Proseuchomai * – εχηγεομαι – palvetama

Jagage armastust

Pange tähele, et kõik Piibli tsitaadid selles ja kõigis teistes Kreeka mõtetesse postitatud õppetundides pärinevad BTE Ministries – The Bible Translation and Exegesis Institute of America poolt koostatud- Literaalsest Inglise Keelsest Piiblist.

Sel nädalal alustame sõna προσεὺχομαι ( hääldatakse proseuchomai) uurimist, mis tähendab “palvetama”. Προσεὺχομαι on sõna, mis koosneb eessõnast πρὸς (hääldatakse pros), mis tähendab “suunas” või “poole”, ja sõnast εὔχομαι (hääldatakse euchomai), mis tähendab “soovima, ihaldama ja palvetama. ” Εὔχομαι kasutatakse Uues Testamendis soovi väljendamiseks, mis on selle sõna põhitähendus. Paulus ütles oma iisraellastest kaaskodanike kohta: “Ma ise pidevalt soovisin (εὔχομαι) olla Kristusest neetud oma lihapoolest vendade ja kaasmaalaste nimel” (Roomlastele 9: 3). Siinkohal väljendab Paulus oma pidevat soovi: et teda neetaks (eraldataks) Kristusest (kui võimalik), et tema rahvuskaaslased liha poolest päästetaks. 2. Korintlastele 13: 7 ütleb ta Korintose vennaskonnale: “Kuid ma soovin (εὔχομαι) Jumalalt, et te ei teeks F1 mitte ühtegi kurja. Mitte selleks, et me võiksime olla heaks kiidetud, vaid selleks, et teie saaksite teha head ja me oleksime kui hukkamõistetud. ” Ta jätkab salmis 9: “Sest me rõõmustame alati, kui võime olla nõrgad ja teie võite olla võimsad. Kuid me soovime (εὔξομαι) ka seda, teie paranemist.”

Ühes tuttavamas ja sageli valesti mõistetud Piibli kirjakohas, mis käsitleb palvet, väljendab Johannes soovi, et Gaius oleks edukas kõiges, mida ta teeb (3. Johannese 1: 2): “Armas, seoses kõigega, ma soovin (εὔχομαι), sa oleksid edukas F2 ja oleksid terve F3 vastavalt sellele, kuidas su hing õitseb. ” Seda Johannese palvesoovi ei esitata lubadusena, vaid see on pigem palve, mis väljendab Johannese soovi või igatsust, mida on näha εὔχομαι kasutamisel. Johannes soovib, et Gaius “edeneks ja oleks terve.” Sõna edukas on εὐοδὸω (hääldatakse euodoo), tähendab “head teekonda.” See kreeka keelne sõna ei tähenda materiaalse ega rahalise õitsengu soovi. Seda kasutatakse siin väljendamaks soovi, et Gaiuse füüsilised olukorrad muutksid edukaks.

Johannese avaldatud soovi teine ​​osa on, et Gaius oleks hea tervise juures. Nagu selles kirjas on märgitud, on Gaius armastatud vend, kes oli õnnistuseks paljudele külastavatele rändjutlustajatele. Ta majutas, varustas neid ja saatis siis igaühe tema järgmisse sihtkohta. Niisiis soovib Johannes, et Gaiusel ei oleks mitte ainult head reisitingimused, vaid ka hea tervis; arvatavasti selleks, et ta saaks jätkuvalt olla teistele õnnistuseks.

Tänapäeval on kirikus paljud arvanud, et Johannese soovi lõpp ( “vastavalt sellele kui edukas on sinu hing”) tähendab, et uskliku rikkus ja tervis põhinevad tema hinge õitsengul. See konkreetne õpetus väidab, et jõukus, kas rikkus ja / või tervis, on baromeeter, mis näitab inimese hingeseisundit. Teisisõnu, inimese kannatused, olgu need siis rahaliste ja / või terviseprobleemide tõttu, on selle inimese hinge halva seisundi näitajaks. See õpetus väljendab aga vastupidist sellele, mida see Piiblisalm tegelikult ütleb; see on hõlpsasti mõistetav, kui mõistetakse, et salm on ümberpööratud. Pange tähele, et salmi lõpus on sõna otseses mõttes öeldud: “vastavalt sinu hinge õitsengule”. Gaiuse hing on juba edukas; nii et Johannes palvetab oma soovi, et Gaiuse olukorrad ja tervis samuti edeneks, et ta (Gaius) saaks jätkuvalt teistele õnnistuseks olla.

Kui eessõna πρὸς (suunas või poole) asetatakse εὔχομαι (soovida, ihaldada) ette, siis tähendab see “palvet”. Eessõna πρὸς näitab, et inimese soov või igatsus on väljendatud kellegi poole või tema suunas ning Uues Testamendis on see keegi Jumal. Seetõttu on palve põhiolemus, kui usklik palvetab, oma soovi või igatsuse Jumalale väljendamine.

Järgmistes tundides uurime, kuidas on palve vastamine tagatud – sõltuvalt sellest, milline on inimese väljendatud soov või igatsus.

PROSEUCHOMAI on kreeka keelse sõna προσεὺχομαι ingliskeelne kirjatüüp.

F1: Tulemuse infinitiiv ποιῆσαι “tegema” tõlgitakse νὰ͂ποιῆτε, “mida peaksite tegema”.

F2: tulemuse infinitiiv εὐοδοῦσθαι “edenema” tõlgitakse νὰ͂εὐοδοῦσθαι, “et sa peaksid õitsema”.

F3: Tulemuse infinitiiv ὑγιαὶνειν “terve olla” tõlgitakse νὰ͂ὑγιαὶνης, “et sul peaks olema tervis”.


Pange tähele, et kõik Piibli tsitaadid selles ja kõigis teistes Kreeka mõtetele postitatud õppetundides pärinevad BTE Ministries poolt välja antud- The Bible Translation and Exegesis Institute of America – The Bible Literary of Bible Piibli tõlkest.

Sel nädalal jätkame sõna προσεὺχομαι (hääldatakse proseuchomai) uurimist, mis tähendab “palvetama”. See sõna koosneb eessõnast πρὸς (hääldatakse pros), mis tähendab “või”, ja sõna εὔχομαι (hääldatakse euchomai), mis tähendab “soovida, igatseda”.

Eelmisel nädalal uurisime, kuidas εὔχομαι kasutatakse Uues Testamendis soovi väljendamiseks, mis on selle põhiline juurtähendus. Selle näiteks on toodud järgmised apostlite väljendid:

Paulus

Roomlastele 9: 3: Paulus ütles oma iisraellastest kaaskodanike kohta: ” sest ma sooviksin  (εὔχομαι) pigem ise olla neetud ja Kristusest lahutatud oma vendade heaks, kes on lihajärgi mu kaasmaalased.”

2. Korintlastele 13: 7: Korintuses asuvale vennaskonnale ütles ta: “Kuid ma soovin (εὔχομαι) Jumalalt, et te ei teeks F1 mitte ühtegi kurja. Mitte selleks, et me näiksime heaks kiidetutena, vaid selleks, et te saaksite head teha ja me võiksime saada etteheited. “

2. Korintlastele 13: 9: Paulus ütleb edasi: “Sest me rõõmustame alati, kui võime olla nõrgad ja teie võite olla võimsad. Kuid me soovime (εὔχομαι) ka seda teie paranemist” (salmid 9).

Johannese

 1. Johannese 1: 2: Johannes väljendab soovi, et Gaius saaks õitseda kõiges, mida ta teeb: “Armas, kõige rohkem ma soovin (εὔχομαι), et sa oleksid edukas F2 ja oleksid terve F3, nagu su hing edeneb.”

Sel nädalal alustame Piibellikult õige soovi või igatsuse (εὔχομαι) uurimist, mis peaks kristlikus palves sisalduma; sest just see element tagab Jumala vastuse. Kõigepealt mõistke, et kui eessõna πρὸς, “kuni” või “poole” asetatakse εὔχομαι, “soovida, igatseda” ette, saab liitsõna tähenduse “palvetada”. Seetõttu on palve põhitähendus see, et usklik väljendab soovi või igatsust Jumalale. Kui Jumala poole palvetamine ei tekita segadust ja arusaamatusi, siis palvetamine vastavalt enda soovile või igatsusele tekitab just seda. Meie selle nädala tekst on 1. Johannese 5: 14-15.

 1. Johannese 5: 14-15

14) Ja see on meie enesekindlus tema suhtes, et kui me peaksime midagi tahtma vastavalt tema tahtele, kuuleb ta meid.


Selles salmis väidab Johannes, et Jumal kuuleb meie palveid, andes seeläbi faktilise tagatise ja aluse usalduseks Issanda vastu; kuid selle tagatise aluseks on öeldud tingimus: “… kui me peaksime midagi tahtma vastavalt Tema tahtele.” Seda fraasi väljendatakse kreeka keelses tekstis tingimuslausena, mis tähendab “kui meie soov ja igatsus on paluda, et midagi tehtaks Tema tahte kohaselt”. Seetõttu tähendab see tekst, et Jumal vastab alati palvele, mis on väljendatud soovist või igatsusest, et Issanda tahe täidetaks. Ja vastavalt praegust aktiivset olevikku κοὺω (hääldatakse akouo) tähistavale vormile, mis tähendab “kuulma”, ei ole see lubadus tuleviku jaoks, nagu lauses “ta hakkab meid kuulama”, vaid on mõeldud olevikus; sest see osa salmist on sõna otseses mõttes tõlgitud “Ta kuuleb meid”. Seega, kui me palume, et Issanda tahe täituks mis tahes olukorras või situatsioonis, siis võime olla kindlad, et Ta kuulab meid praegu.

15) Ja kui me teame, et Ta kuulab meid, mida iganes me ka küsima peaksime, siis teame, et meil on palved, mida oleme Temalt palunud.


Johannes jätkab, et kui me usaldame, et Ta meid kuuleb (kordab Jumala tegelikku, praegust, käimasolevat tegevust), siis teame, et meil on käes need palved, mida oleme Temalt palunud. Kreeka keelsest sõnast ἔχω (hääldatakse echo) on termin “meil on” ka praeguses aktiivses indikatiivses vormis, mis väljendab praegust fakti. Seetõttu põhineb see fakt, et meil on praegu meie taotlustele vastatud, tingimusel, et me teame, et Issand kuulab meid praegu.

Johannes esitab, et palves on kaks faasi, millele on tagatud Jumala vastus. Esiteks ütleb ta, et usklikel võib olla kindel, et Jumal kuuleb meie palveid, kui on täidetud tingimus, et palutakse vastavalt Tema tahtele; nii tekib küsimus: “Kuidas me saame teada, mis on Issanda tahe, et saaksime vastavalt palvetada?” Teksti mõte on selles, et me ei tea sageli, mis on Tema tahe, seega ei viita antud tingimus mitte meie teadmistele Tema tahtest, vaid soovile / igatsusele, et palvetele vastataks Tema kavandi ja plaani kohaselt mitte meie enda kavandi või plaani järgi.

Palve teine ​​etapp põhineb esimesel – soovil, et Ta vastaks meie taotlustele oma tahte kohaselt. Kui see palve esimene etapp on õige, teame, et meil on praegu olemas Tema vastus meie taotlusele. Tavaliselt algavad siin usklike jaoks probleemid. Kuigi pärast Issanda tahte täitmise palvetamist on alati lihtne olukorra paranemist aktsepteerida, võib olla raske leppida sellega, et meie palved on vastatud, aga meie praegune olukord jätkub või isegi halveneb ja on raske leppida sellega, et see, mis olevikus toimub on Issanda tahe ja vastus meie taotlustele. Liiga sageli eeldame, et meie palvetele vastatakse vastavalt meie endi ootustele ja see Piibellikult vale oletus võib meid viia petlikele järeldustele.

Kahjuks paljude usklike väärarusaamad või soovimatus leppida Issanda tahtega võimaldab valeõpetusel palve kohta imbuda Kristuse Ihusse – ketserlik õpetus, mis õpetab usklikke, kuidas “oma olukordi kontrollida”, nii et asjad kujunevad välja nii, nagu nad ise usuvad. Ilmselt pole sellise palve soov ja igatsus see, et Issanda tahe täidetaks, vaid see, et palvetaja tahe täituks.

Selleks, et väljendada soovi või igatsust, et Issanda tahe täituks on vaja usku, kuid kristliku elu kõik aspektid puudutavad usku: usk nõuab Issanda usaldamist sellisena, nagu Ta on; Uskumiseks on vaja usku, et Ta on aktiivne, kohal ja valitseb; On vaja usku, et uskuda, et ainult Tema teab, mis on parim meile kõigile. “Kuid ilma usuta (lahus) usust pole võimalik Jumalale meele järele olla, sest on vaja, et Jumalale lähenev inimene usuks, et Ta on (on olemas) ja et Temast annab preemia neile, kes Teda otsivad” (Heebrealastele 11: 6).

Järgmisel nädalal uurime alates Jaakobuse 4: 1–4, kuidas on palve vastamine tagatud, sõltuvalt sellest, mis on inimese soov või igatsus.

 • PROSEUCHOMAI on kreeka keelse sõna προσεὺχομαι inglise keelne kirjatüüp.

F1: Tulemuse ποιῆσαι infinitiiv “tegema” tõlgitakse νὰ͂ποιῆτε, “mida sa pead tegema”.

F2: tulemuse εὐοδοῦσθαι infinitiiv “edenema” tõlgitakse νὰ͂εὐοδοῦσθαι, “et sa peaksid õitsema”.

F3: Tulemuse ὑγιαὶνειν infinitiiv “tervislik olla” tõlgitakse νὰ͂ὑγιαὶνης, “et sa oleksid tervise juures.”

Pange tähele, et kõik Piibli tsitaadid selles ja kõigis teistes Kreeka mõtetesse postitatud õppetundides pärinevad BTE Ministries – The Bible Translation and Exegesis Institute of America – The Bible Literary of Bible piiblitõlkest.

Sel nädalal jätkame sõna προσεὺχομαι (hääldatakse proseuchomai) uurimist, mis tähendab “palvetama”. See on sõna, mis koosneb eessõnast πρὸς (hääldatakse pros), mis tähendab “või”, ja sõna εὔχομαι (hääldatakse euchomai), mis tähendab “soovma, tahtma”.

Varasematest artiklitest oleme näinud, et εὔχομαι kasutatakse Uues Testamendis soovi avaldamiseks; ja et see on selle põhiline, juurtähendus. Selle kasutamise näiteid leidub nii Pauluse (Roomlastele 9: 3; 2. Korintlastele 13: 7; 13: 9) kui ka Johannese (3. Johannese 1: 2) kirjades. Eelmisel nädalal vaatasime konkreetselt 1. Johannese 5: 14-15, et mõista, kuidas εὔχομαι kasutatakse Jumala poole palvetades. Saime teada, et Jumala vastus palvele on tagatud ainult siis, kui uskliku soov ja tahe on Issanda tahte täitmine. Sel nädalal keskendume jätkuvalt sellele palve aspektile (uskliku õige soov ja tahe). Meie tekst on Jaakobuse 1: 1–4.

Jaakobuse 4: 1–4

1) Kust tulevad teie hulgast sõjad ja võitlused? Kas nad pole pärit siit, kas mitte teie naudingutest, mis sõdivad teie liikmetes?


Jaakobus alustab seda osa paludes oma lugejatel kaaluda nende väidete allikat. Ta juhib tähelepanu sellele, et allikaks on naudingu otsimise soov, mis tulenebnende füüsilise keha liikmetest. Kreekakeelne sõna, mis on tõlgitud “naudinguteks”, on ἡδονὴ (hääldatakse haydonay), millest tuleneb inglise keelne sõna “hedonism”.


2) Sa soovid ja sul pole; sa tapad ja oled armukade ega suuda saada; sa võitled ja sõdid ja sul pole seda, sest sa ei küsi;

Jaakobus ütleb, et nad tahavad ja ei saa; nad tapavad (see tähendab, et nad mõrvavad teiste iseloomu) ja on armukadedad, kuid ei suuda siiski saada seda, mida nad tahavad. Siis ta ütleb, et neil pole, sest nad ei küsi. Jaakobus juhib tähelepanu erinevusele, kui püütakse rahuldada enda hedonistlikke soove ja palutakse palvetades Jumalalt midagi.

3) küsite ja te ei saa, sest küsite valesti, et saaksite seda oma naudinguteks kulutada.
Jaakobus jätkab, öeldes, et nad isegi paluvad palvetades ja ei saa ikka veel. Põhjus, millega ta seda põhjendab, on see, et nad küsivad vale motiivi ja sooviga – selleks, et toita ja rahuldada oma hedonistlikke soove.

4) Te abielurikkujad, kas te ei tea, et maailma sõprus on Jumala vastu vaenulik? See, kes otsustab olla maailma sõber, kinnitatakse Jumala vaenlaseks.


