Anthistemi – vastu seista, vastu panna

Pange tähele, et kõik piiblitsitaadid selles ja kõigis teistes Kreeka Mõtete kodulehele postitatud õppetundides pärinevad Piibli sõnasõnalisest ingliskeelsest tõlkest, mille on koostanud BTE Ministries – Ameerika piiblitõlke- ja eksegeesiinstituut.

Jätkame oma sõnauuringute sarja, mis on seotud usklike võitlusega saatana rünnakute vastu. Esimene sõna, mida uurisime, on tegusõna διὼκω (hääldatakse dē ō kō**), millel on põhitähendus “jahtima” või “jälitama”. Sõna διὼκω kasutamine nii Vanas kui ka Uues Testamendis annab arusaama eesmärgi poole püüdlemisest, sealhulgas saatana poolsest usklike tagaajamisest või jahtimisest. See on mõiste, mis on oluline mõistmaks sõjapidamist, mida saatan peab usklike vastu. Sel nädalal täiendame oma arusaama usklike võitlusest saatanaga, kui uurime sõna ἀνθὶστημι (hääldatakse än thēs tā mē), mis tähendab “vastupanu” või “vastuseisu”. ̓Ανθὶστημι esindab Jumala plaani uskliku vastuse esimeses faasis saatana rünnakule.

Kahe viimase uuringu põhjal tegime kindlaks, et kui saatan ründab usklikke, siis ajab ta neid taga või jälitab neid. Seda seetõttu, et ta ei suuda usklikke vaimselt vallutada, kuna Kristuse Vaim elab nende hinges (vaimudes), pitseerides nad ja muutes nad vaimselt läbitungimatuks (vt Efeslastele 1:13). Seega on usklike liha ainus, mis rünnata jääb. Seetõttu ründab saatan, et panna usklikud vastama oma mõistuse ja emotsioonidega. Sel viisil saab saatan usklikke pidevalt vaimselt ja emotsionaalselt taga ajada. Paulus käsitleb seda saatana rünnakutele reageerimise faasi pärast esimest õpetamist Jumala sõjavarustusest (Efeslastele 6:10-18). Ta nendib, et usklikud vajavad Jumala sõjavarustust, sest me võitleme kurjade jõududega vaimusfääris. Ta ütleb siis:
Efeslastele 6:13

13) Sellepärast võtke endale kogu Jumala sõjavarustus, et saaksite kurjal päeval vastu seista ja pärast seda, kui kõik on toimunud, seista.

Eessõna “sellepärast” viitab tõsiasjale, et meie sõda käib kurjade vaimsete jõudude vastu ja näitab, et see on põhjus, miks Paulus käsib usklikel võtta enda kätte kogu Jumala sõjavarustus. Kreekakeelne sõna “võta üles” on aoristliku imperatiivi vorm sõnast ἀναλαμβὰνω (hääldatakse ä nä läm bä nō), mis tähendab “üles võtma, üles tõstma”. Selle sõna tähendus ei seisne ainult selle määratluses või tähenduses, vaid see on tegelikult verbivormis. Aoristlik ajavorm tähistab ühekordset tegevust ja käskiv vorm käsku. Paulus õpetab, et usklikud peavad haarama kogu Jumala sõjavarustuse, mis juhtub ainult üks kord, kui iga inimene võtab vastu Kristuse, mis tähendab, et iga relvatükk on Jeesus Kristus. Usklikud peavad õppima, et Issand kaitseb neid saatana rünnakute eest. Lisaks ütleb Efeslastele 6:13 eesmärgiklausel meile selle põhjuse: “…et te suudaksite kurjal päeval vastu seista (ἀνθὶστημι). Jumala kaitse usklikele saatana rünnakute vastu on Jeesus Kristus. Samuti on oluline märkida, et Jumala sõjavarustuse eesmärk on anda usklikele võime saatanale vastu seista, mitte temaga sõda pidada. Selle põhjuseks on asjaolu, et usklikud on emotsionaalselt mõjutatud ja mentaalselt hõivatud, kui saatan neid lahingusse kaasab. Jumala plaan on aga see, et usklikud peavad vastu, mitte ei võitle.

