Toora käske, siis see on tunnistus sellest, et oleme saanud Püha Vaimu. Keeltes rääkimine (mida nelipühilased peavad Vaimu tunnuseks) on võrratu, aga keeled võivad samuti olla petlikud. Toorale sõnakuulelikkus aga seda olla ei saa. Inimene kas teeb seda või mitte.

Uues Testamendis on palju salme, mis suunavad kuuletuma Toorale kui märgile sellest, et tegemist on lepingu usklikega: “Ja sellest me tunneme ära, et oleme Teda mõistnud, kui me peame Tema käske.” (1. Johannese 2:3), “See ongi Jumala armastamine, et me peame Tema käske ja Tema käsud ei ole rasked.” (1. Johannese 5:3), “ümberlõikamine ei ole midagi ja eesnahk ei ole midagi, vaid oluline on Jumala käskude pidamine.” (1. korintlaste 7:19). Johannese Ilmutuse 12:17  kirjeldatakse Jumala ustavat jääki kui neid “kes hoiavad tallel 
Jumala käske ning kellel on Jeesuse tunnistus.” Johannese Ilmutuse 14:12  defineeritakse “pühasid” kui neid, kes “kes hoiavad alal Jumala käske ja Jeesuse usku!”

Armastus Toora vastu ei ole muidugi tõend sellest, et inimene ei ole mõnedes teistes eluvaldkondades petetud. Aga nendes peatükkides, kus räägitakse eksitusest, on selge, et  eksitus on tihedalt seotud meie suhtumisega Seadusesse. Me ei pea pöörama kurti kõrva Toorale. Õpetussõnad 28:9 ütleb “Kes pöörab oma kõrva ära Seadust kuulmast, selle palvegi on jäledus.”

Iga usklik, kes tunneb mingit vaenulikkust Jumala Seaduse vastu, peaks tõsiselt mõtlema võimaluse peale, et tema üle võib olla saadetud eksitav jõud ja ta peab paluma Jumalalt andeks selle, et tal ei ole armastust tõe vastu. Ta peaks paluma, et Jumal vabastaks ta vägivalla saladusest. Kui Jumal on saatnud eksitava jõu kellegi üle, et ta keelduks tõe armastamisest, siis Jumal võib anda meeltparandavale südamele vastumürki eksituse vastu, kui inimene nõustub aktsepteerima Toorat, mida ta varem on põlanud ja jälestanud. “Murtud ja purukslöödud südant ei põlga Jumal.” Psalm 51:19.

Autor: Daniel Botkin.

Allikas: Rav Richard Chaimberlini väljaanne “Petah Tikva”.

Ärge järgige oma südant

Kuna mu lapsed kasvavad ja vaatavad erinevaid filme ja saateid, proovin ma neid õrnalt õpetada mängima "Spot the .....

5 põhjust miks oma südant mitte järgida

Apple'i kaasasutaja, kõrge kaelusega mustavärvi džemprite armastaja ja endine Pixari esimees Steve Jobs märkis kord: "Ei ole põhjust, .....

Südame ümberlõikamine

“Südame ümberlõikamine” kõlab tänapäeva inimese jaoks kummaliselt ja isegi veidi naljakalt. Kuid Jumal ise räägib Heebrea kirjas südame .....

Hoidke oma südant

Au Kõigevägevamale Tema halastuse ja headuse eest! Ta korraldas kõik imeliselt ja kõik on elus omavahel seotud! Inimese .....

Isa südames on koht ka sinu jaoks!

"Kuule, kas sa oled elus?" Keegi karjus Borisile kõrva, sikutades samal ajal teda dressipluusi varrukast. Tal ei olnud .....

Omage head südametunnistust

"Kuid tehke seda tasadusega ja aupaklikult, omades head südametunnistust, et need, kes laimavad teie head käitumist Kristuses, jääksid .....

Kuidas hoida oma südant kibestumise eest

Hiljuti haavas üks mu sõber mind sügavalt. Tundsin end reedetuna ja alandatuna. Püüdsin teeselda, et tema tegu mind .....

Messiaanlik rabi: innukus Toora järele

Johannese 17. peatükis loeme ilusat ühtsuspalvet, mida Ješua palvetas kõigi nende eest, kes Teda järgivad. "Aga Ma ei .....