Jaakobus nimetab neid, kes palvetavad hedonistlike motiivide ja soovidega, “abielurikkujateks”, sest nad rikuvad Jumala vastu vaimset abielu – selles osas, et igaüks, kes otsustab olla maailma sõber, kinnitab end tegelikult Jumala vaenlasena. See õpetus on kooskõlas sellega, mida Jeesus ütles Matteuse 6:24: “Keegi pole võimeline teenima kahte isandat, sest kas ta vihkab ühte ja armastab teist, või hoiab ta ühte ja põlgab ära teise. Te ei ole võimelised teenima Jumalat ja mammonat. ” Kreeka keelne sõna, mis on tõlgitud “sa ei ole võimeline”, on δὺναμαι (hääldatakse dunamy) ja tähendab “võimekust”. Jeesus ütleb, et Jumal lõi meid võimega teenida ainult ühte isandat või peremeest. Seetõttu ei saa me Kristust teenida, püüeldes isikliku kasu või selle maailma asjade poole.

Inimese põhjus, eesmärk ja siht koosnevad selle inimese palvemotiivist; ja motiiv määrab, kas inimene püüab rahuldada enda hedonistlikke soove või alistub ta Kristusele Tema teenistusse. Jaakobus õpetab konkreetselt, et inimese palve motiiv (soov ja tahe) määrab, kas sellele vastatakse. Kui inimene palvetab lihalike soovide rahuldamise eesmärgil, ei saa see inimene Jumalalt seda, mida ta tahab. Jaakobus nimetab seda “valeks küsimiseks”. Tema õpetus teeb selgeks, et ainus palve mis saab vastatud, on selline, mis tuleneb soovist, et Issanda tahe täidetaks.
Järgmisel nädalal jätkame seda uuringut, keskendudes kahtleva mehe soovile ja tahtele. Meie tekstiks saab Jaakobuse 1: 5–8.

 • PROSEUCHOMAI on kreekakeelse sõna προσεὺχομαι ingliskeelne kirjatüüp.

Pange tähele, et kõik Piibli tsitaadid selles ja kõigis teistes Kreeka mõtetele postitatud õppetundides pärinevad BTE Ministries – The Bible Translation and Exegesis Institute of America – The Bible Literary of Bible piiblitõlkest.

Sel nädalal jätkame sõna προσεὺχομαι (hääldatakse prō’sūk-ō-mī) neljanda osaga, mis tähendab “palvetama”. See on sõna, mis koosneb eessõnast πρὸς (hääldatakse prōs), mis tähendab “kuni” või “poole”, ja sõna euâxomai ( hääldatakse ū ‘kō-mī), mis tähendab “soovida, tahta. “

Varasematest artiklitest oleme näinud, et εὔχομαι kasutatakse Uues Testamendis soovi avaldamiseks; ja et see on selle põhiline, juurtähendus. Näiteid selle kasutamise kohta leiate nii Pauluse (Roomlastele 9: 3; 2. Korintlastele 13: 7; 13: 9) kui ka Johannese (3. Johannese 1: 2) kirjadest. Vaatasime ka konkreetselt 1. Johannese 5: 14-15, et mõista, kuidas εὔχομαι kasutatakse Jumala poole palvetades. Saime teada, et Jumala vastus palvele on tagatud ainult siis, kui uskliku soov ja tahe on Issanda tahte täitmine. Eelmisel nädalal nägime seda põhimõtet Jaakobuse õpetuses, täpsemalt Jaakobuse 4: 1–4. Nendes salmides teatab Jaakobus, et need, kelle palvete motiiviks on hedonistlike soovide täitmine, ei saa oma palvetele vastust; sest nad tegelevad tegelikult vaimse abielurikkumisega ja seavad end Jumala vaenlasteks. Sel nädalal naaseme Jaakobuse juurde, et uurida üksikasju selle kohta, kuidas kahemõtteline mees toimib. Meie tekst on Jaakobuse 1: 5–8.


Jaakobuse 1: 5–8

5) Kui kellelgi teist puudub tarkus, las ta palugu Jumalalt, kes kõigile heldelt annab, ja ei tee ette heiteid, ja see antakse talle;


Selle peatüki salmides 2–4 toob Jaakobus välja, et uskliku usu arendamine toimub katsumuste käigus, nii et usklik saab küpseks ja terviklikuks – see puudutab kõikki eluvaldkondi. Seejärel ütleb Jaakobus 5. salmis: “kui kellelgi teist puudub tarkus, las ta palub Jumalalt …” Paljud inimesed tõstavad 5. salmi esile ja esitavad tarkust kui midagi, mille Jumal taevast välja viskab kõigile, kes seda paluvad; salm 5 on aga salmide 2–4 jätk ja seda tuleb mõista eelnevate salmide kontekstis. Võtmesõna, mis ühendab mõtte salmist 4 salmiks 5, on kreekakeelne sõna λεὶπω (hääldatakse lā ‘pō), mis tähendab “puudust, vaesust”. 4. salmis väidab Jaakobus, et uskliku usu proovilepanek on selleks, et ta küpseks ja saaks täiskasvanuks igas eluvaldkonnas, nii et tal millestki puudust ei oleks. 5. salmis jätkab Jaakobus seda mõtet, öeldes: “Kui kellelgi teist puudub tarkus …” Jaakobus õpetab, et igaüks, kes tarkust soovib, võib lihtsalt küsida Jumalalt, kes annab kõigile ja ei heida ette; kuid seda kontekstis hoides saame aru, et tarkus, mille Jumal annab, saadakse katsumuste kogemise kaudu. Korralikult kokku võttes näitavad need salmid, et tarkus on elu tajumine Issanda vaatenurgast ja et Issanda ja Tema hoidva väe kogemiseks ning seeläbi Jumala vaatenurga saamiseks tuleb usklikul läbida rida katsumusi. Lühidalt öeldes saab tarkust Issanda enda kogemisest meie elu erinevate olukordade kaudu.

6) aga las ta palub usus, mitte milleski kaheldes; sest kahtlev on olnud nagu mere laine, mida tuul ajab ja viskab;

6. salmis annab Jaakobus täiendavaid juhiseid tarkuse küsimiseks; me peame küsima “usus, mitte milleski kahtlemata”. See juhis on kooskõlas 1. Johannese 5: 14-15 toodud palvepõhimõtetega. Nendes salmides õpetab Johannes, et usklik võib olla kindel, et Issand kuuleb meie palveid, kui me palume vastavalt Tema tahtele. Johannes õpetab ka seda, et kui me teame, et Issand kuulab meid (sest me oleme palunud Tema tahte täitumist); siis võime teada, et meil on olemas need palvevastused, mida oleme Temalt palunud. Fraas “meil on” (1. Johannese 5:15) tähendab olevikus, mis tähendab, et praegu ja käesoleval hetkel on meil vastus meie palvetele. (Nende salmide täieliku õpetuse leiate selle sarja teisest osast.)

Neid samu põhimõtteid õpetab Jaakobus ka meie praeguses tekstis; kui meil puudub tarkus, peame seda paluma Jumalalt, kuid paluma seda usus. Et mõista, mida Jaakobus tahab öelda sellega, et paluge “usus”, peame mõistma tema järgmisi sõnu, “mitte milleski kaheldes”. Kreekakeelne sõna, mis on tõlgitud “kahtlemiseks”, on διακρὶνω ( hääldatakse dē-ă-krēn ‘ō), mis tähendab “analüüsima” või “eristama”. Meie tekstis esindab see inimest, kes analüüsib olukorda ja tal tekib kahtlus, kas Issand vastab palvele õigesti. Olukorda analüüsides on palvetaja juba jõudnud järeldusele, kuidas tuleks palvele vastata, ja see järeldus on kooskõlas sellega, mida ta peab õigeks või valeks. Jaakobus jätkab, kirjeldades “kahtlevat” tuule poolt ajamisena ja oma mõtetes sinna-tänna paisatud. Seevastu see, kes küsib “usus” usaldab, et Issand vastab palvele vastavalt Tema tahtele.

7) sest ärgu olgu see mees oletatud, et ta saab Issandalt midagi;


8) kahemõtteline mees on kõigil oma teedel ebastabiilne.


Seejärel kinnitab Jaakobus, et kahtlev (inimene, kes analüüsib seda, kuidas Issand peaks palvele vastama) ei saa oletada (ega eeldada), et “… ta saab Issandalt midagi”. Jaakobus kirjeldab jätkuvalt kahtlevat kaksipidisena ja igal viisil ebastabiilse inimesena (s 8). Kreekakeelne sõna, mis on tõlgitud “kaksipidine”, on δὶψυχος (hääldatakse dē ‘psū-kōs), mis tähendab topeltpsüühikat. See inimene on kahestunud tema enda soovide ja huvide ning selle vahel, kuidas Issand võiks tema palvele vastata.

Jaakobuse 1: 5–8 annab Jaakobus meile samad põhimõtted, mis Johannes 1. Johannese 14-15. Palve, mis annab meile kindluse, et Issand kuuleb ja vastab, on palve, mida palvetatakse usus, usaldades, et Issand vastab vastavalt Tema tahtele. Inimene, kes usus ei küsi, on kakspidine – kõhkleb palvele vastatud kahe lähenemisviisi vahel, nii tema kui ka Issanda oma. Sellist inimest juhitakse vaimselt edasi-tagasi, nagu merelainetel, ja lõpuks ta kahtleb, kas Issand vastab palvele õigesti (nagu on määratletud tema enda soovides).

Järgmisel nädalal jätkame προσεὺχομαι uurimist, keskendudes Pauluse õpetusele Filiplastele 4: 6-7.

 • PROSEUCHOMAI on kreekakeelse sõna προσεὺχομαι ingliskeelne kirjatüüp.

Pange tähele, et kõik Piibli tsitaadid selles ja kõigis teistes Kreeka mõtetesse postitatud õppetundides pärinevad BTE Ministries – The Bible Translation and Exegesis Institute of America – The Bible Literary of Bible.

Sel nädalal jätkame sõna προσεὺχομαι (hääldatakse prō’sūk-ō-mī) viienda osaga, mis tähendab “palvetada”. See on sõna, mis koosneb eessõnast πρὸς (hääldatakse prōs), mis tähendab “kuni” või “poole”, ja sõnast εὔχομαι (hääldatakse ū ‘kō-mī), mis tähendab “soovida, igatseda. “

Tänaseks on meie uuring näidanud, et εὔχομαι kasutatakse Uues Testamendis soovi avaldamiseks; ja et see on selle põhiline, juurtähendus. Vaatlesime selle kasutamist nii Pauluse (Roomlastele 9: 3; 2. Korintlastele 13: 7; 13: 9) kui ka Johannese (3. Johannese 1: 2) poolt. Vaatasime ka konkreetselt 1. Johannese 5: 14-15, et mõista, kuidas εὔχομαι kasutatakse Jumala poole palvetades. Saime teada, et Jumala vastus palvele on tagatud ainult siis, kui uskliku soov ja tahe on Issanda tahte täitmine. Seda sama põhimõtet nägime ka Jaakobuse raamatus (s 1–4). Nendes salmides õpetab Jaakobus, et need, kes palvetavad oma hedonistlike soovide rahuldamiseks, ei saa vastust; sest nad tegelevad tegelikult vaimse abielurikkumisega ja on ennast seadnud Jumala vaenlasteks. Jaakobuse 1: 5–8-st saime ka teada, et kahemõtteline inimene on see, kes palub Jumalalt tarkust, kuid ei palu usus – usaldades katsumuste kaudu Issandat, et saada Tema tarkust. Siin keskendutakse taas soovile või igatsusele, mis on inimese palve aluseks; Jaakobus ütleb Jaakobuse 1: 5–8-s, et tuleb küsida usus, uskudes, et vastuseks palvele Issanda tahe täidetakse. Sel nädalal keskendume Pauluse õpetusele palve kohta alates Filiplastele 4: 4–7.

Filiplastele 4: 1–3 pöördub Paulus Filipi kirikus kahe naise, Euodia ja Süntühhe poole. Ta julgustab neid läbi saama, olema Issandas ühe mõtteviisiga. Paulus julgustab ka teisi Filipi koguduses neid kahte aitama. Seejärel esitab Paulus, alustades 4. salmist, neli põhimõtet, mis on kristliku osaduse jaoks vajalikud, ja annab nendega seotud lubaduse.
Fililastele 4: 4–7

4) Olge alati Issandas rahuldatud. Jällegi ütlen: “Ole rahuldatud.”


Kreeka keelne sõna, mis on enamikus inglise keelsetes tõlgetes tõlgitud “rõõmuks”, on χαὶρω (hääldatakse kī ‘rō), mis tähendab tegelikult olema rahuldatud mingi asja või isiku läbi mitte lihas kogetud õnnetunnet. Χαὶρω kasutatakse selles värsis kaks korda ja Paulus raamistab need mõlemad käsudena. Ta käsib neil kahel naisel, aga ka ülejäänud usklikel, olla Issandas ja Tema tahtes rahul, mitte olla süvenenud oma soovide rahuldamisse. See on Pauluse esimene põhimõte.

5) Las teie järeleandlikkus saada teada kõigile inimestele. Issand on lähedal.


Pauluse teine ​​põhimõte on leitud salmis 5 ja see on ka teine ​​käsk: saagu teie järeleandmine kõigile teada. Kreeka keelne sõna ἐπιεικὴς (hääldatakse ĕ pē ā kās ‘) tähistab alistumise hoiakut eesmärgiga muuta kõik õiglaseks. Seetõttu on järeleandliku inimese – inimese, kes alistub teistele, mitte ei suru ma soove läbi – reputatsioon mõõdukus. Mõõdukas inimene on see, kes pole maise valdkonnaga seotud ja see pole tema jaoks kinnisidee; ta on võimeline loobuma oma soovidest ja õigustest alludes Issanda tahtele ja toimides rahulikult Kristuse Ihu sees.

6) Ärge muretsege ühegi asja pärast, vaid kõiges anudes ja tänuga palvetades tehke oma taotlused Jumalale teatavaks;


Pauluse kolmas põhimõte ja vastav käsk on, et usklikud ei peaks ühegi asja pärast ärevil olema. “Ärevaks” tõlgitud sõna on μεριμνὰω (hääldatakse mĕr ǐm nǒ ‘ō) ja tähistab meele tähelepanu hõivamist. (Vaadake selle sõna kohta autoriarhiive.) Usklikud ei tohi olla hõivatud maiste ega lihalike asjadega.

Pauluse neljas põhimõte on taaskord antud käsu vormis ja see leidub ka salmis 6. Ta ütleb, et laske oma palvetel Jumalale teada saada palve ja tänu abil. Seda kontekstis hoides ütleb Paulus, et usklikud peavad oma soovid palve kaudu Jumalale teatavaks tegema (προσεὺχομαι), selle asemel, et lasta elutingimustel nende meele tähelepanu tõmmata. Nende palvetega peab kaasnema tänamine. Seda seetõttu, et tänuavaldusega palve on tunnustus Issanda suveräänsusest. See näitab, et palvetaja on omasoovidest antud olukorras lahti lasknud ja tänab Issandat Tema tahte täitmise eest.

7) ja Jumala rahu, mis ületab kõik mõistmise, kaitseb teie südant ja teie mõtteid Kristuses Jeesuses.


Lõpuks õpetab Paulus Jumala tõotise neile, kes järgivad osaduse nelja põhimõtet. Ta kinnitab, et pärast seda kui millegi eest on palvetatud kaitseb Jumala rahu, mis ületab kogu inimliku arusaama oludest ja olukordadest, “teie südameid ja mõtteid Kristuses Jeesuses”. Alles siis, kui iga usklik on Issandaga rahus, saame me kõik olla omavahel rahus.

Kui järgitakse neid osaduse põhimõtteid, siis näeme iga uskliku elus ja sellest tulenevalt ka koguduse osaduses erineva suhtumise kujunemist. Palve alus muutub lihalikust “tee seda minu moodi ja tee kohe” mentaliteedist, mis on täna meie seas nii levinud, selliseks, kes soovib vastatud palves Issanda tahte täitumist. Kui usklik on alistunud Issandale ja Tema tahtele igas olukorras, siis on võimalik teistele järele anda, olles osaduses ilma, et nõutaks oma tahet. See sama usaldus Issanda vastu ja Tema tahe vastatud palves võimaldavad usklikul esitada Talle kõik mured tänuga. Uskliku tähelepanu ei hõiva enam elu olukorrad ja situatsioonid; vaid selle hõivab Jumala rahu. Selliselt alistunud elu on tunnistuseks kõigi ees.

See on Pauluse põhjalik õpetus Issanda tahte täitmise palve kohta. Paulus, Jaakobus ja Johannes õpetavad palves samu põhimõtteid, kuid mõlemad esitavad neid põhimõtteid omal moel. Muidugi, kõik need õpetused palve kohta, olgu need siis Pauluse, Jaakobse või Johannese poolt, pärinevad Issanda palveõpetusest, nagu on kirjas evangeeliumides; seega pöörame järgmisel nädalal tähelepanu Issanda õpetusele Johannese peatükkide 14,15 προσεὺχομαιst

 • PROSEUCHOMAI on kreeka keelse sõna προσεὺχομαι ingliskeelne kirjatüüp.