Seda põhimõtet õpetab ka Jaakobus:

Jaakobuse 4:7

7) Seetõttu olge Jumalale allutatud. Ja seiske vastu kuradile ja ta põgeneb sinu eest.

Jaakobus õpetab, et kui usklikud panevad vastu saatanale (kuradile), on saatanal ainus võimalus põgeneda. On oluline mõista, et saatana ainus ründeviis on tagaajamine või jälitamine, mille eesmärk on usklikud põgenema panna, mida õhutab hirm, et ta tabab ja hävitab nad. Saatana poolne Issanda kõrbes kiusamine(Matteuse 4:1-11) on suurepärane näide sellest Jaakobuse õpetusest. Issand ei võitle saatanaga; Ta seisab talle vastu, jäädes truuks Jumala Sõnale ja tõele. Pärast seda, kui saatan ei suuda panna Issandat oma vastupanupositsioonilt lahkuma, põgeneb kurat Tema eest.

Peetrus esitab ka selle täpse õpetuse:

1. Peetruse 5:8-10

8) Olge kained, valvake, sest teie vastane kurat käib nagu möirgav lõvi ringi ja otsib, keda ta võiks õgida;
9) tema vastu seiske (ἀνθὶστημι) kindlas usus, teades, et samad kannatused saavad osaks ka teie vennaskonnale maailmas.
10) Ja kogu armu Jumal, kes meid on kutsunud oma igavesse auhiilgusse Kristuses Jeesuses, parandab, kinnitab, tugevdab ja paneb aluse teie alla, kui olete veidi aega kannatanud.

Peetrus ütleb, et olge valvsad, sest meie vastane kurat otsib kedagi, keda õgida. Need, keda ta otsib, on usklikud. Kuigi saatan ei saa usklikke endasse ahmida selles mõttes, et neid hävitada, võib ta neid vaimselt ja emotsionaalselt ahmida nende elu muredega, millega ta neid ründab. 9. salmis ütleb Peetrus: “Kelle vastu seiske.” Vastupanu on meie õppesõna ἀνθὶστημι ja selle tähendus on selline, nagu oleme selle uurimuse eelmistes lõikudes arutanud.

Peetrus lõpetab lohutussõnadega, öeldes, et pärast seda, kui katsumus on lõppenud, tuleb Jumal ise ja  rajab, tugevdab ja paneb aluse iga uskliku alla. Teisisõnu, täpselt vastupidine saatana kavatsusele juhtub siis, kui usklikud kuuletuvad Jumalale ja seisavad vastu saatana rünnakutele, selle asemel, et astuda temaga ise sõtta. Usk Jumalasse ja suhted Jumalaga tugevnevad.

Seni oleme selles sarjas arendanud arusaama kahest esimesest põhimõttest, mis on seotud kurjade jõududega toimetulekuga vaimusfääris. Esimene on see, et saatan (kurat) suudab jälitada või taga ajada ainult neid, kes on Kristuses. Ta ei saa puudutada ega kahjustada nende hinge (vaimu), sest see on koht, kus Kristus elab. Teine põhimõte on võrdse tähtsusega ja hõlmab mõistmist, et Jumala plaan iga uskliku jaoks avaldub siis, kui ta seisab vastu kuradi rünnakutele. Jumala kavandatud plaan on seega vastupidine sellele, mida usklikud ellu viiksid – see oleks võitlus saatana endaga, püüdes teda minema ajada!

Kahjuks levitavad paljud kaasaegsed piibliõpetajad seda humanistlikku lähenemist sõjapidamisele saatanaga, mille tulemuseks saab olla vaid pidev lahing; ja kahjuks, kuigi saatan on sõja kaotanud, võib ta siiski võita kohese lahingu, hoides usklikud võitlusega hõivatutena. Kuid Jumala kavandatud plaan on anda usklikele kõik kaitsvad vaimsed relvad Kristuses Jeesuses, et nad ei peaks võitlema kuradiga, vaid saaksid talle vastu seista, jättes vaimse võitluse Jumala hooleks.

Järgmisel nädalal liigume Jumala vaimse sõja plaani mõistmiselt Jumala eesmärgi mõistmiseni selles, mis tuleneb sellest, et usklikud kuuletuvad Jumala käsule vastu hakata.

