Ära jäta mägesid tähelepanuta. Süvenedes Hesekieli 34. peatükki

Filmis “The Voyage of the Dawn Treader” reisivad C. S. Lewise noored kangelased maailma äärele ja heidavad pilgu Aslani riigile. Lewis kirjeldab seda järgmiselt:

“See, mida nad nägid – idas, päikesest tagapool – oli mäestik. . . . Ja mäed pidid tõesti olema nagu teisest maailmast. Kõigi mägede puhul oleks pidanud isegi veerandil või kahekümnendikul sellest kõrgusest olema jääd ja lund. Kuid need olid soojad ja rohelised ning täis metsi ja koskesid, kui kõrgele sa ka ei vaataks.”

Lugeja ei pruugi teada, et Lewis vihjab Hesekieli 34:13–16 kirjeldatud Iisraeli lõpuaja mägedele, kus Jahve lubab elada koos oma rahvaga:

Heal karjamaal karjatan ma neid ja Iisraeli kõrgetel mägedel on nende söödamaa; seal lebavad nad heal söödamaal ja käivad karjas rammusal karjamaal, Iisraeli mägedel.  Mina ise hoian oma lambaid ja mina viin nad hingama, ütleb Issand Jumal. (Hes. 34:14–15)

Jahve kirjeldus nendest tulevastest mägedest ei piirdunud kirjaniku kujutlusvõimega. See oli mõeldud tõelisena. Ja nagu me näeme, ei piirdu see pilt peaaegu Hesekieli 34. peatükiga.

Piibli mägede teoloogia

Päästmist vaadeldakse Vanas Testamendis sageli ruumiliselt, mis tähendab, et pääste leitakse seal, kus on Jahve. Ja sagedamini näib Jahve olevat kohal ja ilmutab end inimkonnale mägedes.

Paljud Vana Testamendi uurijad on väitnud, et Eeden oli mägi, kuna sellest sai alguse jõgi(1. Moos. 2:10). Püha aiamäena oli Eeden lunastusajaloo prototüüpne mägi, kuhu Jumala rahvas kogunes väljastpoolt (1Ms 2:15; vrd Hes 34:12–13), sõi otse maalt (1Ms 2: 16; vrd Hes. 34:13–15) ja puhkas Tema ligiolus enne pattulangemist(1Ms 3:8; vrd Hes. 34:15).

Pärast langemist rikkus mägede usulist tähtsust patt, nagu ka kogu ülejäänud kosmose. See võib seletada, miks enamik iidseid tsivilisatsioone fokusseeris jumaliku kummardamise mäetippudele (nii looduslikele kui ka tehislikele). Ei ole üllatav, et Jumala lunastusplaan maailma päästmiseks hakkas arenema ka mägedel.

Jumal ilmutab end Aabrahamile mäel, kui Aabraham näitab oma valmisolekut ohverdada oma ainuke poeg Iisak (1Ms 22:1–14), osutades ohvrile, mille Jumal ühel päeval oma Poja näol toob. Jumal avaldab oma lunastusplaanid Moosesele Hoorebi mäel (2Ms 3:1–2), osutades ajale, mil Ta päästab oma rahva lõplikult patu orjusest. Jumal ilmutab end iisraellastele Siinai mäel ja annab Moosesele kümme käsku (2Ms 19–20), osutades sellele, kuidas Ta ühel päeval elabkoos oma lepingurahvaga vaimus ja tões (Johannese 4:23–24).

Kaananimaa saab tõotatud maaks alles seetõttu, et Jahve otsustab elada seal koos oma rahvaga – esmalt Siilo mägedes (Jo 18:1), seejärel püsivalt Morija mäel templi asukohas (2. Ajaraamat 3: 1). Seal on tempel keerukalt kujundatud aiateemaliselt (1. Kuningate 6:29), mis osutab selle järjepidevusele Eedeniga kui Jahve uue elupaigaga maa peal.

Jahve Peakarjane

Ent ohjeldamatu ebajumalakummardamise ja lepingulise truudusetuse tõttu lahkub Jahve Vaim templist (Hs 10:18), seades kahtluse alla, milline tõotatud maa lõpuks olema pidi. Templi hävitamise ja Jumala rahva pagendusega kuulutab Jahve seejärel prohvetlikult maast, mis on täis lopsakaid mägesid, rohelisi karjamaid ja kuristikke (Hes. 34:13), mis kajab Eedeni ja Kaanani keelest, maast, milles voolab piim ja mesi (2Ms 3:17).

Need mäed on Tema viimane elupaik, kuhu Ta ise kogub kokku oma lepingurahva ja on nende Karjane (Hes. 34:15). Pole enam inimkohtunikke, kuningaid ega preestreid. Jahve ise mõistab kohut, valitseb ja teeb terveks oma lambad (Hes. 34:16).

Uues Testamendis määratleb Jeesus end kui arhetüüpset Ülemkarjast. Ta tunneb oma lambaid ja nemad tunnevad Teda (Johannese 10:14; vrd Hes. 34:16). Ta on “hea Karjane”, kes annab oma elu nende eest (Johannese 10:15; vrd Hes. 34:12) ja peab lepingut Taaveti suguvõsa tõotatud järeltulijana (1Sm 7:8–16; vrd. Rooma 5:18–19). Tal on vee hajutatud lambaid, kes ei ole juutide karjas ja keda Ta kogub (Johannese 10:16; vrd Hes. 34:13).