Ingliskeelne kreeka sõnade hääldusjuhis: āle; olen; ēve; lõpp; īce; ;ll; ōld; ǒdd; ūse; .p

Pange tähele, et kõik Piibli tsitaadid selles ja kõigis teistes Kreeka mõtetesse postitatud õppetundides pärinevad BTE Ministries – The Bible Translation and Exegesis Institute of America – The Bible Literary of Bible.

Jätkame sõna προσεὺχομαι ( hääldatakse prō’sūk-ō-mī) uurimist, mis tähendab “palvetama”. See on sõna, mis on ühendatud eessõnast πρὸς (hääldatakse prōs), mis tähendab “suunas” või “poole”, ja sõnast ε theομαι (hääldatakse ū ‘kō-mī), mis tähendab “soovima, tahtma. ” Εὔχομαι kasutatakse Uues Testamendis soovi väljendamiseks, mis on selle põhiline juurtähendus.

Selle uurimuse eesmärk on mõista, kuidas εὔχομαι kasutatakse Jumala palves. Selle uuringu eelmistest osadest oleme õppinud, et Jumala vastus palvele on tagatud ainult siis, kui uskliku inimese soov ja tahe palves on Issanda tahe täituks. Nägime seda põhimõtet 1. Johannese 5: 14-15; ja jälle Jaakobuse kirjas 4: 1–4, millest saime täiendava arusaama, et need, kes palvetavad oma hedonistlike soovide täitumise pärast, jäävad vastuseta; sest nad tegelevad tegelikult vaimse abielurikkumisega ja on ennast Jumala vaenlasteks seadnud. Jaakobuse 1: 5–8-st saime ka teada, et kahemõtteline inimene on see, kes palub Jumalalt tarkust, kuid ei palu usus – usaldades katsumuste kaudu Issandat, et katsumuste kaudu saada Tema tarkust. Siin keskendutakse taas soovile või igatsusele, mis on inimese palve aluseks. Lisaks ilmutas Jaakobus (Jaakobuse 1: 5–8-s) meile, et tuleb küsida usus, uskudes, et Issanda tahet täidetakse palvele vastates. Eelmisel nädalal keskendusime Pauluse õpetusele palve kohta alates Filipiinlastele 4: 4–7. Nendes salmides käskis Paulus tuua kõik Issanda ette palves (προσεὺχομαι) ja tänades. Ta kinnitab, et Jumala rahu kaitseb nende südant ja mõtteid, kes jätavad vastuse palutud olukordade lahenduse pärast Issanda kätte, et Tema tahe saaks täidetud.

Pauluse, Jaakobi ja Johannese kirjutatud palveõpetused pärinevad Issanda palveõpetusest, nagu on kirjas evangeeliumides; seetõttu pöörame sel nädalal tähelepanu Issanda õpetusele teemal προσεὺχομαι, Johannese 14: 12–14.

Johannese 14: 12-14

12) Tõesti, tõepoolest, Ma ütlen teile, see, kes usub Minusse, neid tegusid, mida Ma teen, teevad ka nemad ja neist suuremaid, sest Mina lähen oma Isa juurde.


Enne kui Jeesus ristile läheb, juhendab Ta oma jüngreid, kuidas nad peaksid toimima, kui Ta nende sees elab. Kõigepealt ütleb Ta, et “see, kes Temasse usub”, teeb samu tegusid nagu Tema, erinedes ainult kvantitatiivselt. Selle põhjus on väljendatud salmi lõpus; Jeesus läheb oma Isa juurde. See ütleb meile, et Jeesus vaatab mööda olevikust (kus Teda piirab füüsiline valdkond), mööda oma surmast ja ülestõusmisest, tulevikku, kus Ta elab igaühes oma rahvast ja saab seda tehes teenida paljude usklike kaudu korraga, erinevates kohtades.

13) Ja mida iganes peaksite Minu nimel küsima, seda Ma teen, et Isa saaks Pojas kirgastatud.


Teine asi, mille Jeesus ütleb, on see, et Tema jüngrid suhtlevad Isaga Tema nimel. Nad ei tohi palvetada ega pöörduda Isa poole mingis muus nimes, sest “… üheski teises pole päästet, sest inimeste seas pole taeva all antud ühtegi teist nime, milles oleks vaja meid päästa. “F1 (Apostlite teod 4:12) ja” kuna Tema (Kristuse Jeesuse) kaudu on meil mõlemal (juutidel ja paganatel) ligipääs ühes vaimus Isa juurde “(Efeslastele 2:18).

Mõlemas palveõpetuses on ülimalt tähtis mõistmine, kuidas palvetatakse. Me peame palvetama “Tema nimel”; kuid Jeesus ei esitanud seda eessõna fraasi kui valemit, mille kaudu usklikud saavad oma soovidele ja igatsustele vastuse; seda kontseptsiooni esitataks kui palvetamist “Tema nime kaudu”. Kui keegi töötab teise nimel, siis tegutseb Ta selle isiku eesmärkide ja plaani esindamiseks, kelle nime all ta töötab. Seetõttu on Jeesuse lubadus palvele vastata neile, kes palvetavad Tema nimel – soovides, et Tema plaan ja eesmärgid oleksid täidetud.

Järgmisena ütleb Jeesus sel viisil palvetamise eesmärgi: “… selleks, et Isa Pojas kirgastataks”. Kõik, mida Isa teeb, tehakse selleks, et teised saaksid näha Pojas Isa. See on kooskõlas Issanda väitega, et Ta ei tee neid tegusid ega räägi sõnu, vaid need pärinevad Isalt, kes on Temas (Johannese 14:10).


14) Kui peaksite midagi küsima Minu nimel, siis Ma teen seda.

Jeesus kordab palves õiget lähenemist Isale (küsige kõike Minu nimel) ja annab sellest tuleneva lubaduse: “Ma teen seda.”

Seda sarja alustades tutvustasime, et Jumala poole palvetamine hõlmab kahte asja: esiteks, see palve on laiend meie oma soovist ja igatsusest Jumala poole; ja teiseks, et vastus oleks tagatud, peavad inimese soov ja igatsus olema kooskõlas Issanda tahtega. Alustasime 1. Johannese 5. peatükist ja jõudsime tagasi apostlite õpetuste allikani – palveõpetuseni, mille andis Issand ise. Tegime seda selleks, et näidata kõigi algkogudusele antud palveõpetuste järjepidevust ja nende ühist päritolu Jeesuse Kristuse õpetusest. Kuigi paljud on kuritarvitanud “Tema nimel” palvetamise tähendust, püüdes säilitada kontrolli ja panna asju teatud viisil liikuma; siis sellest uurimusest näeme, et algkogudus mõistis palvetamist “Tema nimel” all palvetamist Issanda tahte täitmiseks (1. Johannese 5:14), mitte enda isiklike soovide täitmise eest palvetamist (1). Johannese 4: 1–4; 1. Johannese 1: 5–8).

Järgmisel nädalal uurime jätkuvalt Jeesuse õpetusi palve kohta, nagu on toodud Johannese 15: 7.

 • PROSEUCHOMAI on kreekakeelse sõna προσεὺχομαι ingliskeelne kirjatüüp.

Pange tähele, et kõik Piibli tsitaadid selles ja kõigis teistes Kreeka mõtetesse postitatud õppetundides pärinevad BTE Ministries – The Bible Translation and Exegesis Institute of America – The Bible Literary of Bible.

Jätkame sõna προσεὺχομαι (hääldatakse prō’sūk-ō-mī) uurimist, mis tähendab “palvetada”. See on sõna, mis koosneb eessõnast πρὸς (hääldatakse prōs), mis tähendab “kuni” või “poole”, ja sõnast εὔχομαι ( hääldatakse ū ‘kō-mīF1), mis tähendab “soovida, igatseda. ” Εὔχομαι kasutatakse Uues Testamendis soovi väljendamiseks, mis on selle põhiline juurtähendus.

Selle uuringu eelmistest osadest oleme õppinud, et Jumala vastus palvele on tagatud ainult siis, kui uskliku inimese soov ja tahe palves on Issanda tahte täitmine. Nägime seda põhimõtet 1. Johannese 5: 14-15. Jaakobuse kirjas 4: 1–4 nägime jälle sama põhimõtet, kuid täiendavalt mõistes, et need, kes palvetavad oma hedonistlike soovide täitmiseks, ei saa vastust; sest nad on seadnud oma soovid maailma asjadesse ja tegelikult rikuvad abielu Jumalaga, seades end Jumala vaenlasteks. Jaakobuse 1: 5–8-st saime ka teada, et kahemõtteline inimene on see, kes palub Jumalalt tarkust, kuid ei palu usus – usaldades Issandat katsumuste kaudu selleks, et saada Tema tarkust. Siin keskendutakse taas soovile või igatsusele, mis on inimese palve aluseks. Lisaks jagas neis samades salmides (1: 5–8) Jaakobus meie tarkust, paljastades, et tuleb küsida usus, uskudes, et Issanda tahet täidetakse palvele vastates. Seejärel pöörasime tähelepanu Pauluse õpetusele palve kohta alates Filipiinlastele 4: 4–7. Nendes salmides käskis Paulus tuua kõik Issanda ette palvega (προσεὺχομαι), tänades. Ta kinnitab, et Jumala rahu kaitseb nende südameid ja mõtteid, kes jätavad Issanda kätte palvetatud olukordade vastused, et Tema tahe saaks täidetud.

Pauluse, Jaakobuse ja Johannese kirjutatud palveõpetused pärinevad Issanda palveõpetusest, nagu on kirjas evangeeliumides; seetõttu pöörasime eelmisel nädalal tähelepanu Issanda õpetusele teemal προσεὺχομαι, Johannese 14: 12–14. Sel nädalal jätkame Issanda õpetuse uurimist προσεὺχομαι kohta Johannese 15: 5–7.

Johannese 15: 5–7

5) Mina olen viinapuu, teie olete oksad. See, kes püsib Minus ja Mina temas, see toodab palju vilja; sest Minust lahus pole sa võimeline ühtegi asja tegema.


Issanda õpetus siin viinapuu ja okste kohta on klassikaline, kuna see sisaldab nii palju tingimusi, mis on juba olemas tõelise uskliku elus. Sõna “püsiv” fraasis “See, kes jääb Minusse” on vorm sõnast μὲνω (hääldatakse mĕnō F1) . Siin rakendatuna kirjeldab see inimest, kes püsib pidevalt Issandas kui elu tingimusena. Issand kasutab seda sama grammatilist vormi, et kirjeldada Enda püsimist usklikus kui pidevat ja lõpmatut. Issand rõhutab, et Temas püsivalt viibija “kannab palju vilja”. Seda esitatakse faktilise avaldusena, kuna see väljendub olevikus ja seetõttu ei saa seda pidada kui väljakutset, et usklik kannaks vilja iseendas ja läbi iseenda.

6) Kui keegi ei peaks Minus püsima, visatakse ta oksana välja ja kuivatatakse ning nad koguvad nad kokku ja viskavad tulle ning nad põletatakse.

Issand jätkab oma õpetust nende seisundi kohta, kes ei püsi Temas, võrreldes neid surnud okstega – okstega, millel pole Issanda vaimset eluallikat, ilma milleta nad on surnud ja elutud. Sellised oksad kogutakse kokku ja põletatakse.

7) Kui te peaksite jääma Minusse ja Minu sõnad peaksid teie sees püsima, siis palute kõike, mida soovite, ja see juhtub ka teiega.

7. salmis esitab Issand veel ühe faktiväite, mis kehtib nende kohta, kes jäävad Temasse ja kellesse jäävad Issanda sõnad. Nendele inimestele antakse lubadus, et nad küsivad kõike, mida nad soovivad, ja see juhtub ka nendega. Paljud tänapäeva kirikujuhid õpetavad seda viimast fraasi nii, et Issand esitab nii-öelda tühja tšeki kõigile usklikele. Siiski tuleb märkida, et selles salmis antud lubadus sõltub eelnevatest tingimuslausetest: esiteks, kui Issand püsib temas; ja teiseks, kui Issanda sõnad jäävad temasse. Kui palvetades esinevad need tingimused, siis Kristuse Vaim ja Tema sõnad väljendavad soovi Jumala Sõna täitumise ja täitmise järele.

Hea näide sellest on palve, mida Issand jüngritele õpetas, nagu on kirjas Matteuse 6: 9–13. Seda nimetatakse tavaliselt Issanda palveks; kuid mina soovitan, et selle pealkiri oleks paremini Jüngri palve, kuna Issand õpetab tegelikult neid, kes Teda järgivad, palvetama. See algab: “Meie Isa, kes oled taevas, olgu Sinu nimi pühitsetud; las sinu kuningriik tulgu; Sinu tahe juhtugu nagu taevas, ka maa peal.” See näitab, kuidas see, kes on Jumala Vaimu ja Jumala Sõna mõju all palvetab – ta palvetab, et Issanda tahe juhtuks maa peal, nagu taevas on otsustatud.

Kui mõistame Johannese 15: 7 toodud tingimusi, on võimatu järeldada, et lubadus vastatud palvele antakse isiklikel veendumustel Jumala Sõna öeldu põhjal. Kuigi meil on vabadus väljendada oma soove Jumalale, siis peame arvestama, et kõik senised palveuuringud näitavad, et palve peab põhinema sellel, mida Jumala Sõna palve kohta esitab: Jumal tagab palvele vastuse ainult siis, kui see on väljendatud Jumala Vaimu ja Tema Sõna mõjul; nii et palve oleks kooskõlas Kristuse sõnadega, kes ütles: “Las Sinu (Jumala) tahe juhtugu maa peal nii, nagu taevas on otsustatud.”

Järgmisel nädalal uurime Jeesuse palvet Isa poole, mida ta lausus aias vahetult enne ristilöömist, nagu on kirjas Matteuse 26: 36–39.

 • PROSEUCHOMAI on kreekakeelse sõna προσεὺχομαι ingliskeelne fondi kirjapilt.

F1: kreekakeelsete sõnade ingliskeelne hääldusjuhis: āle; olen; ēve; lõpp; īce

Pange tähele, et kõik Piibli tsitaadid selles ja kõigis teistes Kreeka mõtetesse postitatud õppetundides pärinevad BTE Ministries – The Bible Translation and Exegesis Institute of America poolt koostatud- Literaalsest Inglise Keelsest Piiblist.

Jätkame sõna προσεὺχομαι (hääldatakse prō’sūk-ō-mīF1) uurimist, mis tähendab “palvetada”. See on sõna, mis on ühendatud eessõnast πρὸς (hääldatakse prōsF1), mis tähendab “kuni” või “poole”, ja sõnast εὔχομαι ( hääldatakse ū ‘kō-mīF1), mis tähendab “soovida, igatseda. ” Εὔχομαι kasutatakse Uues Testamendis soovi väljendamiseks, mis on selle põhiline juurtähendus.

Selle uuringu varasematest osadest oleme õppinud, et Jumala vastus palvele on tagatud ainult siis, kui uskliku inimese soov ja igatsus palves on Issanda tahte täitmine. Nägime seda põhimõtet 1. Johannese 5: 14-15. Jaakobuse kirjas 4: 1–4 nägime jälle sama põhimõtet, kuid mõistes lisaks, et need, kes palvetavad oma hedonistlike soovide täitmiseks, vastuseid ei saa; sest nad on seadnud oma soovid selle maailma asjadele ja sooritavad tegelikult vaimulikke abielurikkumisi, seades end Jumala vaenlasteks. Jaakobuse 1: 5–8-st saime ka teada, et kahemõtteline inimene on see, kes palub Jumalalt tarkust, kuid ei palu usus – usaldades katsumuste kaudu Issandat, et saada Tema tarkust. Siin keskendutakse taas soovile või igatsusele, mis on inimese palve aluseks. Lisaks lisas neis samades salmides (1: 5–8) Jaakobus meie arusaama, paljastades, et tuleb küsida usus, uskudes, et Issanda tahe täidetakse palvele vastates. Seejärel pöörasime tähelepanu Pauluse õpetusele palve kohta alates Filipiinlastele 4: 4–7. Nendes salmides käskis Paulus tuua kõik Issanda ette palve (προσεὺχομαι) kaudu, tänades. Ta teatas, et Jumala rahu kaitseb nende südameid ja mõtteid, kes jätavad Issanda kätte palvevastused selleks, et Tema tahe saaks täidetud.