*ANTISTEMI on kreekakeelse sõna ἀνθὶστημι ingliskeelne kirjapilt.


Teksti autor Bill Klein on olnud viimased 41 aastat pastor, nõustaja ja koolitaja. Tal on ulatuslikult piiblikeeltes koolitatud ja haritud ning ta on kirjutanud Piibli kreeka keele kursuse. Praegu teenib ta Piibli kreeka keele professorina Master’s Graduate School of Divinity, ja on BTE Ministries – The Bible Translation and Exegesis Institute of America – Californias asuva mittetulundusorganisatsiooni president, kes pakub piibliuurimislinte ja kreeka õppematerjale. Veebisait BTEMinistries.org.

Autoriõiguste avaldus
Kreeka mõtted Autoriõigus 2020 © Bill Klein. Kreeka mõtteid käsitlevaid artikleid võib tervikuna reprodutseerida järgmiste sätete kohaselt: 1) Iga artikli lõpus tuleb autorile anda asjakohane au koos lingiga aadressile: https://www.studylight.org/language-studies/greek-thoughts.html  2) Kreeka mõtete sisu ei tohi korraldada ega peegeldada konkurentsivõimelise veebiteenusena.

Allikas: ANTHISTEMI* – Greek Thoughts- Language Studies – StudyLight.org

Laiskus, kao minu juurest: neli õppetundi laiskuse vastu

Kui vaatate sügavale enda sisse, siis võite kohkuda, kui märkate üllatavalt ebaatraktiivse olendi kohalolekut. Peate hoolikalt jälgima, sest .....

Kuningas Taaveti salajane retsept. “… et ma ei teeks pattu Sinu vastu.”

Pattu tegema, heebrea keeles חָטָא / khata: mööda laskma, vääratama; patustama; tahtlikult eksima, ebaõnne kogema, teelt eksima, viga .....

Lõvi tapja – hiiglase tapja

Jutlustatud Issanda päeva varahommikul, 5. septemberil 1875,  C.H. Spurgeoni poolt Newingtoni Metropolitan Tabernacle`is. „Su sulane on niihästi lõvi .....

Antisemitismi tõus maailmas: usklike aeg tegutseda

Mulle isiklikult tundub see maailm kummaline ja vale olevat. Ja need, kes püüavad seda ratsionaalselt mõista ja määrata, .....

Kas sa varjaksid mind? Kus on ten Boomid ja Bonhoefferid?

Diasporaa juutide seas käib tõeline arutelu selle üle, millised nende mittejuudist sõbrad neid varjaksid, kui asi peaks nii .....

Hamas kasutab amalekkide taktikat

Hamasi 7. oktoobri rünnak Iisraeli vastu oli nagu midagi antiikaja pimedast ajast. Marodöörid tungisid Iisraeli mitte selleks, et .....

Ärge järgige oma südant

Kuna mu lapsed kasvavad ja vaatavad erinevaid filme ja saateid, proovin ma neid õrnalt õpetada mängima "Spot the .....

Igavene võit: kust alustada võitlust iha vastu

Pekslev süda, vesised silmad, terav huvi kadumine välismaailma vastu. Lihatoidulise isu, muutlik soov. Näljane pilk. Sisemine põlemine (1. .....

Võitlus Jumala maa eest

Rashi (1040–1105), silmapaistvaim juudi piiblikommentaator, küsis 1. Moosese raamatu esimest salmi kommenteerides, miks Toora ei alga 2. Moosese .....

Ema võitlus koolieelse ärevusega

See oli üks sellistest õhtutest. Ma visklesin voodis, vaadates kella iga kord, kui pea tõstsin. Tahtsin olla kindel, .....

Käib võitlus tõelise kutsumuse eest

Kui meie kogudus alles alustas, 1995. aastal, oli 800 inimese saalis umbes 20 inimest ja see kõik tundus .....

Maadle võitluslikult palves

Seo: rahaarmastuse, uhkuse, ahnuse, orjuse, varguse, uskumatuse, andeksandmatuse, viha, kättemaksu, valetamise, hirmu, enesetapu, vaesuse, valehäbi, uimuse ja rumaluse, .....