Jeesuses pidutsemine ja puhkamine

Kogu Uues Testamendis on Jeesus seotud mägedega. Ta alustab oma teenistust saatana alistamisega mäel (Mt 4:8; Luuka 4:5; vrd Hes. 34:12). Ta toidab oma jüngreid mäel Jumala Sõnaga (Mt 5:1; vrd Hes 34:14). Ta puhkab ja suhtleb Isaga mägedel (Johannese 6:15; Matt. 14:23; Luuka 6:12; vrd Hes. 34:15). Ta on muutumise mäel (Mt 17:1–8; Markuse 9:2–8; Luuka 9:28–36), ta lüüakse risti mäel (Mt 27:33; Markuse 15:22; Luuka 23:33; Johannese 19:17), Ta kuulutab mäel Suure Misjonikäsuö (Mt 28:16) ja tõuseb mäelt taevasse (Ap 1:10–12).

Kogu Uues Testamendis seostatakse Jeesust mägedega.

Lihas oleva Jumala Sõnana (Johannese 1:1) lõi Jumal Jeesuse kaudu (Jh 1:14) oma telgi meie keskele, täites Jehoova ettekuulutuse Hesekieli peatükis 34. Jeesus on ka Leib, mille Jumal oma rahvale annab, nii et nad ei jääks  kunagi nälga (Johannese 6:35; Luuka 22:20; vrd Hes. 13–14). Ta on elav Vesi, mille Jumal annab oma rahvale, et nad ei januneks kunagi (Johannese 4:14; Luuka 22:19; vrd Hes. 13–14).

Lühidalt öeldes on Jeesus tõeline ja parem Tõotatud Maa – Iisraeli eshatoloogiliste mägede täitumine –, millel me pidutseme ja puhkame. Tema ligiolus olemine tähendab viibimist meie lõpuaja kodus, sest Tema on tõeline ja parem Tempel (Johannese 2:19–22). Jumala koda saab meie koduks siis, kui Jeesus oma Vaimu kaudu meis elama asub (1Kr 6:19–20; vrd Ef 2:19–22).

Kui ootame selle lõplikku täitumist, siis kasutab Jeesus jätkuvalt kõiki usklikke, et koguda rohkem oma laiali hajutatud lambaid, otsida kadunuid, siduda haavatuid ja tugevdada nõrku, et täita Suurt Misjonikäsku(Hes. 34:12, 16). .

Viimasele mäele jõudmine

Tulevikku vaadates igatseme oma eshatoloogilise kodu valmimist. Nagu Eeden, voolab ka Uuest Jeruusalemmast jõgi (Ilm. 22:1), mis tähistab seda kui Jumala viimast aeda-templit-mäge. Sellel mäel on kõik, mida me kunagi vajame. Needust ei ole enam, on vaid Jumala ja Talle troon  ja me näeme Tema palet (Ilm. 22:3–4).

Nagu on kirjas Jesaja 65:25: „Hunt ja tall käivad koos karjas, lõvi sööb õlgi nagu veis ja mao toiduks on põrm: ei tehta paha ega kahju kogu mu pühal mäel, ütleb Issand.”

Autor: Moses Y. Lee / Don’t Miss the Mountains (thegospelcoalition.org)

Mägede Looja on sinuga

Pimeduse päevadel annab Jumal meile regulaarselt lohutust ja tugevust selliste lihtsate sõnade kaudu: "Olen sinuga." Ma olen sinuga. .....

Ma lasen vihma sadada omal ajal: need on õnnistuse vihmad (Hesekiel 34:26)

Millises eluperioodis oled sina praegu? Kas sa koged põuda? Kui nii, siis see on vihma aeg. Kas sa .....

Leia üles oma neli vägevat ehk milles peitub eestpalve jõud?

Ilmselt teate evangeeliumi lugu sellest, kuidas neli sõpra võtsid oma haige sõbra, tõid ta, läksid katusele, võtsid selle .....

Patt ei pea kunagi oma tõotusi

Aastaid tagasi peteti mind ja minu sõpru Pariisi saabudes 70 dollariga. Üritasime rongijaamas välja mõelda, kuidas piletiautomaadi kaudu .....

Hiilguse raskus ja heebreakeelne sõna “kavod”

Nagu paljudel heebreakeelsetel sõnadel, on ka sõnal kavod (כָּבוֹד), mis tõlkes tähendab "hiilgus", rohkem kui üks tähendus. Mulle .....

Mida arvavad mormoonid Pühast Vaimust?

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku (LDS) liikmete suhtumine Püha Vaimu võib tunduda tuttav, kuid traditsioonilisele kristlusele võõras. .....

Prohvetlik pusle on kokku saamas: Goog ja Maagoog tänapäeva maailmas

Maailmas, mis on täis segadust ja ebakindlust, teenib Petlemma esimese baptisti kiriku pastor Stephen Khoury oma kogudust Läänekalda .....

Toora, süda ja pettus

Kui arutada teemal, kuidas eristada tõde ja valet vaimsetes asjades, siis paljud inimesed vastavad järgnevalt: "Ma lihtsalt järgnen .....