Kas Pauluse, Jaakobi või Johannese kirjutatud palveõpetused pärinevad Issanda palveõpetusest, nagu on kirjas evangeeliumides; kahe viimase uuringu puhul pöörasime tähelepanu Issanda õpetusele teemal προσεὺχομαι alates Johannese 14: 12-14 ja Johannese 15: 5-7. Need õpetused annavad meile aluse ja vundamendi Pauluse, Jaakobi ja Johannese palveõpetustele. Johannese Johannese 14:13 ütles Jeesus: “Ja mida iganes te Minu nimel paluksite, seda Mina ka teen, et Isa saaks pojas ülistatud.” See näitab meile, et me peame palvetama “Tema nimel”; kuid Jeesus ei esitanud seda eessõna fraasi kui valemit, mille kaudu usklikud saavad oma soovidele ja igatsustele vastused seda kontseptsiooni esitatakse kui palvetamist “Tema nime kaudu”. Kui keegi töötab “teise nimel”, siis liigub ta selle isiku eesmärkide ja plaani esindamise nimel, kelle nime all ta töötab. Seetõttu on Jeesuse lubadus palvele vastata mõeldud neile, kes palvetavad Tema nimel – soovides, et Tema plaan ja eesmärgid oleksid täidetud.

Meie viimases uurimuses Johannese 15: 7-st ütleb Jeesus: “Kui te jääksite Minusse ja Minu sõnad peaksid püsima teis, siis paluge kõike, mida soovite, ja see juhtub ka teiega.” Siinkohal esitab Issand veel ühe faktilise avalduse nende kohta, kes jäävad Temasse ja kelle juurde Issanda sõnad jäävad. Nendele inimestele antakse lubadus, et nad küsivad kõike, mida nad soovivad, ja see juhtub ka nendega. Selles öeldakse, et Jumal tagab palvele vastuse ainult siis, kui see on väljendatud Jumala Vaimu ja Tema Sõna mõjul; nii et palve oleks kooskõlas Kristuse sõnadega. Sellise palve näite leiab Matteuse 6: 9–13, kus Jeesus õpetas oma jüngreid palvetama. See algab: “Meie Isa, üks kes on taevas, olgu sinu nimi pühitsetud; las sinu kuningriik tuleb; sinu tahe juhtugu nagu taevas, ka maa peal.” See näitab, kuidas palvetab see, kes on Jumala Vaimu ja Sõna mõju all – ta palvetab, et Issanda tahe juhtuks maa peal, nagu taevas on otsustatud.

Sel nädalal uurime jätkuvalt näiteid Issanda õpetusest teemal προσεὺχομαι, võttes aluseks Matteuse 26: 36–43. Neid palveid väljendas Jeesus vahetult enne ristile minekut; need on ühed kõige intensiivsemad palved, mis kunagi registreeritud. Nende läbi saame suurepärase ülevaate liha ja vaimu võitlusest.

Matteuse 26: 36–43

36) Siis tuleb Jeesus koos nendega kohta, mida nimetatakse Ketsemaneks. Ja Ta ütles jüngritele: “Istuge siin, kuni pärast teie juurest lahkumist ma palvetan seal.”


37)Pärast Peetruse ja Sebedeuse kahe poja kaasa võtmist hakkas Ta kurvastama ja tundma suurt muret.


38) Siis ütles Ta neile: “Mu hing on väga kurb, kuni surmani. Jääge siia ja olge koos Minuga ärkvel.”
Kui Jeesus seisis silmitsi tohutute kannatuste, isegi surmaga, võttis Ta kaasa kolm jüngrit
Ta palub neil ärkvel püsida ja Temaga palvetada.

39) Ja olles pisut edasi liikunud, langes ta oma silmili maha, palvetades ja öeldes: “Mu Isa, kui see on võimalik, las see karikas minust möödub; Sellegipoolest mitte nii nagu mina tahan, vaid nagu sina.


Paratamatusega silmitsi seistes küsib Jeesus Isalt, kas oleks võimalik, et see karikas võiks Temast mööda minna; kuid seejärel allutab Ta oma tahte Isa tahtele, öeldes: “Mitte nii, nagu Mina tahan, vaid nagu Sina.” Patuste inimeste käe all kohutavate kannatustega silmitsi seistes alistab Jeesus ikkagi Isale oma tahte täitmist.

40) Ja Ta tuleb jüngrite juurde ja leiab nad magamas. Ja Ta ütles Peetrusele: “Kas te ei suutnud sel moel tund aega koos Minuga ärkvel olla?


41) “Jääge ärkvele ja palvetage, et te ei langeks kiusatusse. Vaim on tõesti valmis, kuid liha on nõrk.”
Pärast esimest korda palvetamist pöördub Jeesus kolme jüngri poole, kelle Ta valis koos Temaga palvetama, ja leiab, et nad magavad. Pärast nende äratamist selgitab Ta valvsuse vajadust palves, “et te ei peaks kiusatusse astuma” – et kiusatus ei üllataks neid, sest nad ei valva. Seejärel paljastab Ta liha ja vaimu võitluse ning toob välja põhjuse, miks valvsus ja palve on vajalikud: “Vaim on tõesti valmis, kuid liha on nõrk.”

42) Jällegi pärast teistkordset lahkumist palvetas Ta, öeldes: “Mu isa, kui see karikas ei suuda Minu juurest kaduda, ilma et ma seda ei joo, las sinu tahtmine on täituda.”
Kui Jeesus palvetab teist korda, öeldes, et kui karikas ei saa Temalt mööduda, ilma et Ta sellest ei joo, annab Ta taas Isa tunnistuse, öeldes: “… Sündigu Sinu tahe”. Sõnades, mida me hõlpsasti mõistame, ütleb Jeesus, et kui Ta peab kannatusi taluma, siis Ta soovib, et Isa tahe täidetaks.

43) Ja pärast tagasitulekut leiab Ta neid jälle magamas, sest nende silmad olid rasked.
Jeesus leiab, et jüngrid magavad uuesti; ja selle asemel, et neid äratada, nagu Ta on varem teinud, laseb Ta neil edasi magada; kuid Ta ise pöördub tagasi palvesse (salmid 44–46).

Nendes palvetes avaldub liha ja vaimu äge võitlus, samuti valvsuse ja palve vajadus. Jeesuse talutav tugev lein koos jüngrite unisusega on Jeesuse võitlus Isa tahtega. Siiski on oluline mõista, et kui Jeesus palvetab, siis ei taotle ta ristisurma eest põgenemist; Ta on tulnud siia maailma surema oma rahva pattude eest. Tema palve räägib kannatuste karikast – kannatusest, mida Ta patuste käes kannataks. Jeesus palub võimalust, et see juhtuks (et karikas läheks Temast mööda), kuid samal ajal allutades end ja paludes Isa tahtel täituda. Issand toob meile suurepärase näite palvepõhimõtetest, kuna inimene saab väljendada oma palvet, olles samal ajal alluvuses, soovides, et Issanda soov oleks täidetud.

Järgmisel nädalal hakkame uurima Jeesuse õpetust selle kohta, kuidas peame lähenema palvele. Meie tekst on võetud Matteuse 6: 5–14.

 • PROSEUCHOMAI on kreekakeelse sõna προσεὺχομαι ingliskeelne fondi kirjapilt.

F1: kreekakeelsete sõnade ingliskeelne hääldusjuhis: āle; olen; ēve; lõpp; īce; ;ll; ōld; ǒdd; ūse; .p

PROSEUCHOMAI * – 9. osa – εχηγεομαι – palvetama

Pange tähele, et kõik Piibli tsitaadid selles ja kõigis teistes Kreeka mõtetesse postitatud õppetundides pärinevad BTE Ministries – The Bible Translation and Exegesis Institute of America poolt koostatud- Literaalsest Inglise Keelsest Piiblist.

Jätkame sõna προσεὺχομαι (hääldatakse prō’sūk-ō-mī) uurimist, mis tähendab “palvetada”. See on sõna, mis on ühendatud eessõnast pro (hääldatakse prōs), mis tähendab “kuni” või “poole”, ja sõna εὔχομαι (hääldatakse ū ‘kō-mī) tähendusega “soovida, tahta. ” Tundub, et nende kahe sõna kombinatsioon annab meile mõista palvet; et see on lihtsalt üks soovide väljendus Jumala poole. See üldine kirjeldus pole aga nii lihtne, kui see näib olevat, sest Piiblis on vaja määratleda sellised soovid, millele vastates Jumal garanteerib, et Ta neile vastab. See on olnud selle uuringu mitme osa fookuses ja jätkame sellega ka sel nädalal.

Selle προσεὺχομαι kohta tehtud uurimuse eelmises kaheksas osas oleme õppinud, et Jumala vastus palvele on tagatud ainult siis, kui uskliku inimese soov ja tahe palves on Issanda tahte täitmine. Nägime seda põhimõtet 1. Johannese 5: 14-15. Jaakobuse kirjas 4: 1–4 nägime jälle sama põhimõtet, kuid mõistes lisaks, et need, kes palvetavad oma hedonistlike soovide täitmiseks, vastust ei saa; sest nad on oma soovid seadnud selle maailma asjadesse ja tegelevad tegelikult vaimse abielurikkumisega, seades end Jumala vaenlasteks. Jaakobuse 1: 5–8-st saime ka teada, et kahemõtteline inimene on see, kes küsib Jumalalt tarkust, kuid ei palu usus – usaldades, et katsumuste kaudu saab ta Issandalt tarkust -, keskendudes taas inimese palve aluseks olevale soovile või tahtele. Lisaks lisas neis samades salmides (1: 5–8) Jaakobus meie arusaama, paljastades, et tuleb küsida usus, uskudes, et Issanda tahet täidetakse palvele vastates.

Kas Pauluse, Jaakobuse või Johannese kirjutatud palveõpetused pärinevad Issanda palveõpetusest, nagu on kirjas evangeeliumides. Seetõttu pöörasime tähelepanu Tema jüngrite õpetuse asemel Issanda enda õpetusele teemal προσεὺχομαι. Uurisime Johannese 14: 12–14 ja Johannese 15: 5–7, samuti Issanda palvet Isa poole vahetult enne ristilöömist, nagu on kirjas Matteuse 26: 36–43. Johannese 14:13 ütles Jeesus: “Ja mida iganes te Minu nimel paluksite, seda Mina ka teen, et Isa saaks Pojas ülistatud.” Sellest saime aru, et me peame palvetama Tema nimel ja et kui üks töötab teise nimel, siis liigub ta selle inimese eesmärkide ja plaani esindamiseks, kelle nime all ta töötab. Seetõttu on Jeesuse lubadus palvele vastata mõeldud neile, kes palvetavad Tema nimel – soovides, et Tema plaan ja eesmärgid oleksid täidetud.

Uuringus Johannese 15: 7 leidsime (Jeesus ütleb: “Kui te peaksite jääma minusse ja minu sõnad peaksid püsima sinus, siis paluge kõike, mida soovite, ja see juhtub ka teiega.”) et Jumal annab palvele vastuse ainult siis, kui see on väljendatud Jumala Vaimu ja Tema Sõna mõjul; nii et palve oleks kooskõlas Kristuse sõnadega.

Uurisime ka näiteid Issanda õpetusest teemal προσεὺχομαι, Matteuse 26: 36–43. Need palved, mille Jeesus on väljendanud vahetult enne ristile minekut, on ühed kõige intensiivsemad palved, mis kunagi registreeritud. Neilt saime suurepärase ülevaate liha ja vaimu võitlusest. Matteuse 26:39 ütles Jeesus: “Minu Isa, kui see on võimalik, las see karikas Minust möödub; siiski mitte nii, nagu Mina tahan, vaid nagu sina.” Kui Jeesus palvetab, väljendab Ta oma soovi (kui see on võimalik, las see karikas Minust möödub), kuid teeb Isale järeleandmise (“… siiski mitte nii, nagu Mina tahan, vaid nagu Sina tahad.”) sõnadega, millest me hõlpsasti aru saame, ütleb Jeesus, et kui Ta peab kannatusi taluma, siis soovib Ta, et Isa tahet täidetaks.

Sel nädalal alustame Matteuse 6: 5–14-st kolmeosalist uurimust Issanda õpetusest palve kohta. Kõigepealt kaalume palvekohta (salmid 5,6), seejärel palve eesmärki (salmid 7,8) ja lõpuks palvepõhimõtteid (salmid 9–13).

Matteuse 6: 5-6: palvuse koht

5) Ja alati, kui peaksite palvetama (προσεὺχομαι), ärge olge silmakirjatsejad, sest nad armastavad palvetada (προσεὺχομα), seistes sünagoogides ja tänavanurkades, et inimestele olla nähtav. Tõesti, Ma ütlen teile, et nende tasu on neil käes täies mahus.


6) Aga teie, alati, kui peaksite palvetama (προσεὺχομαι), astuge oma privaatsesse tuppa ja kui sulete oma ukse, palvetage (προσεὺχομα) salaja oma Isa poole; ja teie Isa, see, kes näeb salaja, tasub teile täies mahus avalikult.


Palvevestluse alguses rõhutab Issand kohta, kus inimesed palvetavad. Ta juhib tähelepanu sellele, et Tema jüngrid “ei saa olema nagu silmakirjatsejad”. Huvitav on märkida, et kreekakeelses tekstis ei öelnud Jeesus, et need, kes Teda järgivad, “ei saa sellised nagu need silmakirjatsejad”, vaid tegi faktilise avalduse: “teist ei saa …” Kreekakeelne sõna tõlkis “silmakirjatsejad “on ὑποκριτὴς (hääldatakse hü pō crē tāys **), mis on tegelikult teatritermini tähendus, “vastata vastavalt stsenaariumile “. See on kreekakeelne sõna selle kohta, kes mängib etenduses ja viitab inimesetüübile, kelle sarnane usklik ei tohi olla (Piiblis on kirjas, et stsenaariumi järgi tegutsevad ainult mitteusklikud). Siiski on näiliselt usklikke inimesi, kes rõhutavad välimust ja rituaali. Jeesus väidab, et sellised on silmakirjatsejad, kellele meeldib seista sünagoogides ja väljaku tänavanurgal palvetada, et inimesed neid näeksid ja neile vaimse välimuse tõttu aukartusega vastaksid. Jeesus ütles, et need inimesed on saanud tasu täies mahus. Selliste inimeste eest pole Jumalalt tasu.

Pärast seda, kui Ta oli oma jüngritele öelnud, mida nad ei oleks, ütleb Ta neile õige koha palvetamiseks. Ta käsib neil “… siseneda privaatruumi ja pärast ukse sulgemist palvetada salaja oma isa poole”. Siin on kolm rõhuasetuse fraasi; privaatne tuba, pane uks kinni ja salaja. Jeesus väidab, et palve ei peaks olema selleks, et teised seda näeksid, vaid see on mõeldud privaatseks suhtlusajaks jüngri ja (kooskõlas meie tekstiga) Isa vahel. Lihtsamalt öeldes ei ole palve mitte välimine väljendusviis, vaid leiab asetisiklikel aegadel, kus ollakse lähedases suhtes Jumalaga. Lubadus sel viisil palvetajale on Jumala vastus tema palvele, täies mahus ja avalikult nähtuna.


Järgmisel nädalal jätkame Jeesuse palveõpetuse uurimist, uurides palve eesmärki Matteuse 6: 7–8.

 • PROSEUCHOMAI on kreekakeelse sõna προσεὺχομαι ingliskeelne kirjatäht.

** kreekakeelsete sõnade ingliskeelne hääldusjuhis: āle; olen; ēve; lõpp; īce; ;ll; ōld; ǒdd; ūse; .p

Autoriõiguse avaldus
Kreeka mõtted Autoriõigus 2021 © Bill Klein. Kreeka mõtteid käsitlevaid artikleid võib tervikuna reprodutseerida järgmiste sätete kohaselt: 1) Iga artikli lõpus tuleb autorile anda nõuetekohane au koos lingiga aadressile https://www.studylight.org/language- studies / kreeka-mõtted.html 2) Kreeka mõtete sisu ei tohi korraldada ega peegeldada konkurentsivõimelise veebiteenusena.

Pange tähele, et kõik Piibli tsitaadid selles ja kõigis teistes Kreeka mõtetesse postitatud õppetundides pärinevad BTE Ministries – The Bible Translation and Exegesis Institute of America poolt koostatud- Literaalsest Inglise Keelsest Piiblist.

Jätkame sõna προσεὺχομαι (hääldatakse prō’sūk-ō-mī **) uurimist, mis tähendab “palvetada”. See on sõna, mis on ühendatud eessõnast πρὸς (hääldatakse prōs **), mis tähendab “suunas” või “poole”, ja sõna εὔχομαι (hääldatakse ū ‘kō-mī **), mis tähendab “soovida, tahta”. Tundub, et nende kahe sõna kombinatsioon annab meile mõista, et palve on lihtsalt üks soovide väljendus Jumala poole. Kuid see üldine kirjeldus ei ole nii lihtne, nagu see näib olevat; kuna Piiblis on vaja määratleda sellised soovid, mis palves Jumalale väljendatult garanteerib Jumala poolse vastuse. See on olnud selle uuringu mitme osa keskmes ja jätkame sellega sel nädalal.

Selle uuringu eelmises üheksas osas saime teada, et Jumala vastus palvele on tagatud ainult siis, kui uskliku palve aluseks on soov ja igatsus, et Jumala tahe saaks täidetud. Nägime seda põhimõtet 1. Johannese 5: 14-15. Nägime seda jälle Jaakobuse kirjas 4: 1–4, kuid lisateabe saamiseks ei saa need, kes palvetavad oma hedonistlike soovide täitmiseks, vastuseid; sest nad on oma soovid seadnud selle maailma asjadesse ja sooritanud tegelikult vaimuliku abielurikkumise, seades end Jumala vaenlasteks. Jaakobuse 1: 5–8-st saime ka teada, et kahemõtteline inimene on see, kes palub Jumalalt tarkust, kuid ei palu usus – usaldades Issandat, et ta saab kannatuste kaudu tarkust – keskendudes taas soovile või tahtele, mis on inimese palve aluseks. Samuti lisas Jaakobus neis samades salmides (1: 5–8) meile arusaama, paljastades, et tuleb paluda usus, uskudes, et Jumala tahe palvele vastusena täitub.

Pauluse, Jaakobuse või Johannese kirjutatud palveõpetused pärinevad Issanda palveõpetusest, nagu on kirjas evangeeliumides. Seetõttu pöörasime tähelepanu Tema jüngrite õpetuse asemel Issanda enda õpetusele προσεὺχομαι teemal. Uurisime Johannese 14: 12–14 ja Johannese 15: 5–7, samuti palvet, mida Issand palus vahetult enne ristilöömist, nagu on kirjas Matteuse 26: 36–43. Johannese 14:13 ütles Jeesus: “Ja mida iganes te minu nimel paluksite, seda teen ka mina, et Isa saaks Pojas ülistatud.” Sellest saime aru, et me peame palvetama Tema nimel ja et kui üks töötab teise nimel, siis liigub ta selle inimese eesmärkide ja plaani esindamiseks, kelle nimel ta töötab. Seetõttu on Jeesuse lubadus palvele vastata mõeldud neile, kes palvetavad Tema nimel – soovides, et Tema plaan ja eesmärgid oleksid täidetud.

Johannese 15: 7 põhinevas (kus Jeesus ütleb: “Kui te peaksite jääma minusse ja minu sõnad peaksid jääma teisse, siis küsige kõike, mida soovite, ja see juhtub ka teiega”) uuringus selgus, et Jumal tagab palvele vastuse ainult siis, kui see on väljendatud Jumala Vaimu ja Tema Sõna mõjul; nii et palve oleks kooskõlas Kristuse sõnadega.

Uurisime ka näiteid Issanda õpetusest teemal προσεὺχομαι, Matteuse 26: 36–43. Need palved, mille Jeesus on väljendanud vahetult enne ristile minekut, on ühed kõige intensiivsemad palved, mis kunagi registreeritud. Neilt saime suurepärase ülevaate liha ja vaimu võitlusest. Matteuse 26:39 ütles Jeesus: “Minu isa, kui see on võimalik, las see karikas minust möödub; siiski mitte nii, nagu mina tahan, vaid nagu sina.” Kui Jeesus palvetas, avaldas ta soovi (kui see on võimalik, las see karikas minust möödub), kuid tegi järelduse nõustudes Isaga (“… siiski mitte nii, nagu mina tahan, vaid nagu sina.”) Sõnades, mida me hõlpsasti mõistame, ütles Jeesus, et kui ta peab kannatusi taluma, siis ta soovib, et Isa tahe täidetaks.

Eelmisel nädalal alustasime kolmeosalist uurimist Matteuse 6: 5–14 Issanda õpetusest palve kohta. Kõigepealt kaalusime palvetamise kohta (salmid 5,6), sel nädalal võtame palve eesmärgi (salmid 7,8) ja järgmisel nädalal kaalume palvepõhimõtteid (salmid 9–13).

Eelmisel nädalal nägime Matteuse 6: 5-6 uurides, et Jeesus ütles oma jüngritele õige koha palvetamiseks. Ta ütles, et nad pidid “… sisenema oma privaatruumi ja pärast ukse sulgemist palvetama salajas oma isa poole”. Siin on toodud kolm rõhuasetuse fraasi; privaatne tuba, pane uks kinni ja salaja. Jeesus õpetas, et palve ei peaks olema teistele nähtav, vaid see on jüngri ja (kooskõlas meie tekst) Isa vaheline. Lihtsalt öeldes pole palve mitte väline avaldus, vaid toimub isiklikel aegadel, kus arenevad lähedased suhted Jumalaga. Sellisele palvetajale on lubatud Jumala vastus tema palvele, täies mahus ja avalikult nähtuna.

Sel nädalal uurime palve eesmärki Matteuse 6: 7-8.

Matteuse 6: 7-8: Palve eesmärk

7) Kuid palvetamise ajal (προσεὺχομαι) ei tohiks te kasutada kordusi lihtsate paganate kombel; sest nad eeldavad, et neid kuulatakse nende paljudest sõnadest.


8) Seetõttu ei tohiks te nende moodi olla; sest teie isa teab enne, kui peaksite temalt küsima, mida teil vaja on.


Pärast esimest õpetust, et palve ei ole avalik etendus, vaid pigem intiimne aeg koos Isaga, käsib Jeesus oma jüngreid mitte palvetes kordusi kasutama. Ta juhib tähelepanu sellele, et need, kes pidevalt samu sõnu deklameerivad, eeldavad, et nad võidavad oma palve ajal mingil ajal Jumala tähelepanu. Ta ütleb oma jüngritele, et nad ei peaks palvetama nagu paganad, sest nende Isa teab juba enne palumist, mida neil vaja on. See tõstatab palve kohta kõige sagedamini küsitava küsimuse: kui Jumal teab enne, kui ma küsin, siis miks ma pean seda küsima? Sellele küsimusele saab vastuse palve eesmärgi mõistmisel.

Kuna Pühakiri ütleb, et Jumal teab meie vajadusi juba enne, kui nende pärast palvetame, on kõigi meie palvega seotud uuringute põhjal kuni selle hetkeni lihtne järeldada, et palve on tegelikult selle julgustamiseks, kes palvetab. Johannes ütleb: “Ja see on meie enesekindlus tema suhtes, et kui me peaksime midagi tahtma vastavalt tema tahtele, siis ta kuuleb meid. Ja kui me teame, et ta meid kuuleb, mida iganes me ka küsiksime, siis me teame, et meil on olemas need palved, mida me oleme Temalt palunud (1. Johannese 5: 14-15).” Kui usklikud paluvad Issanda tahte täitmist, väljendavad nad tegelikult oma alistumist Issandale ja Johannese õpetuses öeldakse, et sel viisil palvetajad võivad olla kindlad, et Issand kuuleb ja vastab praegusel ajal just nendele palvetele.

Selle sarja kolmandas osas uuritud teksti järgi (Jaakobuse 4: 1–4) ütleb Jaakob, et meil pole seda seetõttu, et me ei küsi või seetõttu, et palume oma lihalike soovide rahuldamiseks, olles seega allumata Issand selle kohta, mida me oleme palunud. Meie tekst Matteuse kirjas (peatükk 6: 7-8) ütleb, et Jumal teab juba enne, kui me seda palume. Seetõttu pole palve selleks, et anda Jumalale teavet või võtta temast midagi välja, vaid pigem selleks, et meie suhe Issandaga küpseks.

Palve eesmärgi mõistmisel peame teadma oma taevase isa kindlust. Ta teab vajadusi, mis meil igapäevaselt on, isegi enne, kui nende pärast palvetame ja liigub oma rahva elus juba enne, kui me seda palume. Ainus palvesuhtes osaleja, kes pole Isaga eluküsimustes ühel joonel, on see, kes palvetab. Jeesus väidab, et palve eesmärk ei ole fraaside kordamine eeldusega, et Jumal lõpuks kuuleb ja vastab; Ta esitab, et palve eesmärk on see, kes palvetab. Palve on lõppkokkuvõttes alistumine Issanda tahtele iga inimese ja olukorra kohta, kelle pärast palvetatakse. Sel viisil palvetav usklik saab enesekindluse ja rahu, mis tekib teadmisest, et Taevane isa vastab oma tahtmise järgi.

Järgmisel nädalal uurime jätkuvalt Jeesuse õpetust palve kohta, kui uurime palve põhimõtteid Matteuse 6: 9–13.

 • PROSEUCHOMAI on kreekakeelse sõna προσεὺχομαι ingliskeelne kirjatüüp.

** kreeka sõnade ingliskeelne hääldusjuhis: āle; olen; ēve; lõpp; īce; ;ll; ōld; ǒdd; ūse; .p

F1: Eessõna fraas liigendilise infinitiiviga πρὸ͂τοῦ͂ὑμᾶς͂αἰτῆσαῖα “τ youν, “enne kui teilt Temalt palute”, tõlgitakse πρὶν͂σεῖς͂αἰτῆσητε͂αὐτὸν, “enne kui peaksite Temalt küsima”.

Autoriõiguse avaldus
Kreeka mõtted Autoriõigus 2021 © Bill Klein. Kreeka mõtteid käsitlevaid artikleid võib tervikuna reprodutseerida järgmiste sätete kohaselt: 1) Iga artikli lõpus tuleb autorile anda nõuetekohane au koos lingiga aadressile https://www.studylight.org/language- studies / kreeka-mõtted.html 2) Kreeka mõtete sisu ei tohi korraldada ega peegeldada konkurentsivõimelise veebiteenusena.

Pange tähele, et kõik Piibli tsitaadid selles ja kõigis teistes Kreeka mõtetesse postitatud õppetundides pärinevad BTE Ministries – The Bible Translation and Exegesis Institute of America poolt koostatud- Literaalsest Inglise Keelsest Piiblist.

Jätkame sõna προσεὺχομαι (hääldatakse prō’sūk-ō-mī ) uurimist, mis tähendab “palvetama”. See on sõna, mis on ühendatud eessõnast πρὸς (hääldatakse prōs **), mis tähendab “kuni” või “poole”, ja sõna εὔχομαι ( hääldatakse ū ‘kō-mī **), mis tähendab “soovima, ihaldama.” Tundub, et nende kahe sõna kombinatsioon annab meile selguse palvest; et see on lihtsalt üks soovide väljendus Jumala poole. Kuid see üldine kirjeldus ei ole nii lihtne, nagu see esmapilgul tundub; kuna Piiblis on vaja määratleda palves väljendatuna sellised soovid, millele Jumal garanteerib vastuse. See on olnud selle uuringu mitme osa keskmes ja jätkame sellega sel nädalal.

Selle uurimuse eelmises kümnes osas saime teada, et Jumala vastus palvele on tagatud ainult siis, kui usklik palvetab palve aluseks oleva tahte ja sooviga, et Jumala tahe sünniks. Nägime seda põhimõtet 1. Johannese 5: 14-15. Nägime seda jälle Jaakobuse kirjas 4: 1–4, kuid lisateabe saamiseks ei saa need, kes palvetavad oma hedonistlike soovide täitmiseks, vastust; sest nad on oma soovid seadnud selle maailma asjadesse ja sooritanud tegelikult vaimuliku abielurikkumise, seades end Jumala vaenlasteks. Jaakobuse 1: 5–8-st saime ka teada, et kahemõtteline inimene on see, kes palub Jumalalt tarkust, kuid ei palu usus – usaldades , et katsumuste kaudu saab ta Issandalt tarkust – keskendudes taas soovile või tahtele, mis on inimese palve aluseks. Lisaks ilmutas neis samades salmides (1: 5–8) Jaakobus meile, et tuleb paluda usus, uskudes, et palve vastusena täitub Jumala tahe.

Pauluse, Jaakobuse või Johannese kirjutatud õpetused palve kohta pärinevad Issanda palveõpetusest, nagu on kirjas evangeeliumides. Seetõttu pöörasime tähelepanu Tema jüngrite õpetuse asemel Issanda enda õpetusele προσεὺχομαι teemal. Uurisime Johannese 14: 12–14 ja Johannese 15: 5–7, samuti palvet, mille Issand pidas vahetult enne ristilöömist, nagu on kirjas Matteuse 26: 36–43. Johannese 14:13 ütles Jeesus: “Ja mida iganes te Minu nimel paluksite, seda Ma ka teen, et Isa saaks Pojas ülistatud.” Sellest saime aru, et me peame palvetama Tema nimel ja et kui üks töötab teise nimel, siis liigub ta selle inimese eesmärkide ja plaani esindamise heaks, kelle nime all ta töötab. Seetõttu on Jeesuse lubadus palvele vastata suunatud neile, kes palvetavad Tema nimel – soovides, et Tema plaan ja eesmärgid oleksid täidetud.

Uuringus Johannese 15: 7 (kus Jeesus ütleb: “Kui te peaksite jääma Minusse ja Minu sõnad peaksid jääma teisse, siis küsige kõike, mida soovite, ja see juhtub teiega”) avastasime, et Jumal tagab palvele vastuse ainult siis, kui see on väljendatud Jumala Vaimu ja Tema Sõna mõjul; nii et palve oleks kooskõlas Kristuse sõnadega.

Uurisime ka näiteid Issanda õpetusest teemal προσεὺχομαι, Matteuse 26: 36–43 alusel. Need palved, mille Jeesus väljendas vahetult enne ristilöömist, on ühed kõige intensiivsemad palved, mis kunagi registreeritud. Neilt saime suurepärase ülevaate liha ja vaimu võitlusest. Matteuse 26:39 ütles Jeesus: “Minu Isa, kui see on võimalik, las see karikas Minust möödub; siiski mitte nii, nagu Mina tahan, vaid nagu Sina.” Kui Jeesus palvetas, avaldades oma soovi (“kui see on võimalik, siis las see karikas Minust möödub”), kuid tegi järeleandmise Isale (“… siiski mitte nii, nagu Mina tahan, vaid nagu Sina.”) Sõnades, mida me hõlpsasti mõistame, ütles Jeesus, et kui Ta peab kannatusi taluma, siis Ta soovib, et Isa tahe täidetaks.

Selle uuringu üheksandas osas alustasime Matteuse 6: 5–14-st kolmeosalist uurimust Issanda õpetuse kohta palve teemal. Kõigepealt kaalusime palve kohta (salmid 5,6), seejärel võtsime ette palve eesmärgi (salmid 7,8) ja sel nädalal kaalume palve põhimõtteid (salmid 9–13).

Matteuse 6: 5-6 uurides nägime esmakordselt, et Jeesus ütles oma jüngritele õige koha palvetamiseks. Ta ütles, et nad pidid “… sisenema oma privaatruumi ja pärast ukse sulgemist palvetama salajas oma Isa poole”. Siin on toodud kolm rõhuasetust; privaatne tuba, pane uks kinni ja salaja. Jeesus õpetas, et palve ei peaks olema teistele nägemiseks, vaid see on jüngri ja (tekstiga kooskõlas oleva) Isa privaatne suhtlusaeg. Lihtsalt öeldes pole palve mitte väline ilming, vaid isiklikel aegadel aset leidev lähedane suhe Jumalaga. Sellise palvetaja lubadus on Jumala vastus tema palvele, täies mahus ja avalikult nähtuna. Seejärel uurisime Matteuse 6: 7–8-s palve eesmärki. Palve eesmärgi mõistmisel peame teadma oma Taevast Isa. Ta teab vajadusi, mis meil igapäevaselt on isegi enne, kui me palume ja Ta liigub oma rahva elus juba enne, kui me seda palume. Ainus palvesuhtes osaleja, kes pole Isaga eluküsimustes ühel lainel, on see, kes palvetab. Jeesus väidab, et palve eesmärk ei ole fraase ikka ja jälle korrata eeldusega, et Jumal lõpuks kuuleb ja vastab; Ta teatab, et palve eesmärk on see, kes palvetab. Palve on lõppkokkuvõttes alistumine Issanda tahtele iga inimese ja olukorra kohta, kelle pärast palvetatakse. Sel viisil saab palvetaja enesekindluse ja rahu, mis tekib teadmisest, et Taevane Isa vastab oma tahtmise järgi.

Sel nädalal alustame palve põhimõtete uurimist Matteuse 6: 9–13 alusel. Selles Pühakirja osas õpetab Jeesus seitset palve põhimõtet. Sel nädalal võtame käsile esimese.

Matteuse 6: 9–13: Palve põhimõtted

9) Sel viisil palvetage (προσεὺχομαι); Meie Isa, kes sa üksi oled taevas, pühitse oma nime;

Pärast seda, kui Ta oli jüngritele kõigepealt õpetanud, kuidas nad ei peaks palvetama, juhendab Jeesus neid nüüd, kuidas nad peaksid palvetama; ja esimene põhimõte, mille Ta esitab, on pöörduda Jumala poole sellena, kes Ta on. Jeesus käsib jüngritel palvetada oma Isa poole, “kes on taevas”. Nendest “Isa” muutvatest sõnadest saame teada, et fraas “meie Taevane Isa” ei ole ametlikupalve kuulutamise algusrida. See on hoopis Tema tunnustustamine, kelle poole me palvetame; ja kutse mõtiskleda Tema olemuse üle. Selle põhimõtte suurepärase näite leiab Apostlite tegude 4: 23–31.

Apostlite teod 4: 23-31

23) Ja kui nad olid vabastatud, siis tulid nad omade juurde ja teatasid neile kõigest, mida ülempreestrid ja vanemad rääkisid.

Usujuhid olid just ähvardanud jüngreid, öeldes neile, et nad ei tohi enam Jeesuse nimel rääkida ega õpetada. Seejärel läksid jüngrid ja rääkisid teistele jüngritele nende vastu tehtud ähvardustest ja käskudest, et nad ei tohi enam Jeesuse nimel jutlustada. See teade pani kõik jüngrid ühel meelel palves Issanda poole pöörduma.

24) Ja kui nad seda kuulsid, tõstsid nad kui ühest suust hääle Jumala poole ja ütlesid: Isand, Sina oled Jumal, kes lõi taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on,

Pange tähele, et nad tunnistavad kõigepealt Isandana Teda, kellega nad räägivad. Nad tunnistavad ka Teda kui seda, Kes on loonud kõik taeva, maa, mere ja kõik, mis nende sees on. Kolmas tunnustus Temast on see, kes kavandas ja ennustas seda, mida Ta oli ette määranud juhtuma Kristusega.

25) see, kes su sulase Taaveti suu läbi oli öelnud: “Miks muutusid rahvad ülemeelikuks ja kas rahvas kavandas tühje asju?


26) Maa kuningad tõusid püsti ja valitsejad kogunesid Issanda ja Tema Kristuse vastu. ‘ (Laul 2: 1–2)

27) Sest tõepoolest, selles linnas on Heroodes ja Pontius Pilaatus kogunenud ühte paganatega ja Iisraeli rahvaga Sinu püha sulase Jeesuse vastu, keda Sa oled võidnud,


28) tegema kõike, mida Su käsi ja eesmärk on ette näinud.


Pärast olukorra realistliku vaatenurga esitamist – et nad räägivad Isandaga, kes on kõik asjad loonud, kes teab ja määrab isegi tagakiusamise aegu – esitavad nad oma taotluse:

29) Ja nüüd, Issand, vaata nende ähvarduste peale ja lase  oma sulastel täie julgusega kõnelda Sinu sõna,


30) siruta oma käsi, et parandada ja oma püha sulase Jeesuse nime läbi lasta juhtuda tunnustähtedel ja imedel.


Nende tõdemus, et Isand lõi kõik, määrab kõik ette ja varustab kõigega, paneb neid keskenduma oma olukorra asemel Jumalale; ja nad pöörduvad Isanda poole selleks, et täita eesolev ülesanne.

31) Ja kui nad olid palvetanud, rappus see koht, kuhu nad olid kogunenud, ja nad kõik olid täis Püha Vaimu ning nad rääkisid julgelt Jumala Sõna.

Jumal vastab nende palvele oma Vaimu andmisega, täites neid nii, et nad suudaksid julgelt kuulutada Jumala Sõna, nende vastu tehtud ähvardustest hoolimata.

Jüngrid said pärast palve alustamist oma olukorrast õige vaatenurga tunnistades, kes on Jumal just nagu Jeesus õpetas neid tegema Matteuse 6: 9. See võimaldas neil kindlalt palvetada, et Issand annaks neile vajaliku selleks, et Teda teenida ja Tema Sõna kuulutada.

Selles elus kannatame me kõik raskusi, vastuseisu, mis näivad raskete ja ähvardavatena; kuid kui me mõtiskleme selle üle, kes on Jumal ja jätame oma elu olukorrad Tema kätte, siis meie vaade nendele raskustele muutub. Me tajume neid asjadena, mille Jumal on disaininud ja mille eest hoolitseb.

Järgmisel nädalal jätkame Jeesuse õpetuse palve kohta uurimist Matteuse 6: 9–13.

 • PROSEUCHOMAI on kreekakeelse sõna προσεὺχομαι ingliskeelne kirjapilt.

Bill Klein on olnud viimased 41 aastat pastor, nõustaja ja koolitaja. Tal on ulatuslikult piiblikeeltes koolitatud ja haritud ning ta on kirjutanud Piibli kreeka keele kursuse. Praegu teenib ta Piibli kreeka keele professorina Master’s Graduate School of Divinity, ja on BTE Ministries – The Bible Translation and Exegesis Institute of America – Californias asuva mittetulundusorganisatsiooni president, kes pakub piibliuurimislinte ja kreeka õppematerjale. Veebisait BTEMinistries.org.

Autoriõiguste avaldus
Kreeka mõtted Autoriõigus 2021 © Bill Klein. Kreeka mõtteid käsitlevaid artikleid võib tervikuna reprodutseerida järgmiste sätete kohaselt: 1) Iga artikli lõpus tuleb autorile anda asjakohane au koos lingiga aadressile https://www.studylight.org/language- studies / kreeka-mõtted.html 2) Kreeka mõtete sisu ei tohi võistlusena korraldada ega peegeldada konkureeriva veebiteenusena.

Pange tähele, et kõik Piibli tsitaadid selles ja kõigis teistes Kreeka mõtetele postitatud õppetundides pärinevad BTE Ministries – The Bible Translation and Exegesis Institute of America – The Bible Literary of Bible.

Jätkame sõna προσεὺχομαι (hääldatakse prō’sūk-ō-mī **) uurimist, mis tähendab “palvetada”. See on sõna, mis on ühendatud eessõnast πρὸς (hääldatakse prōs **), mis tähendab “kuni” või “poole”, ja sõna εὔχομαι (hääldatakse ū ‘kō-mī **), mis tähendab “soovima” , ihaldama.” Nende kahe sõna kombinatsioon annab meile mõista palve kohta; et see on lihtsalt üks soovide väljendus Jumala poole. Kuid see üldine kirjeldus ei ole nii selge, nagu see näib olevat; kuna Piiblis on vaja määratleda sellised soovid, millele Jumal garanteeribvastuse. See on olnud selle uuringu mitme osa keskmes ja jätkame sellega sel nädalal.

Selle uuringu esimeses üheksas osas oleme õppinud, et:

 • Jumala vastus palvele on tagatud ainult siis, kui uskliku palve taga on soov, et Jumala tahe täidetaks (1. Johannese 5: 14-15).
 • need, kes palvetavad oma hedonistlike soovide täitmiseks, ei saa vastuseid (Jaakobuse 4: 1–4).
 • kahemõtteline inimene – see, kes palub Jumalalt tarkust, kuid ei palu usus -, ei saa vastuseid palvetele (Jaakobuse 1: 5–8).

Järgmisena pöörasime tähelepanu Issanda enda õpetusele teemal προσεὺχομαι, leides, et:

 • Jeesuse lubadus vastata palvele on reserveeritud neile, kes palvetavad Tema nimel – soovides, et Tema plaan ja eesmärgid oleksid täidetud (Johannese 14: 12–14).
 • Jumal tagab palvele vastuse ainult siis, kui see palve on väljendatud Jumala Vaimu ja Tema Sõna mõjul, olles seega kooskõlas Kristuse sõnadega (Johannese 15: 7).
 • Jeesus väljendas oma soovi palves (“… kui see on võimalik, siis las see karikas Minust möödub”), kuid tegi järelduse Isa tahtega nõustudes (“… siiski mitte nii, nagu mina tahan, vaid nagu sina.”) , nagu on kirjas Matteuse 26: 36–43.

Viimastel nädalatel oleme uurinud Issanda õpetust palve kohta Matteuse 6: 5–14. Salmides 5,6 õpetas Jeesus palvekohta, andes meile mõista, et palve pole mõeldud teistele, vaid pigem privaatseks suhtlemisajaks meie taevase Isaga. Salmides 7,8 esitab Ta palvet kui alistumist Isa tahtele iga inimese ja olukorra kohta, mille pärast me palvetame.

Eelmisel nädalal alustasime Jeesuse õpetatud palvepõhimõtete kaalumist, võttes endiselt aluseks Matteuse kuuenda peatüki, kuid vaadeldes konkreetselt salme 9–13.

Matteuse 6: 9–13: Palvepõhimõtted

9) Sel viisil palvetage (προσεὺχομαι); Meie Isa, kes üksi oled taevas, pühitsetud olgu Sinu nimi.

Esimene palvepõhimõte on fraasis: “Meie Isa, kes sa oled taevas”. Kuna fraas “Kes sa oled Taevas” muudab isa mõistet, saame teada, et kogu fraas “Meie Isa, üksi taevas” ei ole ametliku palve algusrida. See on selle asemel Tema tunnustamine, kelle poole me palvetame; kui ka kutse Tema olemuse üle mõtisklema. Uurisime selle suurepärast näidet Apostlite tegude 4: 23–30-st. Tekst ütleb meile, et religioossed võimud olid jüngreid ähvardanud ja neil kästi Jeesuse nimel jutlustamine lõpetada; jüngrite vastus pidi keskenduma Isa olemusele; ja see tõi nende olukorrad õigesse fookusesse.


Sel nädalal võtame Matteuse 6: 9-st teise palvepõhimõtte. Nüüd on meie tähelepanu keskmes palvetaotlus, mis tuleb esitada pärast Tema tunnustamist ja Tema üle mõtisklemist, kelle poole palvetame: palume, et Isa pühitseks oma nime. Kreekakeelne sõna, mis on tõlgitud “pühitsema”, on ἁγιὰζω (hääldatakse hä gē ädz ‘ō **), mis tähendab “eraldama”. Kui me palvetame Issanda nime eraldamise eest, siis palume Issandal kasutada kõike, mida me päeva jooksul teeme, et oma nime austada eristudes kõigist teistest nimedest. See palve on paralleelne sellega, mida Jeesus rääkis Johannese 14:13: “Ja mida iganes te Minu nimel paluksite, seda teen ka Mina, et Isa saaks Pojas kirgastatud.” Sellest saame aru, et me ei pea palvetama ainult Tema nimel; aga et kui tegutseme „Issanda nimel“, siis liigume Tema eesmärkide ja plaani esindamisel, kuna tegutseme Tema nime egiidi all. Seetõttu on Jeesuse lubadus palvele vastata mõeldud neile, kes palvetavad Tema nimel – soovides, et Tema plaan ja eesmärgid oleksid täidetud.

Need salmid näitavad meile, et vastatud palve sõltub kõigepealt Jumala äratundmises ja Tema poole pöördumises sellisena, kes ta on, ja siis palvetades, et kõik, mida me teeme, tehtaks Issanda esindamisel, kui me läheme Tema nimel, et Isa saaks Pojas kirgastuda.

Järgmisel nädalal jätkame Jeesuse õpetuse uurimist, kui uurime palve kolmandat põhimõtet Matteuse 6: 9–13.

 • PROSEUCHOMAI on kreekakeelse sõna προσεὺχομαι ingliskeelne fondi kirjapilt.

** kreeka sõnade ingliskeelne hääldusjuhis: āle; olen; ärm; ēve; lõpp; īce; ;ll; ōld; ǒdd; ūse; .

Pange tähele, et kõik piiblitsitaadid selles ja kõigis teistes kreeka mõtetele avaldatud õppetundides on pärit BTE teenistuse poolt toodetud Piibli sõnasõnalisest tõlkest inglise keelde – The Bible Translation and Exegesis Institute of America.

Jätkame sõna προσεὺχομαι ( hääldatakse prō’sūk-ō-mī **) uurimist, mis tähendab “palvetama”. See on sõna, mis on kokku pandud eessõnast πρὸς (hääldatakse prōs **), mis tähendab “kuni” või “poole”, ja sõna εὔχομαι (hääldatakse ū ‘kō-mī), mis tähendab “soovida, tahta”. Nende kahe sõna kombinatsioon annab meile lihtsa arusaama palvest kui inimese soovide väljendusest Jumala ees. See üldine kirjeldus pole aga nii selgepiiriline, kui tundub; kuna Piiblis on vaja määratleda, millised soovid, Jumalale palves väljendatuna, garanteerivad vastuse. See on olnud selle uuringu mitmete osade keskmes ja jätkame sellega ka sel nädalal.

Selle uuringu üheksa esimese osa jooksul oleme õppinud, et:

*Jumala vastus palvele on tagatud ainult siis, kui uskliku palve aluseks olev soov on Jumala tahte täitmine (1Jh 5: 14-15);

*need, kes palvetavad oma hedonistlike soovide täitmiseks, ei saa vastuseid(Jakoobuse 4: 1-4);

*kahepalgeline inimene- see, kes palub Jumalalt tarkust, kuid ei küsi usus – ei saa oma palvetele vastust (Jakoobuse 1: 5–8);


Järgmisena pöörasime oma tähelepanu Issanda jüngrite õpetustelt Issanda enda õpetusele προσεὺχομαι teemal , leides, et:

*Jeesuse lubadus palvele vastata on reserveeritud neile, kes palvetavad Tema nimel  ja soovides, et Tema plaan ja eesmärgid saaksid täidetud (Jh 14: 12-14);

*Jumal garanteerib vastuse palvele ainult siis, kui see palve on väljendatud Jumala Vaimu ja Tema Sõna mõjul, põhjustades seeläbi selle kooskõla Kristuse sõnadega (Jh 15: 7);

*Jeesus väljendas oma soovi palves (“… kui see on võimalik, siis las see karikas minna Minust mööda”), kuid Ta lõpetas palve Isa tahtele järeleandlikult (“… siiski mitte nii nagu Mina, vaid nagu Sina tahad.”) , nagu on kirjas Matteuse 26: 36–43;

Viimastel nädalatel oleme uurinud Issanda õpetust palve kohta Matteuse 6: 5–14. Salmides 5,6 õpetas Jeesus palvekoha kohta, andes meile arusaamise, et palve ei ole teistele nähtav, vaid pigem eraviisiline suhtlemine meie Taevase Isaga. Salmides 7,8 esitab Ta palve kui väljenduse Isa tahtele iga inimese ja olukorra kohta, mille pärast me palvetame.

Selle uurimuse kahes eelmises osas oleme kaalunud palve põhimõtteid, mida Jeesus õpetas Matteuse 6: 9-13. Praeguseks oleme vaadanud konkreetselt salmi 9, kus on esitatud kaks neist põhimõtetest.

Matteuse 6: 9-13: Palve põhimõtted

9) Seetõttu palvetage sel viisil (προσεὺχομαι); Meie Isa, Taevas, pühitsetud olgu Sinu nimi;


Esimese palvepõhimõtte leiab fraasist: „Meie Isa, see, kes Sa oled taevas.” Kuna fraas „kes Sa oled taevas” muudab terminit Isa, siis saame teada, et kogu fraas „Meie Isa,  kes Sa oled taevas” ei ole sissejuhatus, mida kasutatakse ametliku palve kuulutamiseks. See on hoopis Tema tunnustamine, kelle poole me palvetame; samuti kutse Tema olemuse üle mõtisklemiseks. Uurisime selle suurepärast näidet Apostlite tegude 4: 23–30. Tekst ütleb meile, et religioossed juhid olid jüngreid ähvardanud ja neil kästi lõpetada Jeesuse nimel jutlustamine; jüngrite vastus oli keskenduda Isa iseloomule ja olemusele; ja seda tehes pandi asjad õigesse fookusse.

Eelmisel nädalal võtsime vastu teise palvepõhimõtte, mis leidub Matteuse 6: 9. Meie fookus oli palvesoovil, mis tuleb esitada pärast seda, kui oleme tunnistanud ja mõtisklenud selle üle, kelle poole me palvetame: me peame paluma Isal pühitseda Oma nime. Kreekakeelne sõna, mis on tõlgitud “pühitsema”, on ἁγιὰζω (hääldatakse hä gē ädz ‘ō **), mis tähendab “eraldama, asetama eraldi”. Kui me palume, et Issanda nimi oleks „eraldatud”, siis me palume, et Issand kasutaks kõik, mida me päeva jooksul teeme selleks, et austada Tema nime eraldi kõigist teistest nimedest. See palve on paralleelne sellega, mida Jeesus rääkis Johannese 14:13: “Ja mida iganes te palute Minu nimel, seda Ma teen, et Isa saaks austatud Pojas.” Sellest saame aru, et me ei pea ainult palvetama Tema nimel; aga et kui me tegutseme „Issanda nimel”, siis liigume me Tema eesmärke ja plaani esindades, sest me toimime Tema nime all. Seetõttu on Jeesuse lubadus palvele vastata kehtiv ainult neile, kes palvetavad Tema nimel – soovides, et Tema plaan ja eesmärgid saaksid täidetud.

10) Sinu kuningriik tulgu; Sinu tahtmine sündigu nagu taevas ka maa peal.

Sel nädalal uurime kolmandat palvepõhimõtet, mis on kirjas Matteuse 6:10. Issand õpetab, et me peame palvetama, et Jumala riik tuleks ja Tema tahe sünniks maa peal, nagu taevas on määratud. See põhimõte on uskliku palveelu tuum ja selle paremaks mõistmiseks vaatame Johannese esitust vastatud palve tagatisest, mis tuleneb otseselt Jeesuse õpetusest, nagu meie õppetekstis on kirjas.

1. Johannese 5: 14–15

14) Ja see on enesekindlus, mis meil Tema vastu on, et kui me peaksime midagi küsima Tema tahte kohaselt, siis Ta kuuleb meid;


15)Ja kui me teame, et Ta kuuleb meid, siis mida iganes me peaksime paluma, teame, et meil on palveid, mida oleme Temalt palunud.


Johannes ütleb nende kohta, kes on palunud Jumala tahte kohaselt (mille tulemuseks on kindlustunne, et Issand vastab palvele): “… me teame, et meil on käes palved, mida oleme Temalt palunud.” Kreeka keelne sõna “meil on” on ἔχομεν (hääldatakse ĕh ‘kō mĕn), mis on praegune aktiivne soovituslik vorm [kreeka] eÀxw [kreeka] (hääldatakse ĕh’ kō), mis tähendab “omama” või ” hoidma.” Selle esinemine oleviku aktiivses vormis ütleb meile, et kui keegi palvetab Issanda tahte täitmise eest, on inimesel (just nüüd kui ta palvetab) juba käes vastus oma palvele – see on see, et Issanda tahe on praegusel hetkel teostumas.


Kahjuks on paljudel usklikel probleeme palve täpse mõistmisega kas siis seoses Johannese teksti vääritimõistmise, suutmatuse või soovimatusega aktsepteerida, et rasked elutingimused on Issanda tahe; järelikult järeldavad sellised usklikud, et palvet tuleb kasutada selleks, et suunata Jumala Vaim vastama palvetele vastavalt uskliku enda arusaamadele ja soovidele. Jeesuse õpetus ja sellele järgnev Johannese õpetus viitavad aga sellele, et Issanda tahte täitmise palumine on uskliku alistumise väljendus Jumala maa peal toimuvale tahtele. Usklikku ei esitata kunagi inimesena, kes kasutab palvet, püüdes manipuleerida Jumala Vaimuga, et Ta vastaks palvele vastavalt uskliku tahtele. Vastupidi, Jumala Sõna õpetab, et palve on vahend, millega usklik allutab oma isiku ja olud Jumala tahte alla. See alistumine palves on hädavajalik selleks, et Issanda nimi saaks pühitsetud ja eraldatud kõiges, mida me teeme; et, nagu Jeesus ütles: “Isa võiks kirgastada Pojas”.

Järgmisel nädalal jätkame Jeesuse õpetuse uurimist, kui uurime neljandat palvepõhimõtet Matteuse 6: 9–13.

* PROSEUCHOMAI on kreekakeelse sõna προσεὺχομαι ingliskeelne kirjapilt.

** Inglise hääldusjuhend kreeka sõnade jaoks: āle; olen; ärm; ēve; lõpp; īce; ll; ōld; ǒdd; ūse; . lk

Bill Klein on olnud viimased 41 aastat pastor, nõustaja ja koolitaja. Tal on ulatuslikult piiblikeeltes koolitatud ja haritud ning ta on kirjutanud Piibli kreeka keele kursuse. Praegu teenib ta Piibli kreeka keele professorina Master’s Graduate School of Divinity, ja on BTE Ministries – The Bible Translation and Exegesis Institute of America – Californias asuva mittetulundusorganisatsiooni president, kes pakub piibliuurimislinte ja kreeka õppematerjale. Veebisait BTEMinistries.org.

Autoriõiguse avaldus
Kreeka mõtted Autoriõigus 2021 © Bill Klein. „Kreeka mõtete” artikleid võib tervikuna reprodutseerida järgmiste sätete alusel: 1) Iga artikli lõpus tuleb autorile anda korralik tunnustus koos lingiga https://www.studylight.org/language- studies/greek-ideas.html 2) Kreeka mõtete sisu ei tohi korraldada ega peegeldada konkurentsivõimelise veebiteenusena.

 

(14)

Pange tähele, et kõik piiblitsitaadid selles ja kõigis teistes Kreeka Mõtete postitatud õppetundides pärinevad Piibli sõnasõnalisest ingliskeelsest tõlkest, mille on koostanud BTE Ministries – Ameerika piiblitõlke- ja eksegeesiinstituut.

Jätkame sõna προσεὺχομαι (hääldatakse prō’sūk-ō-mī**) uurimisega, mis tähendab “palvetama”. See on sõna, mis koosneb eessõnast πρὸς (hääldatakse prōs**), mis tähendab “siia” või “suunas”, ja sõnast εὔχομαι (hääldatakse ū’ kō-mī**), mis tähendab “to-mī**” , ihaldama.”

Selle uurimuse eelmistes osades oleme näinud, et nende kahe kreekakeelse sõna lihtne kombinatsioon ei anna meile täielikku arusaama palvest. On olnud vaja piibellikult määratleda, milliseid soove ja südameseisundit usklikelt nõutakse, kui nad palves Jumala poole pöörduvad. Selleks vaatasime esmalt jüngrite õpetusi ja seejärel keskendusime Jeesuse põhiõpetustele, nagu on kirjas Matteuse 6:5-14. Nende kaudu oleme omandanud täielikuma arusaamise palvest, mis hõlmab seda, kus palvetada,  vajadust alluda Issanda nimele ning vajalikku igatsust Tema tahte sündimise ja Tema kuningriigi tuleku järele.

Matteuse 6:9-13: Palve põhimõtted

9) Sel viisil siis palveta (προσεὺχομαι); Meie Isa, kes on taevas, pühitse oma nime;
10) Sinu kuningriik tulgu; Sinu tahtmine sündigu nagu taevas ka maa peal.
11) Anna meile täna meie igapäevast leiba;


Sel nädalal käsitleme neljandat palveprintsiipi, nagu on antud Matteuse 6:11; ja seda tehes avastame, et meie uurimistöö fookus liigub nüüd Issandalt palvetaja vajadustele. Selles lühikeses salmis esitatud palvel on kolm osa; varustaja, varustust vajavad ja varustus ise.

Jeesus, õpetades meid paluma, et Isa “annaks”, rõhutab, et kõigepealt tuleb vaadata Taevasele Isale kui Temale, kes täidab meie igapäevased vajadused. Enamikul meie lääne ühiskonna kristlastel on külluslikult toitu ja riideid, kuid mitte kõik meist ei tunnista Issandat nende asjade andjana. Selle kohta on meid hoiatatud 5. Moosese 8:11-19.

11) Jälgi, et sa ei unustaks Issandat, oma Jumalat, et jättes pidamata Tema käske, otsusteid ja määrusi, mida ma täna sulle annan.
12) et kui sa sööd ja oled rahuldatud ning ehitad häid maju ja elad neis,
13) ja su karjad paljunevad ning si hõbe ja kuld peaks paljunema ja kõik, mis sinu oma on kasvab,
14) jasu süda läheb uhkeks ja sa unustad Issanda, oma Jumala, kes tõi sind Egiptusemaalt, orjakojast;
15) kes juhatas sind läbi suure ja hirmuäratava kõrbe, kus oli põlev madu ja skorpion ja janu seal, kus polnud vett; kes tõi sulle vee kivist välja;
16) kes andis sulle kõrbes mannat, mida su vanemad ei tundnud; selleks, et sind alandada ja testida, et teha sulle oma viimasel eesmärgil head;
17) ja sa ei ütleks oma südames: ‘Minu vägi ja mu käe jõud tõi mulle selle rikkuse.
18) Aga sa pead meeles pidama Issandat, oma Jumalat, et Tema annab sulle jõu rikkust saavutada selleks, et pidada oma lepingut, mille Ta vandus teie esiisadele, tänapäevani.


Seejärel õpetab Jeesus meid paluma, et varustaja annaks “meile”. Mitmuse vorm (meie) näitab, et siin viidatakse usklikele. Seda toetab veelgi tõsiasi, et Jeesus õpetab jüngritele, kuidas nad peavad enda eest palvetama. See, Issanda õpetus paluda Jumala varustamist, on mõeldud kindlale inimrühmale – Tema rahvale. Psalmist ütleb: “Ma olin noor ja olen vanaks saanud; aga ma pole näinud õiget hüljatuna ega tema lapsi leiba kerjavat.” (Psalm 37:25).

Järgmine sõna, mida Jeesus oma õpetuses kasutab, on “täna”. Teksti rõhk on sellel, et need, kes kuuluvad Issandale, peavad paluma Tema hoolt tänaseks, mitte homseks, mitte järgmiseks nädalaks, mitte järgmiseks kuuks jne. Seda kontseptsiooni rõhutatakse veelgi enam, kasutades seda palve lõpplauses: “…meie igapäevane leib.” “Igapäevaseks” tõlgitud kreeka sõna on ἐπιοὺσιος (mida hääldatakse ĕ pē ö’ sē ōs**). Seda leidub ainult kahes kohas, siin ja Luuka jutustuses sama õpetuse kohta (Luuka 11:3). See sõna tähendab “see, mis on vajalik või piisav”. Jeesus õpetab oma rahvast küsima täna Temalt igapäevast toiduportsjonit, mida nad vajavad. See kontseptsioon on aluseks Issanda hilisemale õpetusele Matteuse 6:25; 32-33:

Matteuse 6:25

Sellepärast ma ütlen teile, ärge muretsege oma elu pärast, mida peaksite sööma ja jooma; ega ka oma keha pärast, mida selga panna. Kas pole elu rohkem kui toit ja keha rohkem kui riietus?

Matteuse 6:32-33

32) Kõike seda rahvad taotlevad. Sest teie taevane Isa teab, et te vajate kõike seda.
33) Kuid teie otsige pidevalt Jumala kuningriiki ja Tema õigust ning kõike seda lisatakse teile.


Järgmisel nädalal jätkame Jeesuse õpetuse uurimist, kui uurime Matteuse 6:9-13 viiendat palvepõhimõtet.

*PROSEUCHOMAI on kreeka sõna προσεὺχομαι ingliskeelne kirjapilt.

**Kreeka keelsete sõnade ingliskeelne hääldusjuhend: āle, ăm, ärm; ēve, ĕnd; īce, ǐll; ōld, ǒdd, whö; ära kulutama

Pange tähele, et kõik piiblitsitaadid selles ja kõigis teistes Kreeka Mõtteid postitatud õppetundides pärinevad Piibli sõnasõnalisest ingliskeelsest tõlkest, mille on koostanud BTE Ministries – Ameerika piiblitõlke- ja eksegeesiinstituut.

Jätkame täna sõna προσεὺχομαι (hääldatakse prō’sūk-ō-mī**) uurimisega, mis tähendab “palvetama”. See on sõna, mis on liidetud eessõnast πρὸς (hääldatakse prōs**), mis tähendab “siia” või “suunas”, ja sõnast εὔχομαι (hääldatakse ū’ kō-mī**), mis tähendab “soovima, ihaldama.”

Selle uurimuse eelmistes osades oleme näinud, et nende kahe kreekakeelse sõna lihtne kombinatsioon ei anna meile täielikku arusaama palvest. On olnud vaja piibellikult määratleda, milliseid soove ja südameseisundit usklikelt nõutakse, kui nad palves Jumala poole pöörduvad. Selleks vaatasime esmalt jüngrite õpetusi ja seejärel keskendusime Jeesuse põhiõpetustele, nagu on kirjas Matteuse 6:5-14. Nende kaudu oleme omandanud täielikuma arusaamise palvest, mis hõlmab seda, kus palvetada, vajadust alluda Issanda nimele ning vajalikku igatsustTema tahte ja Tema kuningriigi tuleku järele.

Sel nädalal käsitleme viiendat palveprintsiipi, nagu on antud Matteuse 6:12; ja seda tehes keskendume palvetaja kõige olulisemale vajadusele – andestamisele.

Matteuse 6:9-13: Palve põhimõtte

9) Sel viisil sa palvetad (προσεὺχομαι); Meie Isa, kes on taevas, pühitse oma nime;

10) Sinu kuningriik tulgu; Sinu tahtmine sündigu nagu taevas ka maa peal.

11) Anna meile täna meie igapäevast leiba;

12) ja anna meile andeks meie võlad, nagu ka meie anname andeks oma võlglastele.

Matteus märgib, et Jeesus kasutas pattude andeksandmise palumise õpetustes sõnu “võlad” ja “võlglased”. Kasutatud kreekakeelsed sõnad on ὀφεὶλημα (hääldatakse ō phā’ lā mä) võlgade ja #βλ8, ὲεs (ō phā’ lĕ tās) võlgnike puhul; mõlemad sõnad tähendavad võlgnevust kellegi ees. Juudid uskusid, et pattu tehes on neil võlg Jumala ees. Samuti uskusid nad, et andestuse saamiseks tuleb võlg Jumala ees tasuda. Jeesus aga õpetas, et Jumala pattude andeksandmine üksikisikule põhineb tema andeksandmisel teistele, nagu näha salmist Matteuse 6:12, ja seda kinnitab Matteuse 6:14-15.

 

Matteuse 6:14-15

14) Sest kui te annate inimestele andeks nende üleastumised, siis andestab teile ka teie taevane Isa.

15) Aga kui te ei anna inimestele andeks nende üleastumisi, siis ei andesta ka teie Isa teie üleastumisi.

Sama tõde on kirjas Efeslastele 4:32, kus Paulus õpetab: “…Ja olge üksteise vastu armulised, kaastundlikud, andestage üksteisele, nõnda nagu Jumal on teile andestanud Kristuses.”

Esmakordselt Matteuse teksti lugedes võib arvata, et Jeesus õpetab, et kui me ei andesta teistele nende patte meie vastu, siis ei anta meile üldse andeks. Ja kui meile ei anta andeks, siis tundub, et meie pääste võib kaduda. Seetõttu on meil kohustus mõista kristliku elu kahte etappi, et mõista patu andeksandmise protsessi.

Tõeliste usklike suhe Issandaga on nii positsiooniline kui ka kogemuslik. Kui inimene saab Kristuse vaimu, antakse tema patud andeks Jeesuse Kristuse asendussurma tõttu ristil. Olles saanud selle patu eest asendusohvri, on üksik usklik püsivalt ja igavesti Kristuses, mis on Jumala Poja tuleku eesmärk, nagu ütleb Johannes 1. Johannese 3:8:

 1. Johannese 3:8

8) See, kes pattu teeb, on kuradist, sest kurat teeb pattu algusest peale. Selle eest tehti teatavaks Jumala Poeg, et ta tühistaks kuradi teod.

Kui usklik on Kristuses, on ta igavesti andeks saanud ja talle on andeks antud. Kuigi uskliku positsioon Issanda suhtes on püsiv, peab ta seda andestust kogema iga päev. Jeesus tegi selle tõe kindlaks, kui ta pesi jüngri jalgu, nagu on kirjas Johannese 13:5-11.

Johannese 13:5

5) Seejärel valas ta vett vaagnasse ja hakkas pesema jüngrite jalgu ning pühkima neid rätikuga, millega Ta end vöötas.

6) Seetõttu tuleb Ta Siimon Peetruse juurde. Ja see ütleb Talle: Issand, kas sa pesed mu jalgu?

7) Jeesus vastas ja ütles talle: “Mida ma teen, sa ei tea praegu. Kuid pärast neid asju saad teada.“

8) Peetrus ütleb Talle: Sa ei tohi kunagi mitte iial mu jalgu pesta! Jeesus vastas talle: Kui ma sind ei pese, pole sul minuga mingit osa.

9) Siimon Peetrus ütleb Talle: Issand, mitte ainult mu jalgu, vaid ka käsi ja pead.

10) Jeesus ütleb talle: “Kes on pestud, sel pole vaja muud kui jalgu pesta, vaid ta on täiesti puhas.” Ja sina oled puhas, kuid mitte kõik.

11) Sest Ta teadis, kes Tema üle reedab. Selle pärast ütles Ta: Mitte kõik pole puhtad.

Tema ütlusest 10. salmis on ilmne, et Issand pesi jüngrite jalgu, et õpetada neile, kui tähtis on saada pestud ja patud andeks – kui inimene on vannitatud, pole pärast seda vaja pesta ainult jalgu. 11. salm Johannese kommentaarist annab edasi arusaama, et Issand rääkis patust puhastamisest; sest Ta viitab ühele jüngrile, reetjale Juudas Iskariotile, kes ei ole vaimselt puhas. Seetõttu näeme selles andestusprotsessi mõlemat aspekti; positsiooniline, mida esindab esialgne vanniskäik (Kristuse asendussurm) ja kogemuslik, mida esindab jüngrite jalgade pesemine.

Johannes õpetab ka 1. Johannese 1:8-10, et me peame oma patud tunnistama, et saaksime kogeda andeksandmist, mille Issand on meile ostnud.

 1. Johannese 1:8

8) Kui me ütleme, et meil ei ole pattu, siis me petame iseennast ja tõde pole meis endis.

9) Kui me oma patud tunnistame, on Ta ustav ja õige, et ta meile patud andeks annab ja meid kõigest ülekohtust puhastab.

10) Kui me ütleme, et me ei ole pattu teinud, teeme ta valetajaks ja Tema Sõna ei ole meis.

Jeesus märkis selle õpetuse tähtsust salmis Matteuse 5:23-24:

 

Matteuse 5:23

23) Seega, kui sa ohverdaksid oma anni altaril ja sul tuleb meelde, et su vennal on midagi sinu vastu,

24) jäta oma and sinna altari ette ja mine. Esiteks, et lepi oma vennaga ja siis, kui olete kohale tulnud, too oma and.

Meile, kes oleme Kristuses, on Kristuse vastuvõtmise ajal patud andeks antud. See andestuse seisukoht ei muutu kunagi. Kuid Issand on loonud andeksandmiseks teise faasi, suhtelise faasi, mis paneb meist igaüks oma pattude eest vastutama nii teiste kui ka Issanda ees. Selle protsessi mõistmisel jõuame arusaamisele, et meie andeksandmine teistele (või selle puudumine) meie vastu patustamise eest määrab Issanda puhul selle, kuidas Ta meie kõigi patte käsitleb.

 

Järgmisel nädalal jätkame Jeesuse õpetuse uurimist, kui uurime Matteuse 6:9-13 palve kuuendat põhimõtet.

 

* PROSEUCHOMAI on kreeka sõna προσεὺχομαι ingliskeelne kirjapilt.

 

Kreeka sõnade ingliskeelne hääldusjuhend: āle, ăm, ärm; ēve, ĕnd; īce, ǐll; ōld, ǒdd, whö; ära kulutama

Pange tähele, et kõik piiblitsitaadid selles ja kõigis teistes Kreeka Mõtete kodulehele postitatud õppetundides pärinevad Piibli sõnasõnalisest ingliskeelsest tõlkest, mille on koostanud BTE Ministries – Ameerika piiblitõlke- ja eksegeesiinstituudi poolt. Jätkame täna sõna προσεὺχομαι (hääldatakse prō’sūk-ō-mī) uurimisega, mis tähendab “palvetama”. See on sõna, mis on liidetud eessõnast pro/v (hääldatakse prōs), mis tähendab “siia” või “suunas”, ja sõnast εὔχομαι (hääldatakse ū’kō-mī), mis tähendab “tahta, soovida.”

Selle uurimuse algusest peale oleme näinud, et nende kahe kreeka keelse sõna lihtne kombinatsioon ei anna täielikku arusaama palvest; ja oli vaja piibellikult määratleda, milliseid soove ja südameseisundit usklikelt Jumala poole pöördumisel nõutakse. Selleks vaatasime esmalt jüngrite õpetusi ja seejärel keskendusime Jeesuse põhiõpetustele, nagu on kirjas Matteuse 6:5-14. Oleme praegu uurimas seitset palve põhimõtet, nagu Jeesus õpetas Matteuse 6:9-13 salmides.

Leidsime, et kolm esimest põhimõtet hõlmavad seda, kuidas me peame Isale lähenema; tunnustades seda, kes Ta on, paludes, et Tema nime austataks, soovides, et Tema kuningriik tuleks ja Tema tahe sünniks „nagu taevas nõnda ka maa peal”.

Järgmised kolm põhimõtet eristuvad eelmisest rühmast, kuna need on seotud meie vajaduste küsimisega. Tänaseks oleme uurinud selle grupi kahte esimest põhimõtet; igapäevase leiva vajadus ja meie võlgade andeksandmine Jumala ees. Selles õppetükis uurime kolmandat oma vajaduste eest palvetamise põhimõtet – kuidas me peame palvetama, siis kui oleme kiusatud kurja poolt. See on palvetamise kuues põhimõte, mis on leitav Matteuse 6:13 ja see juhendab meid sõltuma Issandast, et Tema hoiaks meid viisil, mis takistab meid kiusatusse juhtida.

Matteuse 6:9-13: Palve põhimõtted

9) Sel viisil palvetage (προσεὺχομαι); Meie Isa, kes on taevas, pühitse oma nime;
10) Sinu kuningriik tulgu; Sinu tahtmine sündigu nagu taevas ka maa peal.
11) Anna meile täna meie igapäevast leiba;
12) ja anna meile andeks meie võlad, nagu ka meie anname andeks oma võlglastele.
13) Ja ära lase meid juhtida (εἰσφὲρω) kiusatusse (πειρασμὸς), vaid päästa meid kurjast.


Selle palve õpetuse esimene osa on paluda, et Issand ei laseks meid eemale juhtida. Kreeka keele tegusõna, mis tähendab “ära luba meid juhtida”, on εἰσφὲρω (hääldatakse ās phĕr’ ō), mis tähendab “olla sisse juhitud” või “sisse kantud”. Kuna verbi meeleolu on tõlkimisel oluline tegur ja sõna tõlke mõistmisel, on oluline teada, et see verb on subjunktiivis, mis tähistab võimalust või tõenäosust. Kui seda kasutatakse palves koos negatiivse partikiga, siis nimetatakse seda subjunktiivi lubavaks subjunktiiviks. Paluja palub seda, kelle poole ta palvetab, et Ta ei laseks ega lubaks Teda (palvetajat) kiusatusse viia või kaasa viia.

Kreeka keelne sõna kiusatuse kohta on πειρασμὸς (hääldatakse pā răs mōs’) ja tähendab “kiusatust” või “katsumust”. Selle tüvisõna πεῖρα (hääldatakse pā’ ră) tähendab “kogema” ja seda kasutatakse nii heade kui ka halbade kogemuste kohta. Seetõttu kasutatakse sõna πεῖρα kas kiusatuse või katsumuse kohta ning selle sobiv tähendus salmis tuleb määrata selle konteksti ja teiste pühakirja salmidega vastavuse alusel.

Vaadates Matteuse 6:13 teiste Pühakirja salmide valguses, pöördume Jaakobuse poole. Kuigi ta kasutab sama sõna varem, salmis Jaakobuse 1:2, et õpetada, et Jumal kavandab oma jüngritele katsumusi (nagu on õigesti tõlgitud NKJV-s), millest nad peavad läbi minema, siis näitavad Jaakobuse kirja järgnevad salmid selgelt, et Jumal ei kiusa kedagi:

Jaakobuse 1:13-14
13) Ärgu keegi öelgu kiusatuse ajal: “Jumal kiusab mind!” Sest Jumalal ei ole võimet lasta end kiusata kurjade poolt ja Tema ise ei kiusa kedagi;
14) aga igaüks on oma himude poolt kiusatud, olles välja tõmmatud ja võrgutatud.”

Hiljem Jeesuse maise elu ja teenistuse käigus kirjutab Luukas, et Jeesus läks kombe kohaselt Õlimäele ja Tema jüngrid järgnesid Talle.

Luuka 22:40 ütleb: “Ja pärast kohale jõudmist ütles Ta neile: “Palvetage, et te ei siseneks kiusatusse.” Siin, enne kui Jeesus ristile läks, kordab Ta oma antud õpetust jüngritele, nagu on kirjas Matteuse 6:13 – nad peavad jätkama palvetamist, et nad ei siseneks kiusatusse. Nende pühakirja salmide valguses ei õpetanud Jeesus Matteuse 6. peatükis oma jüngritele, et Jumal on see, kes vastutab nende kiusatusse viimise eest ja et nad peaksid paluma, et Ta seda ei teeks.

Nüüd peame kaaluma Matteuse 6:13 salmi πειρασμὸς kontekstis. Peame vaid silmas pidama teksti järgmist rida, kus Jeesus käsib palujal palvetada, et Isa vabastaks ta kurjast. See ütleb meile, et ahvatlus pärineb kurjast. Seetõttu on πειρασμὸς tõlgitud “kiusatus”, sest see ei viita ilmselgelt Jumala kavandatud katsumusele; vaid viitab hoopis kurjast lähtuvale kiusatusele, mille eesmärk on inimene Jumalast eemale tõmmata.

Issand õpetab seda palve põhimõtet rõhutades, et usklikud peavad mõistma, et nad ei suuda end kiusatuses olles talitseda ja et nad peavad palvetama Isa poole, tunnistades oma sõltuvust Temast ja paludes, et Ta ei laseks  kiusatusel neid endasse viia kui see tuleb. See on tunnistatud vaimse nõrkuse ja täieliku Isast sõltumise palveks.

Järgmisel nädalal jätkame Jeesuse õpetuse uurimist, kui uurime seitsmendat palve põhimõtet (Matteuse 6:9–13).

* PROSEUCHOMAI on kreeka sõna [gree]proseu/xomai[/greek] ingliskeelne kirjapilt.

 

F1: grammatikas on partikli lühike, kallutamatu kõneosa.

F2: Eesmärgi infinitiivi, mida kasutatakse koos negatiivse μὴ͂εἰσελθεῖν, “mitte siseneda”, tõlgitakse διὰ͂νὰ͂μὴ͂εἰσὲλθητε, “mitte siseneda”.

Autoriõiguste avaldus
„Kreeka mõtted” Autoriõigus 2022© Bill Klein. “Kreeka mõtted” artikleid võib tervikuna reprodutseerida järgmiste sätete alusel: 1) Iga artikli lõpus tuleb autorile anda nõuetekohane tunnustus ja link aadressile https://www.studylight.org/language- studies/greek-thoughts.html 2) „Kreeka mõtete” sisu ei tohi korraldada ega „peegeldada” konkurentsivõimelise võrguteenusena.

 


Bill Klein on olnud viimased 41 aastat pastor, nõustaja ja koolitaja. Tal on ulatuslikult piiblikeeltes koolitatud ja haritud ning ta on kirjutanud Piibli kreeka keele kursuse. Praegu teenib ta Piibli kreeka keele professorina Master’s Graduate School of Divinity, ja on BTE Ministries – The Bible Translation and Exegesis Institute of America – Californias asuva mittetulundusorganisatsiooni president, kes pakub piibliuurimislinte ja kreeka õppematerjale. Veebisait BTEMinistries.org.

Autoriõiguste avaldus
Kreeka mõtted Autoriõigus 2021 © Bill Klein. Kreeka mõtteid käsitlevaid artikleid võib tervikuna reprodutseerida järgmiste sätete kohaselt: 1) Iga artikli lõpus tuleb autorile anda asjakohane au koos lingiga aadressile https://www.studylight.org/language- studies / kreeka-mõtted.html 2) Kreeka mõtete sisu ei tohi võistlusena korraldada ega peegeldada konkureeriva veebiteenusena.

PROSEUCHOMAI * – 17. osa – εχηγεομαι – palvetama. Viimane osa.

Pange tähele, et kõik piiblitsitaadid selles ja kõigis teistes Kreeka Mõtteid postitatud õppetundides pärinevad Piibli sõnasõnalisest ingliskeelsest tõlkest, mille on koostanud BTE Ministries – Ameerika piiblitõlke- ja eksegeesiinstituut.

Täna lõpetame sõna προσεὺχομαι (hääldatakse prō’sūk-ō-mī) uurimise, mis tähendab “palvetama”. See on sõna, mis on moodustatud eessõnast πρὸς (hääldatakse prōs), mis tähendab “siia” või “suunas”, ja sõnast εὔχομαι (hääldatakse ū’ kō-mī), mis tähendab “to-mī” , ihaldama.”

Selle uurimuse algusest peale oleme näinud, et nende kahe kreekakeelse sõna lihtne kombinatsioon ei anna täielikku arusaama palvest; ja on olnud vaja piibellikult määratleda, milliseid soove ja südameseisundit nõutakse usklikelt kui nad Jumala poole pöörduvad. Selleks vaatasime esmalt jüngrite õpetusi ja seejärel keskendusime Jeesuse põhiõpetustele, nagu on kirjas Matteuse 6:5-14. Oleme praegu uurimas seitset palvepõhimõtet, nagu Jeesus õpetas salmis Matteuse 6:9-13.

Leidsime, et kolm esimest põhimõtet hõlmavad seda, kuidas me peame Isale lähenema; tunnustades seda, kes Ta on, paludes, et Tema nime austataks, soovides, et Tema kuningriik tuleks ja Tema tahe sünniks „nagu taevas ka maa peal”.

Järgmised kolm eristuvad eelmisest rühmast, kuna need on seotud meie vajaduste küsimisega. Need sisaldavad: vajadust igapäevase leiva järele, meie võlgade andeksandmist Jumala poolt ja palumist, et Jumal ei laseks meid kiusatustel end enda sisse tõmmata, kui see tuleb.

Selles viimases palvetunnis uurime seitsmendat palvepõhimõtet, nagu on kirjas Matteuse 6:13.

Matteuse 6:9-13: Palve põhimõtted

9) Sel viisil te palvetage (προσεὺχομαι); Meie Isa, kes on taevas, pühitse oma nime;
10) Sinu kuningriik tulgu; Sinu tahtmine sündigu nagu taevas ka maa peal.
11) Anna meile täna meie igapäevast leiba;
12) ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi anname andeks oma võlglastele.
13) Ja ära lase meid kiusatusse viia, vaid päästa meid kurjast. Sest Sinu päralt on kuningriik ja vägi ja au igavesti. F1 Aamen.


Palve seitsmes ja viimane põhimõte sisaldub doksoloogias (lühike hümn või lause Jumala kiitmiseks, mis on kasutusel kristliku kiriku teenistustel. Sageli lisatakse see palvete, kiituslaulude, psalmide ja hümnide lõppu. Wikipedia) tunnistades, et usklik palvetab selle poole, kes on võimeline palvele vastama. Sellega tunnistab avaldaja kolme asja: esiteks, et seda palvet (see, mida palvetati selles mudelis esitatud põhimõtete järgi) austatakse, sest Jumala riik toimib ja Jumal teeb kõike Tema kuningriigi eesmärkide nimel. Teiseks, et Jumalal on vägi. Siin kasutatav kreekakeelne sõna on δὺναμις (hääldatakse dö’ nä mǐs), millest tuleneb ingliskeelne sõna dünamiit. Kuid kreekakeelne sõna tähistab midagi, mis on enamat kui lihtsalt võimas; see mõistab ka võimeid ja suutlikkust. Seetõttu tunnistab uskliku palve, et Jumalal on võime juhtida oma kuningriigi eesmärke siin maa peal ja täita vajadusi. Kolmandaks, et au kuulub Jumalale nii praegu kui igavesti. Kreekakeelne sõna, mis on tõlgitud “hiilgus”, on δὸξα (hääldatakse dō’ xsä) ja sarnaselt selle heebreakeelse vastega tähistab midagi sisulist või kvaliteeti, määratledes seega kedagi või midagi auväärset. Usklik peab tunnistama, et kõiges saab au ja austuse ainult Jumal. Jumala au palumine tähendab paluda, et Jumala olemus ja au tuleks ilmsiks ja suureneks mitte ainult Tema vastuses palvele, vaid kogu igavikuks.

Matteuse 6:7-9 käsib Issand jüngritel mitte kordustega palvetada, nagu teevad uskmatud inimesed; selle asemel peavad nad palvetama vastavalt põhimõtetele, mida Ta neile eeskujuks on. See annab arusaama, et siin Matteuse 6:9-13 antud palvemudel ei ole antud sõnasõnaliseks kordamiseks, justkui saaks seda kasutada mingisuguse vaimse maagia algatamiseks, vaid see on antud palve põhimõtete väljendusena. — vahendid, mille kaudu saab väljendada alistumist Issanda kuningriigile ja tahtele, usaldades samal ajal, et Ta täidab iga päeva vajadused.

Selle palvetaotluse lõpus olev doksoloogia tunnustab Issanda kuningriiki, väljendab mõistmist, et Tal on nii võime kui ka vägi oma rahva eest hoolt kanda ning tunnistab, et kõike tehakse Tema auks, nii praegu kui igavesti.

* PROSEUCHOMAI on kreeka keelse sõna προσεὺχομαι ingliskeelne kirjapilt.

F1: Seda doksoloogiat ei leidu paljudes iidsetes käsikirjades, kuid see on olemas

Textus Receptus. Näib, et see on pärit Taaveti palvest, mis on kirjas 1. Ajaraamat 29:11. See sisaldub juudi palves ja seda kasutavad protestandid, kes seda palvet palvetavad. Nendel põhjustel oleme selle siia lisanud ja uurime seda kui uskliku eluks üliolulise põhimõtte väljendust.

Autoriõiguste avaldus
„Kreeka mõtted” Autoriõigus 2022© Bill Klein. “Kreeka mõtted” artikleid võib tervikuna reprodutseerida järgmiste sätete alusel: 1) Iga artikli lõpus tuleb autorile anda nõuetekohane tunnustus ja link aadressile https://www.studylight.org/language- studies/greek-thoughts.html 2) „Kreeka mõtete” sisu ei tohi korraldada ega „peegeldada” konkurentsivõimelise võrguteenusena.